Szatmár, 1904 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

XXX. évfolyam. 1-»Ö SZiítU. Szalmái*, 1904^ ja«*- 3. -------------­* I V i £ >; *; '*> . ^ *V' 4 « • r í*. TÁRSADALMI LS SZE| 'IRODA EMI HETILAP. Megjelenik minden szombaton. ELŐFIZETÉSI ÁH : Égisz évre 4 korona. Félévre 2 korona. Eflyes szám éra 20 fillér. «9 ma^mw'uvEnu ^SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Deakíér 3. szám. Miudonwmü d»j«k « k«A>l.»Invitaiban fr/oten-Jók. HIRDETÉSEK: K észtén/, fiz* tás mellett a Lrgjatáayosabb árban. —3> fóyilttér sora 16 fillér. <3— " Boldog uj évet! A soha nem vénülő idő korokéi gyor­san s i'eltartózhátatlanul forognak, hozza vi-, szí örömeidet, vagy szenvedéseidet, bármily hosszú ideig hallgatod e kerekek zakatolá­sát végre is keresztül gázol rajtad s oda fektet hova már előtted annyi nemzedéket eltemetett. Érzéketlenül rohan az kló a határdom­bokon át az évet. jelző háttér mellett, — elvitte az 1903 évet, — nem bánkódunk utánna! ígért, de nem adott semmit, — el­hozta az 1904-et s biztat, hogy ez év talán hoz valamit. Mindenfelől hangzik ama meg­szokott, de mindég szívhez szóló üdvözlet „B ol do g u j évet.“ Csodálatos az a parányi és mégis annyi ellentétes érzelem befogadására képes em­beri szív, — oly hamar el lágyul, oly köny- nyen elérzékonyül, gyakran elkeseredik, sir, zokog az élet fájdalmas jeleneteinél, de a jobb, boldogabb idők iránti reményt kitépni szivéből a legsötétebb fájdalom sem képes, hiába rázza a vihar, hiába tépi a förgeteg; mig dobogni tud, hinni s reményiem meg nem szűnik s vigaszt, megnyugvást keres és talál az uj évi üdvözlet szavaiban : „Boldog u j évet! “ „Emlékezzetek meg a régi időkről, kérd meg a-te atyádat és megjelenti neked, hogy mit tett az Ur! “ ezt olvassuk a könyvek m ; .T iMÄä^ f O év napján. Az időnek véghetetlen terét, Óra méri előttem a falon ; Porczről percre szökken a mutató, Nem állítja meg kedv, vagy unalom Mig igy nézem órák elmúlását, Századokra röppen gondolatom S a múlt., jelen, jövendő téréin A küzdésnek moraját hallgatom . . . Ugyanaz kép jelen és múltban, A jövőre is mi lehetne más : A lét, a vég örökös bus harcza És a győző mindig az elmúlás. Az eszméknek bősz hullámárjában Ma még az egyik felszínen marad, S tán már holnap az kerül alólra B iszap fedi a hőst, a diadalt... Ma még zöld a cser — s borostyán levél S büszkén diszlik a hősnek homlokán, Holnap tán már az fogja letépni, A ki adta, egy önfeledt órán.. . könyvében 1 és ki tudná megszámlálni há­nyán vannak kiknek ajkait a múltra való visszaemlékezés az Ur ellen való bűnös zú­golódásra nyitja meg i az Isten^e«rberóiiek ama kérdésére „Mit tett az Ur ?‘j. kös&rü gúnnyal mutatnak a f issen hántolt sirfral- mokra, melyek legtöbbje alatt boldog csa­ládi élet romjai, ódé", remények tört da­rabjai vannak olhantoíva, — oda mutatnak a társadalom betegségiére, a szerencsétlen­ség a felekezeti gyűlölködés s a legképte­lenebb bűnök rohamon terjedésére és oda mutattuk a politikai élet méltán elszomorító torz alakjára s felidéz lelketokben az elke­seredett költőnek ama; szavait; Beh szomorú idő fordult a magyarra Egyik fél erre húz, a másik meg arra, Nem érti meg egymást, nem érti meg sehogy 8 a huzalkodásban er jóból kifogy. Az elmúlt idők ezen fájdalmas tapasz­talataira való visszaemlékezés, hány — re­ményeiben magcsalatk izott — ember ajkaira idézi fel ama prói'óf'te *•>'<''">.* <■> .<• < n ). t á 1 u r a m enge m, és ón m o g c sa­la t k o z á m. “ És ez a csodás alkotásu szív mégis, mégis tud reménykedni, s a boldog uj év kívánat — mint előlegezett biztosítók a szebb »is jobb jövő felől, — erőt kölcsönöz! Az uj óv hajnala mintha megelevenítené a her­vadó reményt, mintha lángra lobbantaná az Mondjam tovább ? Á hosszú lánczolat Minden szeme a végnél megszakad ... Nem uj mi som, — a lét csali sáros maszk Mert csak por lesz a mi porból fakad. Kérded : miért ? rája feleletet A jelentől s múlttól hiába vársz A mikor már szint’ meglelni véled Ismét, ismét csak uj kérdést találsz. Fölszáílsz tán a csillagok honáig Hogy follebentsd a titok fátyolát. Ott is megállaz, meg <? fogalomnál S hallod a szót: no tovább, ne tovább ... Mig hánykódol kételyek hullámin, Az elhagyott rév kicsi lámpása: A hit mosoiyg csalogató fénynyel Hogy befogja lelked szűk jármába. .. Ámde téged — mint szabad sas madárt — A végtelen terén kerget a vágy ... Mint a bolygó keringsz egy pont körül B nyugtot a nap, sem az éjjel nem ád.. . És mig futsz az elérhetlen után, Nem értheted a földi lét baját Mig lelked a légben titkot fürkész, Lent a földön tán sírodat ássák. . . És az idő véghétötlen terét alvó tüzet, mintha e .szavakkal lelkesítene „küzdj bátran és remélj I“ hiszen mint Eötvös mondja a felleg eltűnik mihelyt utólsó csepje a földre szál, a láng elhal mihelyt nincs mit emésztenie, — tehát a bánat, a nyomor som tarthat örökké. — Az uj esz­tendő talán örömöt, talán megelégedést hoz I Ily reményben kívánunk boldog uj esz­tendőt e lap olvasóinak. — Sokat várunk! sok reményt füzünk az 1904 évhez, meg­lehet megárt, csalódni fogunk! do annyi bi­zonyos, hogy tisztul a politikai láthatár, a párttusák harczában felizgatott szenvedélyek lángjai lohadni, a felzavart béke hullámai simulni kezdenek, a felekezeti gyűlölködést — a sötét századok eme rómszülöttót — talán visszaüzi sötét odújába a felvilágoso- dott kor szabad szelleme. A magyar pro­testáns egyház — mely mint a pellikán önvóróvel táplálkozott és ez egyháznak sok súlyos megpróbáltatást átélt apostolai vala­mint a nemzet — politikai téren működő — napszámosai, a hazai tisztviselői kar, ez évtől várja rég ápolt reményeinek megvaló­sulását, vagy legalább az Ígéret főidére való eljnthatás teljes biztosítását. — Nem csoda tehát, ha ez az óletterhektől elcsigázott, de reménykedni soha meg nem szűnő cso­dás emberi szív vigasztalást keres és talál az uj óv reggelén mindenfelől nyilvánuló boldog uj óv kívánásában. Kemények eszteudjo 1904. bizodalom­Az óra méri egyre továbbra És titoknak marad azután is A lót, a vég örökös csatája. ____TÓTH GYÖRGY. Pe mpflinger Katalin. (Élet és iellemrajz.) — Irta: Biki Károly. — (Folytatás.) Ami ezután következik Katalin életében, — az a kesergő szerelem korszaka. Férjét 1542-ben Szolimán Buda alatt csalárdul letartóztatta, s magával hurczolta Konstantiné polyba. Miért ? Ki tudná megmondani ? Férj és nő nem látták egymást többé soha 1 Hiába osdekolt a nő, hi­ába a királynő Izabella, hasztalan vetette nu­gát közbe az országgyűlés a szultánnál: Török B. a hét torony sötét börtönében végezte be életét. Egyetlen föltétel alatt Ígértek neki sza­badságot : ha mohamed hitéro tér, s a szultán szolgálatára ajánlja magát, mely esetben válo­gathat kelet legszebb hölgyei között... de Tön rök B. nem feledhette soha Ilii nejét s drág­f«Stó!vmSt tüdőbetegségeknél, légzőszervek hurutos bajainál úgymint idült bronchitis, szamár-hurut és különösen lábbadozóknál in-j fluenza után ajánl tátik. ——. Emeli az étvágyat és a testsúlyt, eltávolítja a köhögést és a köpotot és megszünteti az éjjeli izzadást. Kel- ] lemos szaga és Jó ize miatt a gyermekek is szeretik. A gyógyszortárakban üvegonkint 4 k.-őrt kapható. Figyeljünk, | hogy minden üveg alanti czóggel legyen eilátva: F. Hoffman-I.a Boche & Co vegyészeti gyár Basel Svájez.I

Next

/
Oldalképek
Tartalom