Szatmári Est, 1914 (2. évfolyam, 1-60. szám)

1914-05-20 / 40. szám

Szatmár-Németi, 1914. május 20. Szerda. Második évfolyam. 40. szám. Eiőfizatcsi-dij: Helyben: egész évre 10 korona — S fél „ 5 „ negyed „2 „50 Vidékre : egész évre 12 ,, — tél „ 6 negyed „3 — Egyes szám ára — ,, 10 Független politikai újság A sz aim ár o ár me gyei függetlenségi és 48-as párt hivatalos lapja. Felelős szerkesztő: Dr. Nagy Vince Megjelenik hetenkint kétszer szerdán és szombaton délután 6 órakor Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákőczi-utca -39. szám. Telefon szám 36. Nyiltíér sora 4ö fillér. Országos adóemelés, országos fagy — és ezer milliós hadügyi kiadás: hogy illik ez össze? ügy illik össze, hogy a kormány egy kártyás könnyelműségével dobja oda Becsnek az ezer milliót: de ezt csak tiz kártyás konynyelmü- ségévei tudja a népen bevasalni, s ennek fcÉyományaképen a ke­reseti adókat száz, kétszáz, sőt háromszáz percenttel emelteti. Muszáj neki emeltetni, mert nincs istene, hogy honnan vegye más­ból a többlet milliókat, mint az adóemelésből. Ámde muszáj volt-e Bécsnek adni az ezer milliót hadügyi kiadásokra ? Muszáj volt, mert ha nem adták volna meg, a kormány nem maradhatott volna meg a bársonyszékben. Hogy te- ! hát a miniszter urak megmarad­hassanak miniszter uraknak: föl­srófolt adóemelésekkel keli végig­vagdosni a magyar nép hátán. Itt tűnik csak ki, hogy milyen finom hatásköre is tud lenni a parlamenti szuronyoknak. R kormány horribilis adóeme­lése azonban csakis a kereske­dőket és iparosokat, a vállalko­zókat és az értelmiségi osztályt sújtja. R latifundium sem érzi, ott nem emelik az adókat még csak egy fillérrel se, a iatiíun- diumos"osztályparlament és a még latifundiumosabb főrendiház tehát vígan fütyül a szabad foglalko­zást űző polgárság adósróf-kin- jain. Őket csak az érdekli, hogy mindebből pátenses törvény le­gyen, hogy aztán a polgárságon végrehajtás utján is be legyen vasalható. Nagy erkölcstelenség ugyan, hogy a nagyurak magukat mentesítik az adóemelés alól, s ugyanakkor az iga alatt már úgyis görnyedező polgárságra rakják az uj terheket, — de ha a dolgozó polgárság ezt tűri a j herebeíi osztályuraktól: hát ez utóvégre is a polgárság dolga. Am az már a magyar nép egye­temes exisztenciájának a kérdése, hogy működhetik-e az adóprés a csillagokig akkor, amikor a pénztelenség, a munkanélküliség, a kerese[nélküliség már valóság­gal anarchikusán tombol az or­szágban ? Ä gazdasági nihilizmus tetejébe most még országos fagy is zú­dult ránk. Szőlőben, gyümölcsös­ben, veteményekben ötventől- nyoicvan percentig terjed a kár, s az országnak éppen azt az osztályát sújtja, amelynek, ha odafagyott a termése: akkor be is fagyott minden reménysége. És mivel a termés a kizsákmá­nyolt Magyarországban még mindig elsőrangú gazdasági té­nyező : ismét válság, gazdasági válság elé néz az ország. De csak az ország és nem a kormány, amely egy megváltó eszmével nem rendelkezik arra nézve, hogy az egyoldalú föld- mivelő országot miképpen lehetne iparáliammá tenni, s evvel az országot az időjárás veszedelmei­től megóvni. Mit beszélünk: nem rendelkezik? Dehogy nem. Letöri a gazdasági önállóságot, emeli az adókat, rendezi a katonai reg­lamát, s hogy nagyobb legyen a hejje-hujja: a miniszterelnök ka­tonák döntésére bízza a polgári becsületet is. — SAJÓT TUDÓSÍTÓNKTÓL ­K tőzsde. Bpest, május 20. Az értéktőzsdén az albán hirekré és Tisza delegációs beszéde következtében, amely ínséges esztendőt jósolt, az árfolyamok az egész vonalon estek. Az árutőzsdén az irány­zat szilárd. R király egészsége. Bács, május 20. Őfelsége egészen jobban van. Tekintettel állapotának javulásá­ra, a kezelő orvosok beszüntet­ték a további jelentések kiadá­sát. f&Eidrássy beszéde a delegációban. Bpest, máj. 20. Ä magyar delegációban ma délelőtt flndrássy Gyula gróf beszélt a kül- ügyékről és azt mondotta, hogy Erdélyt meg kel! érősileni várakkal. Äztän beszélt a Tisza párbajáról. Ä miniszter- elnök mondotta egyoldalú katonai birósági döntésnek vetette magát alá. Nem vitatja, igaza volt-e vagy nem a katonai becsüietbiróságnak, de az ilyen egyoldalú becsületbiráskodást nem tartja helyesnek. Äztan bírálta a költ­ségvetést. Utána Tisza szólalt fel. Kossuth állapota. Bpest, május 20. Kossuth Ferenc állapota állan­dóan aggasztó. Ma délben a be­teg helyzete még súlyosabbá vált. Öngyilkos báró. Bpest, máj. 20. Ma hire járt, hogy báró Vojnits Oszkár, báró Vojnits István orsz. képviselő testvéröccse Port-Saidban (a szuezi csatorna mellett) egy szállodában ön­gyilkosságot követett el. Gallérokat □ □ □ □ □ M Jí H Tükörfénnyel □ □ □ jug 11 \ Hófehérre □□□□□ IflUUji Hájtájer Pál Ruhafestő, vegytisztitó és fehérnemű gőzmosó gyára Szatmár, Kossuth Lajos-utca 10. sz. Külföídiminlára berendezett villany és gőzgépek. Állandóan több mint ötven munkást foglalkoztat

Next

/
Oldalképek
Tartalom