Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 32-59. szám)

1903-02-22 / 53. szám

♦ Táviratok. 6" ­Sándor király válása, London, febr. 20. Angol lapok most újra Sándor szerb király válásáról Írnak. A szerb udvari körökből ki- szivárgott hírek szerint a válás oka a trónöröklés régi kérdése. A válás — bár a házasfelek nagyon szeretik egymást — még ez évben fog be­következni. _ *-\ .» s n-zarsn és a reformtervelt. Kóma, febr. 20. A konstanttnápoly( olasz nagykövet jelentése szerint a porta a szövetséges nagyhatalmak összes kö­veteléseit elfogadja.- 4 A német császár utazása. Berlin, febr. 20. Március hónap kö­zepe táján a német császárné a Rivié­rára utazik, a hová férje is elkíséri. Ez alkalommal ez időközben idejött Edvard angol királylyal találkozni fognak. Kivégzés Khinában. London, febr. 20. Az angol követ jelenti Tiencsiből. A múlt év decembe­rében Karafakorizban elkövetett keresz­tény-mészárlás főcinkosait, három kliinait tegnapelőtt végezték ki itten az európai hatóságok jelenlétében. A bűnösöknek a hóhér csapta le fejét éles pálossal. Kéregkeverök pőre. V Lisszabon, febr. 20. Az itteni fő­törvényszék előtt tegnap végezték be azt a nagy port, a mit két héttel ezelőtt kezdtek meg, három kereskedő ellen, a kiket azzal vádolnak, hogy egész rokon ságukat kipusztitották méreggel, hogy egy több milliós vagyont maguk között feloszthassanak. A törvényszék halálra Ítélte a három méregkeverőt. Csaló Eovay a törvényszék előtt. — Saját tudósitónk!ól. — CX-— A züllő és pusztuló lengyel nemes­ségnek típusa az a sovány, roskatag fiatal ember, aki felett tegnap ítélkezett a bécsi országos törvényszék. Lovag Zaluski-Junosza György állott a bün­tető biróság előtt, csalással és okmány* hamisitással vádolva. A fiatal Zaluski méltó kartársa Potoczki grófnak és Koritovszky lovagnak. A legvakmeröbb szélhámoskodásokat követte el, hogy pénzhez jusson s nagyúri lábon éh hessen. Lovay Zaluski grófnak adta ki magát s ezt hamisított nemesi levelekkel bizo­nyította a hitelezők előtt. Mint egy el­szegényedett nemesi család sarja 18 éves korában került Becsbe, a hol Vrtel szá­zados katonai előkészítő iskolájának növendéke volt. Itt érte az a szeren­csétlenség, hogy örökölt valami hatezer koronát. A léha fiú pénzhez jutott s azt két kézzel szórta. A pénz persze nem tartott soká s mikor elfogyott, az ifjú lengyel lovag már értette a módját, hogyan lehet uj pénzt szerezni. A ka­tonai előkészítő iskolából kilépett és egymás után csalta meg Halla Edét és Zsigmondot, Grünbaum Károlyt és Már' kus Zsigmondot. A csalás módja elég furfangos: Az 1902. év áprilisában elment dr. Kannilaar bécsi ügyvédhez s azt a meg­bízást adta neki, hogy atyjánál gró Zaluski Szaniszlónál, aki Sopronban lakik, eszközölje ki az adósságai kifize­tését. Természetesen 6 maga is grófnak adta ki magát az ügyvédnél. Az ügyvéd Irt is és hamarosan megjött a válasz: Sopronból. Azt felelte az öreg Zaluski Szaniszló gróf, hogy Isten neki fake­reszt, még az egyszer kifizeti a-fiú adósságait. E levél alapján aztán hitele zett neki az ügyvéd is és^az uzso- rások is. Holott e levelet maga az ifj. Zaluski lovag irta és küldte Sopronból. Az apja már régen meghalt. Mikor rájöttek a yosaur s az ifjú álgróf megérezte a bajt, egy lovaglóiskolából néhány órár kölcsönvett lovat adott el Zaluski ur s a pénzzel Triesztbe szökött. Itt beállt hivatalnoknak egy tudakozódó irodába, s néhány tucat bélyeg elsikkasztása után Grácba szökött, a hol letartóztatták. W A tegnapi tárgyaláson az ifjú és ele gáns csaló igen alázatosan viselkedett Mindent beismert. Elnök: Miért adta ki magát grófnak? Nem volt elég a lovagi cim ? Vádlott: Nem. Különben a grófi cim is megilleti a Zaluskiakat. Címerem­ben kilencágu korona van. — Hát mondja, miért lopott, csalt és hamisított olyan sokat? — Miért? Kellett a pénz. Rossz tár­saságba jutottam. Aztán ki nem csal és lop ma? Mindenki ezt teszi, mert más] ként nem lehet manapság ekszisztáln1 Én akartam dolgozni is, de nem tud- tam. Hivatalnokoskodni havi fizetésért, ez nem nekem való. Nem tehetek róla, hogy nagy urnák születtem és nincs pénzem. A tárgyalást ma folytatták. 1­i Egyről-másról. — Címadományozás. A király Cho- bot Ferenc rákospalotai plébánosnak Boldogságos Szűz Máriáról nevezett hat­vani címzetes prépostságot, Illek Vince újpesti plébánosnak pedig a Szent- Mihályról nevezett Buda melletti Bol­dogságos Szűz Mária szigeti címzetes apátságot adományozta. — A hivatalos lap mai száma pá­lyázatot hirdet katonai növendékek föl­vételeiére, még pedig 440 helyre, a melyből 54 hely a katonatiszti árva fiuk ne­velőintézetére ; 200 hely a katonai alreáliskolák I-ső. 10 hely a katonai alreáliskolák I -ik; 35 hely a katonai alreáliskolák Ill-ik; 20 hely a katonai alreáliskoiak IV-ik évfolyama számára; 100 hely a bécsújhelyi katonai Te- lézia-akadémia és a bécsi katonai mű­szaki akadémia I-ső évfolyamára. — Kedves egésségedre, kegyel­mes ur! Arról a vidám epizódról, a mely tegnap a Fej érvár y- Lengyel párbajnál meg­esett, hallgatnak az újsá­gok. A második összecsa­pás után, tudvalévőén, el­görbültek a viaskodók kard­jai A míg uj kardokat hoztak, Fejérvárv báró orrezimpái trüsszen- tésre húzódtak össze és ó végzet, a komolyság e percében riadószerü har sogással vegyített t ü Hi­szen t é s sistergett a mi­niszteri zsebkendőbe. — Kedves egészségedre, kegyelmes ur, hangzottá segédek jó kívánsága. Aztán folytatták a mér­sékelt színezetű öldöklést Fejérváry báró és Lengyel Zoltán. ■— Áthelyezések a Mávnál. Zom­bori Pál miskolci máv. felügyelőt Mis- kolcról a budapesti jobbparti üzletve­zetőséghez helyezték át. Helyére Mis­kolcra Moháry Anial máv. főellenőrt nevezték ki Kolozsvárról. — Küry Klára a jövő héten Mis­kolcon vendégszerepei. Amiből kiderül, hogy a jövő hét is F e d á k Sári kis­asszonyé. — Tóth Lőrinc főrendiházi tag nyu galmazott kúriai tanácselnök súlyos beteg. A 89 éves aggastyán állapota ma válságosra fordult. — Letartóztatás a Leszámítoló Bank an. Csütörtökön délelőtt meg­lehetősen ritka jelenet játszódott le a Leszámítoló Bank pénztára előtt. Egy elegáns öltözetű fiatal ember a bank egyik pénztára előtt zsebre akarta tenni azt az 1500 forintot, amelyet beváltott utánvételes fuvarlevelekért kapott. Egy detekliv lépett elő s igazolásra szólította. A fialal ember hebegve mondta meg a nevét és a foglalkozását. Mikor a bank igazgatója megtudta, hogy ki az illető, még nagyobb lett az elképedés. A dolog ugyanis úgy történt, hogy a bank igazgatóságát kora délelőtt tele­fonon fölkérte Die Lenardo Fortunato utóda déligyümölcs nagykereskedő cég főnöke, hogy azt az embert, aki mosta­nában az ő aláírásával ellátott kissebb összegű íuvarutlevél árlékét akarja föl­venni. tartóztassák le. A letartóztatott fiatal ember pedig nem volt más mint a nevezet cég főkönyvelője, A dologró rögtön értesítették a Die Le­nardo Fortunato utóda cég főnökét, a kit szintén nagyon meglepett a (elefono zás ezen eredménye, mert legkevésbbé sem sejtette, hogy a kit ő keres — i házitolvaj — az maga a főkönyvelő lesz. A könyvelő, J. L., kétségbeesve vallott; meg bűnét, s főnöke maga kérte sza badlábra helyezését. A vizsgálat azért; tovább folyik az ügyben. A kár körül­belül 40 ezer korona. — Az ál-miniszteri tanácsos. / bécsi Landesgericht tegnap megkeresés intézett a szombathelyi kir. törvényszék hez aziránt, hogy nyilatkozzék, vajjo: kívánj a-o Slrassnow (Szén drei) Igná; kiadatását ? A törvényszék a megkere sóst az ügyészség indítványához képes intézték el, még pedig akként, hog' kérik a szélhámos kiadatását. — Kivégzett magyar ember. E h< 5-én Yatesboronban kivégezték Dudás Ferencet. Hiába várt kegyelem, Yatesbo. roból, Pa., Írják; Dudás Feren Yetesbo- ron 1900 nov. 16-án agyonlőtte rokonát> az Abaujmegye, Rákóra való Fejedelem Józsefet, ki az eleanori Hunyadi egylet­nek volt tagja. Dudás Ferenc megugrott, de Mt. Carmeláan elfogták és kittanin; biróság elé álllították, az esküdtek igaz mondása alapján gyilkosság miat halálra Ítélte, A felsőbíróság nen adott helyet a fölebbezésnek s így Duda; élete immár csak a kegyelmi hatóság és állami kormányzó akaratától függött. Stone kormányzó nem adott kegyelmet s a kivégzést végrehajtották. — Halálos párbaj. A nagyváradi ítélőtábla tegnap tárgyalta S e i d n e r Samu ügyét. Seidnert ugyanis a conte Badim hadnagygyal vívott és ez utóbbira halálos kimenetellel járt kardpárbaj miatt az aradi törvényszék egy évi államfog házra Ítélte. A tábla megváltoztatta ezt az ítéletet és Seidnert három havi állam- fogházra Ítélte. — Pekáry József jubileuma. Ma ünnepli Pekáry József főkapitányhelyet­tes negyedszázados szolgálati jubileu­mát. Az általánosan tisztelt és szeretett főkapitányhelyettest nagy bensőséggel ünnepli a Zrinyi-utcai rendőrpalota. Ma délben Rudnay főkapitány az egész rendőtisztikar élén, szép szavakkal üdvö­zölte Pekárvt, a ki meghatva válaszolt. Az ünnepeknek emlékül eg^- albumot nyújtottak át, mely az egész államrend­őrség tisztiszemélyzet fényképét tartal­mazza. — Az elzüllött fiit. Lusztig Sándor 21 éves gyakornok, ki jó családból származott, egészen elzüllött. Sokszor már a menhelven is aludt. Tegnap Lusztig valami ürügy gyei anyjától egy kerékpárt s egyéb tárgyakat csalt ki s azokat elzálogosította. Az anya felje­lentésére a tékozló fiút letartóztatták. — Öngyilkos grófnő. Berlinből Írják: Lahme Frederike grófnő, egy 68 éves nő, tegnap itten öngyilkossá lett. A Spreebe ugrott, ahonnan már csak holttestét húzták ki. Az elszegényedett grófnő idegbeteg volt és az operáció elől menekült a halálba. I füí».... i üölISs ^Elismert legjobb fogtlsititó, Ártalmatlan, * V * eim# ?dlt'- íel,eiit- 1 Urb 35 kr. Ha a V “(•tí 1 htot előre beküld. 3 drbot bér- > mentve szállít: W Székely gyógyszert? Sassal Viszonteladóknak liálás czikk. Vasutnsoknak árengedmény, Lábbeli-raktár. Van szerencsém a helybeli és vidéki n é. közönség becses figyelmébe ajánlani évi tizedek óla fennálló, a mai kornak megj elelő, megnagyobbított hol EeszálEitott ás-batí kapható jó! anyagból készült, tartós és finom kivitelül vadászatra alkalmas vízmentes haüsta férfi és női czipők és, csizmák, még. a leg- í kényesebb igényeknek is megfelelő,, további; az elismeri, jé minőségű és tartós orosz lakk gyermek-czipők és csizmák dús vál lasztékban. E2á!i idényre a legelegánsabb selyem- és lakk-czipwk. A n. é. közönség pártfogását kéri ', Welöenfelű Miksa czipo-kereskedö ESiskoIczon, Ezéciienyi-utcza SS A „Háromrőzsa“ szállodával szemben. GRÜNWALD LAJOS borkereskedőhöz öjváros-ufea 6. szánra*1 .Csekély haszon, nagy forgalom*! és minden igyekezetével oda törekszik,1 hogy az őszi idényre friss áruval' dúsan felszerelt raktárából tisztelt! vevőközönségét minden tekintetben ki­elégítse. Tímárok I a legjobb „HOSVÉ Q EALZSIBT" ott kaphatják I^ — Dillonvalle-b'"i, 4merikában megölték Bigus Jánost, aki Abauj- megyéből néhány hónap előtt vándorolt ki Amerikába. Vele jött 18 éves fia is. Bigusnak felesége és négy apró gyér meke van odahaza Abaujmegyében. fel.őmagysirorszáirf .tlntag-yirAbdl — KA38AN. ==: w T

Next

/
Oldalképek
Tartalom