Szatmári Friss Ujság, 1902. szeptember (1. évfolyam, 1-9. szám)

1902-09-21 / 1. szám

E 2 A rendőrség és a Kossuth-Qnnep. — Saját tudósítónktól, — Budapest, szept. 20, A rendőrség ma délben a következő kimutatást adta ki : A Kossuth ünnepély alkalmából az Operaház előtt este megkísérelt tünte­tésről egyes lapok túlzott híreket hoznak, a tény az, hogy 300 főből álló csoport az Operaház eben tüntetni akart és miután előzőleg a rendőrségen egy Altmann Gyula nevű 13 éves gyermek lett előál­lítva, kinek zsebei tele voltak kővel és ez társaira hivatkozott, a kiknek unszo­lására rakta zsebeit tele, hogy ablakokat bedobálhassanak, ugv természetes hogy a rendőrség az Operaház előtt megjelent zaiongókat szétoszlatta és közülök né­gyen, kik a tervszerű való felszólításnak nemcsak nem engedelmeskedtek, de mint vezetők társaikat izgatták, elő lettek állitva, de igazolás után szabadon bo­csátották. Az opraházi tüntetések ulán az on­nan távozó csapatból Gerő Zsigmond a Vasvári Pál-utcában, Braun Géza, Mi- návik Lajos es Brenner Arthur a Hárs­fa-utcában kődobálással ablakokat zúz­ván be szintén elő lettek áiiitva. Ezeken leiül ető lett még áiiitva Sin­ger Izidor, aki az Erzsébet-körut 39. sz, ház díszítését tépte le, Mindezen előállításoknál az utcán já­ró-kelő közönség figyelmeztette a rend­őröket az illetők vétkes cselekményeire és segédkezett a előállításoknál. Az ezek zsebeiben talált kövek a rend­őrségnél vannak. h céss! rendarssg a milliós sikkasztásról. (Saját tudósítónktól.) Budapest, szept 20. Dacára annak, hogy a tegnapi nagy ünnep minden ember figyelmét telje­sen lekötötte, a Ländler banknál történt milliós sikkasztás mégis nagy és sok helyen igen kínos szenzációt keltett. Ma a bécsi rendőrigazgatóság átiratban értesíti a főkapitányságot, hogy a krerasi Buna-hid alatt egy kézi-táskára, kalapra és felöltőre találtak, amely tárgyakról Jelűitek Eduard holmi­jára ösmertek rá. Nincs kizárva, hogy Jeilinek öngyil­kossá lett. A hulla feltalálója 200 korona, Jelli- neknek élve előkeritője 1000 korona jutalmat kap. Egy titokzatos ügy. — Saját tudósítónktól. •— Budapest, szept. 20. A fővárosi rendőrség egy nagyon kü­lönös é3 nagyon titokzatos ügyben foly­tat vizsgálatot, melyet még különösebbé és még titokzatosabbá tesz azon kö­rülmény, hogy a rendőrség a vizsgálat érdekében, „helyet, idót és neveket“ hi­vatalos titoknak tekinti. Az ügyről különben tudósítónk a következőket jelenti nékünk : Az egyik fővárosi vásárcsarnokban egy előkelő polgárcsalád fiatal és tüne­ményes szépségű leánya virágot 7ett. Rendesen itt szokta vásárolni virágjait. A virágokat megszagolta és ettől rö­viddel később olyan rosszul leit, hogy ájulás környékezte és egy kapu alá kel­lett bemennie. Csak arra emlékezik, hogy itten egy urinő, ki mögötte jött segédkezett néki hogy mi történt tovább arról semmit sem tud. Iss-* Azt tudja, hogy felébredve idegen he­lyen, ágyban találta magát és két asz- szony foglalatoskodott körülötte. Innen az asszonyok elengedni nem akarták és csak úgy tudott szabadulni, hogy egv félreeső hely ablakán kiugrott b ház kisudvarára és igy szökött meg. Miért tartották fogva, ki volt a leány, kik az asszonyok, hol és kitől vette a virágot, az egyenlőre még rendőri titok, de mindenesetre elég érdekes, hogy mielőbbi felderítését kívánatosnak ta­láljuk. Tüntetés 2 Kossuth platós el'Eii. — Saját tudósítónktól. — Budapest, szept. 17. Török-Bálint község lakosainak egy része mára népgyülést hirdetett, a nép- gyülést annak rendje és módja szerint bejelentette és arra az engedélyt meg­kapta. A népgyülés célja: Kossuth Lajos emlékének ünneplése. A törökbálinti lakosok egy küldöttsége a minap néhány budapesti szerkesztő­ségben járt és az újságok utján meg­hívta mindazokat, kik a Zimándy Ignác gazságaiért Török Bálint községet teszik felelőssé, hogy ezen az ünnepen győződjék meg arról", hogy a község és a Kossuth-gyalázó nyugalmazott plébá­nos között semmiféle összefüggés nincsen. • A község utálja azt az álszenieskedő rágalmazót és szeretve tiszteli Kossuth emlékét, mint minden becsületes és jó magyar. Ezt akarják a mai népgyüléssel kifejezésre juttani. A népgyülésre Budapestről is sokan elmentek testületileg kiment néhány száz egyetemi hallgató. Budapestről az ünnepélyre közel 1000 ember ment ki. Az ünnepségen hazafias beszédek hangzottak el. Az ünnep jelentőségét méltatták a szónokok. Rendzavarás nem történt, különben Í3 nagy csendőrkirendeltség ügyelt a rendre, öngyilkos orosz tiagyherceg. — Saját tudósítónktól — Szenzációs és megrázó szerelmi drá­máról hoz hirt a táviró! Algírban Alexandrovies Pál nagyherceg, ki Budapesten is volt már, öngyilkossá lett és most haldokolva fekszik a kórházban, Tudósítónk a szenzációs eseményről a következő távirati jelentéseket küldöt­te nekünk : Pária, szept. (Saját tudósítónk távirata.) A „Stand­ard“ hajón Alexandroöics Pál orosz nagy herceg e hó 13-ikán, egy szép asszony kíséretében Algióbo érkezett. A szép asszony egy előkelő szállo­dába szállt és az idegenek könyvébe orosz udvarhölgynek irta be magát. A nagyherceg, ki hajóján maradt szállva, gyakran meglátogatta a szép E hó tizenhatodikán a szálloda szol- gaszeméiyzete a szép asszony lakásából pisztoly durranást hallottak, besiettek és a szőnyegen vévtftl boritottan, átlőtt homlokkal a nagyherceget látták, a szép asszony pedig kezeit tördelve szaladt fel s alá a szobában. A nagyherceget halálos sebesüléssel a kórházba szállították, az ügyben pedig megindították a vizsgálatot. Pétenvár, szept. 20, (Saját tudósítónk távirata.) Az orosz lapoknak megtiltották, hogy a nagyher­ceg öngyilkosságáról hirt adjaanak. Alexandrovies Ede nagyherceg az ijlető asszonyt, egy pétervári mérnök feleségét innen megszöktette. A megszöktetós körülményeit még nem ismerik, de valószínű, hogy az asszony nem önszántából ment a nagy­herceggel. A mérnökné Algírból minden áron vissza akart térni férjéhez és követelte a nagyhercegtől, hogy vigye vissza, de Alexandrovies Pál, a ki őrülten szerette az asszonyt, ezt nem akarta megtenni és mikor a szép asszony megmaradt követelése mellett, forgópisztolyt vett elő és előtte főbe lőtte magát. Paris, szept. 20, A Petit Bieu-nek jelentik Algírból ‘ Alexandrovies Pál nagyherceg szeptem­ber 13-án a Standard jakt fedélzetén Algírba érkezett, A nagvherseg kíséreté­ben volt egy fiatal nő, akivel a Hotel d’Europe*ba szállt, ahol a fiatal nő a rendőrség bejelentőlapjára Madame Le- gosnieux irt be. A nagyherceg szeptem­ber 15-én éjjel bement a fiatal asszony szobájába a honnan néhány perc múlva erős durranás hallatíszott. A száló cse­lédsége a szobába sietett. A nagyherceg a szobában eszmélet­lenül feküdt a földön s mellette volt a még füstölgő revolver, ameivlyel bal halántékába lőtt. A seb erősen vérzett s a gyorsan odahívott orvos bekötötte. Az algíri orosz konzult azonnal értesí­tették az esetről s a konzul kérésére in­tézkedtek, hogy a dráma titokban ma­radjon. A golyó nem hatolt keresztül a halántékcsonton és a seb nem oly ve­szedelmes, mint eleintén hitték. Az or­vosok azt hiszik, hogy a nagyherceg négy hét múlva teljesen fűi fog épülni. Az asszony, a ki a nagyherceggel meg­szökött, Listerkorst pétervári mérnöknek a felesége. k Waiburgok pőre, Laibaoh, szept. 20. Ma kezdődött meg a kihallgatása. Rosenfeld dr,. a vádlott védője azt kö­veteli, hogy az ügyész ne kívánja Ro- bida rendőrbiztos megesketését, mert a vizsgálat alatj bebizonyítható módon valótlan vallomást tett. Az ügyész kije­lentette erre, hogy egyelőre nem kivánja a tanú megesketését. Azután kihallgatták Franethini kápta­lani vikáriust, a ki most Görzben van. A tanú elmondotta, hogy 1899-ben Lai- bachban megjelent nála Walburg Ernő báró és kérdezősködött atyának Wal­burg bárónak házassági levele felől. Wallburg báró és Síaudinger gyakran keresték vele együtt az okmányokat, mind a ketten többször jöttek "hozzá egy kis beszélgetésre. Áz elnök : Mikor vette őn észre, hogy egy lap hiányzik ? A tanú: Julius 14-én, a mikor a helyőrségi parancsnoksághoz idéztek s az őrnagy azt mondta nekem, hogy látni akarja az anyakönyvet. Megnézte a könyvet s azt mondta, hogy két lap hiányzik. Rosenfeld dr.: Mit szól ön ahhoz, hogy az ön hivatali elődje 1862. augusz­tus 12-én Laibakban megkeresztelte Szimics Kloíildot s hogy erről szó sim- csen az anyakönyben ? A tanú: Mit szóljak hozzá ? Szenzációs volt Zamajc András ka­nonok eiővezetett tanúnak kihallgatása. A tanú azután elmondja, hogy Wall- burg, a kit sohasem látott, 1899 június­ban levélben megkérdezte tőle, vájjon Ernő herceg nős volt-e. A tanú ezután elmondja, hogy elhunyt testvére sokat járt a főherceg házához s egy ízben azt mondta, neki, hogy kö­telessége volna odahatni, hogy a főher­ceg viszonyát törvényesítsék. Áz elnök : Ismerte ön Ernő főherce­get ? A tanú: Ismertem. Az elnök: Wallburgot is ? A tanú: Nem. Az elnök Mit tett ön érdekében ? A tanú: Arról volt szó, hogy Budapestre utazzam, an­nak beigazolása végett, hogy Ernő fő­hercegnek fia • Az elnök : Mondta-e ön Staudinger- nek, hogv létrejött morgantikus házas­ság ? Á tanú : Nem. Az elnök : De bi- zonzitványt kiállított róla ? A tanú : Se­gíteni akartam a családon. Az elnök : Esküjére való hivatkozás­sal kérdezem öntől, emlikszik e arra, hogy a testvére azt mondta önnek, hogy b házasság létrejött ? A tanú : Mikor testvérem azt kérdezte tőlem, hogy mit tegyen, csak^ azt felel­tem neki, hogy legyen azon, hogy a há­zasság létrejöjjön. A tanú : Standinger Bécsből kész nyi­latkozatot hozott s arra kért, hogy _ ír­jam alá. Magamnál tartottam a nyilat­kozatot, s másnap aláírásommal és köz­jegyzői hitelesítéssel visszaadtam Stau- dingernek, de ezt csak szánalomból tettem, hogy a családon segítsek. Az elnök: Ön eskü alatt tette a2t a nyilatkozatot; pap létére nem gondolta meg tettének következményeit. Á tanú: Ismétlem, hogy csak szána- omból tettem. Meg volt ön győződve, hogy Ernő fő- herczeg nős volt? A tanú; Nem lehetett nős, mert az udvarnál semmit sem tudnak róla. RosenfeM: Ajkának ideges rángása elárulja, hogy nem mond igazat. A tanú: Mégis azt hiszem, hogy Szi­mics Klotild törvényes, Wellburg Ernő pedig törvénytelen gyermeke a főher- czegnek. LEGÚJABB. Zanardelli Ünneplése. Nápoly, szept. 20 Zanardelli minisz- terejnök Molliternóban a hatóságokat és a polgárság küldöttségét fogadta s ez alkalommal, az ország helyzetéről nyi­latkozott. A miniszterelnök délután Cor- leto-Petricarába érkezett, a hol nagyon lelkesen fogadták. Lacava volt miniszter a miniszterelnök tiszteletére ebédett abott, a melyen Zanardelli a lukániai lakosság hazafiságát magasztaló pohárköszöntőt mondott. Anarkista összeesküvés Koosevalt ellen. Csikágó. szept. 20. Az idevaló ren­dőrség ma Roosevelt elnök élete ellen irányuló anarkista összeesküvésnek jött a nyomára. Az összeesküvők az elnököt októberben csikágói látogatása alkalmból akarták megölni. — Kcevágóhidi serlésvásár. (Hi­vatalos jelentés déli 12 órakor.) Készlet 698 darab. Érkezett 259 darab. Össze­sen 957 darab, Déli 12 óráig eladtak 301 darabot. Mai árak : Öreg sértés, másod­rendű 80—87 korona. Fiatal sertés, nehéz 90—96 korona, középsúlyú 86—96 korona, könnyű 80—86 korona 100 kilo- grammonkit, élő súlyban, minden levonás nélkül. A vásár közepes volt. Délafrikai dolgok. London, szdptember 20, Balfour ministerelnök és Ritchener Balmoralba utaztak a királyhoz. Hétfőn a király elnöklete alatt titkos tanács fog tartani, melyen a búr vezérek újabb kö­vetelései és egyéb délafrikai ügyek dol­gában fognak dönteni. egészségi szempontból A szivarkák, ezivarszipkák és czivarks­hüvelyek szívásánál használják a legújabban szabadalmazott nikotin- ellenes legyezőket A kávéházi és vendéglői pincérek szíveskedjenek azon szivarkákba és szivarszipkákba, melyeket vendégeiknek szolgálnál^,' ezen legyezőket betolni, minden jobb tőzsdében kaphatók. Nagyba» pedig LCW NÁTHÁN sorinbergi és p&plmagykereskedésébeai Budapest, VI. ßzereesen-utoa 8. szám. kaphatók. Próbára 120 fillér előleges beküldése ellenében, mint minta érték nélkül postán egy skatulyában 400 legyező és 100 legfinomabb szivarkakflvely vizmentes pergament szopókával és nikotinellenes legyezővel lesz küldva,)

Next

/
Oldalképek
Tartalom