Szatmári Friss Ujság, 1902. október (1. évfolyam, 10-40. szám)

1902-10-17 / 26. szám

1902. október 17. SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG 5 Distingváljunk. A sokféle szemrehányások csak úgy Özönlenek a ma­gyar társadalomra. Korholja mindenki; az el­mélkedő nyárspolgár, a ki a dolgok felszínén bölcsésztán- czot jár, a gondolkozás ama­tőrje, a ki büszke reá, hogy neki is sikerül a konvenczió és az igazság ellentétét, föl­fedezni í a passionátus világ- javitó. a ki a maga béka­perspektívájából nézegeti a bajokat. És korholják legujabbau az irányadó férfiak is, kik patétikusan magyarázzák meg a társadalomnak, hogy mi­lyen helytelen dohog a sült galambnak tátott szájjal való várása. Az irányadó körök lépten- nyomon fölfedezik a társa­dalmat, hogy megoszthassák vele a felelőséget. Egy ilyen osztozkodást csinált nemrég egy országo­san ismert és nagymiivelt- ségü férfiú, ki nyílt színen, száz és száz ember előtt idézte elő a magyar társa­dalmat, hogy igazságokat dobálhasson a fejéhez, olya­nokat, melyeket maga is erőseknek nevezett el. Csak az volt a baj, hogy a czim nem volt helyesen megadva. Nevezetesen az illető nem az egész társadalmat, hanem csakis az előkelőbb társa­dalmi réteget értette. Mintha bizony nem a ve­rejtékében dolgozó polgárok összessége, nem a munkában gyötrődő sokaság a társada- dalom, hanem csak azok a rétegek, a metyekre rásii- rötték s a melyekről elhi­szik, hogy az intelligenczi- ának képviselői. Ezekre nagyrészt reá ille­nek azok a szemrehányások, ezeknek boldogulása meg is kivánja, hogy azokat az in­telmeket megszívleljék; de már az nem igaz, hogy az ő boldogulásuk a magyar tár­sadalomnak boldogulása. A társadalom kritikusai nem is tudják, hogy különb­séget tesznek az úri polgár­ság és a nagy polgárság közt, annyira meggyökere­zett már bennük az a tudat, hogy a társadalom csak a felső rétegekből áll. Azt, a mi lent van, számí­tásba sem veszik, mert észre sem veszik. Amiből aztán az a baj következik, hogy közreműkö­désre csak ezeket a rétege­ket invitálják és a társa­dalmi szükségek megállapí­tása is csak ezeknek a réte­geknek élettanát veszik szá­mításba. Ez a kórságos rövidlátás megrontja még a szocziolo- gusaink eszejárását is. Csa­kis az úri polgárságot lát­ják, a nagy társadalmat pe­dig semmibe sem veszik. Nem komikus-e, mikor pél­dául a nökérdós kérődzői a női jogok ellen az úri nők életviszonyaiból meritett ar­gumentumokkal érvelnek ? És nem komikus dolog e az is, a mikor a társadalomnak vetik szemére, hogy a mun­kát nem becsüli meg, a mi­kor ez a szemrehányás nem a társadalmat, hanem az úri társadalmat illeti ? A társadalom dolgozik, él­vezi a munka gyümölcsét, vagy nyög a terhe alatt; a társadalom megkívánná a munka megbecsülését, de nem abban látná ezt a megbecsü­lést, ha az úri polgárssg le­ereszkednék az ipari és ke­reskedelmi munkához, hanem abban, ha az ipari és keres­kedelmi munka jogai elis­mertetnének. Nem a nagyságos és inél- tóságos társadalomnak mun­kára való serkentése, hanem a nagy társadalom munkássá­gának elismerése volna a társadalmi kritikára vállal­kozók föladata. Aki mélyebbre is tud nézni, be kell látnia azt, hogy vájjon a munka emberének, de magának a munkának jogállapotát nem kellene-e olyan módon rendezni, hogy a munka egyformának érezze magát azzal a föntebb em­lített nagyságos és méltósá- gos társadalom munkájával. Nem kellene-e arról gon­doskodni, hogy a munka em­bere a maga polgári jogát csak oly szabadon érvénye- sithesse, mint azok a kik a „társadalomnak“ emberei. A munka tiszteletében elől kell járni a felső tizezrek- nek, majd utánna sántikál a középosztály is; az igazi, a nagy társadalomnak leikébe nem kell ezt a tiszteletet csak ezután plántálni, már benne régi növény az, csak ápolni kell, tisztogatni a burjántól. HÍREK. Meghaltak : Tutás Ferenczné 63 eves. Jeney István. Naprend. Péntek, október 17. — Hóm. kath. és Protest.: Hedvig. — Görög-orosz (okt: 4.) Hierot. — Nap kél 6 ó. 7 p. — Nyugszik 4 ó. 51 p. — Hold kél. 5 ó. 4 p. — Nyugszik: 6 ó. 6 p. — Holdtölte reggel 7 ó. 1 . Részben nállunk is látható teljes oldfogyatkozással. — Az „Ezreséből. Tegnap este az „Ezres“ nópea értekezést tarott, melyen ellett hatórozva, hogy szombaton f. hó 18-án ren­des helyükön a „Sörcsarnok“-bán nagy asztalt fognak rendezni. Az újabb jelek, melyek az „Ezres“ iránt mutatkoznak arra engednek következtetni, hogy eme humánus asztaltársaság újra a régi erős és hatalmas lesz. mely a jóté­konyság mezején már annyi szé­pet és jót alkotott. Az újabb munkához sok szerencsét és sikert kívánunk. — Hivatal vizsgálat. Gróf Hugonnay Bóla főispán a mai napon Fehérgyarmatra utazott az ottani főszolgabirói hivatal meg­vizsgálása végett. — A tagosítás közeli befe­jezésére tekintettel, a város tulaj­donát képező területeken fennálló vadkörte fák és egyébb felépít­mények átvétele ügyében azon határozatot hozta a városi tanács, hogy ha ezeket az uj tulajdono­sok át venni hajlandók, az érté­kesítés iránt gazdasági tanácsos és tiszti főügyós tegyen javaslatot. — Eljegyzés. Bán Kálmán debreczeni kereskedő a napokban váltott jegyet özv. F é s e ő s And- rásné művelt leányával Olgával. — Hymen. Komjáthy Pál, Komj áthy Béla orsz. képviselő fia, a napokban tartotta eljegy­zését Jékey Zsigmond orsz. képviselő müveit (és kedves leá­nyával Bellával. — A régi törvényszéki épület fa- és egyébb anyagainak eladásából 3716 kor. 70 fillér, fél­téglák eladási árában 4271 kor. egész téglából 592 kor. összesen 8579 kor. 70 fillér jött be a vá­rosi pénztárba, ezenkívül 82200 drb. egész tégla bocsáttatott az épitő vállalkozó rendelkezésére, aki ezen mennyiséget a mellék épületekbe fel is használta. — Az Irinyi Kertészet Faiskolájának Árjegyzékét vettük (1902. ősz— 1903. tavasz, IY. évfolyam). Az irinyi kerté­szet. faiskolája évről-évre nagyobb és nagyobb figyelmet kelt mesz- sze vidéken a gazdák és kertészek közt. Gazdag anyaga és kitűnő minősége a legkényesebb és leg­praktikusabb igényeket kielég tét te eddig is, ezután még jobban ki­elégíti. A kik e kertészetből megrendelést tettek, azok csak el­ismerést mondanak róla. Megrep- delcseket Irinybe (Szatmármegye posta Postelek. Vasúti állomás Szaniszló) kell intézni. Vagy még praktikusabb Dr. Irinyi Tamás urnák írni Szatmári-:», honnan ár­jegyzéket is (ingyen) kaphatni. Anyakönyvi közlemények. Születtek: Kál mán Jenő, Weisz Beniámin, Papp Sándor, Epstein Áron, Vigdorovics Elza, Wag- man Kálmán. Házasulok kihirdetése: Varga Lajos és Bertalan Juliánná, Kacz Sámuel és Ehrenstein Rebeka, Darabos János és Egressy Mária. — A Szatmár-Erdődi h. e. vasúttól. Az utazó közönség és személyzetük közt a podgyász szállításra nézve gyakrabban né­zeteltérések fordulnak elő, mi által indíttatva érezzük magunkat a t. utazó közönséggel érvényben levő helyi díjszabásunk erre vonatkozó határozmányait ismertetni. 1. A kézi podgyászra vo­natkozódat/. Az utasok kisebb- szerű könnyen hordozható tárgya­kat a menyiben azok az utitársak- nak szaguk miatt vagy máskü­lönben nem alkalmatlanok a sze­mély kocsiban magukkal vihetnek, ha ezt rám adó- vagy rendőri szabályok ki nem zárják. A 111. osztályú utasok kézi szerszámokat, tarisznyákat, kosa- knrba zsákokba általvetőkbe rakott holmikat, valamint más ilynemű tárgyakat is melyeket gyalog­járók magukkal szoktak hordani, magukkal vihetnek az utasok a személykocsikba vitt kézi pod­gyász elhelyezésére a podgyáez- tartó polczoknak csak az ülőhely­nek fölötti részét és ülőhelyük alatti helyet vehetik igénybe. A kocsik folyosóin valamint az ülő­helyeken vagy azok közt kézi podgyászt elhelyezni nem szabad. 2. A vasútnak átadott podgyászra vonatkozólag. Minden darabonként 100 kgnál nem súlyosabb szállítmány feltéve, hogy szállításra terjedelménél fogva eszközölhető díjfizető jegygyei 50 fillérért szállittatik. Ha több da- » rab kerül feladásra, ezen dij min­den darabért kit lön-külön fizetendő Megengedjük azonban, hogy egy szállítmányt képező több darab, ha egymáshoz olykép erősittetik, hogy a kezelésnél és ellenőrzésnél egymáshoz tartozandóságuk kön­nyen megállapítható, 100 kilog- ram súlyig dij fizetésre nézve egy darabnak tekintessék. Az ilykép szállított árukról az utasnak min­den elismervény adatik ki, és kér­jük a t. közönséget, hogy ezen elismervényt a kalauztól illetve vonatvezetőtől ha azt átadni az illető elmulasztaná, mindig köve­telje. A Szatmár-Erdődi h. é. vasút üzletkezelősége. Terményárak 1902. október hó IS-én. TERMÉNY-NEME 100 kilogramm ára K f K f Tiszta búza 13 30 13 80 Kétszeres — — — — Rozs 11 .— 11 40 Árpa 9 20 10 — Zab i 9 60 10 — Tengeri n 60 12 — Kása 16 1 7 Paszuj fehér 12 — 10 — Szilva — — — — Kolompár 2 40 2 80 Szalonna — — — — ü ri- és női divat czikkeket, kalapokat, ingeket, eső-ernyőket, clase, svéd es szarvasbőr női- és férfi kesztyűket több száz alakban a legjobb minőségű gallér és kézellőket a híres oroszlán védjegygyei leg­jobban ölesén lehet beszerezni VAJDA MIHÁLY“­divatüzletében SZATMÁR, eák-tér ÍO. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom