Szatmár-Németi, 1908 (12. évfolyam, 1-104. szám)

1908-01-26 / 8. szám

Szatmár, 1908. január 26, S Z A T M Á R-N É M E T I. 4-ik oldal. pos, bélhurut, özv. Félegyházi Istvánná Bárczai Zsu- zsánna 74 éves, aggkori végkimerülés, Suta Borbála 3 hónapos, gyengeség, Schvarcz Pepi 13 hónapos, tüdővész, Papp Mária 8 órás, koraszülöttség, Nagy Jánosné Nemes Zsuzsáuna 46 éves, hastífusz, Szabó György 53 éves, tüdövész, Szaizer János 4 éves, vör- heny, Szabó Erzsébet 18 éves, tüdőgyuladás, Feuer Erzsébet 18 hónapos, tüdőgyuladás, Karácson László 22 hónapos, vörheny, Max Frida 5 éves, tüdőgyula­dás, Kínál Antal 59 éves, agysorvadás, Kupferschmiedt Sándor 8 hónapos, bélhurut, özv. Papp Den.eterné Boros Anna 71 éves, végkimerülés, Magyar Péterné Veres Mária 85 éves, végkimerülés, Einhorn Márton 10 órás, gyengeség, Fazekas Margit 12 éves, szervi szívbaj, Gyapai István 2 éves, tüdőlob, Lovas Ferenc, 55 éves, vizi betegség, Bartók Ilona 4 éves. tüdő­gyuladás, Buna Gáspár 70 éves, végelgyengülés, Török Károlyné Szász Erzsébet 28 éves, bélhurut, Babucz Lajos 10 napos, görcsök, özv. Köpeczi Sámuelné Boros Julia 86 éves, végkimerülés, Puskás Gyula 23 hónapos, görcs, Hutton János 55 éves, veselob, Dávid Erzsébet 5 hónapos, tüdölob, özv. Kovács Mártonná Joó Krisztina 74 éves, tüdőlégdaganat, Balngh Julia 6 éves, agyhártyalob, Hutton Juliánná 10 hónapos, görcs, Karcsinszky Lászlóné Sáfár Juliánná 48 éves, gutaütés, Pap Irén 22 napos, gyengeség, Dohányos Mihály 60 éves, tüdölob, Salamon Jakab 56 éves, tüdőgyuladás, özv. Kelemen Lajosné Szeredai Teréz 83 éves végkimerülés, Ozsbolt Antal 46 évez, lövés (öngyilkosság). — Házasságot kötöttek. Pugner Mátyás—Erdei Sára, Kelemen Sándor—Pap Zsuzsánna, Müller Síje— Fisch Eszti, Goldstein Mózes—May Száva, Kosa La­jos—Bottyán Terézia Braun Lázár—Grünfeld Heléna, Kispál Imre—Dulán Maria, Papp Sándor—Pongrácz Ilona. (x) Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy FERENC JÓZSEF keserüviz valamennyi hasonló vizet, tarlós hashajtó hatása és említésre méltó kelle­mes izénél fogva, már kis adagokban is tetemesen felül­múlja. Kérjünk határozottan FERENC JÓZSEF ke- serüvizet. (x) Csak 3 frt 60 kr. 1 Kazinczy-utca 16. sz. alatt 3 kilós posta cs jó kuba kávé; megrendelhető utánvété bérmentve Néhma kávékereskedőnél Szatmár. (X) Felhívjuk a közönség figyelmét a „Szatmári Leszámítoló Bank“-nak lapunk mai számában közölt hirdetésére. (x) Hosszuszáru báli és színházi keztyük 8 10 12 15 gomb hosszúságban glacé és szarvasbőr minden színben, utcai keztyük urak és hölgyek részére antilop glacé, szarvasbőr, svéd bőrből bélelt és béleletlen leg­jobb minőségben beszerezhetők csakis Vajda M. és Társa divatnzletében Szvtmár, Deák-tér 10. (x) Lüttichi vadászfegyverek és revolverek valamint legszebb, legtartósabb konyhaedények és konyhaberendezési különlegességek, épület és butorvasalások, úgyszintén mindenféle gép és gazdasági cikkek legnagyobb választékban Szat- máron Melchner Testvérek vaskereskedő­nél (dr. Lehotzky és özv. Böszörményi Jó- zsefné-féle házban.) CSARNOK. Szatmári kis komédiák. Mesék. Egy filozófus-hajlammal megáldott csavargó be­nyit egyszer egy előszobába, ahol a fogason egy pom­pás prémes télikabát unatkozott. Eh — hogyan is mondta egykor a legnagyobb magyar? — gondolta magában a csavargó és leemel­vén a téli kabátot — hozzá tette: Magyarország csak lesz, de nekem téli kabátom már van ! A csavargó aztán az utcán egy vizitkártyát ta­lált, melyen ez volt: Házasságunk mai tiz éves év­fordulója alkalmából szívesen látlak vacsorára, X. Y. Sziv-utca 50. Mai dátum. A csavargó nyomban elhatározta, hogy estére a vendégszerető háznál látogatást tesz. Alapos re­ményt táplált ugyanis, hogy az előszoba itt is kitűnő üzletre nyújt kilátást. Amikor este a csavargó kinyitotta az előszoba ajtajst, megdöbbenéssel konstatálta, hogy ő ma má­sodszor jár itt. A télikabát is innen került. Zavará­ban nem tudott elég gyorsan elillani és egy a szobá­ból jövő vendég — egy fiatal athléta-ember — meg­látta. Hozzá ugrott és nyakon ragadta. A lármára a többi vendégek is kiszaladtak, a házigazda szintén. — Meg vagy gazemberi — szólt az athléta, — ide a téli kabátomat! A csavargó észrevette, hogy a házigazda a cse­lédet rendőrért küldi. — Honnan loptad el z kabátot ? — kérdé aztán a lázigazda ? — Honnan ? — ismétli a tolvaj és okos szemé­vel majd az athlétára, majd a háziúrra, végül pedig a sáppadozó háziasszonyra pillantott . . . ... A dolog vége az volt, hogy az athléta el­küldte a rendőrt, kijelentvén, hogy tévedett, mert az a télikabát nem az ő télikabátja . . . Morál: Nem kell minden évfordulót meg­jubilálni ! * A szobaurnak a házigazda felmondta a lakást Szegény fiatal ember volt a szobaur, de mindig pon­tosan és előre fizetett, nem alkalmatlankodott, sőt ha a házigazdáék néha-néha mulatságot csaptak és őt is meghívták, még kötelességszerüen udvarolt is a szo­baur a gazda nagyobbik, de csúnyább leányának. A háziúr azonban fölemelte a szoba kérét és mert a szobaur nem akarta azt fizetni, a gazda fölmondott. A szobaur tehát kiköltözött és a kapura kiirták ■ a cédulát. Nemsokára aztán jelentkezett egy igen csinos, fiatal ember, aki hajlandó volt a bútorozott szobának most már felemelt bérét is megadni, de »jövedelmei viszonyai« folytán csak egy kérése volt, hogy a bért utólagosan fizethesse. A házigazda, akinek tetszett a jó külsejű ifjú, — í elfogadta ezt a kikötést és a fiatal ur beköltözött. Az uj szobaurral mindenki igen meg volt elé- ! gedve, előzékeny, udvarias volt és akkor is be-bejárt ! a házigazdáékhoz, amikor nem hívták meg. Az első ! hó végén azonban a szobaur nem fizetett, hanem pár ; napi halasztást kért. Amikor a halasztási idő is lejárt ; és a szobaur még sem fizetett, a házigazda elhatá- i rozta, hogy szigorúan fog föllépni. Benyitott a szobaur : lakosztályába, ahol azonban senkit sem talált. Meg­tudta azután, hogy a szobaur megszökött, azonban nem egyedül, mert megszöktette a háziúr fiatalabb, de szebb leányát. A fiatal, de szép leányka 2 nap múlva ugyan hazakerült és — a cédulát ismét kiragasz­tották. Morál: A bérlőknek békét kell hagyni és nem muszáj stájgerolni! Hópehely. 15220| 1907. iksz. Együttes árverési hirdetménykivonat. A szatmár-németi kir. tvszék mint tkvi. hatóság közhírré teszi, hogy Racz István végrehajtatónak Tatai Kálmán végrehajtást szenvedő elleni 1250 kor. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmár-némeli kir. tvszék (a szatmár-nsmeti kir. jbiróság) területén lévő szatmár-németi szab. kir. vá­rosban fekvő, a szatmár-németi 1112. sztjkvben Á-f- lr. 1173. hrsz. alatt felvett (Mátyásköz 2. sz. ház) in­gatlanra tehát az 1881 : LX. t.-c. 156. §-a alápján a társtulajdonosok illetőségére is 3456 koroná­ban ezennel megállapított kikiáltási árban az árve­rést elrendelte. A fentirt ingatlan Fadgyas Lajos 200 kor. s járulékai iránti követelésének kielégítése végett is árverés alá bocsáttatik. A fentebb megjelölt ingatlan áz 1908. évi jan. hó 28-ik napján délelőtt 9 órakor a kir tvszék mint tkvi hatóság árverési helyiségében megtartandó nyil­vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százelékát készpénzben vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában jalzett árfolyammal szá­mított és az 1881. évi november hó l*én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bá­natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiál­lított szabályszerö elismervényt átszolgáltatni. Szatmári, 1907. november hó 11-én a kir. tszék mint tkvi hatóság. Jeney Sándor, kir. ívsz. albiró. 16189/1907. tkszám. Póthirdetmény. A szatmár-németi-i kir. törvényszék mint telek­könyvi hatóság hözhirré teszi, hogy miszerint a Rácz István végrehajtatónak Tatay Kálmán végrehajtást szen­vedett elleni 200 korona és jár. iránti végrehajtási ügyében 15220/907. tkszám alatt kibocsátott árverési hirdetményben a szatmár-németi-i 1112 sztjkvben A-j- 1. rszám 1173 hrszám alatt felvett (ház udvarral Mátyás­köz 2 sorszám alatt) felvett ingatlanra tehát az 1881. évi 60. t.-c. 156 §-a alapjan a társtulajdonosok illető­ségére is 3456 korona kikiáltási árban a kir. törvény­szék árverési helyiségében az 1908. évi január hó 28. napjának d. e. 9 órája kitűzött árverés az 1881. LX. t.-c. 167. §-a alapján Somlyay Elemér végrehajtató ér­dekében is 124 kor. tőkekövetelés s jár. kielégítése végett megtartatni fog. Szatmár németi-i kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság 1907. évi december hó 3-án, Jeney, kir. tszéki albiró. ZONGORA rövid, olcsón és sürgősen elutazás miatt azonnal eladó. — Petőfi-utca 16. szám RÓZENBERG. 42/1908. végreh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX- t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmárnémeti kir. törvényszéknek 1907. évi 14474. V. számú végzése következtében Dr. Benedek József ügyvéd által képviselt szatmári bank részvénytársaság javára Beck Móritz ellen 1500 korona s járulékai ere­jéig 1907. évi november hó 21-én foganatosított kielé­gítési végrehajtás utján lefoglalt és 3000 koronára becsült 30 darab Beck pótkávé részvénytársasági részvény nyilvános árverés utján eladatik. Mely árverésnek a szatmárnémeti kir. járásbíró­ság 1907. évi V. 1281/5. sz. végzése folytán 1500 kor. tőkekövetelés, ennek 1907. évi junius hó 15. napjától járó 6o/° kamatai, 73% váltódij és eddig összesen 145 K 79 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, Szatmáron a kir. törvényszék árverézi helyiségében leendő megtartására 1908 évi január hó 27-ik napjá­nak délutáni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fog­nak adatni. Amennyiben az árverezendő ingóságokat mások is le és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t. c. 120-§-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Szatmáron, 1908. évi január 11. napján. Ádám Albert, kir. bir. végrehajtó. Messaline - Radium Louisine - Taffet és „Henneberg1- selyem 60 kr-tól feljebb, bér­mentve és vám­mentesen. — Minta postafordultával. Megrendelések bármely nyelven intézendók: an Seidenfabrikt. Henneberg in Zürich. fogak'" katschuk-vulkanit, aranylemezzel, áthidalások, (szájpadlás nélküli müfogak), arany koronák, csapos-fogak, tartós togtömósek, foghúzás fájdalom nélkül Dr. FODOR Operateur fogorvosi rendelő-intézetében Szatmáron, Hám János-u. 6. sz. a., (a színházzá, szemben.) i— — Rendelés: d. e. 9—12-ig. d. u. 2—6-ig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom