Szatmári Hétfő, 1913. március-június (1.évfolyam, 1-12. szám)

1913-03-31 / 1. szám

Előfizetési árak: Egész évre .. .. 4 korona Egyes szára ára 6 fillér FÖSZERKESZ TC: DK- TAMÓDY ENDRE Megjelenik minden héttőn a délelőtti érákban. Hétfő P. Ferenc ! Csütörtök Beköszöntő. Újságunk ez első számával a nagyközönség elé léptünk. Pro- grammot akarunk adni, működé­sűnkről, mely nem terjed tovább annál, mit ilyen alkalmakkor ígérni szokás. Eredetiség és újdonság csak az lesz benne, hogy mindvé­gig ki is tartunk mellette. Ä mi új­ságunkat a közszükség hozta létre. Ennek a közszükségnek kisebbik része az, hogy az újságolvasás­hoz szokott közönségünknek hét­fői napra lapot akarunk csinálni; sokkal fontosabb azon óhajtá­sunk, hogy egy olyan hiányt pó­toljunk, melyet Szatmáron min­den városát szerető polgár rég időtől fogva érez. Az országos politikának minden fázisát ismer­jük különféle hírforrásokból, ennél a kérdésnél hiányunk nincsen. Van azonban nekünk egy másik politikánk is. mely nem kevésbbé fekszik szivünkön; s mély a mi szükebb, társad'f* elünkben egyrvárosi polgárra nézve talán még fontosabb mint az országos politika. Ez a mi városunk köz- igazgatási politikája. — Ebben aka­runk mi hézagpótlók és úttörők lenni s a közérdek zászlajával előlhaladva, magát a közönséget akarjuk elvezetni abba a küzde­lembe, mely városunk jóvoltáért, virágzásáért folyik. Azt akarju£, hogy közönsé­günk értesülve legyen minden eseményről, mely városunk érdekében, vagy érdeke ellen történik. Fegy verünk csak az őszinte igazság és a tisz­tességes újságírás. Személyeket, magánéletet so­hasem bántunk, alacsony csipkedéseket észre nem veszünk. Äki személyeket keres, sohasem látja meg a közérdeket. — Állításaink minden szava készpénz, újságírói felületesség nálunk ismeretlen fogalom lesz. Nem leszünk sem szolgái sem ellenségei semmiféle kasztnak, osztálynak, cso­portoknak. Egy gazdánk lesz: a közérdek; egy el­lenünk: a közérdek ellensége. Tudjuk jól, hogy a szabad újságírás városunkban szüzíalajra talál, amit ilyen címen eddig kaptunk az szabadosság volt. Mi sohasem fogunk visszaélni az újságírás szabadságával, de magunk részére is megköveteljük, hogy a köz javára a tisztesség for­májában megjelenő Írásainkat az egyéni érzékeny­kedés félretételével olvassák, mert aki közhivatalt visel, annak viselni kell a bírálatot is, és főleg Szat­máron, hozzá is kell szoknia. Március közgyűlése d. e. „Szabadsajtó r.-t. íl óra. ! „Szatmári bankegyesület r.-t“ rendk. közgyűlés d. u. fél ö óra. Színház : „Cigányprímás“ (c) Uránia: „A vihar“ dráma 2 íelV. Nem volt hús vétünk. Irta: Hegedűs Lóránt országgy. képviselő. Április Városi tanácsülés d. e. 11 órakor. Színház : „A hajótörés“ (Bsz.) Bár­sony A. jutalom játéka. Uránia: „Eltemetett milliók“ detekt. dráma 3 ielv. Színház: „Rz elnökná“. (A) Uránia: Mint kedden. Színház: „Kolumbusz báró“ (B) Uránia: „Asszonyjoga“ dráma W. Psylanderrel. Szamba Fér. Vince i Vasárnap ' 6 || Coelesztin Városi tanácsülés d. e. 11 órakor Színház : „Kolumbusz béró“ (C) Uránia: Mint csütörtökön. Színház : „Szép Heléna“, Szalóky 20 éves színész jubil. Uránia: Szenzációs műsor. A naptár a vörös betűt hiába mutatta, a lelkekben semmi nyu­galom. Ä föltámadás angyala jár a háztetőkön: nincs egy talpa­latnyi föld, ahová békességben le tudna telepedni. R bibliás ének zsolozsmája zengi, bogy^Békes- ség a földön emberelcnek!“ a mi fülünkben pedig belső harcoknak és külső bonyodalmaknak izgató danája zug. Minden család a hus- vétot várta: s nincs egy maroknyi hely az égboltozaton, amely úgy el ne borult volna, hogy az esthaj­nal csillagát megláthassuk rajta. Volt-e husvétja a magyarnak? Ä magyar politika csudálatos házszabály gabalyodásai már sen­kit sem érdekelnek. Ki törődik ma rozzant paragrafusok érthetetlen görbüléseivel. A magyar pártok régi jelszavai, a kö,sjo rfj rffavá - menők már eltűntek a szürke lát­határ peremén: az adót fizető polgár hasztalan keres uj és nagy jelszavakat. A gazdasági világban egy-egy régi trombita megrecs- csen és megint az agrár-merkan­til birkózást akarja felidézni: de nincs józan ember, ki ma felelne rá. Sokkal nagyobb gondjaink vannak. Nemzeti és gazdasági kialakulásunk egyaránt aggódó kétséggel süvíti felénk: mikor lesz már igazán ünnepünk? A Balkán tüzénél a magyarság ezeréves problé­mája most uj színben látszik: a déli szlávság uj országai uj veszedelmeket rejtegetnek. Nem nehéz kitalálni, hogy már az eddigi fejlemények hatásai alatt is a magyar-román viszony egészen uj képet fog ölteni, mert hiszen Románia ma úgy lóg a szláv tenger felett a Kárpátok szikláitól övezve: mint tengerparti szirten a fecskefészek. Ez a nagy változás gazdasági összeköttetéseinkre is mara­dandó, talán korszakos kihatással fog lenni. Gazdasági világunk egy súlyos konjunktúra ránehezedő, láthatatlan jármát nyögi. A nagy bi­zakodás eltűnt és épp oly érthetetlen kishitűség váltotta azt fel. A nyárnak rettentő időjárása nem­csak a föld talaját mosta alá, hanem nem egy existencia alatt is csuszamossá tette az alapot. Középosztályunk egy része oktalan spekulációnak pusztító visszahatását érzi és egymást okolja saját hibájáért. Mindez szomorú, súlyos, sőt keserves időt jelent. Színház: „Tatárjárás“ árakkal. Uránia: Előadás d. u. 3 órától. d. u. félliely­ingyen szerelem fel cipőjét gummisarokkal ha azt nálam szer­zi be. S Olcsó, egységes árak! Férfi amerikai cipők 11, 12.50, 13, 14, kor. Női amerikai cipők 10, 11, 12 korona a legjobb minőségben. — Tessék meg­győződni! <J> <R> <30 <30 <t> O Kitűnő tisztelettel Vuja János. # 1913. Bárt. 31. független u]sá.g !. ffl. í. Slálíl. #• ^ 1 v

Next

/
Oldalképek
Tartalom