Szatmárvármegye, 1909 (5. évfolyam, 2-52. szám)

1909-01-10 / 2. szám

2-ik oldal. I I korszakalkotó kérdéseknek nagy hord- erejét megállapítani tudja? Csak az egész, osztatlan magyar nemzet odaadó bizalma, egységes aka­rata képes a vezérek leikébe hatványo­zott erőt önteni, hogy ezt a nagy mun­kát, amelynek elvégzésére a nemzet ér­dekében vállalkoztak, — el is végezhes­sék és diadalmaskodhatnak a nemzet külső és belső ellenségein. (ő) —■ - ■ ----- ■ ....-­Á f üggetlenségi párt és a függő kérdések. A Neue Freie Presse nagy figyelmet keltő czikket közölt Hoitsy Pálnak, a függetlenségi párt alelnökének tollából. A czikket kivonato­san közöljük: Véleményem szerint a jelen politikai hely­zet semmiféle nyugtalanító memontumot nem hord magában, s hogy azok, a kik válsághíre­ket terjesztenek, a függetlenségi párt nagy több­ségének gondolkodásáról tévesen vannak infor­málva. A párt jelenleg főképpen három kérdés­sel foglalkozik: a választójogi reformmal, a ka­tonai kérdésekkel és az önálló nemzeti bankkal. Az általános választójog behozatala régi programmpontja a függetlenségi pártnak. Gróf Andrássy tulajdonképen a mi program munkát hajtja végre. Ezt úgy cselekszi, hogy igyekszik megvalósítani azon biztosítékokat, a melyek a nemzetközi szocziálisták vagy a kifelé gravitáló nemzetiségek túlsúlyából eredhetnének. A mi az úgynevezett katonai engedmé­nyeket illeti, ezek csak azokat nyugtalaníthatják, a kik világos nappal is kísérteteket látnak. Min­den illetékes tényező tudja, hogy ilyen enged­mények nélkül sem a fölemelt ujonczlétszám, sem a katonai kiadások növelésé keresztül nem vihető. A bankkérdés érinti a függetlenségi pár­tot a legközelebbről. Ebben volt a türelmetlen­ség a legnagyobb. De csak volt. Kossuth Fe- rencz két Ízben is nyilatkozott a bankkérdésről, igy minden nyugtalanság eltűnt. Ily körülmények között a függetlenségi párt erejének teljes tudatában várja az esemé­nyek fejlődését. A függetlenségi párt nem fogja megszerezni ellenségeinek azt az örömet, — hogy az eseményeket preczipitálja, s a maga türelmetlenségével tegye lehetetlenné azt, a mit a legközelebbi jövő érett gyümölcsként az ölébe hullat. Politikai hetiszemie. Az újév alkalmával a nemzet vezéreinek ajkáról elhangzott nyilatko­zatok révén megnyugvást nyerhet az ország közvéleménye, a közönségnek magyar része, amely óhajtja, hogy a nemzetépités nagy fel­adatain ez a kormányzati irány munkálkodjon to­vonitást már abbahagyva kaparászott. Aztán lomha fordulással befelé jött, nagyokat szip­pantva a jó szüzdohány füstjéből. Az udvar közepén megállt, ügy tett, mintha ügyet sem vetne a szerelmeskedőkre, pedig egész leikével látta, tudta, hogy mit cse­lekszenek. Közel féléve szítja, bujtogatja már a haragját ez a pelyhes állu, katonasor előtt álló, mihaszna molnárlegény, aki éjjelenként idejár a Marishoz, aki azóta már talán a szeretője is. Bizonyára az. Pedig, de másképp gondolta ő. Egyszerű leikével, becsületes szivével az első látás óta szerette a leányt. Dédelgette, becézte, de hiába. — Amaz már akkor is az ördögé volt; ezé a bikaerejü molnárlegényé, ezé a Kinizsié! Az álmodozásnak egyszeribe vége sza­kadt, a kocsisnak jó ötlete támadt. Feszes egyenes léptekkel odament az ablakhoz. A föl­dön egy-két szál deszka, meg eféle feküdt, azt gondosan, mint jó cselédhez illik, félrelökte, az­tán jóakaró barátságos hangon szólt: — Maris . . . már én ilyenkor nem gon­dolnék a szerelemre . . . Megtaláljátok egy­mást holnap is. Majd amikor a halott a föld­ben lesz már. — De ma nem illendő ez. Hidd el Mari. Mégis csak az édesapád vót a tisz- teletes ur . . . Ezzel megfordult és visszament a szo­bába, egyenesen, vissza se nézve. Amazok né­hány pillanatra mélységes hallgatásba merültek. Érezték, hogy a meztelen igazságot mondta a szemükbe a legény és az éjszaka sötétjében X. SZAT MÁRVÁR MEGYE. vább afelől, hogy mindazok a nagy kérdések, melyek az ujesztendő politikájában előtérben állanak, mindenek megelégedésére megoldást fognak találni, különösen pedig megnyugvást nyerhetnek Kossuth Ferenc szavaiból a függet­lenségi zászló hívei aziránt, hogy ez a meg­oldás a függetlenségi zászló meghajlása nélkül, a függetlenségi elvek és követelések teljes ho­norálásával fog megtörténni. A mit az országgyűlés többségét alkotó függetlenségi pártnak és igy a nemzetnek is vezére, Kossuth Ferenc mondott, biztosítéka és záloga annak, hogy a nemzeti ügy ma is ugyan­annak a kezében van letéve, aki nem is olyan régen egy csúnya, átkos emlékezetű kormány­zat idején megtántorodás nélkül küzdött a nem­zeti ügyért és vitte diadalra ezt az ügyet. An­nak a kezében, akit valamint hogy akkor nem tudott terrorizálni, nem tudott megtántoritani a hatalomnak száz erőszakos eszköze, úgy ma is ezer akadály, sok félreértés, emberfölötti munka és lenyűgöző betegsége dacára megtántorodás nélkül halad azon az utón, amelynek a végén az ígéret földje: a szabad, független, erős és boldog Magyarország. á szatmármegyei tanitókháza. A társadalmi élet fejlődésének egyik fi­gyelemre méltó jelensége, hogy egyes osztályok közös elhatározással, egy kitűzött célon egye­sülve, közös erővel igyekeznek helyzetükön ja­vítani és megvalósítani olyan célokat, melyek­ért egyesek hasztalan küzdenének, s kétségtelen, hogy minél sivárabb valamely talaj, melyen egy társadalmi réteg életfájának tengődnie kell, vagy minél kevesebb anyagi erővel rendelkezik életszükségletének a kielégítésére, annál több érdeke és oka van a szövetkezésre, az egyesü­lésre olyan célok megvalósításáért, melyek a kö. jót szolgálják. Hazánkban az éüelmiség azon osztályá­ban, mely munkája után élhet" meg, ha szabad a néptanítókat is ide sorolni, a néptanítók azok, kikről a munkabé megállapításánál a törvény­hozás és más tényezők legutoljára és kevésbé í kedvezően gondoskodtak. Azt hiszem nem azért, mintha ez eljárással a néptanítók munkáját akarták volna minősíteni, mert hiszen a nép­tanítók alapverő munkát végeznek a jövendő Magyarország kialakulásához s a nemzet és családi élet legbecsesebb kincseinek, a gyer­mekek erkölcsi és érzelmi kiképzésével foglal­koznak. De talán sokan vagyunk ahoz, hogy a nemzet ezt a munkát kellően jutalmazhatná ; aztán lehetnek még ma is köztünk olyanok, kik a hivatásunkkal járó köteleségek betöltésére nem egészen alkalmasak. Bármint legyen is a dolog, tagadhatatlan, hogy mivel a néptanítók általában a társada­nagy pirosság öntötte el az arcukat. A leány gyorsan magához tért. Öntudatos hangon jó éjszakát mondott a szeretőjének és eltávozott az ablakból. A molnárlegény szemében bosszús tűz égett, ahogy a pitvar előtt elment. A kocsislegény kidugta a fejét az abla­kon. Éles szeme áttörte a sötétséget és meg­látta, hogy a leány ablaka már bezárult. Az­tán a szerető tompa, erős lépteinek a zaját vitte a fülébe az őszi szellő. Éölvidult a lelke. Legalább az egyszer biztosan tudja, hogy a Maris ajkai nem csókolnak és gömbölyű ró­zsás karjai legfeljebb, ha a párnát ölelik. De a vidámsága csak rövid ideig tartott. Hirtelen elkomorult az arca, miközben sötéten gondolt arra, hogy az öreg tiszteletes ur holnap már nem fekszik ravatalon. Boszorkány mese. Huhugó baglyok omladó vára, Ti hátborzongatón szép éjfalak, Fogadjatok be éjszakára. Tündérszerelmek kisértő átkán Száguld, repül át a vesszőlovam. Boszorkány lánya lesz a mátkám. Alszom, megölnek és feljajdulok, Rám pislognak a kormos éjfalak, S baglyog gyászmarsa huhog, huhog. T. B. 2-ik szám. lom vagyontalan osztályából kerülnek ki, s mint értelmi munkások a fizetési rangsorozat alsó lépcsőjén állanak: a néptanítói kar nagy része — bár helyzetök az utóbbi időkben te­temesen javult is, szegénysorsu emberekből áll, kik napról-napra az összetartás nehéz kérdésé­vel küzdenek. A néptanítónak tulajdonképpen mintaem­bernek kellene lenni, kitől a nép, melynek kö­rében él, nemcsak az iskolában tanul, de köz- és magánéletéből, társadalmi viselkedéséből és minden irányban példát vehetne. Hivatása hozza magával, hogy olykor-olykor az előkelőbbek sorában is megjelenve, tisztességesen öltözköd­jék ; a napi munka végzése sarkalja, hogy leg­alább tűrhetően táplálkozzék; az előrelátás inti, hogy keresetét okszerűen ossza be s abból a nemszeretem-napokra, kedvezőtlen körülmé­nyekre valamicskét félre tegyen; ismét állása hozná magával, hogy közcélokért, társadalmi és hazafias ügyekért ne csak szóval, de anya­gilag is hozza meg az áldozatot. Végre mint családfentartó gyermekeiről kellően gondoskod­jék s azokból hasznos tagokat neveljen a nem­zet számára. Felesleges bizonyítgatni is, hogy művész legyen az a tanító, vagy akárki más hasonló jövedelemmel rendelkező egyéniség, aki anyagi erejét úgy tudja beosztani, hogy a fentebbi célokat megközelíthesse. De rendesen egyik vagy másik tételnél hiány mutatkozik, s bekö­szönt a háztartáshoz egy kelletlen jövevény, az adósság, az a közismert kosztos, aki eszik, de fizetni nem szokott, s érzéke kevesebb az üres zsákénál, melyről nagyon jól tudjuk, hogy nem állhat egyenesen. Azonban mint minden gyermekes apának, úgy a tanítónak is a közélet gondjai közt leg­nagyobb kérdés a család fenntartása s abban a gyermeke neveltetése, a jövőjükről való gondoskodás. Mig gyermekei a ház körében j vannak, a szerény jövedelemből úgy, ahogy ! szerényen, eligazodik a sorsuk; de az elemi iskolák elvégzésével, előáll a pályaválasztás ne­héz kérdése. Bármi pályára adja fiúgyermekeit, mai korban kívánatos, hogy négy középiskolai osztályt végeznek, esetleg, ha arra valók, to­vább tanuljanak. Ez az iskoláztatás a legfőbb vidéki tanítókra nézve szinte lehetetlen, most csekély jovedelmöknek olyan részét venné igénybe, melynek nélkülözését családi életök sinvlené meg. J o A nelyzet javítása végett tanítói gyűlések alkalmával többször szóba került egy olyan in­tézmény létesítése, melyben vidéki tanítók kö­zépiskolában tanuló fiai kedvező feltételek mel­lett nyernének ellátást és gondozást, de a cél megvalósulása érdekében komoly elhatározásra a Szatmármegyei általános tanítói egyesületnek mult dec. 7. napján tartott közgyűlésén került a sor, midőn a nagy számmal jelen voltak egyhangúlag elhatározták, hogy Szatmáron egy intárnátust létesítenek, melyben vidéki tanítók, papok és jegyzők fiai kapnának ellátást. Az ügy tovább vitelére a gyűlés egy ti- zenkéttagu bizottságot választott, melynek élén Bodnár György kir. tanfelügyelő áll, ki az ügy érdekében eddig nagy munkásságot fej ett ki s a bizottsággal együtt minden lehetőt megtesz, hogy az eszme megvalósuljon. Biztos a remé­nyünk, hogy az építkezéshez Szatmár város ingyen telket ad; dr. Falussy Árpád főispán Öméltósága az intézmény védnökségét elfogadva, hathatós támogatását megígérte; és ha a ma­gas kormány, valamint Szatmármegye nagyér­demű közönsége kegyes leend az ügyet becses támogatásával megajándékozni, s ha e vár­megye hatszáz néptanítója lelkes apostolává szegődik az eszmének, az a hitünk, hogy ez az intézmény, mint a hozzá járuló tényezők nemes elhatározásának maradandó emlékoszlopa, kevés idők múltán meg fog valósulni. „A jókedvű adakozót szereti az Isten,“ mondja szent könyvünk valahol; de tudjuk, hogy napjainkban a jókedvű adakozó hány meg hány cél közt kénytelen megosztani szive nemes érzületét. Legyen szabad azonban intéz­ményünk érdekében felemlíteni azt, hogy azok, kikért létesülne, úgy társadalmi téren, mint nemzeti szempontból is hasznos szolgálatokat tesznek, s attól a társadalomtól várják és kérik ügyük kegyes támogatását, melynek szolgála­tában állanak. Vármegyénk az ország azon te­rületéhez tartozik, ahol a népességnek egyrésze nemcsak nyelvében nem magyar, de hazafias

Next

/
Oldalképek
Tartalom