Szatmár, 1901 (27. évfolyam, 14-51. szám)

1901-12-07 / 49. szám

XXVII. évfolyam. 49-ik szám. Szatmár, 1901 deczember 7. SZATMÁR. TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Megjelenik minden szombaton. Slő<i0*t6si ár: Egészév-e 4 kor. Félévre 2 kor. Negjidévr#» | kor. Egyes szám ára 10 fillér. jbZERKESZ TŐSÉG ÉS jí IADÓHIVAT A L 1 Deák-tér 3. szám. Mindennemű dijak a lap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénz fizetés mellett a Iegjutányosakb árban vétetnek fel Nyilttér sora 16 fillér. A tél. A fák elhullatták az északi hideg sze- lekiől elsárgult leveleiket, dermesztő hideg ül a letaro't, virágaitól megfosztott, mező­kön, hó lepel fedi az egész látóhatárt, az ég itt maradt madarai érzik a közelgő szük­séget, ruházatukról gondoskodott a Minden­ható, de az élelmükről való gondoskodás ma­gukra lett hagyva, meggémberedett tagokkal lépkednek siviiva a levegőben, vigyázva, hogy hol találhatnának valamit, na.vei gyötrő éh­ségüket kitudnák elégíteni. A többi állatok is igyekeznek magukat a tél zordsága ellen megvédeni, s élelmükről a gvötrő éhkinok zaklatása következtében gondoskodni. A teremtés koronájának oufolt ember is törekszik megvédeni drága egészségét a hidegtől, gyomrát a koplalástól megvédeni. Meniül melegebb ruházatot igyekszik magá­nak szerezni s gyomrával való békesség | szempontjából a szükséges éelmiszereket be­gyűjteni. Megkezdődtek a disznóölések, egyik di-znótor a másikat éri, az unatkozás eliizé- áéíh különbnél különbféle mulatságot eszel­nek ki; dobzódnak ételben, italban, mig csak m-g nem csömöriének. S ez igy van másutt is, nálunk is. És j csakugyan ? ! Óh nem egészen !! Vannak nem­csak dúsgazdagok, a kik minden jóban dús­kálnak, hamm vannak szegény ember-k is, a kiknek csak alig akad egy kis elnyűtt, fol­tos ruházatuk és száraz kenyerük de sőt van­nak olyanok is, akiknek sem lakásuk, sem ruházatjuk, sem egy kis száraz kenyerük sincs. Es miért nincs? Felelet azért, mert egyik számos tagból álló családját két keze munkájából a munka időben is alig volt fen- tartani képes; másik a munkaidőben, mikor kei eshetett volna, beteg volt; a harmadik el- lustálkodta a munka időt, azért nincs most neki; a negyedik dolgozott ugyan, de amint megkereste úgy elitta, eldorbezolta. Ki hibáztatható azért, hogy valakinek nagy családja van s a kevés jövedelemből nem képes feutartani családját ? Azért senki, valamint azért sem, hogy a betegeskedő nem kereshetett; de ezeken a társadalom köteles segíteni, úgy is csak időleges segítségre van szükség, mert ha a beteg felgyógyul, ismét keres; a sok gyermek, ha felncvelkedik, a társadalom hasznos tagjává lehet. Azonban a társadalomnak már itt kell közbelépni, hogy a gyermek ne csak lehessen hasznos tagja a társadalomnak, hanem tényleg az is legyen, azért a társadalomnak gondoskodni kell ar­ról, hogy a gyermekek abban a tudatban ne­veltessenek, hogy a társadalom számit az ő hasznos voltukra, a társadalom irányában kö­telességük van, atne-.y kötelességüknek akkor tesznek eleget, ha szorgalmasok, takaréko­sak, becsületesek, józan életűek 'esznek; fel kell a társadalomnak arra ügyelni, hogy minden egyes gyermek rendes foglalkozásban nevelkedjék fel, azt a foglalkozást teljesen el­sajátítsa s adjon alkalmat arra, hogy feine- vekedve az elsajátított foglalkozástűzhesse és maradjon meg azután is szorgalmas, takaré­kos, józan életű és becsület embernek. Azokat az embereket pedig, a kik a munka időt tétlenül hagyják fejük fölött el­repülni, a társadalomnak kell a munkához szoktatni; — azokat pedig a kik keserves keresményüket elisszák, vagy másféleképen könnyelműen elköltik, szintén a társadalom­nak kell leszoktatni könnyelműségükről, a dobzódásról és részegeskedésről, még pedig úgy, hogy azoknak, a kik megtudják tartóz­tatni magukat, elismerésben és kitüntetések­ben kell részesíteni, hogy képesek voltak ön­magukat megtartóztatni. Azonban módot kell nyújtani minden szükségben szenvedőnek arra, hogy a maga és hozzátartozói részére szükségeseket be­csületes utón megszerezhesse. Azért kell, hogy dolog házak állíttassanak fel, ahol ke­resményhez jussanak a ráutalt emberek és ne legyenek kénytelenek a szükségesek megszer­zése czéljából bűnös cselekmények elköveté­sére vetemedni Szükséges azonban addig is, mig^ ezek létesülnének, az államnak, községeknek, tes­tületeknek, télben végzendő munkákról gon­doskodni. Az államnál van is már ilyen Ínség mun­kára vagy 40 millió megszavazva, de ugy- látszik addig várnak arra, mig a mezőgazda- sági munkák is megkezdődnek, a mi által a mezőgazdaságtól lesznek a szükséges munka­erők elvonva, igy az nem ínség munka lesz, hanem a mezőgazdaságival concurálló munka, a mely aztán igaz, hogy kenyeret iuttat a szegény embereknek, de azt a kenyeret, amelyet a gazdálkodó szájából vesznek ki részben. Hát városunk mikor fog már a tüzér és huszár laktanya fundamentomának a meg- ásatásához, most a városnak napszámból élő :. T Á R C Z A. Intés. Ha sorsod rosszra fordul, tekints az égre fel S kérjed a nagy Istent összetett kezekkel, Adjon neked erőt, mely a bajon segít, Nem veszett semmi el, ahol meg van a hit. Akármi baj érjen, várnod kell még a jót, Nem szabad féltened a sülyedő hajót. S h i igy gondolkozol, meg lesz a< eredmény, Minden jóra fordul, ha fentart a rém ny. Szeresd te nemcsak az', a ki léged szeret, De ellenséged is s az boldoggá tehet, Ha azon szent érzés hatja át lelkedet, Mit vallásunk tanít és a szeretet. Székely Endre. A veszteség. Olyan különös, mondhatnám fájdalmas érzés vett erőt rajtam. Ott a távolban egy terebélyes tölgy átsárgult levéllel ; messze, ahol a füzek bó- lingatnak fehér lombjukkal, csak azt a sárgás szürkeséget látom, a melyet áttört az est erős- bödő homálya. Nincsen sehol egy madárhang sem. Olyan az egész mező, mintha temető leune. Az a száraz­ság, a mely megsemmisíti a virág spinét, a levél zöldjét, mintegy nehéz bánat száll felém. Ki tudja, nem fog-e nekem is a halálom lenni ez a keserű, folytó melegség. A füzek mellett egy kis erdőt találtam. Még a tavaszról maradt. Úgy mosolyog a buja ár­nyékba) az a pár pipacs, mintha kiakarná ne­vetni azokat a lepkéket, a melyek nem tudják lecsókoini a himport piros arczukról. Milyen ár­ván, milyen érzéstelenül bámulnak bele a vi­lágba azok a tikkadt ágak, a miknek úgy lát­szik alig van életük. Egy-egy kopasz, öreg da­rázs doogja körül őket. Az is menekül, nem sze­reti a megtépett galagonyát senki. Csak én. Sokáig elnézem. És eszembe jut az a bol­dog idő, a mikor az én lelkem virága szintén pajkosan, negédesen nevetett bele abba a világba a melynek közepén most áll lecsüggesztett fej tel, fakó szirmokkal, egy inegcsuklott bánat kife jez 'sével. Szegény száraz ágak, megtépett gályák Ti a lelkem egy-egy boldog időszakát juttatjá tok eszembe. Nézlek benneteket. S azt hiszem, hogy sohasem fogjuk feltalálni azt a tavaszt, a melynek a leheletétől átváltozva kivetkőzünk ab­ból a blazirtságból, a melybe a szép szeretete juttatott bennünket. Ha tudtam voLa, ha tud'á- tok volna, hogy a szerelem, a mely megtöltötte a keblünket olyan érzéktelenné teszi azokat, a kik csak érte rajongtak; nem álltunk volna meg min­den mosolyánál, hanem tovább mentünk volna az utón az után, a mely az egyszerűség, a hét- köznapiasság útja volt. Legyen hát úgy I Te jobbra fogsz menni. Egy zajos élet minden fáradalmát ismerni aka­rod. Elhagyva engem egy gondolat, hogy szebb és boldogabb lesz az élet. Szebb lehet, de boldo­gabb — azt hiszem — nem. Én pedig folytatom azt az utat, a melyet egyedül kezdtem meg, hogy befejezzem egyedül. Nem vágyom már a szere­lem után. A fiatalság ostobasága az. Kiábrán­dulva nevetjük azt a sokat emlegetett és axiómá­nak tartott mondást, hogy a szerelem mindent pótol. Nem úgy van egészen. Mikor látom itt ezeket a megszáradt s összetört ágakat, a mik úgy szerették s úgy várták a nyarat, mint én té­gedet, akkor már nem marad más nekem, mint az a gúnyos nevetés, mi kivívja az optimismust az emberi lélekből. Fiatalok vagyunk, szeretünk. Aztán elmúlik a fii falság, kiég a szerelem s megmarad egy j ha­szontalanul eltöltött élet bölcseleté, az a renge­teg tapasztalat, a melylyel annyi és annyi ember dicsekszik, de amelyet egyetlen lélek sem tud a saját|hasznára’forditani. Nos ? így állunk aztán az érzelmeink kiégett mezején, mint én ezen a sárga dombon, Ezek a galagonya bokrok, meg a régen fiatal árvalányhaj, mintha azt mondaná: rövid az élet és — keserű visszagondolni a nyárra. Te pedig sohá sem gondoltál arra, mi lesz

Next

/
Oldalképek
Tartalom