Szatmári Hírlap, 1903. július-december (2. évfolyam, 147-292. szám)

1903-08-14 / 185. szám

lOü cs/ti 111. v v. l4kJ£*LUO J. 1 • APRÓ HIRDETÉSEK. ^P^en sz<^ egyszeri hirdetése 3 fillér, «a czimszó, valamint minden vastagabb betűből szedett szó duplán számitódik. Tiz szóig terjedő apróhirdetés 40 fillér. Csak eloleges készpénz fizetés mellett veszünk fel. A hirdetés alatt levő kis szám alapján megtudható a czim a kiadóhivatalban. Apró hirdetéseket levélileg is lehet föladni, kérjük azonban a hirdetésért járó összeget le vél bélyegekben mellékelni. Apró hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal, Kazinczy-utcza 6. LEVELEZÉS. magolva f. évi augusz­Egy varróleányka , érdeknélküli ismerett- 18-tól kezdve iaeg. 40 fillérbe lségét keresi egy jogász ■■ z ‘ ozsei írverek. Leveliket.. Pai- ^vved szőlogazdasag; kerül e rovatban egy gyerek. Leveleket „Paj tiz szóig terjedő hir-jtás“ czimen továbbit a detés. kiadóhivatal. 64 Hölgyeim! Barna Egy kétségbeesett fiatal kereskedelmi raktárnok ember kór 50 forint I csinos varró-, vagy kölcsönt havi törlesz-jszobaleány ismerettsé- tésre. Levelet „Kélség-'gét keresi „Raktárnok beesett“ czimen kér a H“ jeligén a kiadóba kiadóba. 72küldendők. Csak teljes Csomaköz. Ara kilón­ként bruttó 60 fillér. Szaniszlón utánvéttel. 760 Lébizzadás teljes megszüntetésére egyedüli biztos szer az Unger-féle Podanosmin ára ecsettel együtt 1 Kalapot vásároljunk Vajda Mi­hály legnagyobb ka­lap raktárában Szatmár Deáktér 10. Ott a leg­olcsóbb. 765 Iczimü levelekre vála- kor. 20 fill. Kapható (szolok. 146,Szentháromság gyógy­--------------------------------1 szertárban Szatmáron. me gjelenésű (vagyonos)! vimái at (586 Egy kellemes KINALAT. Csemege szőlő' Hegedű készítés. úriember, csinos, jólel- kü leánynyal, vagy asz- , szonynyal óhajt mégis- »-*»".03^. ^vnu (Megrendelés után ké- merkectni, Aki ajánla- (madoleine augevine és| szitek uj hegedűket, tóm elfogadja, az Írjon ................- -----L - - J ­„B oldogság“ czimen a kiadóba. 78 Kovács Károly Petőfi- utcza 17. sz. 228. Kiadó lakásokon a leggyorsabban lehet túladni egy-két apró hirdetés által. Egy hir- detéscsak40 fi.-bekerül. jijok pénz) 1000 k.-ig havonta ke­reshetnek bármely ál­A kinek venni vagy eladni valója van, tegye közé hirdetését e rovatban csak 40 fillér- [lásu egyének tisztessé jébe kerül egy 10 szóig ges mógon (mellékke- terjedő hirdetés és biz- resetnek is.) Bővebbet tos eredménynyel jár. Reel 171« alatt az Kerti tömlők legjobb minőségben, úgy-1 szintén Megszabadultam tömlő maradékok ,a kinos tyukszemfá­a legolcsóbban kaphatók jóstól, Így kiáltanak Persicaner és Társánál Budapest, VI., Kemnitzer- utcza 7. LAKÁSOK. föl most sokan és ezt csak a Geerling-féle Ikülönlegességnek kö­szönik, mely tyúkszem és megkeményedett bőr ellen való. Üveg és ecset 80 fill, egy I dobozban. Kor. 1.20 CDIEK bármely ország- és szakmából, ajánlató! szétküldése és üzlet- előzetes beküldése el­„ összeköttetések letesi-lipnAUpr, n „.viai,,,,, u. Annoncen-Bureau Stutt tése czéljából postadij royal) szállítását 10 ki- kis és nagy bőgőket, lós ládákban, fürtön- továbbá elvállalok min-jazoiinal kiadó. ként selyempapirbacso-| dennemü javításokat, jutcza 8. szám. Egy utczai szoba külön bejárattal buto- j rozva, vagy anélkül Arpád- 2441 gartban, Schickstrasse. „Kellemes szórakozás“ leveleit miért nem viszi már el ? mentesen küldi Budapest, közi Cimirodájában, Király-utcza 12. és Budapest, V., Nádor- utcza 23. sz. Prospek­tus bérmentve. 47 50 Andrássy-ut 26. «T PÉNZ! 4%-os törlesztéses kölcsönöket nyújtunk 15 65 évig terjedő időre az ingatlan háiomnegyed értékéig a legrö­videbb idő alatt, mert budapesti és külföldi elsőrangú pénzintéze ek képvise­letét átvettük. Ezzel kapcsolatosan értesítjük a n. é. közönséget, hogy a Budapesten székelő MAGYAR ORSZÁGOS KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTÁR és a DEBRE- CZENf ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR tulajdonosok megbízása folytán rendkívül kedvező feltételek mellett bérbe adjuk, vagy eladjuk, csoportonként is az általunk házilag kezelt következő birtokokat: 1, Nagy-Ar községben első osztályú birtokot, (Szatmármegye fehérgyarmati járás) lévő 1400 holdas legmodernebb emeletes kastély, kiválóan gondozott park és gazdasági épületekkel; 2. Aranymező községben Szolnok-Doboka vm. csákigorbói j.) levő, vasúti állomással biró, 180 hold Szamosmenti birtokot lakház és gazdasági épüle­tekkel. Továbbá 1. Szerzünk olcsó személyi és váltóhitelt. 2. Elválaljuk birtokok parczellázását, eladását és vételét stb. Neusehloss Testvérek Válaszbélyeg törvényszékileg bejegyz czég, bankbizományosok, melléklendő. 207 Szatmáii iroda nrpád u. 20. Telefon 16. 0 Törvényesen védett Bob-csemege név alatt egy olyan finom gyümölcs­hashajtó jött forgalomba, mely úgy felnőtteknél, mint gyermekeknél egy „ állandóan rendszeresített “ kellemes székletétet idéz elő. A gyomrot tisz­títja és erősiti. Fővárosi orvosok nagy előszeretettel rennelik székre­kedtségnél chronikus esetekben is, miután hatása biztos, fájdalmakat nem okoz és teljesen ártalmatlan. Élvezetes ize által kiszorította az ösz- szes külföldi hashajtókat. Nagyon ajánlják olyan egyéneknek, kik meg akarnak szabadulni a sokféle has­hajtó állandó bevételétől. Egy teljes doboz ára 80 fillér. Postán legkevesebb öt doboz megy 4 koroná­ért bérmentve. Egyedül készíti: ERÉNYI BÉLA gyógyszerész Budapest, Károly-körut 5 szám. Főraktár: Bartók László drogueria 965 Szatmáron. I Medgycsi fcrencz | ^villamos világítási vallalata 28 & Szatmár, Kazinczy-utcza II. & — Telefon 26. sz. j— ^ y== S g Villamos világítás, villa- íjmos csengő, telefon beren-Jv? 3« dezéseket a legolcsóbb A & árban elvállalok, költ- $► ség vetéseket dijmen- ^ ^ tesen. ^ & TI Újdonság. TI $ ^ Villagos zseblámpa 6 korona.^ wYMwY*MVwwVwuVmMY,*wViiMVuMY*wY*mYMMV*uVuwY* Fontos! Férfiaknak! Nőknek! hogy Katecu Injectióm ngyedüli biztos szer húgycső és fehér­folyás ellen. Egy üveg uraknak 2 kői*., nőknek 2"I0 kor Kapható minden gyógytárban ! Gyarmati-féle Katechu njeetiót képünk;! Főraktár: VÁROSI GYÓGYSZERTÁR a Szent-Háromsághoz, Baja főutcza 271. 577 400 nál több birtok van el­adásra nálam előjegyezve. 200 ház eladására meg­bízásom van. KObB MÓR hat. eng. ház- és birtok vétel és eladási ügynöksége. Iroda : SZATMÁR, Kossuth Lajos-ntcza 2. szám. Négy évi működésem alatt Szatmár város néhány házainak kivételével a vétel vagy eladást én eszkö­zöltem, valamint több nagyobb és kisebb birtok lett általam eladva. Ez bizonyítéka annak, hogy irodám reális alapon nyugszik és hogy üzletfeleimnek feltétlen bizalmát sikerült elnyernyem: miáltal az általam kiszabott méltá­nyos díjszabást mindenkor teljes mértékben kiérdemeltem. Kérem ennélfogva mindazokat, kik házat esetleg birtokot venni vagy eladni szándékoznak, szíves­kedjenek egész bizalommal hozzám fordulni. Mindama házak, a melyek ezidőtájt Szatmár város területén eladók, az eladás közvetítésével én va­gyok megbízva. Veszek készpénzfizetés mellett mindennemű helybeli és vidéki intézeti részvényeket. Az általam eddig eladott házak a következők: Báthory-utcza 16. Zrínyi utcza 3. 5, 17, 26. Vörösmarthy-utcza 27, 30. Eötvös-utcza 13. Kisfaludy-utcza 15, 28. Pázsit-utcza 38. Arpád-utcza 28, 33, 41, 44. Attila-utcza 3, 25. Bercsényi-utcza 11, 17, 19. 23, 29, 39, 41, 44, 47, 49. Bocskay-utcza 14. Kossuth Lajos-ntcza 5. Majláth-utcza 2, 3, 14. Várdomb-utcza 6. Batthányi utcza 20, 25. Hunyady-utcza 54, 38. Honvéd-utcza 47. Kinizsy-utcza 28, 46. Zárda köz 12. Teleki-utcza 8, 9, Tompa-utcza 9, 13, 22. lstván-tér 20, 25. Kazincy-utcza 27. Mátyás király-utcza 60. Csokonay-ntcza 9. Czégem megbízhatóságáról az itt felsorolt házak tulajdonosai adhatnak felvilágosítást. Tisztelettel 1 KOLB MÓR. Birtokok vételre kerestetnek. Mérsékelt közvetítés. Egyenruhák és katonai fölszerelések páratlan elegáns kivitelben leg- jutányosabban Blum Sándor a; elsőrangú egyenruhá­ért/ zati- és hadfelszerelő intézetében kaphatók. Ő felsége a perzsa császár és orosz nagy- herczeg ud­vari szál­lítója Budapest, Vácziufca 15. A méretek felvétele végett acég ■ saját költ­ségén sza­bászát vi dékrp pl­Fiókraktár: DEBRECZEN. küldi, •f 1 felvétetnek a kiadóhivatalban ^aziijczg-uícza 6. $l. — Telefon 106. — Y Nvomatott a „Szabadsajté“ könyvnyomdában Szatináuojl903

Next

/
Oldalképek
Tartalom