Szatmári Hírlap, 1916. január-június (25. évfolyam, 1-51. szám)

1916-04-16 / 30. szám

Szatmár-Németi, 1915. április 16. SZATMÁRI HÍRLAP 3 Halló! Lapmik folyó hó 19-én azaz a reánk következő szerdán nem fog megjelenni. Hanem a kettős szá­munkat, mint ünnepi számot pénteken tesszük postára, olvasó közönségünk pe­dig szombaton veszi kézhez. Közös szent áldozás május első vasárnapján. Már megemlékeztünk arról, hogy a nagymólt. Püspöki Kar tagainak kö­zös elhatározásából május első vasárnapja valóságos nemzeti ünnepe lesz Magyarország kath. híveinek Most ez ünnepet illetőleg főpász­torunk a VI. számú Körlevélben következőkép rendelkezik májuselső vasárnapjáról: „Anagy- mélt. Püspöki kar tagjainak közös elhatáro­zása folytán felhívom egyházmegyém híveit és különösen a tanuló ifjúságot, a gyerme­keket, hogy a folyó évi május hó egyik va­sárnapján, lehetőleg az első vasárnapon tö­megesen járuljanak a szent gyónáshoz és áldozáshoz avval a szándékkal, hogy háláju­kat a múlt évi májusi győzelmekért és alá­zatos könyörgésüket a végső győzelemért és üdvös békéért az Ur Isten és az ő szent Anyja előtt a legméltóbb módon kifejezzék. A lelkészek és a nem plébánia-templomok igazgatói buzdítsák híveiket a közös nemzeti bálaadó és könyörgő szent áldozásra ; május első vasárnapja előestéjén és délelőttjén ad­janak a gyónásra alkalmat és a közös áldo­zást kellő ünnepiséggel tartsák meg. Külö­nös nyomatékkai figyelmeztetem a különböző fokú iskolák hitoktatóit, hogy a tanuló ifjú­ságot lehetőleg teljes számban vezessék a szentségek vételére. Mutassanak reá mind­nyájan ismételten is sz. beszédjeikben, hogy nem hálálhatjuk meg jobban Magyarország Patronájának eddigi oltalmát és nem bizto­síthatjuk sikeresbben további segítségét, mint ha lelkünket a bünbánat szentségében megtisztítjuk 03 isteni Fiának testével, véré­vel táplálkozva tiszta lélekkel szenteljük május havát Nagyasszonyunk tiszteletének.“ A kir. törvényszék köréből. Dr. Igyártó Sándor, a debreczeni kir. ítélő Tábla elnöke a törvényszék hivatalainak megvizs­gálása czéljából városunkban időzik. Az ügyvédi kamara köréből. A szatmárnémeti ügyvédi kamara ez évi rendes közgyűlését Szatmár-Németiben tartja április hó 30. napján d. e. 10 órakor. Emlékeztető. A szatmári kath. tár­sadalom képviseletének műsoros estélye ma, vasárnap ápril. 16.-án fél 6 órakor lesz a kir. kath. főgimnázium dísztermében. Az ér­deklődés nemcsak városunk kath. társadalmi körében, hanem valláskülömbség nélkül egész városunk nagy társadalmában igen élénken nyilvánul. A hangverseny jövedelmét a sebe­sült katonák húsvéti megvendégelésére fogják fordítani. E nemes czél elérésére a rendező­ség, reméljük a nagy közönség is, minden lehetőt elkövet, Hindenhurg napiparancsa. Hinden- denburg 50 éves katonai jubileuma alkalmá­ból napiparancsot bocsátott ki, amelyben a parancsnoksága alá rendelt csapatoknak kö­szönetét mond hősiességükért. A napiparancs e szavakkal végződik : „Az ellenség ereje kezd megbénulni, ezért tovább előre Istennel a császárért és a hazáért! A végső győzelem már biyonyos!“ Uj képviselő. A gernyeszegi választó- kerületben Csontos Olivér munkapárti jölöl- tet egyhangúlag képviselővé választották. Eötvös Károly csütörtökön éjjel meghalt. Elhunyt lapszerkesztő. Roboz István lapszerkesztő, a vidéki újságíró nesztora ki- lenczvenkót éves korában meghalt. Wilson beteg. Az Unió elnöke meg­betegedett. A minisztertanácsot emiatt elha- lasztoták. Nyugtázás. A Vörös Kereszt Egylet javára újabban: Berenczey Kováts Sándor 400 koronát, Kamber Bajram Kinizsi u. la­kos, török, mohamedán vallásu czukrász 100 koronát, a Szatmár vármegyei Takarékpénz­tár 50 koronát, Felső Kér. Iskola Ifjúsági Könyvtára 25 koronát, Farkas Sárika (Tisza- kóród) 20 kornnát, Kolb ígnáczné (Szatmár- hegy) 5 K. 40 f.-t, Werner Oszkárnó 10 ko­ronát adományozott. A sebesültek húsvéti ajándékozására pedig : az Izraelita népkonyha, Berenczey Kováts Miklósné, Berenczey Ko­váts Sándor 100—100 koronát, Dr. Pirkler Jenőnó 10 koronát; mig Berenczey Kováts Jenőnó, Uray Dezsőné és Kölcsey Mária dohányt, szivart és czigarettát küldöttek. Amely adományokat hálás köszönettel nyug­táz : Bélteky Lajos egyleti pénztárnok. Müvészházasság. Szatmár szinházba- járó közönsége élénken és kellemesen emlő­seik még vissza Pintér Irmára, aki Heves Béla társulatánál mint kezdő szubrettprima- donna volt szerződve. Mint örömmel olvassuk, a fiatal és tehetséges primadonna, aki most Szabadkán aratja sikereit, házasságot^ kötött Komlós Vilmossal, aki szintén a szabadkai társulatnak volt tagja. A magyarországi naptáregyesités. Ungvárról jelentik : Dr. Novák István eperjesi és Miklóssy István hajdudorogi gör. kath. püspökök minap Ungvárott időztek és Papp Antal püspökkel tanácskozást folytattak a naptáregyesités tárgyában. A főbb pontok­ban úgy a püspökök, mint az ungvári kano­nokok értekezlete megállapodott és a rész­leteket a legközelebb Nyíregyházán tartandó értekezleten beszélik meg. Hir szerint a nap- táregyesitést a husvétot követő legközelebbi ünneptől, Szent János naptól kezdve viszik keresztül. Meghívó. A Szatmár-egyházmegyei Középpoti Oltáregyesület 7. évi húsvéti női sz. lelkigyakorlatait 1916. április hó 15 ón, 16-án és 17-ón rendezi az apácza-zárda dísz­termében, amelyre a tagokat s a kath. höl­gyeket tisztelettel meghívja a vezetőség. A lelkigyakorlatok vezetője : Varjas Endre egy­házra. oltáregyes, igazgató. Az elmélkedések ideje mindhárom napon : d. u. fél 3, és fél 6 óra. Befejező közös szentáldozás április hó 18.-án d. e. 8 órakor a zárdatemplomban. Salamon válasz. A „Steagul“ c. bukaresti újság bővebb értesítést nyújt a közönségnek Filipecsu, az ismert oroszbarát román politikus látogatásáról az orosz fronton. Ez alkalommal a vezénylő tábornok azt kér­dezte tőle: — „Mit óhajtana látni ?“ Mire Pilipescu feleié : — „Igazán szeretnék egy orosz győzelmet látni." Az orosz hadvezér fejcsóválva válaszolt: — „Az ön kérése túlhaladja erőimet és hatás­körömet 1“ Negyed miiliárdot küldtek haza a hadban levő katonák. Hivatalos helyen kimutatást készítettek arról, hogy mennyi pénzt küldtek katonáink a harcztórről a hi­vatalos nyelv ékesszólásával „a mögöttes országrészekbe“, magyarán szólva: haza. Az 1915 év folyamán a hazaküldött összegek a következők voltak: 2.267, 854 postautalvány­nyal 235.709,872 koronát küldtek haza a ka­tonák, ezenkivől 62.437 postatakarókpénztári utalással 27.674,743 koronát juttattak haza. Összesen tehát hétszázhatvanhárom millió koronánál nagyobb az az összeg, amit a front­ról hazaküldtek egy év alatt a katonák. A katonák sírjára újabban a kö­vetkező adományok érkeztek hozzánk: Szabó István prelátus kanonok 40 koronát, Heletya Teréz 2 koronát adományozott. Kia­dóhivatali főnökség. Mindent a hadseregnek! A honvé­delmi minisztérium Hadsególyző hivatala egy magyar gazda szakszerű, üdvös ajánlatára a hadviselésre nézve elsőrangúan fontos akcziót indított és sürgősen kéri Magyarország gaz­datársadalmának áldozatkész segítségét ebben az akczióban. A ló és szarvasmarha tavasszal elhullatja téli szőrét, ez a szőr az állatok nyírása, vagy vakarása utján könnyen össze­szedhető, hogy sztán a had vezetőség takaró és nemez gyártására használhassa. A hiva­tal kéri tehát a gazdaszövetséget, hogy az említett szőröket gyűjtse össze és 5 kgr.-on felüli mennyiségeket közvetlenül a Hadsegó- lyező hivatal átvételi különítményéhez (VI. Váczi-utcza 38.); a kisebb csomagokat pedig a gazdakörök, vagy szövetkezetek vezetősége utján küldje föl. A küldemények „Táborban levő katonák részére szánt szeretetadomány“ megjelöléssel vasúton és postán díjtalanul szállíttatnak. Bevonulnak a harangok. Ha valaki egyszer meg fogja írni a magyar harangok történetét, bizonyára nem fog megfeledkezni arról a történelmi igazságról, hogy azok kö­zül az érczes hangú óriások közül, melyek Isten tiszteletére hívják össze a magyar föld népét, nem egynek van harczi babérokban dicsőséges múltja. Mert a magyar úgy, amint harczi paripájáról levette a nyerget, hogy eke elé foghassa, ágyúiból is harangot öntött a nyugalmas béke napjaiban, de ha kellett ismét ágyukká változtak a tornyok békés lakói és hűséges támogatóivá váltak a vitéz seregnek, mely a magyarok hatalmas Istenét hívta segítségül, mikor ellenére tört. És ime a régi, dicső kor újra visszatért. Az ekék elől kifogták a harczi paripákat és most egy minsziteri rendelet hadba hívja a nélkülöz­hető harangokat, hogy újból ágyút öntsenek belőlük. Kishitűség volna emiatt fölöslegesen nyugtalankodni a falvak népének, mert hi­szen nem történik más, minthogy a nélkü­lözhető harangok elmennek fiaink után oda, ahol harczi dicsőség terem és szebb jövő hajnala hasad. Elmennek, hogy dicsőséggel térjenek vissza, elmennek, hogy talán éppen ők röpítsék az ellenség felé azt a gránátot, amely végleges győzelmünket megpecsételi. Mily boldog és büszke lehet majd az a falu, amely felvontathatja temploma tornyába azt a harangot, amely ágyú korában a győzel­met hozta meg 1 Fél a hősi haláltól. Az orosz harcztéren tör­tént. A tábornok szemlét tartott az ezred felett. Az egyik sorban megpillant egy jóképű czigánybakát. Megáll előtte és megszólítja : — Ugy-e, te czigány vagy? — Igenis kegyelmes uram! — felelt a czigány. — Hát nem félsz az orosztól ? — Nem én, kegyelmes uram! — Hát az angoltól ? — Attól sem generális ur ! — Hát a francziától vagy az olasztól ? — Azoktól meg ipppenséggel nem ! — Hát a negyvenkettes ágyuktól, meg a har- mincz és felesektől ? — Azoktul sem jelentem alássan! A tábornok megcsóválja a fejét ős mosolyogva mondja: — Akkor hát semmitől sem félsz, mi ? — Nem én semmitől sem: csak á hősi há­láltuk A hadtápvonalon szolgáló katonák szabadsága tárgyában újabb rendelet meg­jelenéséről kaptunk illetékes .helyről értesü­lést. Eszerint a harcztéren alkalmazottaknak 3 havi fölmentés nem adható, azonban ha nem a tüzvonalban, hanem a hadtápvonal másodlagos alakulatában vannak beosztva, a cs. és kir. hadsereg főparancsnokság A. Op. Nr. 222. számú rendelete értelmében, illetékes csapatparancsnokságuktól, rövidebb, 3—4 heti gazdasági szabadságot kérhetnek. Ugoosa uj tiszti főügyésze. Komá­romy János, Ugocsavármegye tiszti főügyésze állásáról lemondott. A megüresedett főügyészi helyre az egyetlen pályázó dr. Siménfalvy Árpád nagyszőllősi ügyvéd volt, akit meg is választottak. Dr. Siménfalvy igen tehetséges tagja a fiatal jogászgárdának, aki igen nagy népszerűségnek és becsülésnek örvend. Az Altruista Bank Ugocsának. Az eltruista Bank által ugocsamegyei birtokosok részére megszavazott kölcsönök összege meg­haladja a 2 millió koronát. Az északkeleti vármegyék rendelkezésére bocsátott 12 és fél millió K összegből sok ugocsai kölcsön nem volt kielégíthető. A kölcsönön folyósitása a jövő hónapban kezdődik. Akit a felesége adott kézre. Száraz György czigányember már régebben megszö­kött a 12. honvédgyalogezredtől és szökése óta feleségénél bujkált a Magyar utcza 52. szám alatt, csak imitt amott rándult ki egy

Next

/
Oldalképek
Tartalom