Szatmári Est, 1914 (2. évfolyam, 1-60. szám)

1914-01-31 / 9. szám

2 Szatmármegyei Est TÁVÚIUL ■ SAJÄT tudósítónktól FL képviselőiláz ülése. Bpest. jan. 31. A mai képviselőházi ülésen nyújtot­ták be a választói jog reformjának ki- egészitáseképen a választó-kerületek uj beosztásáról szóló törvényjavaslatot. Az uj törvény 413-ról 435-re, tehát 22-vel emeli a kerületek számát. Azon­ban a tiszta magyar vármegyékben a választó-kerületek számát leszállítja, a tiszta nemzetiségi vármegyékben pedig a választó-kerületek szamát felemeli. Leszállítja Heves, Csongrád-, Három­szék-, Maros-Tor da-, Győrmcgyében stb., de felemeli majdnem az összes oláh területeken, ami körülbelül a pak­tum alapján történik. A választókerü­letek nagyságát, vagyis hogy milyen községek tartoznak az egyes kerületek­hez, a kormány rendeletileg állapítja ugyan meg, de olyan hatálylyal, hogy az csak majd törvényileg lesz esetleg megváltoztatható. Sok ellenzéki kerü­letet egyszerűen feloszlattak és felosz­tottak és beleolvasztottak a munkapárti kerületekbe; igy pl. Andrássy Gyula gr. nagymihályi# Éitner Zsigmond sü­megi kerületét, Szmrecsányi és Bottlik kerületét is. Budapesten 22 kerület lesz, dacára, hogy a fővárosnak 31 képviselő válasz­tásához lenne joga. Nagyvárad 2-t, Po­zsony 3-t, Hódmezővásárhely 2-t, Sze­ged 2-t, Győr 2-t, Kassa 2-t, Temesvár 2-t választ. Szatmár csak 1-t. Szatmár- megye Szatmár városával együtt ösz- szesen 9 képviselőt választ; a változás annyi, hogy a krassói kerület meg­szűnik s erdődi lesz belőle. Gr. Bethlen István interpellációt in­tézett a miniszterelnökhöz gr. Czernin bukaresti osztrák-magyar követ nyilat­kozataira nézve. Azt mondja Bethlen, hogy Tiszának a román komitéval való tárgyalásai arra kellenek, hogy meg­szerezzék Románia barátságát. Tisza meglehetősen kertel válaszában. Tiltakozik az ellen, hogy bármiféle külső tényező Magyarország belső ügyeibe avatkoznék. Czernint megkér­dezte nyilatkozataira nézve s a követ ^zt mondotta, hogy az interjúkat ő adta. Ä mai tőzsde Bpest, jan. 31. Az érték tőzsdén nagy az élénkség a kedvező pénzpiaci hirekre s a nagyobb külföldi jegyzésekre; a koronajáradék fél százalékkal emelkedett. Az árutőzsdén nyugodt a han­gulat . A pápa betegsége. Róma, jan. 31. Ä pápa állapotáról riasztó hí­rek jönnek. Ä pápa tegnap el­ájult s fél óráig volt eszméleten kívül. Környezete nagvon aggó­dik. Jogi tanszék a műegyetemen, Bpest, jan. 3L A műegyetem tanácsa a jogi kikép­zés végett jogi enciklopédiái tanszéket szervezett. Jankovich kultuszminiszter beleegyezését adta. A tanács meghívás utján tölti be a tanszéket s véletlenül éppen a kultuszminiszter titkárával, dr. Friedmann Ernővel! Gorkij haldoklik. Szentpétervár, jan. 31. Gorkij Maxim, aki élve az amnesztiával, mostanában tért vissza Oroszországba, hal­doklik. Gyógyithatatlan tü­dőbaj a hat almasodott el raj t a. ügy látszik, a költő érezte a véget s hazájába tért meg­halni . R máramarosi skizma-pör. M.-Sziget, jan. 31. A skizma-pörben dr. Klein védő ügy­véd táviratot kapott Oroszországból gr. Bobrinszkitől, hogy a jövő hét ele­jén M.-Szigetre érkezek. UármegyE. R mátészalkai munkapárt tény­leg megalakult tegnap frázisok és du­gók puífogása közben. Gróf Tisza Lajos lett az elnök s a tisztikart egy csomó szolgálatrakész urból ° megalakították. Szónokoltak részint á gyűlésen, részint a banketten: gróf Tisza Lajos, Kathona Géza, Mándy Géza, Domahidy István, dr. öarthos Mihály, Péchy László, Ko- moróczy Jenő. És Tisza István meg Khuen Héderváry most már boldogok, mert Mátészalkáról is kaptak egy-egy jóhangulatu üdvözlő sürgönyt. Levél a szerkesztőhöz. Kedves Öcsém! A megyei ügyekben Lázárival foglalkozol élénken, legközelebb is van, e a kultúrának és a czivilizá- ciónak e község oly fokán áll, hogy meg is érdemli; példát vehet innen nem csak az erdőhát, de a megyének leg­nagyobb része is, lakosai részben ev. reformátusok, részben gör. kalholiko- sok, de azért a vallások miatt viszály köztök nem volt, a haza iránti szeretet s áldozatkészségükkel vetélkednek egy­mással, culturális intézményük annyi, hogy más szatmármegyei község meg se közelítheti, itten a munka s nem a rombolás a jelszó, eredményét mulatja a jólét, az egyetértés, a legutóbbi me­gyei bizottsági tagok választása, ami az ottani birtokos osztály, de különö­sen a megyei munkapárt kitűnő elnö­kének az érdeme, ki a választásokkal járó viszályok elkerülése miatt, a me­gyei bizottsági tagok választásának sza­bad lefolyást engedett, s ellenjelölt nélkül mégis történt, mert hibásan informáltad magad, hogy velem szemben; én szóba se hagytam magam hozni, s ha a mandátumra számítottam volna, csak nem képzeled, hogy ne kaptam volna egy néhány szavazatot, s nyoma lenne. A petitióra hibásan Írtad, nem tör­tént semmi főispáni intézkedés, erősebb a megyei munkapárt s a főispának sokkai több s fontosabb dolgai van­nak, mint ily kisebb jelentőségű ügy. Hogy nem helybeli választók irták alá, ha gondolkodói megtalálod magya­rázatát akkor, amikor az egyhangú vá­lasztás megzavarva nem lett. Baráti kézfogással vagyok öreg bátyád Szombathy Ödön. Színház. Uj igazgató. A szinügyi bizottság tegnap délután tárgyalta Heves Béla igazgató kérvényét, amelyben azt kéri a várostól, hogy a bérleti szerződésé­ből hátralevő jövő évi szezonra ru­házza át a város a szerződést Kiss Árpád, dunántúli színigazgatóra, aki megfelelő anyagi garanciákat is aján­lott fel. A szinügyi bizottság többsége a mellett foglalt állást, hogy a két igaz­gató kérése teljesítessék főként Heves Bélára tekintettel, hogy neki meg le­gyen könyitve berendezésének értéke­sítése sa szinigazgatóságtólv ajó vissza­vonulása. Egyedül dr. Nagy Vince szólalt fel az általános pályázat kiírása mellett, mert szerinte remélhető, hogy sokkal jobb direktorok pályáznánakSzatmárra mint Kiss Árpád, akinek eddig nevét sem hallottuk s aki mellett csak a Szinészegyesület olyan értelmű „aján­lata“ szól, hogy „nem mondhat róla semmi roszat“. A szinügyi bizottság döntése szerint tehát — a közgyűlés jóváhagyásától füg­gően — a jövő szezonra Kiss Árpád veszi át az igazgatást. Azután pedig pályáza kiírása következik. MŰSOR: Szombat: Buksi (Béri. A.) Vasárnap: d. u. Mozikirály, este Támlásszék 10 (Béri. B.) Hétfő: d. u. Tatárjárás, este Támlásszék 10 (Béri. C.) Kedd: Tám­lásszék 10 (Béri. A.) SzlmfdnikHS estély. Afc országos szimfóniái zenekar az ország vidéki városaiban teljesített kul­turális misziőja közben f. hó 29-ikén Máramarosszigetről, hol zsúfolt ház előtt hangversenyezett, — városunkba érkezett. Hetekkel azelőtt hirdetett sze­Inglik J elsőrangú katonai És polgári szabú-üzlEtE ÖEák-tÉr, Uárosház-ÉpülEt­Legújabb szabású katonai, vasúti, sport egyen-ruhák, polgári öltönyök, papi reveren­dák, magyar díszruhák, a Iegjutányosabb árak mellet. — Tényleges és tartaléküs tisztek, egyéves Önkéntesek pontos felszepeése ! □

Next

/
Oldalképek
Tartalom