Szatmár, 1904 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

2 S Z A T M A R. jan. 3. mai, Istenbevetett hittel lépünk titkos kebe­ledbe, óh teljesítsd be vágyainkat, aiokataz igaz szent vágyakat, melyeket maga az örök Isten vésett be sziveinkbe, — hozz megelé­gedést e hon minden munkás s benned reménykedő gyermeke számára, hozd el az áldott béke olajágát ez oly rég háborgó magyar földre, hogy szeretetben forjon össze minden szív, legyen ünnep — öszhang, egyetértés — ünnepe o hazában. És te Isten ! Magyarok Istene! áld meg végre e sok viliart átélt szegény hazát, áld meg ennek igaz hü fiait — Adj óh adj a magyarnak „Boldog uj esztendőt!“ Turháti. Vármegyei közgyűlés. A folyó hó 29-éu tartott rendkívüli várme­gyei közgyűlésen tekintélyes számmal összejött j bizottsági tagok egy hangulag elfogadták az ! állandó választmány azon határozati javaslatát, hogy Gróf Tisza István miniszterelnök a vár­megye által üdvözöltessék. A lemondott s özek helyett újonnan kinevezett miniszterek leiratai tudomásul vétetvén több vármegye átiratának le- tárgyalása után elrendeltetett a megüresedett vármegyei bizottsági tagsági helyet január 15-én való botöltóse. A lápi törvényhatósági útvonalnál ' a Tyukodiak azon óhaja, miszerint az országút a helyett, hogy egy és fél kilométer kanyarral a j nem volt teljesíthető, hanem a közgyűlés állást j foglalt a mellett, hogy a nevezett község a mi­nisztériumból e célra a megfelelő követ meg­kapja. A csengeri hasonló tárgyu képviselő tes­tületi határozatra vonatkozólag a vármegye ki­mondja, hogy nem ollensége az illető képviselő ; testület ama kérelmének, hogy a törvényhatósági ut az általok kijelölt irányban kezdessék meg, azonban az ebből eredő költség többletet nem hajlandó sem az úti pénztárból fedezni, som azt megengedni, hogy az egymillió két száz ezer korona útépítésre adott államsegélyből fedeztes­sék az, egyúttal kéri a kereskedelemügyi minisz­tert hogy az évi 100—100 ezer korona részle­tekben kiutalt államsegélyt ne 12 évig hanem lehetőleg azonnal utalja ki. Homonnay Jenő szobrász növendék segély kérvényét alaphiányban a vármegye nőm teljesítette. A nagy szekerosi vasuti hozzájáró ut kiópi­gyermokét, kiktől az erőszak megfosztotta. In­kább választotta a börtönhalált, mintsem hűtő­ién legyen nejéhez, honához. Katalin ettől kezdve gyászban járt. Fela­jánlotta a szultánnak minden vagyonát férjéért — de hasztalan! A magas politika keresztül gázol a csalá­dok boldogságán — özvegyek sóhaja, árvák kö- nye azt meg nem ingatja. Két fiat nevelt a hazának: Jáuost és Fo- renczet, kik szintén a reformácziónak s a deb- rcczeui iskolának pártfogói valónak. Oltalmuk alatt működtek Debroczenbon Dévai s Mcliusz reformátorok s bízvást mondhatjuk, hogy Debro- czen prot. erejének és tiszta magyarságának alap­kövét a Török család s különösen Pempflinger K. jótékony kezei tették le, melyre a következő századok egy derék magyar várost építettek. Mikor halt meg s hol nyugosznak porai Katalinnak P ezt nem tudjuk. Tinódi Sobestyén annyit hagyott omlékezctbe róla, hogy Debrecen­ben halt meg s ott temettetett el. Debreczen te­mető kertjoinek futó homokja rég elfödte a ne­mes szivet, de Pempflinger K. omléko örökké élni fog a történelemben. Azon kevés történeti adatból, mely P. K.- ra vonatkozólag reánk maradt, megalkothatjuk magunknak e nomeslelkü nő jellemképét. Mint nő, a hitvesi hűség, szeretett példányképe volt. Férjét a történetírók gegyrészo Szerémi és Ist- vánffy után nem a legtisztább jellemnek festik Ingatag, vakmerő, harczias, sőt vérengző tormé­tésóre a kórt segélyösszeg megszavaztatott. Dr. Miskolcy Sándor fellebbezésére Nagy-Bánya sz. kir. város képviselő testületének Moldován László és Pokol Elek nagybányai lakosok részére enge­délyben szolgalmi jog tárgyában a gyűlési ha­tározat feloldatott. Több kevósbbé fontos ügyek 8 egy egész sereg község számadásnak a letár- gyaláia után a gyűlést fél tizenkét órakor az elnöklő alispán bezárta. Színészet. Az elmúlt hét műsorát két operette tarkí­totta. Az egyik, .A tavasz“ újdonság volt; inig a másikat, „Casanovát“ már tavalyról ismerjük. „A tavasziban a pikantéria a fő; hogy milyen legyen a csolekvény, azzal nem eokat tö­rődhettek a szerzők, csak minél több legyou a kikapós jelenet. Segített nekik az eléggé szép zeno is, amelyet a darabhoz irt Strausz József, — s igy világkörutra indultak, hogy meghódit- sákga bohókodvüekot, könnyüvérüeket. Ezeket bizonyára sikerül is megnyerniük. Két este ad­ták egymásután telt ház előtt. A szereplők ügyesen játszottak. Ép úgy Casanovában ia, Barna Izsó és Fejér Jenő sike­rült operettjében. „ücskay brigadéros“ is szinrekorült a hé­ten félhely árakkal, félorös játékkal. Színészeink az ilyen páthosszas darabbal nehezen tudnak megbókülni. Garai Húsnak a , naivának végre egy na­gyobb szerep jutott ebben az operettas ’világban a „Gyurkovics lányok“ Miczijében. Ügyes volt, sikkes volt, csak egy kicsikét szintelén volt né­hol az alakítása, amit azonban feledünk. Fő, hogy jól bevált. A Gyurkovics lányok előadása különben edég jól äikerült. A szinigazgató, mint halljuk, igyekszik le­hetőleg uj darabokat hozni műsorába. Előfizetést felhívás. Ez uj évvel lapunk a XXX-ik évfolya­mába lépett. Nagy idő ez bizony egy lap életében. Voltak ennek boldog napjai, de voltak sanyarú évei is. Azonban reánk meg­adott pályájából csak a szerkesztésünkben időnek a különösebb megvizsgálása, a múl­taknak számba vétele, a jövő terveinek a ni egál la p itása tartozik. Mint eddig, úgy ezután is pártoktól wmwmaummtasnxsm* mMsmBXCSBmgSBBSBmwaamtmammmmmuaaam gb&k szotünek állítják. Pedig ez részrehajló, tulszi- goru ítélet, mely az egykorú historikussal elfo­gultságán alapul. Szerémi a buzgó kathoiikus, Istvánffy a túl loyáiis iró bizonyosan nyers, bar­bár embernek tartották Török B.-tot, ki a prot. vallás pártolásában országgyűlési decretumokkal daczolni látszott, ki Zápolya pártjának mintegy lelke volt, kiben az ősmagyar jellem nyerseség­nek, a vitézség vérengzésnek látszott a komoly tudósok előtt. Hiszen akkor a Katalin házassága a legszerencsétlenebb házasság lett volna ! Oly tiszta lélek, mint Katalin volt, bizonyosan vissza borzadt volna egy durva, barbár férj közeledé­sétől. De a Katalin házassága boldog volt, azt bizonyítja Tinódi, ki a család körében élt, bizo­nyítják a tények. 8 hogy Török Bálint nem csak a fegyvert tudta jól forgatni, de államférfiul te­hetség is volt, bizonyítja az, hogy Ferdinánd Rehonsburgba küldte követségbe, Zápolya pedig fia gyámjául rendűié, a szultán pedig csak őt tartóztatta le Buda alatt a többi föurak közül, mert Sinai megjegyzi egyháztörténetében Mélius Péter debreczcni püspök azt hagyta emlékezet­ben a Török B. elfogatása felől, hogy a szultán azt mondta neki: nem tudom jó Bálint! féltél-e te én tőlem, vagy nem ? de az igaz, hogy ón még otthon Konstantinápolyban is rólad álmodtam. Mindezeket tudva azt mondjuk, hogy Török B. nem csak a nyers orő és vitézség, ha nem szellemi képesség dolgában is egyik legkiválóbb fia volt akkor a magyar hazának, és Katalin egy ily férfiú oldala mellett feltalálhatta a családi függetlenül a tiszta igazságnak hirdetői le­szünk. A mennyire ostromoljuk mindenkor a farizeusi képmutatást, annyira igyekszünk ólót venni a minden nemes törekvést ki­csinyelő, a józan érzületet megbotránkoztató szólsősógi törekvéseknek. Midőn azért lapunkat a nagy közönség s különösen a t. vidéki lelkószi és tanítói karnak további pártfogásába ajánljuk kívá­nunk boldog uj esztondót. A szerkesztőséé­hírek. — Hírek a vármegyéről. Gróf Hugounay Béla lemondása immár csakugyan bevógzott tény. Nagy László főispáni kinevezését a napokban már várják, sőt megindultak az alispáni állásra is a kombiuatiók. A legerősebben van hangoz­tatva Csaba Adorján szatmári főszolgabíró neve, ki mint derék, munkás hivatalnok s valódi cha­racter erre méltán is számot tarthat. Az ő párt­ját Nagybánya, Szatmár, Csenger és Gyarmat vidéke képezné. Emlegetik még Károly vidékén Ilosvay Aladár főjegyző és Nemestóthy Szabó Antal ügyvéd nevét. A nyirvidéken pedig Ilosvay Endre főszolgabíró a jelölt. A „Magyar Szó“-nak ama szatmári értesülése, hogy a város külön fő­ispánt óhajt a megyétől, egyáltalában nem talál viszhangra. Kicsiny város ahoz még Szatmár, hogy ott egy olyan állású embor legyen a ki „sine cura“ élje ott át az életet. — Beszámoló Mátészalkán. Jókey Zsig- mond a mátészalkai választó kerület országgyű­lési képviselője Mátészalkán, I90L január ö-én I délelőtt fél 11 órakor a Hungária vendéglő nagy­termében tartja meg beszámolóját.! — Előléptetések. Mándy Bertalan államva- suti főellonőr, forgalmi főnök 1903 évi október l-ével számitólag a III-ik rangfokozat I-sö osz­tályából a Il-ik rangtokozat 3-ik osztályába felü­gyelővé léptottetott elő. — Netter Kálmán m. kir. állatorvos a XI. fizetési osztály ol*ő foko­zatába léptottetett elő. — Bizottsági tag választás. A Bariba Kál­mán lemondása folytán Nómetibon megüresedett bizottsági tagsági helyre Dr. Dómján János ügy­védet választották meg a dac. 27-ón megtartott választáson, 14C szavazattal, Pctliő György I3l szavazatával szembon. Zabary Fereucz még a választás olején visszalépett. — Bucsulakomát adott deczember 30-án este Pethő György volt városi gazdasági tanácsos a boldogságot. Azt is állíthatjuk pedig, hogy Ka­talin, mint feleség kétség kívül nagy hatást és pedig nemesítő hatást gyakorolt férjére. Hiszen I egy nő az oroszlánból is bárányt tud formálni. Mennyivel inkább tehette ezt egy olyan nő, mint P. Katalin, ki annyi finom tapintattal, erélylyel, szellemi erővel volt mogáldva. ügy képzelhetjük hát magunknak a Katalin házas életét, mint egy összeillő pár szivszövetségét, lólekrokonságát, hol két testben egy szív dobog, egy lélek lelkesít, hol a férj akaratának a, női gyöngédség adja az erőt. És ennék a nőnek, a hü feleségnek meny­nyit, kellett szenvednie özvogysógo gyászos évei­ben ! Mily nehéz próbája volt szivének, midőn férjét az erőszak kitépte karjai közül!. . Mert ha a férje a csata mezőn esett volna el: meg­nyugvást leit volna azon felemelő tudatban, hogy szerelmét a hon oltárán áldozta fel! do úgy, minden nap, minden osztandó uj kínnal tetőzte gyötrelmét. Jellemében szép vonás volt a tudomány, vallás és költészet s udvarában Tinódi otthonra talál. Pápán és Dobreceubon volt Katalin tűz­helye. S minő végzetes ! Mindkét helyen erőtel­jes prot. egyházak, főiskolák, könyvnyomdák ala­kulnak, mindkét város ma is a tiszta magyarság­nak » prot. tudományosságnak tüzpontja az or­szágban. Vájjon nem látható-e e tényben az al- lapvetö gyöngynői kéz ? . . . Nem mutatja-e a a történeti fejlődés a tudomány szerető nő érde­mét, ki maga köré tudósokat gyűjtött, ki udvará­nak fényét nem múló csillogásokban, hanem ma­radandó emlékekben kereste ? (Folyt, köv.)--------- SZATMÁR,-----­Hu nyady-útcza 27. sz. alatt, u Megbízható czégektól == ~ jutányos árban kaphatók a ki mint szakértő a venni szándékozók kényelmére jótállás mellett készletben tart uj zongorákat, nem kell Bocs, vagy Budapestre menni. — Zongorák javítása és ^ -........hangolását úgy helyben, mint vidéken elfogadok. ------------------------ 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom