Szatmár és Vidéke, 1914 (31. évfolyam, 1-50. szám)

1914-03-31 / 13. szám

TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. A patronage. „Urainí, uram B. G. uram, „szólok az úrhoz 1“ - És a felelet: „Állok elébe le­gyen az általa megírt cikk . . Dr. Jégét Kálmánná. Szives készséggel pagyságos Asz- szonyom! Előbb is teljesitettem volna megtisztelő kívánságát, ha a nap negyvennyolc órából állana. De most sem késtem. Hiszen ezek a sorok úgy sem vetődnek döntő suly- lyal a szóbanforgó kérdés mérlegébe. Csak inkább egy-két villanást akar kiváltani a bontakozó távolba, amely előtt itt nálunk, amint veszem észre, még nagy köd borong. Nem csodálkozom rajta. A jelen­ség, mely a Patronage egyik legjelen­tősebb sugarának kibontakozására kí­sérőül szegődik: kölcsönös. Nem első eset, hogy egy-egy magasabb gondolat, eszme úgyszólván villómgyorsasággal és a suggestió ellenállhatlan erejével tör elő egyesek lelkében. Hogy ily gyors és sürgető erők kézbeadnak egy zászlót, kibontal- ják azzal a lélekkel és egyénnel, aki milliókkal egyetemben ...gondolva sem gondoltak sokáig arra, hogy ö ennek vagy annak az eszmének el van jegyezve. És viszont... akikre elsősorban számithat az az eszme, akiket bíva-hív az a kibontott zászló... mozdulatlanok maradnak. Sőt annál inkább közönyö­sök, sőt a mosolygás és sanda kétke­dés határai közt lebegnek... mentői bensőbb viszonyban van ez az eszme az értelemmel és az erkölcsileg, tár­sadalmilag fönségessel és hatalmassal. Gondoljon csak nagyságos Asszo­nyom a maga nemes lelkére, az esz­méért dobogó szivére. Mi benső hul­lámzásnak, meglátásoknak, intuicziók- nak, elhatározásoknak, az altruizmus életáramának kellett végbe mennie abban a lélekben, umig azt Írhatja, hogy : „Itt állok, másként nem tehe­tek!“ Mi önbizalomnak kellett meg­gyűlnie abban, hogy félretéve min­dent... szembeszálljon mosollyal, ki- csiuyléssel, talán gúnnyal, sanda gya­núkkal és közönnyel. Hogy kimodhassa azt a nagy női acélos akaratot meg­indító: „megmutatom“ szót No lám ... mi változásnak, mi hullámzásnak, mi felfogásnak, mi lelki mozgalmasságnak kell a közönség lel­kében és meglátásának korlátái közt is végbemenni... (annak a közönség­nek, mely valóságos egyletek áradatá­ban úszik ...) mig megértik az eszmét és nem értik félre... az eszme hordo­zóját és az eszme zászlótartóját. * De azért köztünk és jómagámmal sok-sokak közt . . . nincs abban kétség, hogy nagyságos Asszonyom lehetetlen, rnegtestesithetlen vagy talán utópiával határos munkára vállalkozott. Hiszen ezt a talán legistenibb és emberibb munkát már nálunk, magyar földön is belekapcsolták a reális életbe. Hiszen az eszme nem uj. Réges-régen hangzott el az észrevevő és teremtő szó: — Nem az az igazi szegény, aki nem tudja, lesz-e kenyere holnapra. Az igazi szegény az, akinék lelke, teste napról-napra szegényebb és sülyedöbb. (Calazanczi József.) — Uraim, szólott szent Vince a franciáknak, karjain két szerencsétlen gyermeket tartva — aki e két gyer­meket szereti és megmenti... Francia- országot szereti és menti meg. Ez a szó, ez a kérő. esdö szó, ez a nagy, átható eszme azóta bejárta a világot. Itt nálunk is gyökérszállakat eresztett. És ebben a két nagy megnyilat­kozásban benne van főleg az az eszme is . . . amiről mi most tárgyalunk. .* * Ha mégis van különbség köztünk, az a különbség az eszme megvalósítá­sának módja, fokozatosan haladó mun­kája és a’ között van, amit aggódva- remélve, vigyázva-kivárva, szent türe­lemmel szoktunk végezni és sikerre vezetni. Minden megérlelésnek megvan a maga módja. Szükséges biológiai fel­tétele. Az érlelést lebet ugyan siettetni, lehet korábban, gyorsabban valamit produkálni. Mint pl. az üvegházi nö­vényeket és terményeket. De az em­berre, a lélekre vonatkoztatva e bio­lógiai törvényszerűséget. . . meg kell tartanunk az életet fejlesztő fokoza­tosságot. Amit nem ismerünk, azt nem szerethetjük. Aminek lényegébe, jósá­gába, szépségébe, fönségébe bele nem tekintettünk: azt nem értékelhetjük. Az előkészítés, a teljes megérle- lés, az eszmének egész felfogása . . . kulcsa, titka a gyakorlatba való át­ölelésnek és kapcsolatnak. Lám, még csak az érdeklődés sem általános. Vagy éppen negativ eredményű. A Patronage név nem szerencsés nálunk abban, hogy általános érdeklő­dést vagy főleg meleg rokonszenvet váltson ki. Ne kicsinyeljük a nevet. A vezérszót, mely a fogalmat, eszmét megjelöli és hordozza. A Koós Gátőr-féle üzletben a raktáron levő úri és női divat és sport cikkek az üzlet átvétel alkalmából adatnak el. Nyakkendők, ingek, bőráruk, fegyverek, '»ÄwÄ kalapok, botok, női és férfi esőernyők, nti kosarak stb. Madarassy László Szatmáx-Uémeti, Deák-tér 17. TARCA. Az ősi megyék. Irta: Ráhel László. (Folytatás.) Érdekes dolog, hogy nincs sem törvény, sem egyéb intézkedés, amely megállapítaná a megyék számát, fekvését, kiterjedését, felosztását. A történetíró tehát, mint Pesty Frigyes cselekedte, kénytelen a levéltára­kat felkutatni és azok töredékes feljegyzé­seiből, mint megannyi mozaikdarabból, össze­állítani a megyék teljes képét. Az ő könyvé­ből tudjuk meg, hogy századévekkel előbb még hivatalos körökben Í9 milyen tájékozat­lanság uralkodott e téren. Még a tizen­nyolcadik században is megeshetett az a fur­csaság, hogy a kormány elhatározta az 1771—73. években Békés és Torontál megyék egyesítését. — Békésmegye közgyűlésén til­takozott ellene, hogy őket egy ismeretlen me­gyével egyesítsék. A bizottság pedig amely az adatok gyűjtésével volt megbízva, kény­telen volt kijelenteni, hogy nem 'tudja, hol fekszik Torontálmegye ? E dolog megértése végett tudnunk kell hogy a török uralom alatt elnéptelenedett e vidék és még a neve is feledésbe ment. A piszarovici béke foly~ tán újra magyar területté vált, de nem cso­dálhatjuk, ha már nevére sem emlékezett a magyar közvélemény. Elképzelhető, hogy a korábbi századokban mennyi tévedés össze­visszaság, fejetlenség, földrajzi tudatlanság volt a megyék számát, elnevezését, fekvését illetőleg. Sokáig Yerbőczynek tulajdonították a Corpus Juris második kiadásában előforduló jegyzéket, am^ly a megyéket névszerint fel­sorolja. A jegyzék azonban nem lehet Ver- bőc'y munkája, mert akkor már az első ki­adásban is megjelent volna. A második ki­adás megjelenésekor pedig Verbőczy már nem volt életben. E jegyzékben a következő megyék vannak felsorolva: Pozsony, Moson, Győr, Sopron, Vas, Zala, Pozsega, Verőcze, Valkó, Szerém, Sümeg, Borov, Komárom, Nyitra,- Bars, Trencsén, Turócz, Lipót, Sze- pes, Hont, Szatmár, Szabolcs, Külső-Szolnok, Torontál, Caanád, Temes, Bárány, Békés, Zá­réin, Solt, Csongrád, Sáro3, Gömör, Abauj- vár, Torna, Novigrád, Pilis, Pest, Székesfe­hérvár, Bács, Tolnu, Bereg, Ugocsa, Vesz­prém, Zólyom, Árva, Ungvár Zsmylin, Kis- heves, Nagy-heves, Bihar, Közép-szolnok, Kraszna, Máramaros, Horom, Maczó, Orbacz, Krasso, Kovin, Zebernek, Arad, Zaránd, Sza- lavóniában: Vaasd: Körös, Zágráb, Erdély­ben: Kolos, Doboka, Belső Szolnok, Fehér, Torda, Kükülő, Hunyad. Teháj 73 megye. Nyilvánvaló, hogy a Borov szó alatt Bara­nyát kell érteni, de ez esetben mit keresett a sorozatban Berény ? Heltai Gáspár, aki Verbőczy Hármas könyvét magyarra fordította, szintén közli a megyék jegyzékét. Az ő Sorozatában 53 me­gye neve fordul elő: Pozsoniai, musunei (mo- sonyi), győri, sopronyi, vasvármegyei, szladiai (zalai), vursdi, krisei (körösi), sagoriei (zago- rai), sagrabiai (zágrábi), posgai (pozsegai), valkonei (valkói), seremiei (tzerémi), sumogyi, varaniei (burányi), komáromi, esztergomi, nyitrai, trenczinei, beszercei, thuróciai, liptoiai, aculuiai (árvái), szepesi, s&rosi, gevinerei (gömöri), abaujvári, thornai, nágrádi, pelisiei (pilisi), pest hi, tholna, baozi (bácsi), bodrogi, maromorosi, peregiei (beregi), ungei, zenoli- niei (Zempléni), barzodiei (borsodi), hevesi, hontei, szabolczai, (Szabolcsi), szolnoki, thu- riai torontáli), Bihari, orodiai (aradi), csovaliai (csanádi), themesi, julafeyérvári, thordai, ko- losi, dobokai, szakmári (szatmári). Ugyancsak ez a Heltai azonban 1575- ben megjelent Cbronicájában már hatvanhat vármegyét említ, ami szintén azt bizonyítja, hogy ebben a korban senki sem volt tisztá­ban a megyéknek sem a számával, sem a nevével, sem az elhelyezésével. Pethő Gergely hatvanöt vármegyéről tud, Szenczi Molnár Albert hatvannégyet emlit, Turóczy ötvennyolcat és igy tovább. E feljegyzések egyike sem, alkalmas arra, hogy a megyék számát biztosan meg lehet belőlük állapítani. De nem lehet megállapí­tani az országgyűlések krónikából sem. Azon a rákosi országgyűlésen, amely 1505-ben el* határozta, hogy szentül idegen fejedelmet nem választ meg magyar királynak, ötven­három vármegye képviselte magát. Bizonyos, hogy több megye is létezett ebben az idő­ben, de nem mindnyájan küldtek képviselő- két, igy tehát ez ingatag alap volna a me­gyék számának a hiteles megállapítására. Szinte azt kell képzelnünk, hogy e zavaros bizonytalanság helyébe a későbbi időkben sem lehetett volna rendszert terem­teni, ha nem alkotott volna minden megye magában egy zárt közösséget, amely félté­kenyen őrködött területén és még a török világ félelmes zavarában sem egykönnyen engedte azt megcsonkítani. Est bizonyítja az a számos per is, amely az egyes megyék közt határaik megállapítása végett folyt. Az országnak nem volt olyan központi hatósága vagy hivatala, amelyben a megyék területi leírását nyilvántartották volna. Csak maga a köztudat tartotta fenn az egyes megyék határait és azok elnevezését. Ahol azonban a lakosság elpusztult, ott feledésbe ment a földrajzi határral az elnevezés is. A százados küzdelmek okozhatták, hogy egyik-másik megye nyomtalanul elenyészett és ma már a nevét is alig lehet megtiszto­gatni az enyészet rárakódott porától. A mai nemzedék fülében már idegenül hangzik né­mely ősrégi magyar megye neve; pedig-ezek az elenyészett vármegyék is érdemesek tisz­Közvetlen a „Pannónia“ szálloda mellett!! A valódi amerikai King Quality cipők kizárólagos raktára. MEGÉRKEZTEK a tavaszi és nyári idényre megrendelt valódi schevraux és box bőrből készült legújabb divatu fekete és barna szinü úri-, női* és gyermekcipők I

Next

/
Oldalképek
Tartalom