Szatmár-Németi, 1902 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1902-11-25 / 48. szám

Szatmár, 1902. november 25. TÁRSADALMI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Yt A „SZATMÁRVÁRMEGYEI KÖZSÉGI ÉS KÖRJEGYZŐI EGYESÜLET“ ÉS A „SZATMÁR-NÉMETI-I IPARI HITELSZÖVETKEZET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. Mejgj elemig minden kedden. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre 4 kor. Félévre 2 kor. Negyedévre I kor. Egyes szám ára 20 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Eötvös-utcza, a „Korona“-szállodával szemben, Antal Kristóf úr házában (Weinberger-nyomda). Mindennemű dijak Szatmáron, a kiadóhivatalban fizetendők. HIRDETÉSEK: készpénzfizetés és jutányos árak mellett közöltéinek. Kéziratok nem adatnak vissza. ===== Telefon-szám 80. —————— Egyről-másról. VI. A Kölcsey-szobor-tér. Az összes helyi lapok foglalkoztak már az utóbbi időben a fentebbi kérdéssel és az volt az egyhangú megállapodás, a közhangulat­tal egyetemben, hogy a Kölcsey-szobor-tér ren­dezendő s egy díszes vasrács-kerítéssel szüksé­ges azt körülkeríteni. Hogy ez a kérdés még mindig nincs meg­valósítva, oka a pénzhiány, noha maga a hiva­talos város derék példával jár elül. Az alábbiakban rámutatunk, hogy tulajdon­képen miben áll ma a dolog s számadatokkal illusztráljuk, hogy: mi van ma és hogy mi kell még, hogy e kérdés végleg tisztázva legyen. A Szatmári Kölcsey-Kör, midőn a helybeli Kölcsey-szobrot — lehető érvényre jutása szem­pontjából — az áthelyezési mozgalmat meg­indította, amely ma már ténynyé is vált, egy- szersmint elhatározta, hogy a jelenlegi szobor­tért parkiroztatja és díszes vasrács-kerítéssel fogja azt körülvétetni. A szobor áthelyezési költségét illetőleg, a város áldozatkészségéhez fordult a Kör, ahol — tekintve az ügy méltó voltát és azt, hogy az áthelyezéssel a szobor, mely a piaczi nagy té­ren egészen elveszett, kifejezésre fog jutni és a város egyik dísze leszen — kérése meghallga­tásra is talált: megszavaztatván a város által 2300 korona. Ezen összegből 650 korona 26 fillér meg­maradt; kérte tehát a Kör a törvényhatóságot, hogy ezen összeget a létesítendő költséges vas­rács-kerítésre engedje át. A Kör ezen kérelme is teljesittetett. Legközelebb pedig azon kéréssel fordul a Kör a városhoz, hogy: „van a városnál letétbe helyezve 512 kor. 4 fillér az 1892-iki Kölcsey- ünnepségek idejéből; miután a Kör ezen összeg­nek úgy is élvezi a kamatait, legyen szives a város ezen 512 kor. 4 fill, tőkét is a Kör ál­tal létesítendő vasrács-kerítés költségeire egy­szer és mindenkorra átengedményezni. Reméljük, hogy a város a Kör ezen kérel­mének is helyet íog adni, Látni való ezekből, hogy a hivatalos vá­ros — az áldozatkészséget tekintve — a Köl- csey-Köit a legszebb figyelemben részesítette, midőn — a város csinosodása tekintetében — fentebbi kérelmeinek helyt adott. Nemkülönben látni való az is, hogy a Köl­csey-Kör költségeinek további fedezését, már egyéb utón, pl. a társadalom részéről remélheti és a hivatalos város áldozatkészségét tovább igénybe nem veheti. A Kölcsey-Kör a napokb m a városi ta­nács kívánaténak megfelelőleg benyújtotta a szobor-tér körülkerittetésének költségvetését s számadatokban 3556 korona s nehány fillért tesz ki. j» A tervÄrtt kerítés erős beton-alapzaton épült, term^obe helyezett díszes, kovácsolt vasrács-kerítés, mely impozáns módon emelné az értékes szobor-téit, melyet — mellesleg em­lítve — „Kölcsey-iér“-nek kér a városi tanács által elneveztetni. Ki kételkednék abban, hogy: a szobor-té­ren létesítendő kert-berendezés, ha nem fogja vé­deni megfelelő kerítés, teljesen hiába való? Ki fog kételkedni abban, hogy a szobor jelenlegi értékes helyét nagyban emeli egy meg­felelő, szép vasrács-kerítés, mely egyúttal úgy a szobrot magát, mint a szobor körüli ültetvé­nyeket is védeni fogja, a térnek pedig, illető­leg: magának a városnak kiváló díszére fog szolgálni ? Mindezen körülményektől indíttatva, a vá­rostól kieszközölt 1162 kor. 30 fill, mellé még megkivántató 2394 korona hiányzó összeget a Köicsey-Kör gyűjtés által szándékszik össze­hozni. Bizalommal fordulunk mi is a m. t. közön­séghez, kiváltképen azokhoz, akik tehetősebbek, a városban úgy, mint a vidéken és kérjük, hogy a Kölcsey-Kört nemes* szándékában párt­fogolni szíveskedjenek. Az eszme megvalósítása természetes, hogy némi áldozatot kíván — elvégre is áldozat nél­kül alig létesülhet valami — de ez az áldozat is annyi sokunk között fog megoszlani, hogy azt egyikünk sem fogja megérezni. Ne zárkózzunk tehát el a Kölcsey-Kör ko­pogtatása elől, fogadjuk hazafias jóindulattal, fogadjuk azzal a rokonszenvvel, melylyel váro­sunk fejlődése iránt viseltetünk, hisz a nagy férfi, akinek nevét viseli az egyesület, akit di­csőit a szobor s majdan a szép szobor-tér: a a mienk e városé, Szatmárvármegyée, kinek liberális gondolkozása, eszméinek fenkölt szel­leme még ma is nagy hatással van a köz­szellemre, érdemei pedig — a múltat tekintve — elévülhetetlenek. Tegyük széppé, vonzóvá a Kölesey-tert, hogy ha majd idegenek keresik fel e helyet, azt mondják el rólunk: derék polgárok! akik meg tudják becsülni kiváló fiaik emlékét! Felolvasás. A szatmári „Kölcsey-kör“ 1902. nov. 23-iki matinéján tartotta : Melles Emil g. kath esperes lelkész Miután ezu'tal először jelentem meg a Kölcsey- kör íelovasó asztalánál czélszerünek tartom, ha mi­előtt tovább mennék, bemutatom magamat, hogy tu­lajdonképen ki is vagyok én, és az irodalmi szakosz­tály tisztelt elnökének bizalmán kívül minő jogezi- nien helyezkedtem el Kölcsey nagy szellemének vé­dőszárnyai alá. Szükségesnek tartom ezt főleg azért, mert több­ször volt alkalmam tapasztalni, hogy e nemes város mélyen tisztelt közönsége ámbár ide tova négy éve vagyok egyik legszerényebb polgártársuk, nem tudja ki vagyok. Midőn egy ízben családommal a szatmári nyári korzón, a vasúthoz vezető Attila-utcza aszfaltján sé­táltam hallottam, hogy egyik mellettünk elmenő na­gyobb társaság erősen érdeklődött, és kérdezősködött egymás között: ki vagyok én. A társaságban levő egyik öszes úriember kijelentette, hogy én névszerint ez és ez a hazafias oláh pap vagyok. Tessék elhinni e kétségtelenül teljes jóakaratu bemutatás engem igen lehangolt. Nem azért, mert azt mondta, hogy oláh pap vagyok, hanem mert hozzá tette e jelzőt: hazafias. Kerem, ne tessék e kijelentésem felett megütközni. Ez azt jelenti, e meghatározásban mintegy bennefog- laltatik: íme ez az ur, mert igen adja a magyar ha­zafit, de nem mindig úgy volt az, vagy legalább is másként is lehetne a dolog, vagy talán lesz is, mert hát kiludja mit fed a szép köntös és kitudja, mikor fogja jónak látni viselője, hogy azt levesse, és még mutassa, hogy ő bizony minden nagyhangú frázisai mellett is csak oláh. Ha pedig az én németi-i szomszédaimat meg­kérdi valaki, hogy ki lakik az István-tér 8. sz. a. biz­tosan azt a feleleteit nyeri: ott lakik az orosz pap. És én kérem félek, hogy e diszes hallgatóságban! is akadhat, aki elgondolja; mégis csak gyengén mehet a Kölcsey-kör dolga, ha már arra szorult, hogy felol­vasó asztalához az orosz papot hivta meg. Ezekkel a most elmondott jelenségekkel és fel­tevésekkel szemben teljes tisztelettel kijelentem, hogy én nem vagyok sem oláh pap sem orosz pap. Hogy tulajdonképen ki is vagyok mégis, azt majd későbben mondom meg. Hazánk nemzetiségi és vallási viszonyain végig­tekintünk, nagyon tarka kép jelenik meg előttünk. Van itt kérem a magyaron kívül, hogy a hivatalos kimutatások sorrendjét megtartsam : nemet, tót, oláh, ruthén, horvát, szerb és az egyéb rovatban együttér­tett: sokácz, vend, olasz, és a jó ég tudja meg mi mindenféle. Ha a vallási rovatot nézzük, az is elég változatos. A hivatalos sorrend szerint van : róm. kath. gör. kath. gór. keleti, ágost ev., ev. ref. unitárius izra­elita, és az egyéb alatt még egy csomó aprólék, mint a nazarenusok, anabaptisták, sőt ujabbban a feleke- zetnelküliek is. Hát ha még már most a vallást és a nemzeti­séget együttes vonatkozásban szemléljük, akkor lesz csak még hosszú a sorozat. Van hazánkban például róm. kath. magyar, róm. kath. német, róm. kath. tót, róm. kath. horvát és lent valahol Orsóvá körül még róm. kath. oláh is, meg egy kevés róm. kath. vend es róm. kath. sokacz, és róm. kath. bunyevácz is. A gör. kath-okát későbbre hagyom. A gör. keletiek kö­zött vannak ráczok, oláhok, görögök. Az agostaiak között magyarok, németek, tótok. — Az ev. ref. kö­zött magyarok, tótok. Az izraeliták között magyarok, németek, lengyelek ruthének. A görög katholikusok között vannak oláhok, ruthének és magyarok. E leg­utóbbiakból önök Hölgyeim és Uraim még nem hal­lottak. E roppant széttagoltság mellett vakmerőség számba megy, ha még uj csoportosulást is mer valaki alakítani. És mégis e vakmerőség megtörtént. Van egy része a gör. kath. egyháznak, mely egy idő óta erő­sen hangoztatja, hogy ők a mily őszintén szeretik egy­házuk ősi intézményeit, épp oly tántorithatlanul ma­gyarok is akarnak maradni és magyarságuk teimé- szetes követelménye gyanánt szorgalmazzák, hogy a templomaikban kifejlődött és immár megerősödött ma­gyar nyelvű isteni tisztelet szentesítve, rendezve, fej­lesztve és igy mindenkorra állandósítva legyen. A magyar társadalmi élet terén ez egy uj jelen­ség. A magyar ember furcsának is találja a dolgot és fejét csóválva elgondolja; nagyot fordult a világ, lám, már as oláhok és oroszok is erővel magyarok akarnak lenni. Kénytelen vagyok e feltevést erős tévedésnek mi­nősíteni. Mert azok, kiknek körében e törekvés nyil­vánul nem oláhok és nem oroszok, hanem született magyarok. Képes vagyok ezen állítást kétségbevon­férfi-szabó-mühelyéből kerülnek ki a legelegánsabb ® « ® f ér f i-o Itönyokj melyekhez ugyanott a legjobb ® ® @ minőségű szövetek is nagy raktáron tartatnak. Üzlethelyiség: Deák-tér £2. í* vrkr-Oisraófiijíi kötelében á Elismert pontos = ===== és előnyös kiszolgálás!! á

Next

/
Oldalképek
Tartalom