Szatmári Hírlap, 1903. július-december (2. évfolyam, 147-292. szám)

1903-08-13 / 184. szám

4 Szatmár, csütörtök SZATMÁRI HÍRLAP 1903. augusztus 13. 184 szám. AFRO HIRDETÉSEK. Minden szó egyszeri hirdetése 3 fillér, a czimszó, valamint minden vastagabb betűből szedett szó duplán számitódik. Tiz szóig terjedő apróhirdetés 40 fillér. Csak elöleges készpénz fizetés mellett veszünk fel. A hirdetés alatt levő kis szám alapján megtudható a czim a kiadóhivatalban. Apró hirdetéseket levélileg is lehet föladni, kérjük azonban a hirdetésért járó összeget levélbélyegekben mellékelni. Apró hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal, Kazinczy-utcza 6. LEVELEZÉS. 40 fillérbe kerül e rovatban egy tiz szóig terjedő hir­detés. Egy varróleányka magolva f évi augusz- tus 18-tol kezdve meg*- érdeknélküli ismerett- ] kezdi: Nagy József ségét keresi egy jogász. ügyvéd szőlőgazdasága gyerek. Leveleket „Faj- Csomaküz. Ara kilón- tás" czimen továbbit aj ként bruttó 60 fillér, kiadóhivatal. 64 Szaniszlón utánvéttel. 760 Hölgyeim I Egy kétségbeesett fiatal ember kér 50 forint kölcsönt havi törlesz­tésre. Levelet „Kélség- beesett" czimen kér a kiadóba. 72 Egy kellemes megjelenésű (vagyonos) úriember, csinos, jólel- kü leánynyal, vagy asz- szonynyal óhajt megis­merkedni, Aki ajánla­tom elfogadja, az írjon „Boldogság“ czimen a kiadóba. 78 Faraktári felügyelő kerestetik azonnali be­lépésre 50 korona fize­téssel. Czim a kiadó­ban. 245 Barna , , . . . , _ , Egy füszerkereskedés kereskedelmi raktarnok. , „ , , , csinos varró-, vagy J°. forgalmú, berende­szobaleány ismeretié- zffsse1’ maKs vflalat mÜ gét keresi „Raktárnokattnovember i-ere eset­11“ jeligén a kiadóba küldendők. Csak teljes czimü levelekre vála­szolok. 146 lieg azonnal olcsón el­adó. Czim a kiadóban. 247 KÍNÁLAT. Csemege szőlő KERESLET. 50 korona kölcsönt keres sürgősen egy családos úriember, mely összeget havi 10 (madoleine augevine ésj koronás részletekben royal) szállitását 10 ki- visszafizetné. Ajánlatok lós ládákban, fürtön- „Szükség“ czimen a ki­ként selyempapirbacso-íadóba kéretnek. 230 LAKÁSOK. Egy utczai szoba külön bejárattal búto­rozva, vagy anélkül azonnal kiadó. Árpád- utcza 8. szám. 244 Kiadó lakásokon a leggyorsabban lehet túladni egy-két apró hirdetés által. Egy hir- detéscsak40 fi.-be kerül. £ok pénz f 1000 k.-ig havonta ke­reshetnek bármely ál­lású egyének tisztessé­ges mógon (mellékke­resetnek is.) Bővebbet „Reel 171“ alatt az Annoncen-Bureau Stutt gartban, Schickstrasse. Kellemes szórakozás“ leveleit miért nem viszi már el ? ém Kerti tömlők legjobb minőségben, úgy­szintén tömlő maradékok a legolcsóbban kaphatók Persicaner és Társánál Budapest, VI., Kemnitzer- utcza 7. bármely ország- és szakmából, ajánlatok szétküldése és üzlet­összeköttetések létesí­tése ezéljából postadij jótállásával Rosenzweig József és fiai Nemzet­közi Cimirodájában, Budapest, V., Nádor- utcza 23. sz. Prospek­tus bérmentve. 47 lenében a vidékra bér- mentesen küldi: Török József, Budapest, Király-utcza 12. és 50 Andrássy-ut 26. Megszabadultam a kínos tyukszemfá-\ jástól, igy kiáltanak föl most sokan és ezt csak a Geerling-féle különlegességnek kö­szönik, mely tyúkszem és megkeményedett bőr ellen való. Üveg és ecset 80 fill, egy dobozban. Kor. 1.20 előzetes beküldése el­Alkalmi vétel. Férfi ingek ezelőtt ókor. most 2 kor. 80. Férfi kalapok, ezelőtt 5 kor , most 3 kor. Nyakkendők, ezelőtt 2 kor, most 76 fill Batistok, ezelőtt 1 kor. 80. most 1 kor. Blous selymek nagy vá­lasztékban, olcsó ár­ban kaphatók 731 SchönbergerJakabésFia úri és női divatáruhá­zában Szatmár, Deáktér 0 Kar PÉNZ! 0 4%-os törlesztéses kölcsönöket 0 nyújtunk 15 65 évig terjedő időre az ingatlan háiomnegyed értékéig a legrö­videbb idő alatt, mert budapesti és külföldi elsőrangú pénzintéze ek képvise­0 letét átvettük. Ezzel kapcsolatosan értesítjük a n. é. közönséget, hogy a Budapesten székelő MAGYAR ORSZÁGOS . KÖZPONTI TAKARÉKPÉNZTÁR és a DEBRE- CZENI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR tulajdonosok megbízása folytán rendkívül 1*1 kedvező feltételek mellett bérbe adjuk, vagy eladjuk, csoportonként is a az általunk házilag kezelt |u következő birtokokat: 0 1, Nagy-A r községben (Szatmármegye fehérgyarmati járás) lévő 1400 holdas első osztályú birtokot, legmodernebb emeletes kastély, kiválóan gondozott park és gazdasági épületekkel; ír 2. Aranymező községben Szolnok-Doboka vm. csákigorbói j.) levő, vasúti |*| állomással bíró, 180 hold Szamosmenti birtokot lakbáz és gazdasági épüle- U . tekkel. Továbbá . l. Szerzünk olcsó személyi és váltóhitelt. Pl 2. Elválaljuk birtokok parezellázását, eladását és vételét stb. T Neusehloss Testvérek [*| Válaszbélyeg törvényszékileg bejegyz czég, baukbizományosok, %|r melléklendő. 207 Szatmári iroda r.rpád u. 20. Telefon 16. 0 d> 0 CVS CD I _ C sÁ pormeptesitő „Rustles“ padló olaj egészségügyi szempontból iskolák, kávéházak, vendéglők, üzletek és lakásokban nílKÜlOZhctetUn. A padlónak egy­szeri beolajozása hosszú időre elégséges,------- ---------------- - kilója 45 krajczár. = Finom pergetett akáczfa-vlpagméz kilója 70 Kh Kapható Losonezy József utóda KOLLÁRGYULA gyarmat- és fűszeráru üzletében, Szatmár, Deáktér. | Mcdgycsi Fcrencz 11 villamos világítási vállalata | Szatmár, Kazinczy-utcza II. & — Telefon 26. sz. — j A szatmári volt gór. kath. iskolánál É jjfaz összes iskolai felszerelvények^g úgymint padok, táblák stb. jutányos árbap eladók. Értekezhetni lehet 1 PAPP LAJOS g-katli. lelkészszel jl ■ Széchényi-utcza 10. sz. a, gk. plébánia. 1| Villamos világítás, villa- 1 Jfcmos csengő, telefon beren-g M dezéseket a legolcsóbb & & árban elvállalok, költ- ség vetéseket dijmen- & ^ tesen. ^ & T T „ Újdonság. TI & ^ Villamos zseblámpa 6 korona. |jjj | 400 nál több birtok van el­adásra nálam előjegyezve. KO kB MÓR 200 ház eladására meg­bízásom van. & hat. eng. ház- és birtok vétel és eladási ügynöksége. Iroda : SZATMÁR, Kossuth Lajos-ntcza 2. szám. Négy évi működésem alatt Szatmár város néhány házainak kivételével a vétel vagy eladást én eszkö­zöltem, valamint több nagyobb és kisebb birtok lett általam eladva. Ez bizonyítéka annak, hogy irodám reális alapon nyugszik és hogy üzletfeleimnek feltétlen bizalmát sikerült elnyeruyem: miáltal az általam kiszabott méltá­nyos díjszabást mindenkor teljes mértékben kiérdemeltem. Kérem ennélfogva mindazokat, kik házat esetleg birtokot venni vagy eladni szándékoznak, szíves­kedjenek egész bizalommal hozzám fordnlni. Mindama házak, a melyek ezidőtájt Szatmár város területén eladók, az eladás közvetítésével én va­gyok megbízva. Veszek készpénzfizetés mellett mindennemű helybeli és vidéki intézeti részvényeket. Az általam eddig eladott házak a következők: Báthory-utcza 16. Zrínyi utcza 3. 5, 17, 26. Vörösmarthy-utcza 27, 30. Eötvös-utcza 13. Kisfaludy-utcza 15, 28. Pázsit-utcza 38. Egyenruhák és katonai fölszerelések páratlan elegáns kivitelben leg- jutányosabban ,, Blum Sándor elsőrangú egyenruhá­zati- és hadfelszerelő intézetében kaphatók. Ö felsége a perzsa császár és orosz nagy- herczeg ud­vari szál­lítója Budapest, Yácziufca 15. A méretek felvétele végett acég saját költ­ségén sza­bászát vi dékre el­küldi, Fiókraktár : DEBRECZEN. Árpád-utcza 28, 33, 41, 44. Várdomb-utcza 6. Attila-utcza 3, 25. Batthányi utcza 20, 25. Bercsényi-utcza 11, 17, 19. Hunyady-utcza 54, 38. 23, 29, 39, 41, 44, 47, 49. Honvéd-utcza 47. Bocskay-utcza 14. Kinizsy-utcza 28, 46. Kossuth Lajos-ntcza 5. Zárda köz 12. Majláth-utcza 2, 3, 14. Teleki-utcza 8, 9, Tompa-utcza 9, 13, 22. lstván-tér 20, 25. Kazincy-utcza 27. Mátyás király-utcza 60. Csokonay-ntcza 9. Czégem megbizhatóságáról az itt felsorolt házak tulajdonosai adhatnak felvilágositást, Tisztelettel KOLB MÓR. Birtokok vételre kerestetnek. Mérsékelt közvetítés. “ MUM — li — Rum, Cognac, Szilvórium, likőrök, likőrkrémek stb. az általam készített vegytiszta esszencziák és kompozicziókkal házilag Vs» sőt V* részben olcsóbban állíthatók elő, m int készen vett áruk. Árjegyzék és hasznlati utast; ingyen és bérmentve. BA ROS GaBOR Budapest, VII., Dohány-u. I. A. L. Esszencziák és kompozicziók gyára. Nyomatott a „Szabadsajtó“ könyvnyomdában Szaunáimul 9 03

Next

/
Oldalképek
Tartalom