Szatmári Gazda, 1913. (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-07-12 / 28. szám

julius 12. SZATMÁRI GAZDA 5-ik oldal. szántás és berenálás után vetőgéppel elvetjük, vagy ha kézzel akarjuk elszórni, akkor szántás előtt vetjük el a tarlóra a magot. Az elvetett mag csírázása és fejlődése most már attól függ, hogy mennyi esőt kap a növény. Egye­lőre minden esetre lassan fog fejlődni, későbben azon­ban rohamosabb fejlődésének indul és október elején virágozni is kezd. Ilyen virágzó állapotban hagyjuk meg november közepéig vagy végéig, a mikor az egészet alászántjuk. Ez által nemcsak sok humuszt viszünk a talajba, de a levegőből lekötött jelentékeny mennyiségű nitrogént is, a mely mellett csak káliszuperfoszfáttal kell a talaj káli és foszfor szükségletét fedezni Olyan gazdaságokban a hol nincsen elegendő is­tállótrágya, a fent leirt módon teljes mértékben pótol­ható az istálló trágya hiánya és rendkívüli módon fo­kozható a termés nagysága. Különfélék. Az aratás biztosítása. A földmivelésügyi minisz­ter az aratás békés és zavartalan lefolytatása érdekében a törvényhatóságok első tisztviselőihez szélesebb körben való meghirdetés céljából rendeletileg a következőkép- penn intézkedett: Figyelmeztetendők a gazdák, hogy az aratómunkásokkal kötött szerződéseket az 1898 : II' t. c.-ben foglalt feltételek és alakszerűségek mellet kell kötni. Rendeletében a giiniszter még a következőket mondja: „Habár a szerződött munkások a szerződés teljesítését megtagadjás, az elsőfokú hatóságoknak a munkaadó panaszára kötelessége haladéktalanul megin­dítani az 1898: XX. t. c. 37., 38., 39., 58. és 62. §-aiban előirt eljárást, valamint kötelessége a most idé­zett törvény 65. és 66. §-ainak pontos alkalmazásával a törvény intencióját megvalósítani. Minthogy az 1898: II. t. c.-ben előirt alakszerűségek megtartásával létrejött szerződésben elvállalt munkateljesítésnek megtagadása kihágást képez, ha emiatt emeltetik panasz, az eljárás során hatósági egyeztetések, békéltetések, az alkudozás közvetítésének nincs helye, mert itt nem magánjogi vi­tás kérdésről van szó, hanem arról, hogy a szerződés megszegése, illetőleg szerződésben vállalt munka meg­tagadása által kihágás követtetett el. Ha a szerződés teljesítését a törvény alkalmazásával sem lehet biztosí­tani, úgy a polgármester, vagy a főszogabiró jelenté' sére a földmivelésügyi minisztérium az általa öszegyüj- tött munkásokból fog munkásokat adni. A munkaadó ez esetben be kell hogy jelentse, hó£y a munkástarta­lékból hány munkásra, illetőleg hány pár munkásra (aratóra és marokverőre) van szüksége és hová menje­nek a munkások? A munkaadó a minisztérium által átengedett kisegítő-munkások bére fejében annyi munka­bért köteles a minisztériumnak megtéríteni, mint ameny- nyi munkabér a kisegítő-munkások részére a miniszté­rium terhére fizettetik. Ezenfelül köteles a munkaadó a Mezőhegyesről, Kisbérről vagy Bábolnáról, esetleg a tartalék munkások gyöjtőhelyéről, vagy közvetlen lakó­helyükről az oda- és visszaszállítás költségeit fizetni és élelmezni, amint a gyűjtőhelyen a ménesbirtok élelmezi. Megjegyzendő, hogy kisegítő munkásokat indokolt ese­tekben csakis olyan munkaadó kaphat s általában csak az tarthat számot a hatósági támogatásra, aki a mun­kásaival kötött szerződésnél az 1898: II. t. c.-ben elő­irt alakszerűségeket megtartotta s aki egyáltalában nem hibás abban, hogy a munkásai a szerződés teljesítését megtagadták. A felvidéki miniszteri kirendeltség most kül­dötte meg az illetékes testületeknek az évi hitel felhasz­nálására vonatkozó kimutatását. E szerint a kirendelt­ség 860000 koronát fog az idén a mezőgazdaság fej­lesztésére felhasználni. Motoros talajmivelő gépek bemutatása Ga- lántán megtekinthető f. évi augusztus 9. és 10-én. Országos állatvásárok [vármegyénkben. Julius 14.-én Felsőbányán; 18.án Csengeren ; 21.-én Mátészal­kán és Sárközön; 28-án Fehérgyarmaton, Nagypaládon, Szinérváralján; 29.-én Krasznabélteken ; 31.-én Kiráiy- darócon. Augusztus 5.-én Aranyosmegyesen és Nagy- ecseden; 8.-án Csengeren; 11-én Avasujvároson ; 13.-án Nagysomkuton ; 22-én Erdőszádán ; 25.-én Nagybányán. A kassai gazdagyülés naplója. A Magyar Gaz­daszövetség kassai nagygyűlésén elhangzott beszédeket, határozati javaslatokat és határozatokat egész terjedel­mében a Szövetség folyóirata : a Magyar Gazdák Szem­léje közli, mely már a napokban megjelent és 1 koro­na 20 fillérért kapható a szövetségi (IX., Üilői-ut 25., I.) irodában. Közli ezen kívül a főbb beszédeket a Gazdaszövetségé, melyet 20 fillér portódij beküldése ellenében bárki megkaphat. Várható időjárás. A meteor jóslata szerint juli­us 8—19 és 22—27-ig nagy zivatarok várhatók. Ménlovak selejtezése. A földmivelésügyi mi­nisztérium értesít bennünket, hogy a Szatmárnémeti-i méntelep ménaganyának osztályozása, illetve selejtezé­se folyó hó 26-án lesz Szatrnár-Németiben. A kiselej­tezett, tenyésztésre még használható mének a helyszí­nen fent jelzett napon elfognak árvereltetni. Ménlovak vásárlása. A m. kir. földmivelésügyi minisztérium ménlovak vásárlása céljából a következő felhívást intézte a gazdaközönséghez: Felhívom mind­azon tenyésztőket, kiknek birtokában három és fél évet betöltött, de a nyolcadik évet meg nem haladt korú ménló van és azt eladni óhajtják, hogy ebbeli szándé­kukat annak kitüntetésével, hogy a ménló mely várme­gyében, mely városban, községben vagy pusztán áll, továbbá a mén származását, valamint az eladási árt is (egy koronás bélyeggel ellátott beadványban) legkésőbb folyó évi augusztus hó 1-ig hozzám jelentsék be. Az eladó mének a bejelentések mérvéhez és a be­jelentők lakhelyéhez képest, úgy mint a múlt évben,

Next

/
Oldalképek
Tartalom