Szatmári Friss Ujság, 1902. október (1. évfolyam, 10-40. szám)

1902-10-17 / 26. szám

6 SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG 1902. október 17. Ügyes hirlapelárusitók felvétetnek. Jelentkezni lehet a „Szatmári Friss Újság1“ kiadóhivatalában. Váratlan szerencse. Paris egyik külvárosában n muh hetek­ben esjy ropp int. elhanyagolt kül­sejű fiatal ember az éhségtől hir télén öe-zerogyntt az utczán. Ar­ra menők fölsegitették és levest adtak neki. Mikor a szerencsétlen ember megnevezte magát és el­beszélte történetét, a körülötte ál­lók tömegéből előlépett egy ui\ aki azt a kérdést intézte a fiatal emberhez, hogy volt-e Mühlhau­sen ben egy gyáros rokona. A Schiualgraff nevű fiutal ember igennel felelt, mirts az idegen ur elmondotta, hogy ő párisi köz­jegyző és tneg van bízva azzal, hogy Schmalgraffot, aki i emrég hirtelen elhalt mühlhauseai roko­nának egyetlen örököse, faUutus-a. A legnagyobb nyomorból jólétbe jutott fiatul ember még aznap Mühlhausenbe utazott, hogy át­vegye az örökséget. & III Mintegy 5000 liter must ter­més az erdödi hegyen sür­gősen olcsón eladó. Értekezhetni NeuschlosZ Testvéreknél, Árpád-u 20. r r E lap felvesz Máriái János k ö ny v ny omdáj a és öii könyvkereskedés«. Rendkívül olcsó! Legolcsóbban vásárolhat üveg- és por- ozellán árukat - ■■■ .»■ ■ » ■ ■■ ...............­We isz Albert üveg*-, porcellán és lámpaáruk nagy- raktárában Szatmár, Főtér. Legfinomabb tiszta csillár petróleum litere 22 krajczár. Magasfoku denaturált szesz litere c-^ak 20 krajczár. » 3 S ® ­*t"t |jr rt u • m rá ^ 3a o t« gSo«Sn Jd ® " S >cs o o ■*» p. u g ^ 0) 3 75 w l g a -a s s? « S ü 4S c ő s aWBBBB88BM Sternberg Testvérek női- és férfi divatáruháza[ Szatmár, Deáktér 19 (Papolczy-palota.) ga Előnyös bevásárlásunk foly- tán, azon kellemes helyzetben aá vagyunk, hogy a nagyérdemű S5 B közönségnek az alant felsorolt" árukat feltűnő olcsón szol­B gátba tjük: 85 emtr. széles gyapjú Loden] =3 40 — 45 kr. méterenként 120 cmt. széles gyapjú Loden t 50—60 kr. méterenként Mosó bársonyok gyönyörű min- j iákban 75 kr.-tól kezdve mé-í terenként. — .... ................... „L awn-Tcnis“ velez 20 kr. mé­terenként. • Legujjabb divatu mosó baretté-£ tek 20—22 kr. és feljebb, o o[l Jäger alsó ingek és nadrágok t már 50 krajczártól kezdve, c 10/t Vastag gyapjú kendők 2 frt- [ tói kezdve, oooooooo] 1 vég (80 róf) kitűnő Creás J vászon 4 forint 50 krajczár. 1 vég (50 róf) kitűnő Creasí vászon 8 forint. Vászonnemü és fehérnemüek- j ben a legjobb gyártmányút! felelőség mellett szol-[ ■'álunk. Boros bordók es egy fairbanks százados mérleg olcsón els.d-ófe_ Neusclilosz Testvérek ________Árpád-utcza 20. MO RVÁI JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA, villamos lüijtőerőrii berendezett két nagy gyorssajtóval. SZATMÁRON, EÖTVÖS-U. 6­s —1—a Készít mindenféle könyv­nyomdái munkákat, u. m. ; Miiveket többféle nyelven. Folyóiratokat. Körleveleket. Számlákat. Mindenféle róva- tozott iveket. G-yászjelentó- seket. Falragaszokat Báli és lakodalmi meghívókat. Név­jegyeket n legszebb Írott, rond vagy nyomtatott be- íK tűkkel stb stb A legjutánya- sabb árak mellett. I $ fe ív i> [X f k S i> S £ ie ív •'i'.Vi* "V|Wi V;v' 0 V )y m .»«rast titsitt villamos csillárok gyári nagy raktár és villamos világítási berendezések vállalata Sz;a.tna.ár, SIazin.ciz37--'uitcza ±±. Q> VILLAMOS VILÁGÍTÁS VILLAMOS CSENGŐ, W villám hárító, m ÉS TELEFON WWWVW W BERENDEZÉSEK LT Uplosóbb árban elkészítek. LEGÚJABB D ITT MÁR félő KRIX KRAX IZZÓ LÁMPA = darabja 95 fillér. TTj! ■CTj! TJ-jl V illamos-lámpa. Zsebben is hordható, kényelmes, ezéiszerii tartós. Mindenkinek szükséges szobák, lépc-*ók, folyosók, mellékhelyi-égek megvilágítására. Tiszteknek gya­korlatnál rendkívül alkalmas. Turistáknak nélkü­lözhetetlen. Orvosoknak és szülésznőknek éjjeli lá­togatásoknál. Fontos gyárakban, malmokban, pin- ezékben, raktárakban robbanó anyagoknál. Az utazóközönségnek megbecsülhetetlen, ha éjjel meg­érkezik. Házi asszonyok öröme. Nincs többé gyer- tynesöpp padlón és szőnyegen. Gazdákat és birto­kosokat megóv tűzvész és támadás ellen; a széna padlásra éjjel is fel lehet menni. Teljésen tűzbiz­tos. Több ezerszer használható, és ha a telep idő­vel kiég uj telep 75 krért kapható. Ára 6 korona. ■m Költségvetést díjmentesen. RAKTÁR: Leclanche elemek, Csengők, Viasz sodrony, Selyem zsinór, Taszter rendes, Szigetelt vezeték, Körte taszter, Foglalat minden rendszer, Szegecs, Kettős vezeték, Szaímiák só, Szigetelők, —— és mindenféle technikai czikkek. — Izzó lámpa minden rendszer Függő lámpák, Csillár lámpák, Álló lámpák Szatroáron, nyomatott Morvái János könyvnyomdájában. 1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalom