Szatmár-Németi, 1908 (12. évfolyam, 1-104. szám)

1908-08-30 / 70. szám

3-ik oldal. Szatmär, 1908. augusztus 30. zenekart drágábban fogja kapni, mint elődjei. Az uj társulat október 15 én kezdi meg előadásait. — Kiküldetés. Az ecsediláp lecsapoló társulat legközelebbi ülésére a tanács a város képviseletében dr. Vaja}1 Károly polgármestert küldte ki. — Egyházi ügy. Hubán Gyula szatmári gör. kalh- esperes-lelkész kérvényt nyújtott be a tanácshoz, hogy tekintettel egyháza népességének különösen a tanyá­kon való nagy megnövekedésére, rendszeresítsen mellé egy segédlelkészi állást. A tiszti főügyész a kérelmet nem javasolja megadandónak. Szemmel látható, hogy a folyamodó esperes híveinek száma, kivált Szatmár- hegy és Zsadány felé tetemesen megnőtt s ez által egyházi szolgálatának teljesítése igen nehézzé vált. Nem célszeiü tehát kérése fölött szigorúan elzárkózni, hanem a méltányosság szempontjából kell azt a to­vábbi előkészítő fórumoknak tekinteni, melyekhez az ügy most kerülni fog. — Uj osztálymérnöksóg A szatmár-mátészalkai vasút megnyíltával Szatrnáron uj osztálymérnökséget állították, melynek vezetője Bakó Imre mérnök lett. — Tanárválasztás. A felső keresk. iskolánál újonnan szerzett magyar-német nyelvi tanszékre a helybeli ref. fögimn. tanárát, Berky Bajost választották meg hat pályázó közül. — Vármegyénk állandó választmánya a jövő hó 11-én tartandó vármegyei rendkívüli közgyűlés tárgyai előkészítése céljából szeptember h > 10 én, délután fél 4 órakor a vármegyei székház emcieti (alispáni) kistermében ülést tart. — Rendkívüli közgyűlés. Vármegyénk törvény­hatósági bizottsága jövő hó 11-én délelőtt fel 11 óra­kor rendkívüli közgyűlést tart A tárgysorozat üssze- álhtása most van folyamatban. — Vármegyénk közigazgatási bizottsága rendes havi ülését szeptember hó 11-én délután 3 órakor | tartja meg. — Honvéd helyőrségünk az ezredgyakorlatokat Ungvár környékén már elvégezte, aug. 27-én az eper­jesi nagy gyakorlatokra indultak, 28 és 29-én Szob- ráncon voltak, aug. 31-töl szeptember 3-ig Nagymi- hályon fognak dandárgyakorlatokat tartani, a had­osztálygyakorlatok szeptember 4 én kezdődnek Ho- monnán és eltartanak 6-ig, azután a hadlestgyakor- latokra kerül a sor Eperjesen és környékén. A nagy gyakorlatok szeptember 12-ig tartanak, 13-án lesz a lefuvás és a honvédek vonaton visszatérnek állomás helyükre. Közö helyőrségünk gyakorlata ugyanez. — Utalás. A tanács a lóverseny egyletnek szep­temberi rendes őszi versenyére a szokásos évi 800 korona diját kiutalta. — Himlőoltás. Dr. Vajay Imre kér. orvos beter­jesztette a f. évi himlő oltásról elmaradt gyermekek névjegyzékét a kapitányi hivatalhoz. Minthogy az 1887. évi XVIII. t. c. 2 §-ának rendelkezése szerint a szülök és gyámok s általában mindazok, kik a gyermekekről gondoskodni tartoznak, kötelesek gyer­mekeiket beoltatni, ennélfogva a szülőket az 1887. évi XVII. t. c. 11 §-a rendelkezése alapján megintem és felhívom, hogy gyermekeiket 15 nap alatt oltas- sák be s ezt, valamint azt, hogy azok mar más orvos által beoltaltakvolna, dr. Vajay Imre kér. orvosnál szabályszerű oltási bizonyitványnyal annyival inkább igazolják, mert a hanyag szülők ellen ismételt felje­lentés esetén a törvényileg megállapított 2—100 kor. terjedhető pénzbüntetés fog alkalmaztatni. Szatmár- Némeii 1908. aug. 22. Tankóczi, rendőrfőkapitány. — A végrehajtási novella életbeléptetése. A ke­reskedővilág azt hitle, hogy a kormány a végrehajtási novella életbeléptetése elhalasztása iránti közóhajuk­nak, illetve kérelmüknek helyt fog adui, de csalódott, mert a hivatalos lap folyó hó 25 én, a mikor közzé­tette a szentesített törvényt, ugyanakkor hozta a mi­niszteri rendeletet is, mely szerint a jövő hó 9 ik napján életbe lép és ha a hitelező azt akarja, hogy a törvény kihirdetése előtt a lejárt követelésére még a régi végrehajtási törvény alkalmaztassék, az ide­vonatkozó bejelentést az adós lakhelyének járásbíró­ságánál 1908. évi augusztus hó 25. napjától számított 30 nap alatt kell beadni. A bejelentés költsége az adóst nem terhelj. — Uj pénzintézet Halmiban. Halmiban e héten nyílt meg az uj, harmadik pénzintézet Halmi i Taka­rékpénztár cég alatt. Az uj pénzintézet 250.000 K alaptőkével alakult (1250 drb 200 koronás részvény). Elnöke városunk képviselője, dr. Kelemen Samu, a ki nagybuzgalommal fogolt hozzá, hogy az intézetet, melynek alapításánál nagyfokú tevékenységet fejteti ki, minél jobban felvirágoztassa. Az uj intézet élén álló vezetőségnek sikerült olyan kedvező össze­köttetésekre szert tennie, hogy módjában lesz a pénz­piacon a versenyt megállani s beíéteket magas ka­matra elfogadni, kölcsönöket jutányos feltételek mel­lett adni. Különösen sokat várnak pénzügyi körökben a dr Kelemen Samu elnökségétől. Az intézet igazga­tóságának tagjai egyébként a következők.- Dr. Fuchs Ernő igazgató, Diner István Turterebes, Kemény Sán dór Turterebes, Zsürger Lajos, Tis/.aujlak, Jeremiás Mór, Gottlieb Emánuel, Steinberger Elemér, Grün Adolf, Franki Imre dr. Székely Mór dr. Morvay Zsig- mond, Kánén Áron Halmi, dr. Vadász Lipót Kisváráé, Fogarassy Miklós Gsepe, Köncs László Kökényesd, Farkas Sámuel Csepe, A felügyelő bizottság tagjai Blum László Szalmár, Farkas Jenő dr. Szalmái’, Halassy Károly Kisvárda, Bagothay Káioly Halmi. — Esküvők, hajdú Péter kishodosi ref lelkész tegnap délután esküdött örök hűséget Zeke Berta kisasszonnynak, Zeke Vince földbirtokos leányának. Fiizesséry Pál szatmári magántisztviselő tegnap kelt egybe Erdős Vilmával, Erdős Károly iparos leányával. — Uj posta- távirda tanácsos A kereskedelem­ügyi miniszter a megszállott tartományokban katonai posta- távirdai szolgálatokra alkalmazott Kozmutza Kornél posta- távirdai titkárt végleges minőségű posta- távirdai tanácsossá nevezte ki. — Tanitói áthelyezések és kinevezés A vallás és közoktatásügyi miniszter Simon Károly dabotci és Simon Károlyné Barlangi Márta halmi állami elemi iskolai tanítót és tanítónőt a zápszonyi állami elemi iskolához ugyanebben a minőségükben áthelyez'e Németh Margit okleveles tanítónőt a pálfalvi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki. — Eljegyzés Bernátfalvi Bernáth Zoltán szatmári keie-ikedő közelebb jegyezte el Kupás István polgár­társunk leányát, Ilonát. — Képzőművészeti és iparművészeti tanfolyam, A folyó tanév október havában a város áldozatkész­ségével és támogatásával a »Képző- és Iparművészeti tanfolyam» megnyílik. Tájékoztatásul minden érdek­lődőnek, közöljük a szervezési szabászaiból a kö­vetkezőket: A) «A tanfolyam magán jellegű s mint ilyen, semmi nemű bizonyítványt nem adhat.» (4. §) B) «A tanfolyam 3 rendes és egy produktiv jellegű tanfé’évből áll. Egy egy tanfélév 4 hónapos.» (8. §) C.) Tantárgyak : a) Alakrajz (fej és alak rajzolás és festés), b) csendélet és tájkép rajzolása és Lstései c) Sik diszitmények, himzés és kivarrás tervezés és gyakorlati kivitel és d) ipari tárgyak tervezése és gyakorlati kivitele. (9. §.) D) Az előre megállapított órarend még szeptember hóban közététetik. Hetenkint minden tárgy 2—2 órában fog gyakoroltatni. (10 §.) E) A tandíj havonként 10 kor. mely mindé ,kor előre, az első hónapi landíj pedig a beíráskor, a beiratási díjjal (1 kor) együtt fizetendő. Tandíjfizetés alól senki sem menthető fel. Kilépés esetén a befizetett tandij vissza nem fizethető (11. §.) F) Növendék le­het férfi vagy nő, felnőtt vagy (tanuló is.) A felvé­telnél semmi képesítés nem kívántatik. (12. §.) G) Minden növendéknek saját ellátására csak rajzeszkö­zöket kell be szereznie, állványt és modellt a tanfo­lyam maga nyújt. Egy vagy két tárgyra külön beirat­kozni vagy eljárni nem lehet. (13 §.) — Beiratkozni lehet szeptember hó 15—25-ig, d. e. 10—12 ig Kiszely Árpád szakiskolai tanárnál, Fogarassy-ház II. em. Szakiskola. Tanterem a kalh. főgimn. rajzterme. — Gyászhir. Frank Irma 32 éves, kassai óvónő, augusztus hó 26-án a szatmári közkórházban mell hárt ya-gyuladásban meghalt. — Állami elemi iskola Nagykárolyban. A közok­tatásügyi miniszter megbízta a tanfelügyelőt, hogy egy Nagykárolyban létesítendő állami elemi iskola ügyé­ben indítsa meg a város közönségével a tárgyalásokat. — Eljegyzés. L. Berks Leó, a debreceni kir. ügyészséghez beosztott joggyakornok a napokban tar­totta eljegyzését Oblaték Béla kir. bányatanácsos le- únyáv 1, Jucikával Nagybányán. — Esküvő. Balogh György hódmezővásárhelyi állami tanitó augusztus 27-én kell egybe özv. Novak Anlalné leányával, Erzsiké kisasszonnyal Szatmárit. — A Kossuth-kertböl. E kert. fürdőbérlője kér­vényt adott be a tanácshoz, hogy a fürdő melletti tekepályát szüntesse be, mert annak közönsége nem­csak nem válik alacsony színvonalával a kert díszére, sőt magaviseletével fenyegeti a tisztességet és bizton­ságot.. A tanács az ügyet a kerti bizottsághoz utalta, — Gyászhir. Nagybánya város polgári társadal­mát nagy gyász érte. Almer Lajos nagykereskedő, a ===== S Z AT M Á R-N ÉMETI Kereskedelmi Bank igazgatósági tagja, városi képvi­selő, vármegyei bizottsági tag f. hó 24-én Budapesten elhunyt. — Bár már hosszabb idő óta betegeskedett, halála mégis megdöbbentő váratlansággal következett be, a legmélyebb gyászba borítva övéit, kik vergődve, tehetetlenül nézték azt a romboló munkát, melyet a gyilkoló kór hatalmas szervezetén ejtett. Alig volt ötven éves. Java férfikorában kellett itthagynia küz­delmeinek színhelyét, hol oly sok dicsőséget aratott, oly sok szép dolgot alkotott, mert kora fiatalságától kezdve a munka embere volt. — A nagybányai osztálymérnöksóg marad. Egy­két héttel ezelőtt pozitiv hirként járta be városunkat az, hogy a nagybányai államvasuti osztálymérnökséget már legközelebb Szatmárra helyezik át. Ez a hir nem felel meg a valóságnak s az osztálymérnökség továbbra is Nagybányán marad. — Eljegyzés. Várady Albert kincstári számve­vőszéki számliszt szombaton lartolla esküvőjét Fel­sőbányán Almásy Esztike tanítónővel. — A büntető novella életbeléptetése A múlt hé­ten kiadott igazságügyiminiszteri rendelet élteimében a büntetőtörvénynek és a bűnvádi perrendtartás ki­egészítéséről és módosításáról szóló 1908. évi XXXVI. t. cikk, a második fejezetben foglalt rendelkezések ki­vételével — f. évi október hó 1-én, a második feje­zet rendelkezései pedig csak 1909. évi január hó 1-ső napján lépnek hatályba. — Pályázat. A kereskedő lanonciskolánál betöl­tendő tanitói állás elnyerése légeit felhivatnak a helyben mtlködő közép- és felső kereskedelmi iskolai tanárok, hogy a kereskedő tanonciskola felügyelő bi­zottságához intézett kérvényüket f. évi szeptember 5 ig az intézet igazgatójánál nyújtsák be. Az ellá­tandó heti 4 óra 480 koronával dijaztatik. — Betörés. Kramer Jeremiás bútorkereskedő­nek Hám János utca, 6. szám alatti raktárába tegnap éjjel az udvar felől ismeretlen tettes betört s onnan pénzt és ruhaneműt elemeit s a papírokat szétszórva, teljes csöndben távozott, úgy, hogy a helyiségben alvó tulajdonos mit sem vett észre. — Ebzárlat. Tudatom a város közönségével hogy a város területén kóborolt és egy gyermeket megmart veszettség gyanús ebnek kóborlása folytán az 1881. évi III t. c. 68. §. értelmében a mai naplói számított további 40 napra az ebzárlatot elrendelem. Az ebek biztosan záró szájkosárral látandók el, vagy megkötendők. A szájkosár és póráz nélkül az utcán talált ebek összefogatnak, kiirtatnak, tulajdonosaik pedig megbüntetnek. Szatmár-Németi 1908. aug. 27 Tankóczi, rendőrfőkapitány. — Szülök figyelmébe. A női kereskedelmi tan­folyamra szóló beírások szeptember hó 3—5-ig tar­tatnak meg. Minthogy a felvehető tanulók száma kor­látozva van, tanácsos, hogy azon szülők, kik leányai­kat ez ideig még nem jegyezték elő, a felvétel bizto­sítása végett még a beírást megelőzőleg jelentkez­zenek. — Megnyitás. Scluvartz Miksa ujonan festett s kényelmesen berendezett »Európa« kávéházát ma adja vissza a közforgalomnak. — Pályázat. A inezőpetri-i és szakaszi plébániai javadalmakra folyó hó végéig terjedő határidővel a megyéspüspök pályázatot hirdetett. Pályázati kérvé­nyeket a Mezőpetribe pályázók Károlyi Melinda gróf­nőhöz, Szakaszra pályázók Károlyi Gyula grófhoz in­tézve az egyházmegyei hatósághoz adhatják be. — Nagykároly jövő évi költségelőirányzata 329,485 K 62 f kiadási előirányzatot tüntet fel, úgy, hogy fedezetlen hiány 156,759 K 83 f, mely összeg 165,000 K egyenes állami adóalap után kivetendő 95 százalékos pótadóval nyer fedezetet. — Műkedvelői előadás Tunyogon. A tunyogi ref. egyház javára az oltani műkedvelők lelkes csapata pompásan sikerült előadást rend zeit aug. 23-án este. Szinrekerült a «Tökéletes hölgy.» A darab szerzője Magdich Erzsiké k. a. ki a darabban «Magdát» ját­szotta kitűnő humorral. Kellner Erzsiké bájos neve- lőnő volt. Ügyes alakilás volt Jászay Arankáé is. A címszerepben Katona Erzsiké jeleskedett. Kiváltak még Bagoly Bertalan és Jászay Zoltán. Igen jó inas volt Katona Józsi, kinek minden szaván és mozdu­latán kacagtak. A darab után a «Szivar» cimü dialog következett. Itt kedves lermészeleséggri játszott Kosa Mariska k. a. kitűnő partnere voll Bagoly Bertalan. Azután egy sikerült 3-as jelenet következett, melyben >•••• Uj ruha üzlet! (VET Megnyílt Szalmár, Deák-téren, a Fehér- ===== ház mellett a ===== Korai Árminné kész férfi-, női- és gyer­mek ruha üzlete, fi hol fi — legolcisóblb árak mellett nagy választékban kaphatók: 3 férfiöltöny, felöltök, utazóbundák, • különféle gyermekruhák, valamint 3 dús választékban a legelegánsabb 8 &9T női kabátcikkek, * •«•••scsNseMMsmimM

Next

/
Oldalképek
Tartalom