Szatmár, 1907 (33. évfolyam, 1-50. szám)

1907-05-11 / 19. szám

május 11. ATM A R. 3 dasági Egyesület méhészeti szakosztálya e hó 15-én cl e. 10 órakor a városháza tanácstermé­ben rendes tavaszi közgyűlést tart, melyre úgy a szakosztályi tagokat, mint a méhészet iránt érdeklődőket meghivják, — Esküvők. Szakái János fiatal törekvő iparos, f. hó 20-án d. u. fél 4 órakor tartja esküvőjét a németi ev. ref. templonban Sinay Lajos polgártársunk kedves és szeretetro méltó leányával Erzsikével. — Szilágyi Imre a Rózenfeld Miksa cég alkalmazóija ma tartja esküvőjét özv Újlaki Jánosné kedves leányával Erzsikével. — Zászló avatás. Nagy fénynyel és ünnepség keretében tartotta meg zászló avatási ünnepélyét a beregszászi állami gymnasium e hó 5-én. Szöget ver­tek be gróf Apponyi vallás- és közoktatásügyi minisz­ter, a főispán, a vármegye stb. nevében. A zászlóanyai tisztet Schtirger Ferenczné úrnő töltötte be. Az „Országos Cipész-kisiparos Szövet­ség“, Pünkösd napjain (május hó 19. és 20-án) országos kongresszust tart Budapesten (VII., Wesselén) i-utca 17. szám alatt), melyre a fel­hívást e héten küldötte szét az ország összes ipartestületeibe és társulataiba tartozó cipészek­hez A Kongresszus napi rendjét a következő tárgyak fogják betölteni: I. A Szövetség munka­körének kiszélesítése, a Szövetség kötelékeibe tartozó cipészmesterek szervezése és a munkás­kérdés. II. Az üléses (sitz) munkarendszer megszüntetésének kérdése és a vándorszaktanitás fejlesztésének módozatai. III. A hitelezés ügyének rendezése korlátozó intézkedések által. IV. Az önálló vámterület megvalósításnak sürgetése. V. Az ipari törvények módosítása. VI. A szaksajtó. Városunk cipésztársulatát Glózer János. Klein Ig­nác. Ingük Pál. Purjesz Sámuel fogják képviselni. — Artézi kút városunkban. A helybeli izr. hitközség elhatározta, hogy a hitközségi fürdő udvarán 150 m. mélységű Artézi kutat furat. A munkálatot Schott Henrik helybeli gépész vállalta el. — Halálos szerencsétlenség. Tyúkodon f. hó 2-án Rádi József fiatal törekvő gazda ember, midőn hazafelé menet szekerével a faluvégi nagy tóhoz ért, a lovak valamitől megbokrosodva, a szekeret a tóba bontották, ő meg a lovak alá került, s a legnagyobb erőfeszítése mellett sem volt képes reá. hogy kigázol­jon a nagy pocsolyából. Mire a falubeliek segítségére mentek már belefult. A tekintélyes és közszeretetben álló fiatal ember végzetes halála iránt mély részvéttel van az egész vidék környékbeli lakossága. Szülein ki- vül testvérei Géza és Erzsiké gyászolják. — Párbaj. Berger Zsigmond kér. isk. tanár és Farkas Jenő az Első Magyar tisztviselője kedden reg­gel a Nagyerdőn pisztoly párbajt vivtak. A párbajt, melynél sebesülés nem történt — Erdőssy Vilmos vi- vómester vezette. Felek nem békültek ki. — Kiállítás Nagybányán. A nagybányai ipar­testület f. évi julius 7. és 8. napjain az állami fogyninasium tornacsarnokában a képesítéshez kötött iparágakban alkalmazott segédek és ta- nonezok iparkészitményeiből iparkiállitást rendez, melyen versenyen kívül résztvehetnek a meste­rek is. A kiválóbb iparkészitmények és rajzok készítőit jutalomdijakkal és dicsérő oklevél ado­mányozásával fogják kitüntetni. — Lögyakorlat A szatmár madarászi ka­tonai lőtéren folyó évi május hó 25-én reggeli 7 órától délután 1 óráig a helybeli cs. és. kir. katonaság által éles tölténnyel lő gyakorlat tartatik E napon a lőtéren vagy annak környékén való járás veszélyes, és az ottani közlekedés tilos. — Váitóhamisitó körjegyző. K. E. szaniszlói körjegyző 2000 K. váltót hamisított és le is szá- mitoltatta a szaniszlói „Arina“ uj oláh banknál. Csak akkor vették észre a csalást, mikor a kör­jegyző Amerikába szökött. — Öngyilkos gazdatiszt. Szakái János a Dégenfeld uradalmak tisztartója e hó 8-án Fekete tanyai lakásán agyonlőtte magát es szörnyet halt. Öngyilkosságának oka nagyfokú ideggyengeség. — Póruljárt krakéler. Rövid ideig egyik ismert alakja volt az egész megyének Rónay László, Szatmárvármegye volt darabont vár­nagya, Nagy László mindenre kész jobbkeze. Pénteken Budapesten a Newyork-kávéházban verekedő kedve támadt. Valami „elintézetlen afférja“ volt egy Pfeifer Sándor nevű és a ká­véház kártyaszobájában tartózkodó emberrel, aki­nek neki esett és arczul ütötte. Mikor a meg­támadott ember az ütést viszonozni akarta, Rónay állítólag revolvert rántott. A pinezérek és a kávéházi vendégek vetettek véget az „úri­emberek“ czivódásának, akik is Rónayt meg­lehetősen helybenhagyták. — A nöegylet junius 9-én délután fényes és gazdag műsorral, tánccal egybekötött nagy kerti vigalmat rendez a Kossuth-kertben. — Uj részvénytársaság van alakulóban vá­rosunkban. Beer Mór, Reiter Béla és Schvarcz Albert fűszer nagykereskedő ezégek egy közös részvénytársasággá alakulnak A „Károlyi-ház“ helyén fog felépülni az uj üzlethelyiség teljes modern formában, melyhez hasonló a fővároson kívül, sehol a vidéken nem lesz. Csak dicsérni tudjuk ezen újabb vállalatot, mely szerintünk nagyot fog lendíteni városunk kereskedelmén. — Felakasztotta magát. Balázs György 67 éves Belső postakerti lakos ma regei egy szilva­fára felakasztotta magát, mire észre vették, már meghalt — Krémerék — Deésen. Krémer szín­társulata Szatmárról Deésre ment, ahol május elsején kezdték meg a szini szezont, Az első előadás alkalmával Sudermann színmüve, az „Otthon“ került szinre. — „Apát felakasztották,“ Egy utczában lakik két Kohn nevezető kereskedő. Az egyiknek egy napon táviratot kézbesítettek, amelynek ez volt a furcsa szövege : „Apát felakasztották. Mit csináljak? Dávid.“ Kohn rögtön tudta, hogy ez a távirat nem neki szól és ezért áthivatta névrokonát, aki jókedvű mo- solylyal olvasta el a táviratot. — Ez a sürgöny csakugyan nekem szól! — mondotta — köszönöm, hogy átadta! — Jó, jó. — mondja a másik Kohn — de nem magyarázná meg nekem, hogyan lehet egy ilyen szö­vegű táviraton mosolyogni és mit jelent egyáltalában ez a dolog. — Ha kiváncsi rá — felelte az első Kohn — megmagyarázom. A fiamat elküldtem leánynézőbe Mun­kácsra, gazdag család, jónevü család. Amikor a fiút kikisértem a pályaudvarra, ezt a tanácsot adtam neki: „Tudakozódjál, fiam, a családról. Ha minden rendben van : eljegyezheted a lányt ötezer korona hozomány­nyal. Ha az apa fizetésképtelen volt valamikor : tízezer korona hozományt követelj. Ha csődben is volt: húsz­ezret. Ha netalán be is volt csukva : harmincezret.“ Ezzel íelültettem a vonatra. Most azt táviratozza ne­kem, hogy az apát felakasztották. Mit jelent ez ? Azt, hogy Dávid ötvenezer korona hozományt fog kapni. Hát ne mosolyogjak ? — Titokban eltemetett gyermek. Április hó 27-én Barta Julcsa szárazberki lakos egy fiú gyermeket szült. A leány édes anyja Tóth Bor­bála, hogy az esetet eltitkolja, a kis hullát ron­gyokba begöngyölve egy skatulyába elrejtette és az ottani temető árkába elásta. — Lövöldözés A Kossut kertben a napokban midőn utam a vasúthoz vezetett, a Kosuth kerten keresztül mentem s ott valaki fegyverrel lövöl­dözött, veszélyeztetve a járókelőket, már azóta is hallottam, hogy még mindig űzi valaki kedv­telését, a csókákra való lövöldözést. A mi nagyon is éber csendőrségünk figyelmét felhívjuk ezen körülményre. Csodálatos, hogy más egyéb dolgot meg látnak, még olyat is amihez talán nincs is semmi közük és mégis bele avatkoznak, s az ilyen eseteket még sem látják meg. — Tűz volt. Nagysomkuton múlt hó 30-án éjjel. A Bisztriszky Tekla üzletheyiség eddig ismeretlen okból kigyulladt az üzlethelyiségben felhalmozott áru és berendezés teljesen elégett. A kár meghaladja a 4000 koronát. — Póruljárt tolvaly. Lukács Márton fehér- gyarmati lakos, vásári tolvaj a napokban Husö- ton egy úriembernek a zsebéből 800 koronát emelt ki, de a dolog rosszul sikerült, mert a csendőrség hamarosan elfogta. — Edison színház. A közönség élénk érdeklő­dése mellett folynak az előadások Kiss Árpád Edison színházában. E héten ismét kitűnő műsor volt. A töb­bek között kiemelendőnek tartjuk : a pesti nemzetközi birkózó versenyt, a japán diszfelyonulást, mely ma­gában véve egész látványosságot képez, igen mulat­tató : Esküvő kerékpáron, gyönyörű kép továbbá a gyermek rablás, utazás a csillagokba stb. Ajánljuk a közönség figyelmébe ezen olcsó szórakozó helyet. — INGÜK PÁL első raügu férfi- és női czipész üzlete Szatmáron, Kazinczy-utcza 20. sz. a zárdával szemben. Mérték utáni megrendelések és javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. — Mindnyájunknak el kell menni Szatmáron a piacra Dr. Lengyel Márton ur házába Deák-tér 9., a Pannónia szálloda és Vajda üzlete mellé, mert oda lett áthelyezve a Néhma kávé, tea és rum kizárólagos üzlete. — Eladó borkészleteket nagy mennyiségben tart nyilván a „Szatmárraegyei Gazdasági Egylet“ titkári hivatala (Szatmár, Verböci-utca 5.); ugyanott minta üvegek is_ rendelkezésre állanak. — Értesítés. Tisztelettel van szerencsém a m. t. közönséget értesíteni, hogy óra, ékszer és látszer üz­letemet a piaczi nagy templommal szembe levő oldalra a Losonczi-féle házba helyezem át. Arany, ezüst ék­szereket, valamint iátszerészeti cikkeket ezután is a legolcsóbb árbar s elsőrendű minőségben árusítom, órajavitásokat modern gépeim segítségével teljes jótállás­sal vállalom. Néhma Ferenez órás és ékszerész Szat­máron, Deák-tér 20. sz. — Ugyanott egy üzleti be­rendezés olcsón eladó. — Érdekes szerencsemutatót hozunk lapunk mai számának hirdetései között Samuel Heckscher Ham­burgi bankártól. Ezen bankház, pontos és titoktartó nyeremény kifizetéseinél fogva jó hírnévre tett szert egész Európában. Hirdetésére felhívjuk a közönség figyelmét. •— Eladó egy jó Singer-féle varrógép és egy uj gramafon saját kézből azonnal eladó. Czim a kiadó- hivatalba, — Czígus György kárpitos és díszítő Szatmár- Németi Damjanics-utcza 3. szám. 10 év óta fenáló üzlet. Elvállalom mindennemű szalongarnitura, ebédlő dívány, lóször- és és féder-matrac és ablakroletta (ripszből vagy vászonból) készítését és ócska bútorok áthúzását; lakásváltoztatásnál a bútorok csomagolását és elszállítását is helyben és vidéken, butorkocsikban vagy waggonokban. Különösen vidéki költözködéseket bárhová pontosan és jutányosán bonyolítok le. Főtö- rekvésem a legjobb munkát előállítani és a nagyérde­mű közönség legmesszebb meuő igényeinek is eleget tenni és kérem is a nagyérdemű közönség szives párt­fogását. Zászlók készítését elfogadok. Miután lakásom a piacztól távol van, kérem a nagyérdemű közönséget szükség esetén egy levelezőlapon engem értesíteni, ott azonnal megjelenek. Mindennemű szövetminta nagy választékban van. — Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a Ferenez József keserüviz valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottau Ferenez József keserüvizet. Felelős saerkesztő: Dr. Nagy Barna. Főmunkatársak: Inczédy Márton. — Dr. Török Árpád. Laptulajdonosok; Kálik és Szeremy. Goddam! Végre egy gyorsan és biztosan ható tyukszemszer! COOK & JOHNSONS amerikai szabadalmazott tyukszem-gyürüi 1 darab 20 fillér, 6 drb I kor. Postán 20 fillér portó. Kapható a birodalom minden gyógyszertárában, vala­mint orvosszer-drogériákban stb. ELADÓ. Egy vagy két 8-as garnitúra cséplőgép felelőség mellett kijavítva jutányosán eladó Schott Henriknél Bányai-ut 3. Kérem figyelni I! SZABÓ ISTVÁN a*. Deák-tér, (városház alatt) Ajánlja tiz év Óta fennálló jó hírnevű üzletében raktáron tartott zseb-, inga-, fali = és ébresztő óráit a legolcsóbb árakon, több évi jótállás mellett. :=2 Javítások gyorsan és pontosan szabályozva szintén jótállás melleit eszközöltetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom