Szatmár és Vidéke, 1914 (31. évfolyam, 1-50. szám)

1914-03-24 / 12. szám

9 SZATMÁR ÉS VIDÉKÉ. A megüresedett árvaszéki elnökhelyet­tesi állásra Illyés Olivér árvaszéki ülnök vá­lasztatott meg. A választások megejtése után a bizott­sági tagok nugyrésze eltávozott és a tárgy­sorozat többi pontjai alig par ember előtt tárgyaltattak le. Kiadó lakás. ni Wm HASZNÁLATRA .'MuyÉszi-iioVu'eLÜ TÜz és BETORESMENTES.UJ PÁNCÉL . TAKARÉKPERSELYT w § BÁRKINEK;­PESTMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR»! BUDAPESTS. Kötő-utca 8. Vármegyei közgyűlés. Szatmárvármegye törvényhatósági l zottsága e hó 19-én tartotta meg az edd szokásban volt évi két rendes közgyűlési kivűl újonnan rendszeresített két közgyül egyikét Csaba Adorján főispán elnöklete alal A főispán kegyeletes szavukkal emli kezett meg a debreceni katasztrófa halottá ról, mint a magyarság vértanúiról és mi egyrészről javasolta, hogy a történtek felei adjon a közgyűlés részvétének kifejezés másrészt indítványozta, bogy adjon a köt gyűlés örömének kifejezést a felett, hogy szörnyű bűntett teljesen nem sikerült és üd vözölje szerencsés megmenekülése alkuimé ból Miklóssy István püspököt, kívánva, bog, üdvös és hazafias működését az eddigi szel lemben tovább is folytassa. Indítványozta továbbá, hogy a trói várományosának Ferencz Ferdinand trónörö kösnek ötvenedik születésnapja alkalmábó fejezze ki a közgyűlés feliratilag hódoló tisz teleiét és jókivánutait és javasoltu, hogy i felirat szerkesztésével dr. Péchy István fő jegyző bízassák meg. A közgyűlés az elnöki indítványokat egyhangúlag elfogadta s tárgyalta. Pestvár­megye és az Emke átiratát a román paktu- mos tárgyalások tárgyábun s Helmeczy Jó­zsef és Kóth Ferenc dr. vmegyei bizottsági tagok hozzá szólásu után dr. Falussy Árpád indítványt a közgyűlés szintén elfogadta. A napirendi indítvány egyhangú elfo­gadása után indokolta meg uz általa ezzel kapcsolatban előterjesztett azon indítványát, hogy vegye a közgyűlés Pestvármegye és uz Emke átiratát tudomásul és mondja ki a törvényhatósági közgyűlés: Midőn a magyar nemzet az ország összes polgárainak szentesitett törvényekben biztosította a szabadságot, törvényességet és jogegyenlőséget, akkor ezen jogok áldásai­ban a haza minden polgára nemzetiség, fuj és valláskülönbség nélkül egyformán és egyen* lően részesül. Az államalkotó és államfentarló ma­gyar nemzet e hazában élő minden népfaj­nak és nemzetiségnek tiszteletben tartja val­lását, nemzetiségét, anyanyelvét és faji ha­gyományait, de ezzel szemben megköveteli a haza minden polgárától, — bármily nemze­tiséghez tartozzék is, — hogy meghódoljon az ezeréves magyar nemzet állami egysége előtt és feltétlen hive legyen a nemzet egy­ségének alapját képező magyar állam eszmének. Ennélfogva Szatmárvármegye közönsége minden olyan jogosulatlan törekvést, mely a nem magyar ajkú honpolgárok bármely po­litikai alakulata vagy csoportja részéről a területileg és politikailag osztatlan magyar nemzetiségi állam egysége ellen irányul, — a leghutározattabbun elitéi — és ezen nem­zetellene törekvés érvényesülése ellen til­takozik. Az indítvány politikai vonatkozást nem tartalmaz, maga felszólaló is kijelentette, hogy politikai tendenciája az indítvánnyal nincs, kiemelte a polgárok jogait és köte-| lességeit. dr. Falussy indítványához a munkapárt nevében Helmeczy József bizottsági tag, or­szággyűlési képviselő szólott hozzá és az in­dítványt a párt nevében magáévá tette, mert a nemzetiségi kérdés ma már nem pártpoli­tikai kérdés, itt el kell simulniok a párthar­coknak és egyet kell értenie a haza minden fiának abban, hogy e hazában csak egy po­litikai nemzet van, a magyar és csak egy nemzeti politika van, u magyar nemzeti politika. Óriási zaj és „eláll“ kiáltások között állott fel szólásra Lukács László, hogy mint a tárgyalásokban résztvett tizes bizottság egyik tagju, álláspontjukat megvédelmezze. Azzal kezdte beszédét, hogy Falussy Árpád álláspontját kezdte kritizálni, melyet szerinte az Országos Közművelődési Tanács ülésén annak elnöke Széli Kálmán is kifogásolt. Ezekután áttért a közgyűlés a válasz­tások megejtésére. A kandidáló bizottság tagjaivá a köz­gyűlés Ilosvuy Aladár alispán Indítványára Kende Zsigmond, Falussy Árpád és Jékey Zugmond bizottsági tagokat választotta meg, mig a főispán tagokul dr. Bóth Ferenc, gróf Tisza Liijes és N. Szabó Antal bizottsági tagokat nevezte ki. A két szavazatszedő küldöttség elnöke­ivé Domahidy István és Madarassy Gyula, tagjaivá Bóth Károly, Luby Béla, Szarka Andor és Komoróczy Jenő választattak meg. A főügyészi állásra két jelölt volt. Bau- disz Jenő és dr. Kölcsey Ferencz. Minthogy az első helyen jelölt Buudisz Jenő időközben visszalépett, elnök főügyésznek dr. Kölosey Ferencz szatmári ügyvédet jelentette ki. Az árvaszéki elnöki állásra két pályá­zó volt. Gáspár Pál és Gulácsy Tibor árva- széki ülnökök. Megválasztatott Gáspár Pál eddigi elnökhelyettes. A megüresedett árvaszéki ülnöki ál­lásra a pályázók közül jelölt Dienes Dezső, dr. Madarassy Géza, Bornemissza Géza és Jakó Endre közül dr. Madarassy Géza vá­lasztatott meg. — A költségvetés Jóváha­gyása. Szatmár városnak folyó évi költségvetését, amely közfudomás sze­rint 69 százalékos pótadón alapul, a belügyminiszter jóváhagyta. A jóváha­gyás. amellyel a miniszter a költség- vetést tudomásul veszi, leérkezett és csupán annak egy és más lényegtelen pontjaira vonatkozólag kér a városi tanácstól felvilágosítást. — Pályázat ipari ösztöndijjakra. A debreceni kereskedelmi és iparkamara pályázatot hirdet a Voigtlánder-féle alap 2 egyenkint 1100 koronás ösztöndíjára, melyet 2 szegényebb sorsú érdemes szakmájában ki­váltó és józan életű mugyur honos iparos- mester vagy idősebb segéd nyerhet el tovább­képzés céljából, vagy forgótőke gyanánt, kik atyjuk iparát folytatják s attól az ipar üz- letett átvették vagy átveuni akarják; továbbá pályázatot hirdet a Goldberger Erzsébet-féle segélydijára, melyből 8 egyén egyenként 300 koronás segélyt nyerhet kiváló józan, korán elhuny képesítéshez kötött ipart űzött magyar honosiparos mesterek segény sorsú özvegyei vagy 18 éven aluli árvái. Á pályá­zat a debreceni kereskedelmi és iparkamará­hoz nyújtandó be március 30 ig. A pályá­zathoz szükséges okmányok a városháza hir­detési tábláján kifüggestett hirdetményben vannak felsorolva. — Az uj fényképészeti és fes­tészeti műterem megnyílt Deák-téren,' a Pannónia udvarának földszintén. Kényelmes kocsi bejárat. Tisztelettel Scherling Antal. — Telefon 375. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdonos és kiadó: Morvái Ján08. Tanulónak felvétetik egy jó házból való fiú Scherling Antal fényképésznél. Hidköz 3. sz. a. két utcai szoba üvegezett folj'osóval, konyha, kamara s mosókonyhával együtt május I-re kiadó. i_ Kiadó lakás. Majláth-utca 2. számú házamnál két utcai butorozatlan szoba — magányos urnák — május 1.-től kiadó. Erdélyi Imre. Kiadó lakás. Egy csinosan bútorozott külön bejáratú utcai szoba kiadó Bocskay-Utca _________10. SZ. alatt. _______ ' Ki adó lakás. Egy szépen bútorozott, különbejáratu utcai szoba magányos egyénnek kiadó, Eötvös-utoa 6. ez. a. Értekezhetni Morvái János tulajdonossal helyben. Két utcai, egy udvari szobás lukás Kinizsi-köz 5. sz. házban május 1-re kiadó. Faj tehenek üsző, borjas, téli fejők, eladók. Érte­kezhetni Dr. Jéger Kálmánnéval, Attilá­iéit 12—1-ií 3—8 u'ca 5, naponta déli 12­Modern úri lakás 2, 3, 4 szobás, parquette, fürdőszoba, vízvezeték, istálló és szerszám kamará­val, azonnal vagy május 1-re kiadó. Dr. Jéger Attila-utea 5, naponta 12—1-ig. ___________________3-3________________ 20-25,000 darab 2 éves „Ripária portalis“ 1000-kénfc 36 koronáért, 100-ként 4 koronáért eladó Fáskuj Imrénél Szatmáron. Béla ez időszerint a legközkedveltebb üzlet. Friss kozmetikai áruk, különlegességek, fényképészeti cikkek nagy raktára.-ary A tavaszi a legdivatosabb női és férfi divat kelme D valamint selymek, csip­kék és blousszövetek dús választékban érkeztek: S Kocsitulajdonosok figyelmébe! a Benyó Andor kocsigyártó Szatmár, Szirmay-u. 11. sz. Kocsigyár tó' üzletemben bárminemű kocsik, futószekerek, szekérülések min­denkor a legtökéletesebb kivitelben készülnek. Uj kocsik állandóan rak­táron, ócskákat becserél. Lagozásért és posztóért jótállást vállal. Tekintet­tel a rossz viszonyokra vevőimet ked­vező fizetési feltételekben részesítem. Szives pártfogást kér Benyó Andor kocsigyártó. hazai iparcsarnokába. Széchenyi [Püspök] utca. ahlström b Géza városi kutmseter kútfúrási vállalata Gvadányi-u. 2. Telefon 233. szám. Szivattyúk felsze­relését elvállalja. S3 Ä m m es Minden gazda tudja, hogy. a legjobb motor-csépi őket, és mindennemű gazdasági fcU felszereléseket malombe rendezéseket legolcsóbban, teljes jótállással, részletfizetésre KOVÁCS és ZAKARIÁS cégnél Budapest, VIII., K.öztemető-ut 23. szám szerezheti be. Kérjen díjtalan árjsgyzéket és költségvetésűnket. Neubauer János sodrony kerítés gyára , DEBRECEN, Kétmalom-utea 4. sz. Telefon 768. Ajánlja a legújabb világszabadalommal bíró gépsodronyfonatját, mely a két szélén mere- vitő huzallal van ellátva és felső szélén tüs­késre készítve: Sodronykeritéseket szabadal­mazott betontömbös csöves oszlopokkal; erős egyszerű és diszes kapukat, Bjttfkat, szabadal­mazott trágya-hordó puttonyt, sodrony kocsi ülést, sodrony ágybetétet, építkezéshez rabicz hálót, szabadalmazott msnyezet nádfonatot, drót kosarat, áthányó rostát, szikrafogót, azon­kívül mindenféle drőtmunkát a legjutányo- sabban elkészít. ss I t­Árjegyzéket kívánatra ingyen is bérmentve küld. w a világhírű FÖLDES* Féle ■ARG IT­használata által arca tiszta, üde és bájos lesz. A Margit-Créme a főrangú hölgyek ked­venc szépitő szere, az egész világon el van terjedve. Páratlan hatása szerencsés összeállításában rejlik, a bőr azonnal fel­veszi és kiválő hatása már pár őrá alatt észlelhető. Mivel a Margit-crémet utánoz­zák és hamisítják, tessék eredeti véd- jegygyel lezárt dobozt elfogadni, mert csak ilyen készítményért vállal a készítő mindennemű felelősséget. A Margit-Créme ártalmatlan, zsirtalan, vegytiszta készít­mény, amely a külföldön általános fel­tűnést keltett. Ára I korona. — Margit-szappan 70 fillér. Margit-pouder K 1.20. — Gyártja: FÖLDES KELEMEN gyógyszertára — Aradon. Szatmáron kapható : Bartók László drog. Bossin József, Irgalmasok, Rajzinger Sándor, Kohlich Sámuel, Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban. Szinérváralján kapható: Gerber Béla gyógyszertárában. Nagykárolyban kapható: Fitos Ferencz, Gynrotits Gyula, Gál Kálmán gyógyszer- tárakban Nagybányán kapható: Bajnócky János, Vass Lajos, dr. Warsa Ernő gyógy­szertárakban Á MOBVAi János könyvnyomdája, szatmábon. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom