Szatmár, 1901 (27. évfolyam, 14-51. szám)

1901-11-23 / 47. szám

4 nov. 23. S Z A T M Á R. Szafmár—erdödi helyi érdekű vasút. Fa eladás. 2 éves vágású I-ső rendű M- e$ ttopona-cseria házhoz szállítva köbméterenként Ila8áb-C8erla 5 kor. 20 fill. Dorong „ 4 „ 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a Szatmár—erdődi h. ó. v. ü/,letkezelőségénél Rákóczy-utcza 46. sz. a. és Józsika József megbízottnál Kölcsey-u. 23. 909/1901. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt kiküldött bír végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a s.-a.-újhelyi kir já­rásbíróságnak 1900. évi Sp. I. 502/7. sz. végzése folytán Lövy Adolf felperes részére, Szeszics Gyula alperes ellen 60 kor. köve­telés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 640 koronára becsült, ingóságokra a m.-szál­kái kir. járásbíróság 1901. V. 486/6. sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felüllfoglaltatók “követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zá­logjogot nyertek volna, alperes lakásán az olcsvaí zsilipnél leendő megtartása határ­időül 1901. évi decz. hó 5 napjának dél­utáni 3 Órája kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt bútorok, kocsi, lószerszámok s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfize­tés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, a kik az elárve­rezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a vég- végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés meg kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mu­lasszák. Á törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését kö­vető naplói számittatik. Kelt M.-Szalua 1901 évi november hó 12 napján. PÉNEL, kir. bir. végrehajtó. N(Ikülözhetetlen, felülmuinatatlan, hatása osal hatatlan! Világczikk. Kivitel minden országba. CHIEF OFFICE 48, BRIXTON-ROAD, A .<D LONDON 8. W. egmegbizhatóbb, legjobb az egész világon hires és keresett háziszer a Thierry A. balzsama. 3D Allein echter Be bam auf Schutzengel-A Felülmúlhatatlan mindenféle mell, tiidő, máj, gyomor s általában belső bajok ellen. Külsőleg alkalmazva s legsikeresebb / < —»■«••«wap® cna^ I ______IT 'l MírSivr~' ~ — ks fessg g-^seb-balzsam "^tii Csak akkor valódi, ha aminden müveit államban be­lajstromozott, zöld színű apácza v é d j e g y g y e 1, és a záró tokon czég-jelzés- sel van ellátva. Évi termelés kimutathatólag 6 millió palaczk, Postán bérmentve 12 kis-, vagy 6 nagy palaczk 4 korona. — Próba-palaczk prospektussal, s minden ország­beli raktárak jegyzékével 1 korona 20 íillér. Szétküldés csak készpénzre történik. (úgynevezett csoda-ira) sebeinél felülmúlhatatlan szinü és gyógyító hatású. Az ope- rácziót evvel többnyire feleslegessé teszi. E csuda irral egy régi 15 éves. gyógyíthatat­lannak tartott csontfekély, újabban pedig egy 22 éves, súlyos rendszerű baj meg­gyógyult. Antiszeptikus hatású, gyorsan enyhitöleg és csillapitólag hat, rövid időn pedig teljes gyógyulást eredményez mindennemű gyulladásoknál és sebeknél. To­vábbá gyorsan lágyító és szétos dató, és biztosan megszabadít még olyan mélyen behatolt ideges testektől — Egy tégely bérmentve 1 korona 80 fillér, csak kész­pénz ellenében. Nagyobb rendelésnél olcsóbb. Kimutatható évi termelés 100.000 tégely. Mindkét, háziszerről egész levéltárat kitevő eredeti bizonyítványok állana­rendelkezésre a világ minden 0 szagából Utánzatoktól óvakodni kell, és szigorúak ügyelni a tégelyen beégetett ezen czégiegyzésre: Apotheke zum Schutz ngel des A. Thierry. Ahol raktár nincs, senki se hagyja magát rás/edni állítólag hasonértékü, de valójában értéktelen készítmények megvételére, hanem rendeljen közvetlen az alábbi czimre : Apotheker 1 THIERRI's l'AElüli in PREGRADA, tó Miisá-Siinilmiin. (Az osztrák hivatalnok egylet szállítója.) (Contractor of the War-Office and the Admiralty, London) Kapható: Török J. gyógyszertárába, Budapesten, VI., Kiráty-atcza 12. SD (fi szám (fi §> (AAAAAA t AAAAAAA/V D r, J o se f K r i e c e 1-f é I e ) valódi angol ) Bőrvédő pomade borax-szappan> teljesen mentes .•-"'-“■v.: ^ ? minden tiltott, vagy ártalmas drastikus, egyút­tal a legjobb szer minden nemű bőr tisztátlanság elleni ^ — Egy tégely pomádé egy darab borax j ^szappannal együtt 3 korona 50 fillér, csak a pénz előre beküldése ellen ! Chief Office 48. Brixton Road, Londons W \ in Prgerada, bei Robit sch. .Raktár: Török József gyógyszertárában, _ Budapesten, VI., Király-utcza 12. szám. Nagybani vevőknek jelentékeny kedvezmény. Áz 1895. évi cairói s az 1896 londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és ___________ aranyéremmel kitüntetve. Orvo si tekintélyek által kiprópalt s nagyobb hordókban kitűnő si­kerrel használt külszer a 1 f (36 Szegfü-Créme len főúri körokhen iselöszere Szegfü-Fouder biztos s kiváló gyors hatása köszvény, csuz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglep', amennyiben gyakran még a légidültebb koszvény és csuzfájdalmakat is már néhány- szőri bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg á a használati utasítással 1 laor*., erősei}3? % J&OT. 40 fillér, szeplő, májfolt, mitesser s az arcz- és kézbőr ,nin- _ dennemü tisztátlanságai el­len főúri körokhen is előszeretettel használva. Ara l kor. a teilt nek ü des éget s fi­nomságot kölcsönöz. — _ Fehér, rózsaszín s creme sziliben. Egy doboz ára 1 korona. ü®* fi a fogak s foghus épségben tartására. A szájat dezinfi- _ c/iálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor a legfinomabb toilet t (Jfjfl: szappan, kiváló kellemes r r illattal E^y darab 80 fii. hajhullás, kopaszodás, fejkorpa s hajkikopás biztos meggátlására szol­gál. Egy üveg ara 3 korona. lEapkaíó csaknem az összes gy égy szert ár akii as*. Postsn, utánvéttel, vagy a pét z előzetes beküldése után küldi a készítő gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12. és az Kgger-féle .Nádor gyógyszertár -ban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron : Bossin József, Rajzinger Sándor s Unger Ullmann Sándor; Nagy-Károlyban: Fitos Ferenoz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. Haj-Elixirg legkitűnőbb mi- őségii saját tér. ésü hegyaljai borból készítve. Kitűnő s biztos hatású szer vérsze­génység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kelle­mes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg 5 korona 1 liter 0 korona. az egyedüli biztos szer tyúk­szem, szemölcs és bőrv&sta- godá*s gyökeres gyógyítá­sára. — Egy üveg ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji asszu ürmösb'd készítve. Biztos hatású a már legrégibb gyomor- bajok gyógyítására. Étvágytalanság, székrekedés, gör­csök s gyomorsütés egyedüli biztos óvszere. Egy üveg ára 3 korona. T akaji China-Vasbor borból készítve. Kitűnő s génység, sápkór s idegessé mes izénél fogva igen szív üveg 5 korona 1 liter 0 k I ourista-Olaj sara. — Egy üveg ára Gyomorbor vvwwwwv Nyomatott a kiadótulajdouosok Kálik és Szeretny köuyvuyomdájában Szatmárou. íUSlitÉlilÉlÉtl

Next

/
Oldalképek
Tartalom