Szatmár és Vidéke, 1914 (31. évfolyam, 1-50. szám)

1914-01-06 / 1. szám

''SZATMÁR ÉS VIDÉKE^ _ Házasság. Dr. Votisky Géza Tu rócvár.negyei kir. tunfe! Ügyelő dec. 27-én tartotta esküvőjét Szécsény-kovácsi Krúdy Ilonával, az i»mnrt író testvérhugával a nyíregyházi ág. h. ev. templomban. — Esküvő. Holló Sándor, szatmári ékszerész ma délután turtja esküvőjét Fehér Piroskával, Egerben. — A szerelem — nagy betegség. Egy angol orvos, Borett J. dr. megállapí­totta, hogy u szerelem nugy betegség: a szerelmes ember egyezerben bizonyoefajta mérgezésnek lesz áldozata. Bizonyítékul azt hozza fel, hogy a szerelmes ember halvány lesz és gyorsan lesoványodik, idegrendszere kimerül és szívverése gyors, rendetlen lesz. Ehhez inég étvágytalanság is járul, no meg az emésztésnek több rendellenessége. Igen megszokott jelenség továbbá, hogy a szerel­mesek álmatlanságban szenveduek. Borett doktor kísérletekkel mutatta ki, hogy a sze­relmes emberben igen sok a fehér véreejt; ha p-dig ezt nem gyógyítjuk energikusan, úgy u szerelem egy-kettőre idegbetegsógre, vagy az őrültek házába visz. Tehát a szere­lem éppen olyan veszedelmes betegség, mint a többi.* Borett az idegcentrum megmérge- ződéoének nevezi n szerelmet; ifjú emberek­nél p:dig, kik az első szerelmi krízisen es­nek át, a vérkeringés is veszedelembe sodró­dik. Legfőbb ideje — mondja a kitűnő Bo­rett — hogy a tudomány rendszeresen fog­lalkozzon ezzel a nyavalyával és megálla pitsa a szerelem klinikus kórképét és egy- ben gondoskodjék megfelelő gyógyszerekről Hát a sokszor megénekelt szerelemmel ilyen alaposan még nem bánt el senki. Ez a Bo rett alkalmasint fiatalember és éppen most | lett hűtlen a bubája. Hát az ilyesmi bizony méreg! — Megyebizottsági tagválasztá- Bok. Vármegyénkben a múlt hó 29 és 80-án tartattak meg az üresedésben olló megyebi zottsági tagsági helyekre a választások. A beérkezett jelentések nyomán közöljük a vá­lasztások eredményét: A nagykárolyi I. ke­rületbe. Dr; Vetzák Sándor, Lukácsovics Já- . nos. II. kerületbe. A°ztalos György. III. ke­rületbe. Dr. Tóth Zoltán, Orosz Lajos. IV. Dr. Egeli Imre. A nagybányai kerületbe Aj- tay Nagy Gábor, Révész János. A felsőbá­nyái: Nagy Lajos, Papp. Márton. A bör- velyi: Bodoky Géza. A gencsi: Gsighy Ist­ván, Horváth Lajos, Veres Lajos. Erend- rédi; Veres Lajos, Becsky Géza, Kiemaj- tényi: Bodoky István, Srek Márton. A sza- niszlói; Bspaky György,. Dr- .Láng „György. A váílaji: Örósz Árpád, Székely Gyula. A mátészalkai: Dr. Csat hó Sándor, Almer Béla. A nagyecsedi: Dr. Glatter Béla, Fehér Ist­ván. A vitkui: Ballá Z'igmond. Fdbiánházai: Számán József, Opre Mihály. A nyirme- gyesi: B lla Béla. A kocsordi: Oláh Z9Íg- mcud, Jakab Zsigmond. A gebei: Demjanics László, Szigeti Gyula, Szücj Miklós. Olcsvai: Kölcsey Béla, Szarka Boldizsár. Nagydobosi: Farkas László, Görömbey Zoltán, Tóth József. Kántorjánosi : Ibrányi János, Szilágyi Lajos. Csengéri:' Bélteki Sándor, Molnár László, Ty ukodi Uray Endre, Mudarassy Árpád, Gyene Gusztáv. Porcealmai -Erdei Iztván, Gyene Zfigmond. Vetési Szabados László, Lénáid Ede. Atyui Rácz Elemér, Mátyás László. Fehérgyarmati Vaszkó Gyula, Bor­nemisza Béla, S'.atinárcsekei Lengyel József. Malolcsi Zoltán László, Szabó Károly. Ti- szabecsi B.Jla Gábor, Dr. Gaal Endre, Bor­nemissza András Fülesdi Bariba Károly, Bakos Béla. Gzégányi Kiss György, Kincs Dániel, Weisz Dániel.Z*arolyáni Veress László Páris Antal, Nagyari Tury Zügmond, Már- tonffy Géza Nagy B iraabás, Nagykolcsi Ke­rekes Ferencz, Sárközi Lajos. Szatmárudvari Papp Árpád, Tó’h László Alsófernezelyi, misztótfalusi, Feketefalui Rácz János, Kiss Miklós. Erdődi Rébai D. zső, Dr. Biró Jó­zsef. Nugyszokondi Puskás János. Nagyma- darászi Szabó Károly, Dr. Mircea Gusztáv. Felsőboldádi Cséko István. Középhomoródi Klintó.k Ágps»on,..Dr..,.JJíagy. Sánclor, Géresi Schvurlz Dávid, Lauricz József. Szinér- váraljii Dr 'Bajnóc/.y Gézé, S’psy Károly. Aranyosinrdgyesi Szilágyi Tihamér, Red-y István. R-.melemezői B iy Mihíiy. P>pp An- . ’tol, Dr. Pupolczy Bein. Barin falui: B iy Mik­lós. Nugysomkuti: D.-. 0 -av.-zky Gvulu. Magyarberkeszi Erdős Au.éi, Szabó Ernő Hagymásláposj | Buhutel János. Kohói : Dr. Minden ruha uj lesz tisztítás és festés által Olsavszky Viktor, Fejes János. Kővárremetei: Farkas János. Jóházai: Pilcz Ede, Kálnay Gyula. Nugynyireei: Dr. Teleki Pál. Kővár- hoeezufului kerületbe Rácz Dezső. — A szinügyi bizottság szombaton újból Heves színigazgató szerződését tárgyalta a meghosszabbítási kérdésében várakozó álláspontra helyezkedett, mivel az igazgató késznek nyilatkozott az általa is elismert hiányok pótlására s alkalmat kíván nyújtani az igazgatónak ígérete beváltáséra. Ha az igazgató a követelményeknek eleget tesz, a bizottság nem zárkózik el az elől, hogy a szerződést pályázat mellőzésével meg­hosszabbítsa. — Tea-délután. Az Izr, Nőegylet e hó 18-án kabáréval egybekötött tea-délutánt tart. — A II-ik szimfonikus hangver­seny: A második bérleti szimfonikus hang­verseny f. hó 18-án, vasárnap délelőtt lesz megtartva. A hangverseny szólistái: Naeter Elza operaéuekesnő és Mátray Etelka. Be­vezető előadást-ez alkalommal Ferencz Ágos­ton városi tanácsos fog tartani. — Szilveszteri mulatságok. A nyomorúságban, szenvedésben oly gazdug, 1913 ik esztendőt nagy halotti torral ülte meg a város Szilveszter éjszakáján. Kávéhá­zak, vendéglők, mulatóhelyek mind népesek voltak. Nagyszabású programm keretében az Iparos Otthon, Társaskör, Pannóniában a szinészek búcsúztatták az ó évet. Az Iparos Otthonban Ferenc Ágoston ügjes conferunszu vezette be a műsort, mely teljesen úgy és azon sorrendben pergett le, mint azt előzőleg I közöltük. A Társaskörben a konferáló Sajó I József volt. A kabarét a beszélő mozi vezette I be. Gábor Andor egyik dialógja Dunay Ili ' és Tajbert József adták elő. Deák Kálmán a kávéházi kurucot adta elő kellemes hangon cigánykiséret mellett. Tajbert József ügyesen előadott monológját dr. Ádám István ének­száma követte, ki Zerkovicztól és Molnártól adott elő kellemes csengő hangon két szép dalt. Molnár Ferenc „A hitel“ c. darabjában Deák Kálmán, Vajnay György, Sajó József, dr. Fábián Lajos, Vojnár János vettek részt. Makay Blanka énekelt. Utolsó szám volt Jelenet a rendőrségen c. bohóság, melyet dr. Fábián és Sajó Írtak. A kereskedő ifjak körében szintén nagyszabású, gazdag prog­ramúiban gyönyörködött a közönség. Szerep­lők Zeisler Kornélia, Polyánszky János, Dénes Sándor, Papp Elza, Zsolnay Sárika, Hermapn.Ella és..Milica., jfr. Borgida JAzsef, Friedman Sári voltuk, kik hegedű, zongora, ének és szavalatokkal, felolvasásokkal vettek részt. Végül a Katonásan c. egy felvonásost adta elő 6 műkedvelő. Halász Sándor szel­lemesen s ötletesen conferált. Itt is, a Társas­körben is a műsort tánc követte. — A Pannóniában a ‘ szinészek rendeztek zajos tetszést keltő kabarét. — Újévi Üdvözlet. A Bersonművek az uj év beálltával szívélyes üdvözletüket küldik a Borson gummisurkot viselő közön­ségünknek és egyben tudatják, hogy január 15-ig mindenki egy a Bersonművek által kiadott ízléses kivitelit zsebnaptárt ingyen kap, aki azt cipészénél, cipő vagy bőrkeres­kedőjénél kéri. — A Szabad Lyceum pénteken délután tartja megnyitó előadását az Iparos Otthon dísztermében. A Szabad Lyceum a múlt évben már nagysikerrel rendezett elő­adásokat. Az első előudás bizonyára nagy közönséget fog összehozni. Szerepelni fog dr. Kovács István ref. lelkész, ki Nyári ten­gerparti élet előadását vetített képekkel ki­séri. A többi előadások megtartására a ve­zetőség dr, Barna Jánost, Baum garten Zsig- mondot, Berky Lajost, Dénes Sándort, Duszik Lajost, dr. Jordán Sándort, dr. Nagy Vincét, dr. Shik Elemért, dr. Schőber Emilt,, Steidl Józsefet és Teri-h Gézát nyerte meg. . fiz én szállítójána fi lehet érdeüe mást adni, • • ßnneü azonßan nem lehet érdeüe mást elfogadni, mint ezen védjegyű — Lapunk kiadóhivatala jelenti, hogy tiszteletpéldánynyal ezután csak azoknak szolgál, akik a lappal és a lap nyomdájával állandó összekötte­tésben állanak. Akik kivételesen mé­gis igényelnék más címen a tisztelet­példányt, jelentsék a kiadóhivatalba. — Községe gyesités. Cégéuy és Dá- nyűd községeket Cégénydáuyád név alatt f. évi január 1-én életbelépett' hatállyal egy községgé egyesitették. — Vivő akadémia. A Szatmár- Néraeti Vívó Club f. óv január 11-óu d. u. 6 órakor a Kereskedő Ifjak Köre helyiségében vívó akadémiát rendez. — Az „Uránia“ mozgószinházban szombat és vasárnap az „Utolsó bohém“ c. kinema-szkeccs került szinre, amely a Pro- jetoraph budapesti oég fölvétele | amelyben a szkeccs egyes jeleneteit Ny árai Antal, a kitűnő bonvivant-szinész és társai játazák. Az „Utolsó bohém“ nagy sikert aratott s a színészeket zajos tapsokban részesítette a nagy számban megjelent közönség. Ma este igen érdekes lesz az Uránia műsora, amelyen egy izgató detektiv-darab is szerepel: „A kulcs.“ — Az qj fényképészeti és fes­tészeti műterem megnyílt Deák-téren, a Pannónia udvarának földszintén. Kényelmes kocsi bejárat. Tisztelettel Scherling Antal. — Telefon 375. 88 o mM/J o o valódi 8-5 Szerkesztői Üzenet. V. K. Nagykikinda. Lapunk jelen számának szépirodalmi részét a keddi ünnep­nap miatt előbb szedtük ki, mint b. cikke hozzánk beérkezett, miért is jelen számunkban már nem közölhettük. Jövő számunkban fel­tétlen hozzuk. Hálás köszönet érte! 'G fPálma l RaucsuR sár Rőt, mely fiipróűált, első minőségű magyar gyártmány. Hm M tői kim Érka meggyőződhetik mindenki, ha F&briczky Lipot főzelék conzerv különlegességi gyárának tisztán kezelt és islete- sen készült uborkáját, paprikáját, savanyu káposztáját és befőtt paradicso­mát, valamint gyümölcsízét megkóstolja. Ne mulassza el senki egy próbameg- 6—15 rendelést tenni. — Cim : Fabriczky Herman Budapest VI., Csata-utca 25—27. Telefon-szám: 77—27. Árjegyzék kívánatra ingyen. Helyi képviselők akceptáltainak. 10—10 Főelárusitó : Szutmáron Fógel Károly füszer-é« csomege-kereskedő. Isftartósabb drétszálas 15Ve árammeatakaritás. Kapható villanyszerelési üzletekben, villanytelepeken és a 4 MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÖVEK-nél, Budapest, VI., Teríz-körut 36. Gyír-utezi 13. 1 0 ® 1 r ® 2 ’ll ajtajer »pl ESPLANADE a GRAND HOTEL Szent - Lukács- és Császár - gyógyfürdőkkel = NAGY = SZÁLLODA szemben. Budapest, III., Zsigmond-utca 38—40. sz. Telefon 130—35. 6 percnyire a nyugati és déli vasút pályaudvaroktól. Rózsadomb parkos (tövében). — A modern technika leg­újabb vivútányinak alkalmazásával teljesen újonnan épült pazar fénnyel OCfj Cynháunl Rézbutor, központi gőzfűtés, minden szobában hideg-meleg viz, _ berendezett oAUUdVdl, villanyvilágítás. Liftek, külön olvasó-, társalgó-, iró-szobák, stb. — Fenziórendszer is. Kereskedelmi utazók és fürdőzők- II Villamos közlekedés minden irányban. — Mérsékelt nek igen alkalmas. A vonatokhoz saját autójáratok. || — polgári árak. — Úri és női fodrász a házban. — hat emeletes szálloda Elsőrangú étterem és kávéház. == Pallai Miksa, 4—10 Szives pártfogást kér igazgató tulajdonos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom