Szatmár-Németi, 1908 (12. évfolyam, 1-104. szám)

1908-08-30 / 70. szám

4 ik oldal. SZATMÁR-NÉM E T í. Szatmár, 1908. augusztus 30 Illyés Zoltán, Jászay Aranka és Kellner Erzsiké arat­tak sikert. Az egyház javára szép összeg folyt be. A rendezés munkája Varjas Antalé volt. — Az esküdtek kisorsolása az őszi esküdtszéki ciklusra tegnap történt meg. I. Rendes esküdtek : Révi Miklós épit. vállalkozó Szatmár. Selyebi Gyula földbirtokos, Aranyosmegyes. Rédl Károly bankhivatalnok, Szatmár. Strobencz Péter nagybirtokos, Érendréd. Somossy Miklós péuztárnok, Nagykároly. Dr. Simon Miksa ügyvéd, Nagysomkut. Szoboszlay Sándor földbirtokos, Tisztaberek. Miklusovszky Antal mészáros, Szatmár. Dr. Vass Gyula ügyvéd, Nagybánya. Takács Lajos birtokos, Nagybánya. Neuschlosz Jenő bankbizom., Szatmár. Török Gyula kereskedő, Szinérváralja. Melchner József vaskereskedő, Szatmar. Rácz Gyula földbirtokos, Mikola. Dr. Varjas Lajos ügyvéd, Erdőd. Radó Dezső Nagybánya. Torma János festőművész, Nagybánya. Roóz Gyula vaskereskedő, Szatmár. Szappanyos Jenő kereskedő, Nagybánya. Weber Tibor kereskedő, Nagykároly. Szentgály Jenő malomtulajdonos, Sárközujlak. Gróf Teleky János nagybirtokos, Koltokatalin. N. Szabó Albert ügyvéd, Nagykároly. Lőrinc Zsigmond szabó, Szatmár. Ifjú Culya István gazdálkodó, Szatmár. Egry Antal kerékgyártó, Szatmár. Fényes Elek földbirtokos, Batiz. Borgida Sámuel terménykereskedő, Szatmár. Dunka László szabó, Szatmár. Kováts Béla löldbirtokos, Neveletlen. II. Helyettes esküdtek (mind szatmárról.) Hanka János kocsigyártó. Lükő Sándor főkönyvelő. Klein Márton terménykereskedő. Lörincz István vendéglős. Lengyel Imre kereskedő. , Kádár János háztulajdonos. Mayer József kereskedő. Lendek Pál vendéglős. Klein Miksa gőzmalomtulajdcnos. Bagothay Sámuel főgymn. tanár. — Uj postaügynökség vármegyénkben. Magyar- berkesz elnevezéssel a jövő hó 1 én postai ügynökség lép életbe, mely bárhová szóló levélpostai küldemé­nyek, továbbá csak belföldre, Ausztriába, a megszál­lott tartományokba és Németországba szóló 1000 ko róna értéket meg nem haladó pénz és csomagkiilde- j mények felvételével, továbbításával, leadásával és utalvány, nemkülönben po-tatakarékpénztári ügyle­tek közvetítésével van megbízva. A postaügynökség kézbesítési köre Magyarberkesz, Berkeszpaiaka, Nagy- fentős, Pusztafentős és Szappanpalaka községekre terjed ki. A postaügynökség leszámolás, ellenőrzés és felügyelet tekintetében a nagysomkuti posta-és távirda- hivatalhoz tartozik és összeköttetését a Nagysomkut- ról Nagybányára és vissza naponként közlekedő egy- fogalu kocsiküldönc járat utján a nagysomkuti és nagybányai posta- és távirdahivatalokkal fogja nyerni — Hungáriában a Calcuttái páratlan indiai csoda- művészek, a legközelebb előadást tartanak. — A furtai deputáció. A Bach-korszakban a bi­harmegyei Fúrta község deputáció! küldött Bécsbe, a mely deputáció azután háromezer forintnak hágott a nyakára. Mikor haza érkezett, a számadást benyuj tolta, részletezvén a kiadásokat, a melyek — a töb­bek között — ilyenek voltak : »Kesely Külős Ferenc férfijuhból készült dohányzacskóját elvesztette; kár­összeg 1 forint 30 krajcár Mást kelletvén venni 7 í frt. A gőzhajón a kapitány úrral összevesztünk és j extra szobába záratlattunk : áldomás bánatunkban 16 frt. Miután dörömböltünk, Komáromnál kiteltek ; ál­domás örömünkben 30 frt. Bécsbe megérkezvén, a kapitány ellen osztrák instánciát írattunk 16 frt. Spó- j rolásból erre egy lenyalt stemplit tettünk 47 frt. A dolgot megtudta az igazgató; lelet 1 frt 50 kr. Az audiencia után birő uram köpölyt rakatott magára 4 frt. Jegyző uram pedig ugyanekkor piócát, tizenkettőt 12 frt. Ezek nem használván, mindketten eret vágat­tak 5 frt. Tiszteleles uram egy nimetet pofon ütött, büntetés 10 fr. Schönbrunnban megtiszteli tes uramat gyalázta meg egy majom, fájdalomdij 5 frt. A kül­döttség borolváltalása Becsig kétszer, visszafelé hét- s?er, 10 frt. Nyolc borotva köszörülése 12 frt. A tisz­tességes asszony részére vásárolt krinolin 8 frt. Pisze Csele uram Pesten a fagylaltot kenyérre kente; e miatt nevetés, összeveszés és bezáratás 15 frt. És a többi. És a többi. — Veszett kutyák Felsőbányán. Rettenetes pusztítást vitt véghez Felsőbányán egy veszett kutya. Tizenkét embert mart meg s csupán három napi üldözés után sikerült a fene vadat lelőni. A megmart embereket azonnal a Pasteur intézetbe szállították, hova maga a városi főorvos, dr. Csausz Károly is kénytelen volt fölutazni, mert az első segélynyújtások alkalmával ke­zét megfertőztette, A városi hatóság a legerősebb intézkedéseket tette meg a kutyák kiirtására. Ez a tö­meges marás bizonyltja, hogy talán még sem olyan bolond dolog a veszett kutyák lövéssel való irtása. — Milyen időnk lesz? Meteor Írja: Erősebb csa­padékot a szeptember 9, és 11-iki csomópontok hatás­körében várhatunk csupán, a melyek közé a telt hold napja kerül, a mi mérsékli ezek csapadékos jellegének tulerős kifejlődését. Kivéve azon megfigyelendő esetet, ha a felhőzetet éjjelenkint nem lenne képes a telt hold megemészteni, mert ezen esetben nagyobbmérvü csapa­dék fejlődnék ki a fentebbi csomópontokon, vagy azok körül. Szeptember hava átlagban inkább meleg és szá­raznak ígérkezik, mint csapadékosnak, sőt ha a napon j előjöhető erőhatások kitöréses és nem cikionos jellegűek ! lesznek, akkor e hónap az idén is kelleténél szárazabban j fog lefolyni, mint a hogyan ez a mezőgzzdákra kivána- , tos lenne, a miért is a gazdák jól teszik, ha az esős jellegüeknek mondott csomópontok napjait tekintetbe ; veszik a gazdasági teendők körül Szeptember hónap cső- j mópontjai 3.f 9., 10., f-1., 17., 21., 22, 23., 24., 25 és | 27-re esnek, a melyek közül a legerősebb hatásúak a 9 , 11., 23. és 28-ikiak. majd külön időjelző szoba, a hol a Herald szakem­bere ül gépei közölt, külön termük a színházi refe renseknek és gyönyörű külön konyhája a nyomdai személyzetnek. A nyomdában kétszázhetven szedőgép van s kilencszáz az alkalmazottak száma. Külön lát ványosság a tipográfia, ahol hatalmas fényképezőkke veszik le a képekről, rajzokról azokat a színes mó­kákat, amelyek láttára mi olyan exotilcus mulatságot érzünk. Nyilí^té i? *) Értesítés. Tisztelettel értesítem a t. közönségei, hogy D ák-tér 3. szám alatt létező magánügyekben eljáró irodám kötelékéből Márton László ur kilépeti és ezulán azt saját eégem alatt vezetem. Irodám gyorsan bonyolít le jelzálogkölcsönöket, házak és birtokok adásvételét. Különösen perenkiviili egyezségeket eredményesen visz keresztül. Ipari, anyakönyvi, honosítási sib. ügyekben csekély díjazás mellett eljár. Szives pártfogást kérve tisztelettel Polcnyi Albrt értesítés. Az amerikai újságokról érdekes megfigyelésekéi közöl Pásztor Árpád a «Pesti Napló»-ban, melyekből kiemeljük a következőket: New-Yorkból röpülnek szét az újságok az Egye­sült Államokba, itt teremtenek starokat és buktatnak hata'makut. Az újság künn él az utcán és hangula­tot teremt, küzd és verekszik. Milyen is hát az ame­rikai újság ? Fireman Gyulának, a Magyarországból ideszakadt kiváló rajzolónak szívességből megnéztem a New York Herald palotáját és annak berendezését. Négy utcára néző elegáns épület. Hatalmas üvegtáb­láin keresztül látni a háromemelet magasságú rotációs gépeket, amelyeknél nagyobb nincs a világon. Éjjel egy, fél kettő körül kezdenek el működni a gépkolo- szusok, akkorra készen van a lap: a reggeli első ki­adás. A The New-York Herald palotája előcsaruoká ban van a legfontosabb helyiség: a hirdetések föl­adása, Vagy harminc, negyven ablak amelyeknél a késő éjjeli órákig adnak föl hirdetést. Szombat este olyan életveszedeimes a tolongás, hogy rendőrséget kell hívni és sokan nem is tudják már elhelyezni hir­detésüket. Pedig ez a mulatság nem olcsó öröm. Egy hirdetési oldal ára kétezer dollár, a mi pénzűn! sze­rint tízezer korona. Ünnepnapokon pedig negyven, öt­ven hirdetési oldala is van a Héráidnak Tessék ezek­ből a számadatokból összeadni, szorozni és kivonni a tulajdonos Mr. Bennet hasznát. Az előcsarnokból az emeletre lehet jutni a editorhoz, — nálunk szerkesztő. Ha vaLki az utcán valami érdekes eseményt lát vagy valami fontos dolgot tud meg, fölkeresi egy új­ság editorát s elmondja neki, hogy tud valamit. Ez kihivat egy riportert, az iliető jelentkező elmondja titkát, megkapja tiszteletdiját, — minimum négy, öt dollárt — s az ujságiró bemegy és megírja a hirt. Egy hatalmas teremben talán harmincán dolgoznak. Mindenkinek Íróasztalába erősített Írógép van, minden aszlaion külön telefon és az írógépek szakadatlanul kopognak, a telefon szüntelenül csönget. A folyosók­ról nyílnak a rajzolók szobái, vagy hal-hét, azontúl pedig az expedíció és könyvtár. Nincs segédkönyv a világon, amely itt ne volna meg, mindenkiről és min dériről mindent egy pillanat alatt megmondanak és két hatalmas szekrény kiváló emberek előre kiszedett életrajzával van tele. Aznap este Leopold belga ki­rályról voltak éppen aggodalmas hírek, hát előkeres­ték az ő nekrológját. Csak hetven, nyolcvan sor. En­nyire taksálja a New York Herald. Kérésemre meg­mutatták Ferenc József kiszedett élettörténetét. Há­rom hatalmas boríték telistele. Legalább négy, öt. óriási Herald oldal lesz. Fölötte nagy betűkkel: a New-York Herald külön kábeljelentése. Az életrajz magi így kezdődik: The late imperator of Aslria, and King of Hun­gary was born , . . Később, mikor áttér a trónörökösre, Ferenc Fer- dinándra, a következőket Írja: —■ Ferenc Ferdinánd trónralépésével egész Európa képe meg fog változni. Hogy mennyiben, ezt egyelőre nem tudhattam meg, mert a nyomtatványt vissza kellett adnom. Az igy kiszedett cikkek szedőanyaga két vaggont töltene meg. Különös nesz fogadoU a legközelebbi teremben. A távirógépek Vagy ötven íávirógép egy szobában, híreit se állam, se rendőrség nem ellenőrizheti, itt fül össze az egész világ minden érdekessége. Mr. Benriet, e mérthetetleu hatalom ura Páriában él és külön ká­belen mindé i éjjel mégtelegrafálják neki a Herald mint den egyes sorát, Nélküle egyetlen betű sem jelenhetik meg. Nagy, külön termük van a sport!udósjlóknak, tisztelettel tudatom nagybecsű vevőim mel, hogy a Gregus és Chrapáry féle üzlete megvásároltam s mig a készlet tart felette jutányos árban árusítom el az átvett étkező, tea, kávés, mosdó servicéket, függőlámpákat s számos más cik­kel. Szükségletnél rnéltózlassék üzlete mbet meggyőződést szerezni ez olcsóságról. 1 isztelettel Wemz Albert üveg, porcellán és lámpa raktár (Deák-lér.) Rendkívül olcsó tűzifa úgymint cserfa, gyertyán és bükkfa, kőszén és vágotífa legolcsóbban szerezhető be SSS55 Bernáth Lipót SSSSEE tűzifa kereskedőnél, Aüila-utca II. sz«im. Ugyanott az emeleten egy uj, modern, 5 szobás lakás mellékhelyiségekkel kiadó. /sálik Misiik J&jfe ] ÍRÓGÉP szalag, ► ^ carbonpapir, gummi és minden- V <|j féle írógép felszerelések nagy választékban kaphatók ADOUF könyv- és papirkeresketíésében. w A A é

Next

/
Oldalképek
Tartalom