Szatmári Hétfő, 1913. március-június (1.évfolyam, 1-12. szám)

1913-03-31 / 1. szám

6. oldal Szatmári Hétfő 1. szám 451/1913. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a szatmár­németi kir. járásbíróság 1912. évi Sp. II. 1184/3. számú végzése következtében Dr. Borgida Endre szatmári ügyvéd által képviselt Singer Co varrógép r.-t. javára 185 K s jár. erejéig 1913. évi február hó 8-án foganatosított kielégí­tési végrehajtás utján lefoglalt és 3000 kor.-ra becsült következő ingóságok u. m. egy gőzkazán és cséplőgép nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árve­résnek a szinérváraljai kir. járásbíró­ság 1913-ik évi V. 183. számú végzése folytán 185 kor. tőkekövetelés ennek kamatai, és eddig öszesen 97 kor. 95 fill.-ben biróilag már megállapított költ­ségek erejéig a már befizetett betudásá­val Patóházán gróf. Dégenfeld-féle bé­relt tanyán leendő megtartársára 1913. évi áprils hő 2-ik napjának dél­utáni V21 órája hatátdőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t-cz. 107 és 108 §-ai értelméaen készpénz- fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le-és felülfoglaltották és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. LX. t.-c. 120 §. értelmében ezek javára is elren­delte. Kelt Szinérváralján, 1913. évi már­cius hő 2. napján. Kádár jírpád kir. bír. végrehajtó. 3150/1913. Tksz. Ifj. Miilián Gyula és nejének Domnics János és neje elleni árverési ügyében Kovács József késedelmes árverési vevő ellen a nagykárolyi kir. Pénzügy- igazgatóságnak 16041/IV-1913.SZ. vissz- árverési kérelmének hely adatik s a végrehajtási törvény 185 §-a értelmében a letett bánatpénz elvesztésének ki­mondása mellett kibocsájtatik ezen újabbi : árverési MMw és fellelek: Ifj. Milián Gyula és nejének Domnics János és neje Kovács Juliána szatmár­németi lakosok végrehajtást szenve­dettek elleni végrehajtási ügyében a kérelem következtében a végrehajtási árverés 38 korona 20 fillér perbeli 16 kororna 50 fillér végrehajtási, 26 korona alapárverés kérési már meg­állapított és a még felmerülendő költ­ségeknek a kielégítése végett 1881. LX. t.-c. 144. §-a alapján és a 146. §-a ér­telmében a Szatmárnémeti kir. törvény­szék területén levő, Szatmár-Németi szab. kir. város határában fekvő a szatmárnémetii 1848. sz. tjkvben felvett 6396. hrsz. ingatlanra, illetve az ebből szerkesztett 2610. számú betétben A. I. alatt felvett 1.-3. rsz. 4507. 4508 4509 kath. krsz. ingatlanra, ház, udvar és kertre 750 korona ezennei megállapított kikiáltási árban elrendeltetik Az árverés megtartására határidőül 1913 évi Április hó 26. napjának d. u. 9. órája a kir. törvényszék árverelő helyi­ségébe tűzetik ki. Vevő a megvett ingatlanok birtokába az árverés jogerőre emelkedésével lép és annak haszna és terhe ez időtől őt illeti. Vevőnek a vételi bizonyítvány az 1881. LX. t.-c. intézkedései értelmében csak az esetben fog kiadatni, he az árve­rés napjától számítót 15 nap alatt a V. h. u. 27. §-ának megfelelő utóajánlat nem tétetik. Amennyiben a vevő az ár­verési feltételek bármelyikének a kitü- zöttidőre eleget nem tene, az általa meg­vett ingatlanra az érdekelt felek bár­melyikének a kérelme következtében a vevő veszélyére és költségére bánat­pénznek elvesztése mellett újabb árve­rést fog elrendeltetni. Ezen árverési hir­detmény és feltételek a hivatalos órák alatt ezen kir. bíróságnál, mint telek­könyvi hatóságnál és a rendőrkapitányi hivatalnál tekinthetők meg. Szatmár-Németi, 1913. évi március hó 7-én, Dávid Samvi s. k. kir. törvényszéki bird. A kiadmány hiteléül: (P. H.) Sághy, kir. telekönyvvezető. Uránia mozgőfénykép-szinház Kazinczy-utca, Iparos-Otthon------------1 K i---------— a legkellemesebb szórakozó hely. Két naponkét változó sensatiós műsorok. o E heti műsor a lap első oldalán. Hely árak : Páholy 1 kor., I. hely 80 f., II. hely 60 f., III. hely 40 f., Gyermekek felét fizetik. Előadások hétköznapon este fél 7 órától, fvasár- és ünnepnapokon d. u. 3 órától éjjel 11 óráig. Leyíisöüiaim kHílnö zöüiöíü keverékem „CASINO3 keverék” 1 kiló ára 5 korona V» „ „ 2.50 „ V* » 1 25 „ l.ÄvJ „ Szeitiéiery M. csemege, fűszer, bor, pezsgő, tea, rum- és cognac áruháza Szaímár,yeak-íér26. Telefon 104. sz. 1—10 Kiadó május 1-től egy bútorozott utcai szoba külön bejárattal; esetleg 2 utcai szoba gargon lakásnak bútor nélkül. Cim a kiadóhivatalban. Értesítés. Üzletáthelyezés miatt raktáromon levő következő áruimat leszálIitatiáFban kiárusítom Női hosszú raglánok Női és leányka rövid kabátok Leányka hosszú kabátok Színházi belépők Gyermek kabátok Gyermek gallérok Női kosztümok Szövet pongyolák Grenadin pongyolák Mosó pongyolák Gyermek mosó ruhácskák Leányka mosó ruhák min­den nagyságban Szövet aljak továbbá raktáromon levő női, leányka, gyermek és férfi fehérnemüek, szőnye­gek, függönyök, ágygarniturák, papla­nok, nyári takarók, damaszt garnitúrák, damaszt törülközők, mindenféle haris­nyák, munkás öltönyök és munkás- fehérnemüeket 12 kor-tói c 8 V 10 V 10 V 5 V 5 V) 10 V 12 •n 15 Y> 5 Y) 120 » „6 Y> 4 V A kiárusítás e iió 15-íöI április M 15-io tori. Mindenkinek saját érdeke a raktáro­mon levő áruimat minden vételkény­szer nélkül megtekinteni. Szives pártfogást kér Tevjovits József női divatáruháza Szstmir, ftákóczi-uica 30. sz. 1—5 Szatmári általános bank alatt. Teszek a leiére egy elegáns nyúlszőr kemény v. puha kalapot 5 koronáéi t Viktoria Aruház o a Színházzal szemben. Lumpok másnap „LUNÄ“ vizet igyatok!

Next

/
Oldalképek
Tartalom