Szatmári Friss Ujság, 1903. január (2. évfolyam, 32-59. szám)

1903-02-01 / 32. szám

1903. február 1. SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG Egyveleg. & Tréfás quartett. mint vezérczikk.f“$ Szatmár, 1908. jan.< 3Q. Fura világot élünk. — A szabad szót kezdik kényel­metlennek tartani. Argus szemmel s hegyezett fülek­kel leselkednek minden el­ejtett szó után. — Szemmel tartják a vidéki lapokat; sót tovább mennek — a szer­kesztőket magokhoz hivatják az illetők s tudtokra adják, hogy ezentúl k ö z g a« d a- sági vagy társadalmi kérdésekkel foglalkozni ne merjenek. Egyébről aztán írhatnak — ha tudnak mit. Szerencsés szerkesztők, a kik még legalább jóravaló figyelmeztetésben részesül­nek, hogy magokat a kemé­nyebb hangtól tartsák vissza s el ne kottyant.sák magukat a fontos napi kérdések felett. Mi azonban nem részesülünk ilyen jóakaratu figyelmez­tetésben. így azt kell hin­nünk, hogy talán nem is bánta volna valaki, ha az izgalmas napokban átlépjük körünket, hogy aztán komo­lyan kérdőre vonhassanak. Hogy mégis megtudtunk valamit kéz alatt — bizal­mas utón — majdnem nyo­mozni kezdték a forrást, melyből értesítést nyertünk. Ez, alattomos és nem hu­mánus eljárás volt irányunk­ban, melyet nem érdemel­tünk meg. — Na de mi igyekszünk a magunk körében mozogni. Nem foglalkozunk magas politikai kérdésekkel. Nem vitatjuk a közösügyes állapotok tart­hatatlanságát, a personál unió czélszerüségét s jogo­sultságát — a külügyekkel pedig nem törődünk stb. stb. mi legfeljebb idöjóslással s imádkozással töltjük az időt és a hasábot. P. o. : A nyáron szeles, esős idő lesz. A szél ( . . ) már is lengedez, mely a lomha fellegeket lehűti s a magas­ból majd csak úgy potyogni fognak a kövér mameluk cseppek. Oh Jupiter! A mi áldott vármegyénkben is hullass el vagy hét kövér cseppet, melynek utána az­tán legyen áldott a te szent neved 11... Amen 1 Ha az időjárás változik s szép nap lesz — beszélge­tünk a zöldben egyről, más­ról. Apropos ! de hol is fog­juk ezt megtenni? igen a Kossuth-kertben. Nos, a Kos- suth-kert jó része most is viz, illetve jég alatt áll. Beh kár 1 . . . Nemsokára itt a tavasz, milyen jó lenne egy !<&£. ^felesleges munka, Hogy ij egyszer istenigazában ben hagynék ezt a kertet, y el ne vinné az árvíz s Jócskáinkat ne áztatná ki tövestül! Úgy hiszem, c/.él- szerü lenne ezt a tért egy és más helyen feltölteni. Van homokunk elég, hord a Szamos. Hja, ha én úgy szeretnék, meg úgy tudnék számolni, mint egy mérnök, én kiszámítanám, hogy meny­nyibe kerülne annak a kert­nek a feltöltése, a felesleges víznek a lecsapolása s még azt is megpróbálnám, hogy a Szamosból egy-egy kis vag- gonnnal, a villamos segé­lyével szállítva homokot, mennyibe kerülne a rendbe hozatal ?1 Azt hiszem, nem kerülne valami sokba s egyszer az­tán véglegesen rendbe hoz- hatnánk azt a kertet; igaz ugyan, hogy a fák mellől kevesebb keszegét és kárászt halászhatnánk, de úgy vélem, hogy egy kis figyelmet mé­gis megérdemel ez a tárgy. Színház. Elég szép sikert ért el a péuteki előadásra „Bolond“ ope­retté. Zsuffolt ház hallgatta végig az előadást, mely lőhető legjobbak közé tartozott. Gyár­fás Ödön játéka, ki a czimszere- pet adta, teljesen kielégítette vá­rakozásunkat. —• Kissé túlságos drámai erővel játszott ugyan, mely operettében nehezebben ér­vényesül, mert a körülötte mind­untalan előforduló komikum le­rontja a hatást, — mindaz által csakis dicsérettel emlőjük meg. Az egész előadás teljesen össze­vágó volt, a mi ügyes rend zés­re és a szereplők gondos igye­kezetére vall. Ma vasárnap felír. 1-én két előadás kerül színre, délután fél- helyárakkal a „Csizmadia, mint kisértet“, este pedig rendes hely- árakkal „Csókon szerzett vő­legény. HIEEK. —■ Rendjel adományozás. ö Felsége a király Kiss Zsig- moud ezredesnek, a szatmári 12. honvéd gyalogdandár parancsno­kának u harmadosztályú vasko­rona rendet díjmentesen adomá­nyozta. — A kath. kaszinó és a Szatm áregyházmegyei I r < i d a 1 na i Kör ma este tartja hangverse­nyét a „C/.eczil egylet‘’-beri és utána tánczczal egybekötött tár­sas szórakozását a kath. kaszinó helyiségeiben. — Előléptetések. Az igaz­ságügyminiszter Konrád József szatmári kir. telskkönyvve/etőt a IX. fizetési osztály 3-ik fokoza­tába ; Kerekes Imre szatmári kir. ügyészségi hivatalszolgát a jelen állásának megfelelő fizetési osztály második fokozatába elő­léptet te. — Téves informál ión alapult múlt számunkban az a hir, hogy a „S z a t m á r i elsőgőztégl a- g y á r“ E m e r i C h Tivadart vá­lasztotta meg elnökének. — Nem ez, hanem a „Szatmári első téglagyár“ választotta igaz­gatójául, mivel a gőztéglagyár igazgatója a minap újból meg­választott Hirsch Miklós. — A helybeli torna és VÍVÓ egylet testgyakorló óráit hétfőtől, február 2 ától kezdve tartja délután fél 6-tól 7 óráig a a tóm. kath. főgymnasium torna termében. — Helyreigazítás. Lapunk­ban és több laptársunkban köz- ]ött eljegyzési Ilire Makay Éva k. a. és dr. Vásárhelyi Imrének, mint illetékes ludyről értesülünk — alaptalan. — Tanitóválasztás. Mint értesülünk, a batizi ev. ref egy- háztanács Tóth György batizi ev. ref. tanító helyére, kit Dob rára választottak meg, O s v á t h Géza okleveles tanitót, Osváth Elemér ev. ref. főgymn. tanár test vér-öcscsét választotta meg egyhangúlag. — Emlékeztető. Ma vasár­nap két tánczmulatság szórakoz­tatja a fiatalságot, a mennyiben ma este lesz a molnárok álarezos bálja a „Vigadódban és az „Ipa­ros olvasókör“ bálja saját helyi­ségében. — Elfogott kereskedő. Jó fogást csinált pénteken Bartha őrmester a vasúti indóliáznál, a mennyiben a nagybányai rendőr­ség távirati megkeresése alapján sikerült, elcsípni Schwartz Lajos nagybányai üveg és porczellán kereskedőt. Schwartz ugyanis nagyon eladósodott és hitelezői­től halasztást kért. a halasztást pedig arra használta fal, hogy üzletét kiárusítsa, a pénzt zsebre vágja és nyakába vegye a vilá­got. de nem messze ment s máris lépre került. — Meghívó. A szatmár-né­metii szabó ipar-társulat 1903. év február 7-éu (szombat este) az Olvasókör helyiségében táncz- czal egybekötött köz vacsorát tart. A belépési dij személyenként 3 kor. családnak 4 kor. Kezdete fél 8 órakor. — Mulatságok. Február hó 7 én az „Ezres" finom estélye. Február 8-án az „Iparos ifjak“ bálja. Február 12-én Dalestély. Február 15-én a „Lorántffy Egye­sület“ bazárja. Február 22-én a tűzoltók álarezos bálja. — Baleset az utczán. Szél­ütés érte Bálint István helybeli munkás embert az utczán, a zárdaközben, ho! tehetetlenül össz-rogyott. Az azonnal megje­lent mentők beszállították a kór­házba. — A világtörténetben egy­kor van, a melyet magyar kirá­lyok utáti neveznek: ez Mária Terézia és József császár kora, a felvilágosult az abszolutizmus Európa keleti határán, a szép és hatalmas Habsburg-leány és fia. a felvilágosult modern császár után. Józsefre Francziaország volt azon államok közül, a me­lyeket beutazott, a legnagyobb hatással. Széchenyi István meg­írta, hogy az a roppant mű, mint a dili csatorna, XTV. La jós hatalmának alkotása, méltán k-'ltette a császárban azt a gon­dolatot, hogy csu a korlátlan uralkodói hatalom munká'hat Ä^ÄWEISZ GYÜLÁ-nál igazán a népek javára. — Nagy Fridrik nép szerű-égét akkor már csökkentette terhes gazdasági po­litikája és fukarsága. Mint Mária Terézia irta, a népek istenítik, sohasem láttak ily népszerű csá­szárt. Legjobban egyszerűsége lepi meg őket, egyszerű ruhája, magaviseleté komolysága. Az egész világ ismerte nevét és erényeit s midőn anyja meghalt, feléje fordult mindenkinek szeme. Az öreg porosz király azt irta egy levélben: „Mária Terézia meghalt, a dolgok uj rendje kö­vetkezik“. Erről a korról szól a Nagy' Képes Világtörténet most megjelent 175 füzete. A 12 kö­tetes nagy muuka szerzője Mar- ezuli Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet Írója is. Egy- egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes félbőrkötésben 16 ko­rona; füzetenként is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi Rész­vénytársaság Budapest, VIII., Üllői-ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, havi rész- lelfizetésre is. — A Pesti Napló Magyar­ország legnagyobb napilapja, mely ötvennegyedik évfolyamába lé­pett. A régi hagyományaihoz hí­ven pártoktól függetlenül, mást, mint az ország érdekét nem is­merve, küzd a magyar alkot­mány sértetlenségéért, a nemzeti jogok kivívásáért, az ország ér­dekeinek istápoiásáért. Bátor szó­kimondása a napi politikába és közéletünk minden terén, társa­dalmi, irodalmi, művészeti és köz- gazdasági kérdésekben a hazafias és müveit magyar közönség ked­velőjévé tették az újságot. Mun­katársai a legkiválóbb publicis­ták és Írók, kiknek komoly, magvas és gazdag munkája mel­lé pompásan illeszkedik a vidám és hamar országszerte népszerű­vé vált Tarka Krónika. A lap irányán és tartalmán kívül barátaivá tette olvasóit azokkal az irodalmi és művészeti jelen­tőségű diszmüvekkel, a melyeket hat éven át, évről-évre előfize­tőinek karácsonyi ajándékul adott. A lap előfizetési ára egész évre 28 korona, félévre 14 kor. ne­gyedévre 7 kor. Az előfizetések a lap kiadóhivalába, Budapest, VI. Andrássy ut 27. szám kül­dendők. — Szakképzett könyvelő, esti órákra alkalmazást keres, szerény díjazás mellett, hol, meg­mondja a kiadóhivatal. _________________________ 5 Sz erkesztői üzenetek. D. S. Szatmár. Nem tudja ön mire- vélni, hogy állandóan csak dicsérettel referálunk színészeink játékáról ? Meg­mondjuk. — Előttünk áll mindég ei az eset mely Amerikában történt: az előadás közepén a színészek egyszerre csak revolvereket rántanak elő és lö- döznek a közönségre, mire óriási pá­nik támad ; a direktor ekkor előlép s következőleg nyugtatja meg a kö­zönséget: „Mélyen tisztelt közönség! ne tessenek megijedni, csak a kritiku­sokra lövünk“. L. P. Szatmár. Kérem, ha ezt hallják m.i az emberek, földhöz vágják még a kalapjukat is. R. K. Cz.-falva. Hát busong ön, sehogy sem megy a fejébe, hogy ön haragos és gőgös létére még mindig Cz. fal­ván ül, — kérem már mondtuk, hogy mi megvagyunk győződve az ön gaval­lér voltáról sjóakaratu figyelmeztetést is irtunk önnek. Kéziratokért sem felelősséget nem vállal sem azokat vissza nem adja. Szerk. szerezhetjük meg. Deák-tér, Freund ház. T

Next

/
Oldalképek
Tartalom