Szatmári Hírlap, 1903. július-december (2. évfolyam, 147-292. szám)

1903-08-14 / 185. szám

Szatmár, 1903. augusztus 14. Péntek. Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva: Egész évre . . 12 kor. Fél évre ... 6 kor. Negyedévre . . 3 kor. Egy hóra . . 1 kor. Vidékre postán küldve: Egész évre . . 16 kor. Fél évre ... 8 kor. Negyedévre . . 4 kor. Egy hóra ... 2 kor. Egyes szám ára 2 kr. (4 fii) Szerkesztőség: Kainczy-utcza 6. szám. Második évfolyam 185. szárriV Vv POLITIKAI NAPILAP SZATMÁRI FÜGGETLENSÉGI és 48-as PÁRT KÖZLÖNYE. Megjelenik naponta ^ (hétfő lavételév.efijpV Hirdetésekét' méltányos, szabott 4rban és egyezség szermt.. felvesd; jt, kiadóhivatal, Kazmczyraid. Apró hirdetések 10 szóig 40 fillér, minden további szó 3 fillér Nyilttér sora 30 fillér. Kiadóhivatal: Kazinczy-utcza 6. szám. Telefon IOG. Lapvezér: URAY GÉZA Felelős szerkesztő: HARSÁNYI SÁNDOR Véres buza. Szatmär, augusztus 13. Ahogy a gabonacséplés idősza­ka kezdetét veszi, az újságokban uj rovatot k 11 nyitni ama szomorú szerencsétlenségek közlésére, melye­ket a cséplőgépek okoznak. A gép sűrűn szedi a maga emberáldozatait Olcsó ilyenkor az emberi élet, mert hajrá! sietni kell, lázasan dolgozni a zakatoló masinának Ha olykor az egyik balsorsu munkásnak a ke­zét, a másiknak a lábát roncsolja el a gép, megáll egy pillanatra, mig a szerencsétlenül jártat eltaka­rítják — és aztán ismét zug-bug. így készül el nálunk az „élet“. A cséplőgépek által okozott bal eseteket egyszer végre is komolyab­ban kell méltatni. A törvény teljes szigorát alkalmazni a gazda, a gép­tulajdonos és gépész ellen. Hisz már mintegy stereotippé vált, hogy a balesetet az illető „saját vigyázat­lansága“ okozta. A szerencsétlenül járt munkás aztán mehet kéz nélkül, falábon koldulni, ha elpusztul, koplalhat a feleség, a gyerek. Mert nálunk még a törvényt nem szokás végrehajtani. Mert hát van már nekünk erre valamelyes törvényünk is. Az 1902. évi XIV. t.-cz. 26. §-a rendeli: „A gép tulajdonosa a cséplőgépek­nél alkalmazott etetőket, íiitőt, a gépen álló kéveadogatókat, úgyszintén a szecskavágó gépnél alkalmazott etetőt, köteles a pénz­tár (t. i. a gazdasági' munkás- és cselédsegélyző pénztár) rendkívüli tagjaiul íelvétetni s a tagsági TÁRCZA. A kurucz-korszakból. Irta és a mikolai Rákóczi-ünnepélyen felolvasta : Csengey Gusztáv. Mélyen tisztelt ünneplő közönség ! Annyi ünnepély után, melyekben óvek hosszú során át alkalmam volt szerepelni, most először lépek fel Szat- márvármegye közönsége előtt — elő­ször és talán utólszor is. Ismeretlen ember lép fel tehát ismeretlen közön­ség előtt. Ez a körülmény már maga elég volna arra, hogy elfogulttá te­gyen, ha a s zemélyes ismeretség alap­jára helyezkedném. Ezt az alapot azonban el nem fogadhatom. Más alapon állok most közönsé­gem előtt. Ez az alap a hazaszeretet. És ha most ezen az alapon szó­lalok meg; ha azt mondom, hogy igaz magyar emeli fel szavát igaz magyar közönség előtt: akkor már nem va­gyunk ismeretlenek, mert közös oltá­runk, a haza oltára körül álló testvé­rek vagyunk, kik a hazaszeretet égő áldozatát mutatjuk be ma a magyarok Istenének. Ehhez az áldozathoz járulok ma én is hazaszeretetem szent tüzével ; mzindegy hát, akárki vagyok személy s érint; elég az, hogy magyar vagyok s magyar közönségnek szólok. dijat (egy korona) helyette meg­fizetni. “ „Ha a gép tulajdonosa az ezen szakmában reá rótt kötelességé­nek nem tesz eleget: e mulasz­tásból eredő teljes kárért az ete­tőnek, fűtőnek, kéveadogatónak, il­letőleg jogutódainak akkor is fele­lős, ha a munkaközben bekövetke­zett baleset körül őt különben sem­miféle gondatlanság se terheli.“ Vájjon meggyőződik a közigaz­gatási hatóság arról, hogy a gaz­dák eleget tesznek-e törvényes kö­telességeiknek? Megtette-e a szük­séges intézkedéseket a törvény vég­rehajtására, hogy ekként legalább a baleset anyagi hátrányai némileg enyhittessenek ? E tekintetben az volna az első teendő, hogy bár erre némileg kö­teles a hatóság, mert a törvényt mindenkinek ismerni kell, sürgősen figyelmeztesse a gazdákat, géptulaj­donosokat a biztosítás azonnali esz­közlésére. Tessék ezt ne csak a hi­vatalos lapban, de külön hirdet­ménynyel, dobszóval közzétenni, hogy a földhöz ragadt nép, mely­nek két karjánál egyéb kereseti for­rása nincs,_ megismerje, mit van törvényadta joga követelni. Az ember élete a legbecsesebb kincs. Ennek megóvásáért, ápolásá­ért él és létezik a társadalom, a község, a vármegye, az állam. Ezt kötelessége a hatóságnak általán, de most, hogy erre írott törvényünk van különösen megvédeni. Követeli mindezt a szocziális béke parancsa. Követeli az ember­szeretet, hogy azokról, kik a ter­Szólok pedig ma, a mi közös ün­nepünkön, a kurucz szabadságharcz zászlóbontásának 200-ik évfordulóján. Ti ezt az ünnepet a tisza-becsi győzelem napjára tettétek. Jól tettétek! Rákóczi szabadságharcza tulaj­donképen azzal a proklamáczióval kéz dődik, melyet ő május 12-iki kelettel Lengyelországból a magyar nemzethez szólva kibocsátott s melynek kíséreté­ben zászlókat is küldött be. A tisza-becsi ütközetig már két ízben vereség is érte a kuruczokat, egyszer Dolhánál, egyszer Munkács mellett, hol maga Rákóczi is veszede- delemben forgott. De helyesen járt el az ünnepélyt rendező-bizottság, hogy ezeket az ese­ményeket mellőzve, a kurucz háború első sikerére, a tisza-becsi győzelemre helyezte a súlyt, s hogy ezt a sikert emlékkel is meg akarja örökíteni; mert a tisza-becsi győzelem tette lehetővé, hogy Rákóczi, hadaival a Tiszán át­kelve, a tulajdonképeni magyarsággal összeköttetésbe léphessen. A tisza-becsi győzelem után meg­nyílt Rákóczi előtt a nagy magyar al­föld s ezzel a szabadság ügye orszá­gos jelentőséget nyert. * De ne várjátok tőlem a tisza- becsi győzelem leírását. Egy győzelem leirása még nem ad képet az egész korszakról. Én ma­melés nagy munkájában testi épsé­güket koczkáztatják és áldozatul hozzák, a társadalom gondoskodjék. Ha a gazdaközönség telve panasz- szal a kivándorlás, a munkásviszo­nyok miatt, úgy tartsa kötellessé- gének ezek elhárításán közremun­kálni, ezért áldozatot hozni, mert bizonyára megérdemli az a munkás- osztály, mely a maga véres verej­tékével segíti a munkaadót jobb helyzetbe, hogy róla gondoskodja­nak is. A véres buza árnya évről- évre kísért, megdöbbentve az érző embert, azt a társadalmat, mely napi kenyeréhez csak emberáldozatok árán juthat. Ha már emberileg le* hetetlen a baleseteket teljesen meg­akadályozni, legalább a nyomorult, bénává vált munkásról, családjáról gondoskodjék úgy a gazda, amint a törvény idézett parancsa rendeli és örvendjen, hogy van mód erre, melynek igénybevételével saját ter­hein is könnyíthet. A legkevesebb, a mit várni, követelni lehet, hogy a hatóság kü­lönös feladatát képezze: a törvény végrehajtásának, ellenőrzésének szi­gorú teljesítése, hogy minél keve­sellt) legyen a véres buza. TÁVIRATOK. A bán nem mond le. Budapest, augusztus 13. (Sa­ját tudósítónktól.) A félhivatalos „Magyar Távirati Iroda“ telje­sen alaptalannak jelenti ki a lapok ama hírét, hogy Pejacsevics gróf horvát bán lemondani szándékozik. gát a kurucz világot akarom most jel­lemezni. Ha jellemezhetném úgy a hogy ismerem, részletesen, lelkem egész lel­kesedésével és keserűségével! De akkor, kedves közönségem, nagyon sokáig kellene hallgatnod és ezt nem köszönné meg nekem a ne­mes fiatalság, mely nemcsak lelkesedni, hanem tánczolni is akar. Semmi esetre sem fogom tehát a kurucz szabadságharcz történetét el­beszélni, hanem csak jellemrajzát adom. Mi volt a kurucz világ? „Zordon, de ragyogó lovagkor, kiégett Piros északi fény újra meggyujtalak I“ így szól erről a korról a költő, a szabadság költője Petőfi Sándor. — Találóbban nem kezdhetném a kurucz világ jellemzését, mint ezzel a két gyönyörű verssorral. ügy van! A magyar nemzet lo­vagkora volt a kurucz világ, hosszú, véres, századokra terjedő zordon, de ragyogó lovagkor, mely meg-megsza- kitva feltűnik újra, meg újra; piros fényével lángba borítja az eget és a földet . . . lassan elhalványodik . . . fekete éjszaka borul a hazára ... majd kigyulad újra és bámulatba ejti a vilá­got, de ismét kialszik . . . Háromszor gyulád fel, háromszor alszik ki . . . Vájjon kigyulad-e még egyszer, negyedszer is ? . . . Nagy idők viharát érzem . . . Dienes bútorai. Budapest, augusztus 13. (Sa­ját tudósítónktól.) A budapesti árvaszék ma Dienesnének 1000 ko­ronát utalt ki, hogy a férje által elzálogosított bútorokat kiváltsa. Lezuhant turista. Budapest, augusztus 13. (Sa­ját tudósítónktól.) A Lomniczi- csucsról ma lezuhant egy turista, s nyomban szörnyet halt. A szeren­csétlenül járt turista neve: Rust- garten Vladimir és egy előkelő krakkói orvos fia. Egy művésznő halálos balesete. Berlin, aug. 18. (Saját tu­dósitónktól.) Abeles Lujza, a ber­lini Central színház hírneves mű­vésznője, ma oly szerencsétlenül ugrott le egy villanyos kocsiról, hogy egyik véredénye megrepedt, minek folytán, rövid szenvedés után, belső elvérzésben meghalt. A válság. A politika vajúdása. Szatmár, aug. 13. Mig a király Budapestre nem ér­kezik, minden hir, a mi a válsággal kapcsolatos, nem egyéb üres kombiná- cziónál. Senki sem tudhatja ma, hogy ki lesz a miniszterelnök s kik lesznek az uj kabinet tagjai. A hangulat Lukács László pénzügyminiszter mellett tartja magát a legszilárdabban, noha tegnap már Darányit és Talliánt is igen sűrűn emlegették. A válságról vett mai értesüléseink a következők : talán csak álmodom ? . . . Álmodjatok ti is! . . . Hadd ringassam el lelkete- ket régi dicsőségünk szép emlékeze­tével. A kurucz világnak három kor­szaka volt. Az elsőt Thököly Imre, Felső- Magyarország fejedelme irta be hazánk és Európa történetkönyvébe, a máso­dikat II. Rákóczi Ferencz fejedelem vívta, midőn tárogatójának méla hang­jai végig búgtak az országon, az egész világon . . . A harmadik Kossuth Lajos dicső küzdelme volt. Ez a három korszak egymás nél­kül meg nem érthető. Mind a háromnak egy a jelszava, egy a czélja, egy az ellensége; ellen­sége a kétfejű szörnyeteg, mely tes­tünkbe vágja karmait és vérünket szívja — a bécsi kamarilla; ezélja az osztrák uralomtól megszabadított füg­getlen Magyarország. És jelszava? Kettős jelszava volt, egy positiv és egy negativ. A positiv jelszó: pro libertate — a szabadság­ért I Negativ jelszava azonban már egy egész programra, a kurucz prog­ramra. Majd ezt is elmondom, de majd csak úgy a beszédein vége felé. A három nagy korszak közül az elsőnek a másik kettőtől nagyon elütő typusa van; de ez az első vetette meg alapját a másik kettőnek is. (Folyt, köv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom