Szatmár és Vidéke, 1914 (31. évfolyam, 1-50. szám)

1914-01-06 / 1. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. ezt a határt és még nehezebb dologi ha már e halárhoz értünk és felismer­tük, itt megállani és nem menni tovább. Innen következtetem aztán azt, hogy az orvosok, a dicséretre méltó, derék antialkoholista harcosok, jól ismervén az emberek gyenge lelki erejét, álhatatlanságát, inkább arra az álláspontra helyezkedtek, hogy teljes abstinenciát hirdetnek, mely teljesen biztosítja a legnagyobb ellen­ségünk, az alkohol, elleni megvédést, miff a mértékletesség nem. Mert a mértékletesség fogalma roppant tág és mindenki úgy magyarázza ahogy neki tetszik. Végtérre odalyukadnánk ki, hogy valaki mig azt is mértékletes­ségnek minősítené, ha három nap és három éjjel egy huzamba a csapszék­ben ülne. A leírattak olvasása után valaki így mondhatná: „Az egészben nincs semmi uj, semmi rtiegszivlelni való.“ Hát csak úgy vagyunk, ha akarom igen ha akarom, nem. Ha valaki nem akar a sorok közt olvasni, az nem is talál benne sémi jót, ha azonban va­laki akar olvasni, az talál is. Csak egy olvasó is győzött meg jószándé­komról — már ez is eredmény. Marosán János. Színházi élet. A Mozikirály nem hozta meg a si­kert. Sorsa ugyanaz, mint u modern operett irodalom újabb termékeinek. A fővárosban, hol külső káprázat következtében még idő sincs a lényeggel foglulko/.ui, lobet gyönyör­ködtető, de nálunk, vidéki s/inpsdon, bol csupán a váz, silány szöveg marad meg, kirí ezeknek vérszegénysége. Szinte sajnáltuk színészeink kétségbeesett kisér letér, hogy valamikép megmentsék a darabot. Ily igye­kezettel küzködött Sugár mint fílmgyáros, H. Ballá Mariska. A lágy melodiájn kelle mes zeneszámok némileg ellensu'yozták a szövegkönyv sivárságát. Borbély egy vidéki lad el Tabila testvér szótlanul, hideg te­kintettel mellette. Miért fáj szétszakadásig a fejé? És miért vigyorognak reá . . . társai, kik mindig szerették. Végre szom­szédja, ki szintén gyengélkedett. .. meg­szólalt. — Nos, az első kimenő egészen jól sikerült. Dongás apó megcsinálta a dolgot. A többiek is véget vetettek a néma­ságnak. így tudta meg szegény Dongás apó, hogy félholtan szállították haza. Bű­zösen az italtól. És sárosán a bukdácso­lásoktól. Villámcsapás ütötte meg az öreget. Úgy hát! Ilyen cudar módon végződött a ragyogó nap. Rettenetes lelki furdalás gyö­törte. Bánta. Szégyen. Csak úgy pattog­tak könnyei. — Áldott jó angyal, Tabita testvér..'. zokogta. De az apáca szigorú és szórakozott arccal hallgatta a felkiáltásokat. — Áldott jó angyal, Tabila testvér. Nem én akartam kimenni. Vittek. Többet nem lesz kimenő. — Jól fogja tenni, szólalt meg most a fiatal apáca. . De szárazon, ridegen. És több szava nem volt. Oh ez a szűkszavúság. Ez a rö­vid, hideg megjegyzés — ez fájt az öreg­nek. Megértette, hogy elvesztette őrző angyalát. .. Meggyógyult ugyan néhány nap múlva. De szomorú, bánatos volt, akár egy öreg, nedves fűzfa. Tabita nővér soha sem állt meg, hogy a régi módon becézgesseu veié. Minden­kivel beszél. Csak vele szemben nincs szava. Beteg lett. Lelki beteg. képviselő, Lányai egy moziszolga groteszk maszkjában keltettek derültséget. A Mozi- királyt szombaton zsúfolt ház, vasárnap fél­ház nézte végig. A söld frakk. Flers és Gaillavet vigjátékát tegnap est« adták, mely a speci­ális francia milliéü ismerete nélkül tulán nem mindenki előtt érthető. A tudományos akadémiát és a köztársasági elnöki méltóságot óhajtják profanizálni, de közben 4 felvonáson át mennyi unalmat és perfid élcet kell végigszenvednünk. Francia földön lehetett sikere, nálunk azonban nem. Hahne! a her- egnő szerepében igyekezett azon, hogy sze­repének intencióját híven visszatükröztesse. Füze* Anna, mint Brigitta igazán kedves s közvetlenségében bájos, finom Ízléssel meg­játszott alakítást mutatott. A férfi szerep­lőknek csak igyekezetét méltányoltuk. Nem rajtok múlt, hogy a darabot sikerre vinni nem tudták. ^ • Színházi műsor. Kedd délután : „Pirosbugyelláris“ (Fél- helyárak). Kedden este: „A koldusgróf*, operetta (A. bérlel). Szerdán: „A zöldfrakk, (B. bérlet). Csütörtökön: ,Mozikirály“ (C. bérlet). Pénteken: „Híresek“ (A. bérlet). Szombaton : „Híresek“ (B. bérlet). Vasárnap délután : „Nevető férj“ (FeU helyárak). Vasárnap este: „Rab Mátyás“. Apróságok. — Nem ér semmit! Nem bizom én már az uj esztendőben sem I — És miért, ba szabad kérdenem ? — Nem lehet jó, mikor az első „Bol­dog uj évet I“ kivánó is olyan ember volt, akinek fizetni kellett. * Nagy az öröm Izraelben, hogy a »Heti Szemle« eddigi szerke.-ztője letette a tollat és átadta helyét uj embernek. Kemény legény volt, az bizonyos, de működését csak negativ eredmény kísérte. Nem épült fel a kath. palota sem Szatmáron, sem Ungváron; nem lett napilap a Heti Szemléből, ellenben a szabadkőműves páholy megalakult váró­Hanem egy napon . -rr-firikor a téli napsugár bearanyozta a szobát úgy tetszett neki, mintha Tabita testvér arcán is nap ragyogna. A régi, az aranyos, a jótevő napsugár. És mintha olyan anyás tekintete volna, mint ennek előtte. Elhatározta, hogy megszólítja. Köhögött egy-kettőt. Tabita testvér már tudta, hogy szavak következnek. — Csitt — — ne beszéljen, csengett a testvér hangja. Én beszélek most. És leült a testvér vele szembe. — Mondok egy kis történetet. Meg­hallgatja? Dongás apónak szemeiben megcsil­lan a boldogság könnye. A visszatérő öröm szivárványa játszik megtört tekinte­tében. És csak bólint.. bólint ősz fejével. Tabita pedig regél beszél. Mintha patak csevegését hallaná. Er­dők zengését, szélnek édes bugását. Fu­volának hangját, édes anyjának altató, csöndes dalát: — Volt egyszer, hol nem volt... egy ember... Ez az ember Dongás apó ám. Aki újra boldog volt. Mint a gyermek ott a gondtalan, csendes fészekben. Meséi, já­tékai közt... — Lássa apó .. én azért voltam olyan szigorú, hogy most jó lehessek. Ugy-,e megbocsátunk egymásnak? __Maga angyal... És még azt mond­ják, hogy nincsenek angyalok a földön ... Miért nem-tudja azt mindenki. El beszélés alán szabadon: Bodnár Gáspár. HIREiNK. — Az uj esztendő. A remény sugara csillant fői a szemekben: ta­lán az uj év boldogabb lesz, mint a régi volt. Mert a régi nem csak,ránk, de az egész világra nézve szerencsétlen esz­tendő volt. A gazdasági válság és a há­ború, kolera, elemi csapások, rettenetes árvizek csakúgy megrendítették Ame­rikát vagy Ázsiát, mint Európát és hogy tőlünk, magyaroktól mi mindent rabolt el az elmúlt esztendő, azt fö­lösleges elsorolni. Minden magyar em­eunkban, és a mi ránézve a legszomorubb lehet, a zsidók még mindig élnek és ural­kodnak. Igaz, hogy a rossz pénzvisíonyok miatt egy kicsit nehezebben, mint ezelőtt. • Utolsó számában velünk is foglalkozott, A karácsonyi vezércikkünkre mondott nem épen hízelgő kritikát. Szerinte ízetlen avas­ságok és szellemtelen bővített mondatok, a »Világ« karácsonyi vezércikkéből vett idé­zetek, amiket mi megirtunk. No hát erre csak annyi a megjegyezni valq, hogy a »Világ« nem épen a legutolsó lap, a vád azonban alaptalan, mert a lapunk két nappal hamarább jelent meg, mint a »Világ« ka­rácsonyi száma, abból tehát nem idézhettünk. De a dicséret azért dicséret marad. * Megváltjuk különben, hogy próbáltunk mi a karácsonyi számra egy hivatott erőt, megnyerni, da elkéstünk vele, mert akkora már Krüger Aladár a Heti Szemle részére ígérte el a karácsonyi vezércikket. Bezzeg „A betlehemi csillag“ c akugy sziporkázik a szellemtől, az nem valami csodás irás és szógyűjtemény, hanem valóságos megnyi latkozás. — Olyan szép, — mondta rá egy pol­gári kongregánista — hogy annál szebbet írni már nem is lehet. * A Bögre ur komája és szomszédja vak- béloperáción esett keresztül, az öreg gratu­lált neki a szerencsésen végbement műtéthez és levelét ekként fejezte be: — Ezután tehát két darabból fogsz állani és egész ember számba csak úgy jö­hetsz, ha u vakbeledet is magaddal hordod. Azért azt a valamicsodát ott ne felejtsd! Demeter. bér érzi, tudja. Régen volt ilyen szo- szomoru az uj esztendő Magyarorszá­gon . . . Talán 1914 jobb lesz? ... Az ünnepnapok tekintetében egész bizto­san jobb lesz. Hatvanhat pirosbetüs nap van 1914-ben. Mindössze egy ün­nepnap esik vasárnapra. A kettős ün­nepek száma bizonyára ki fogja elé­gíteni azokat, akik szeretik a vakáci­ót. Február kettős ünneppel kezdődik Elseje vasárnap másodikán pedig gyertyaszentelő. Husvét április 12- és 13 ikára esik. Pünkösd ünnepe az idén két hónapban van. Pünkösd vasárnap május 31-én lesz, pünkösdhétfő pedig junius elsején. Augusztus közepén is kettős ünnep lesz. 15-én, szombaton Mária menybemenetele és 16-án, va­sárnap november egyetlen ünnepnapja: mindenszentek vasárnapra esik. A ka­rácsony azonban kárpótolni fog ben­nünket az októberi és novémberi munkanapért, mert hármas ünnep lesz. Pénteken: karácsony, szombaton: Ist­ván és a vasárnap a harmadik ünnep, A farsang 49 napból vagy ha jobban teszik éjszakából áll. Január 6-án kez­dődik a tánc és csak február 25-én lesz hamvazószerda. Csillagászati ér­dekességben sem lesz hiány az újévben, így például agusztus 21-én délben teljes napfogyatkozás lesz. A ritka je­lenségnek kétségkívül már előre is örülnek azok, akik a csillagászat iránt érdeklődnek. — A püspökök diszdoktori okle - vele. A budapesti tudomány egyetem rek­tora hivatalosan megbízta a bittudományi kart, hogy azoknak a püspököknek, akiket az egyetem a Nagy Konstantin jubileuma alkalmából diszdoktorokká választott, a disz­doktori oklevelet megfelelő alakban kézbe- sitse. A hittudományi kar a fényesen kiállí­tott oklevelet küldöttség utján fogja a püs- pököknek, igy dr. Boromisza Tibor megyés püspöknek is eljuttatni. — Uj ezredtulajdonos. A király Boroevics Szveto/.dr tábornokot, a kassai hadtest parancsnokát, az 54. gyalogezred tulajdonosává nevezte ki. — Áthelyezett százados. Kund József in. kir. honvédszázados a munkácsi 11. gyalogezredtől a szatmári 12. honvéd gyalogezred nidramarosszigeti zászlóaljához helyeztetett át. — Tartalékos tisztek kinevezése. A király a magyar királyi honvédség tar­talékában 1914. jaouár 1-től a szatmári 12. honvéd gyalogezrednél dr. Selyebi Béla, Kerndler Ferenc, dr. Lányi Géza s Tarbay Gyula tartalékos tisztjelöltöket hadnagyokká nevezte ki. — A szatmári hírlap írás köré­ből. A Heti Szemle szerkesztésében január' 1-től változás állott be. Varjas Endre meg­vált a lap szerkesztői állásától s a lap szer­kesztését dr. Bakkay Kálmán tanár vette’ át. — A Szatmárvármegye cimíi lap a Szat­mári Est-ti 1 egyesült s Nagy Vince dr, szerkesztésében január 1-től Szutmármegyei Est cim alatt iudult meg. — Tiszteletbeli kinevezés. Vár­megyénk főispánja Uray Endre szatmári ügyvédet vármegyénk törvénhatóságához: tiszteletbeli ulügyésssé kinevezte. — Ügyészi megbízott. Az igazság­ügy miniszter Szegedy László kir. t-széki jegyzőt a szatmárnémeti ügyészség terüle­tébe ügyészi megbízottá nevezte ki. — Áthelyezés. A m. kir. Vallás és közoktatásügyi miniszter Popovics Olga du- naezentil nai álami óvónőt a here ndi állami Óvodához áthelyezte. — Kinevezés. A nagyváradi posta- és távml« igazguója Klinkov«zky Máriát, nagyszekere-i postamesterré fel?»evezte. <T ODA BUDAPEST, Till. József-körtif 16. sz. TELEFON : József 20—62 és József 20—63. Modern szálloda ujjonnan berendezve, légfűtés, hideg éz meleg víz minden zzobában, lift éjjel-nappal. EGYÁGYAS szobák 3 boronától, KÉTÁGYAS szobák 5 boronától tSS “°bil1 Reggeli Újonnan bevezetett PENSIO-rendszerünk, napi ellátás 5 koronáért, mely áll: 4—10 Kávé v. tea v. csokoládé tojás vaj sütemény Ebéd~~ Vacsora fekete kávé előétel sült köritve tészta gyümölcs sajt Ezen napi ellátás 5 korona. — Szobák hosszabb tartózkodásnál megegye­zés sz-rint — Szobák havi bérletre 80 koronától fű:é?, világítással. El A B1KSZÁD1 üü természetes ásványvíz, gyógyhatású, hurutos bántalmaknál páratlan. A legutóbbi termésű savanyu uj borral vegyítve kitűnő italt szolgáltat. i Kapható mindenhol, árjegyzéket kívánatra küld a bikszádi fürdőigazgatósás:. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom