Szatmár, 1901 (27. évfolyam, 14-51. szám)

1901-12-14 / 50. szám

4 S Z A T M A R. decz. 14. TÖRKÖLY bárki hideg utón, minden készülék nélkül kitűnő minőségbe elöálliihat. ÍH! í iú WATTERICH A. BUDAPEST, VII. kér. Dohány-utcza 5-ik szám. Sörmérö készülékek, czikkek a borkeze- léshez, minden bőrbetegség elleni szerek. Első és legrégibb üzlet e szakmában. Fennáll BO év óta. Üzlet áthelyezés! Van szerencsém a nagyérdemű közön­ség becses tudomására hozni, hogy könyvkötészetemet Deák^tér 3-ik számú házba helyeztem át. "W4 Hol üzletemet a mai kor igényeinek tel­jesen megftlően berendeztem, s bármely e szakbavágó munkákat készítek, úgymint: min­dennemű irodai és könyvtári könyveket bármily kivitelben, diszmüveket, a«*anyo- nyozást, bronzirozást, czégirást, ^PK (tronszpai ént eket) dekorálást és dobozokat gyári áron, úti bőröndöket és pénz.tárc/.á- kat, koszorú szalagok feliratát többféle képpen aranyozva jutányos és pontos kiszolgálásról a nagyérdemű közönséget biz­tosítva, s becses pártfogást kérve, maradok tisztelettel Lichtenstein Károly könyvkötő és czégiró. S/atinár —erdödi helyi érdekű vasút. Ea eladás. 2 éves vágású I-ső rendű Hasat)- es m házhoz szállítva köbméterenként. Hasáb-cserla 5 kor 20 Ilii. Dorong „ 4 * 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállithatö. Megrendelhető a Szatmár—erdődi h. é. v. ü/.letkezelőségénél Rákóczy-utcza 46. sz. a. és Józsika József megbízottnál Kölcsey-u. 23. Az 1895. évi cairóí s az 1896 londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve Orvosi tekintélyek által kiprópált s nagyobb hordókban kitűnő si­kerrel használt külszer a biztos s kiváló gyors hatása köszvény, esuz, reuma, ischiás stb. ellen. és csuzfajdalmiikat is már néhány­kor. 40 fillér. zegfö-Créme Szegfii-Pfltider Hatása meglepi amennyiben gyakran még a légidül tcbb köszvény szőri bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg á*a használati utasítással 1 kor,, ©rossbll i szeplő, májfolt, mi teaser s az arcz- és kézbőr min­dennemű tisztátlanságai el­len főúri körökben is előszeretettel használva. Ara 1 kor. a tein nek üdeséget s fi­nomságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s créme színben. Egy doboz ára L korona. fis® O a fogak s foghus épségben tartására. A szájat dezinfi- __ c/iálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor legfinomabb tói le 11 szappan, kiváló kellemes illattal. Eiry darab 80 fii. a hajhullás, kopaszodás, fej korpa 8 hajkikopás biztos meggatlására szol­gál. Egy üveg ara 3 korona. zegfi-szappan» Haj-Elixir legkitűnőbb mi­nőségű saját tér. mésii hegyaljai borból készítve. Kitűnő s biztos hatású szer vérsze­génység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kelle­mes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg 5 korona 1 liter 9 korona. J az egyedüli biztos izer tyúk­szem, szemölcs és bőrvtsta- godás gyökeres gyógyíta- Egy üveg ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji asszu iirmősból készítve. Biztos hatású a már legrégibb gyomor­bajok gyógyítására. Étvágytalanaág, székrekedés, gör­csök 8 gyomorsütés egyedüli biztos óvszere. Egy üveg ára 3 korona. Kajtató csahaom az összes gyógyszertárakban. Posts-n, utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő: gyógyszerész, Satoraljanjkely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. és az Egger-íéle „Nádor gyógyszertár -ban, Váczi-körut 17. Baktárak Szatmáron : Bossin József, Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor; Nagykárolyban: Fitos Ferenoz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. Nyomatottá kiadótulajdonosok Kálik és Szeremy könyvnyomdájában Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom