Szatmár és Vidéke, 1913 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1913-02-11 / 6. szám

SZATMÁB és vidéke. HÍREINK. — Városi közgyűlés. Gyenge tárgysorozat, kevés városatya, az volt a tegnapi közgyűlés karaktere. Egyet­len olyan tárgy volt, a mely nagyobb fontossággal birt, az uj honvéd lak­tanya építése. Az uj véderő törvény hozta magával, hogy a laktanyákban is változásokat kell létesiteni és a mely laktanyára az e célból kiküldött bizottság azt mondja, hogy az az újabb igényeknek megfelelöleg át nein ala- kitható, ottan egészen újat kell épí­teni. Ez a helyzet nálunk is. A köz­gyűlés elvileg kimondta, hogy az uj laktanya építésétől nem zárkózik el, azon több feltételt kötött ki, a me­lyek teljesítése ellenében vállalkozik az építkezésre. Egy milliónál többe kerül az építkezés, azután még 5 holdnyi terület szükséges és végül a mostani laktanyáért beszüntetik a fize­tést, a mi pedig évi 20 ezer korona. A kérdés tehát nem könnyű és ala­posan meggondolandó. — A polgár- mesteri jelentés a közkórház építése, a a vízvezetéki kutak fúrása, a szeg.ény- ügy rendezése és a mezőgazdasági termények és cikkek hamisítása tekin­tetében történtekről számolt be, végül pedig megemlékezett Novák Lajos nyugalmazott föszámvevö haláláról és indítványozta, hogy a közgyűlés jegyző­könyvében örökítse meg emlékét, ra­vatalára helyezzen koszorút és a gyász által sújtott özvegynek fejezze ki részvétét, a mit a közgyűlés egyhan­gúlag elfogadott. A tárgysorozat pontjai minden vita nélkül a javaslat szerint nyert elfogadást. A közgyűlés, melyen a főispán elnökölt, 4 órakor véget ért. — A közigazgatási bizottság tegnap d. e. 10 órakor tartotta rendes havi- ülését a főispán elnöklésével. Jelenvoltak: dr. Vajay Károly polgármester, Kőrösmezey Antal főjegyző, dr. Antal Sándor tiszti- főügyész, dr. Lénárd István .árvaszéki taná­csos, dr. Pirkler Ernő jegyző, Kacsó Károly kir. műszaki tanácsos, Plachy Gyula kir. pénzügyigazgató, Bodnár György kir. tan- felügyelő, dr. Fabó Zoltán kir. ügyész, György Lajos kir. főmérnök, Czilli György kir. állat­orvos, Bér ti Ferencz gazdasági segédfelügy. és Korányi János, dr. Harcsár Géza, Lo- sonczy József, dr. Tanódy Márton, dr. Kereszt- szeghy Lajos, dr. Fejes István, Pettheő Gy. bizottsági tagok. Az egyes előadók jelentésé­ből megemlitjük a következőket: a főorvosi jelentés szsrint az elmúlt hóban 30 heveny­fertőző betegség fordult elő és pedig diftéria 4, vörheny 2, béltifusz 2, szamárhurát 20, hólyagos himlő 1 és trachoma 1. — Az ügyészi jelentés szerint a foglyok száma volt 223 és pedig 197 férfi és 26 nő; rabmun­káért befolyt a kincstár részére 110 K 18 f. és a foglyok részére 16 K 88 f. — Az állat­orvos jelentése szerint az állutegészség ked­vező; levágatott a városban 214 nagy, 60 növendékmarha, 93 szopósborju, 1 juh és 396 sertés; a Szatmárhegyen 14 növendék marha és 2 sertés. Vasúton elszállittatott belföldre 297 szarvasmarha és 1734 sertés, külföldre pedig 158 szarvasmarha. — Az ülés 12 órakor véget ért. _ , _ . A zordon hata­Novák Lajos lom, a személy­válogatást nem ismerő hulál újra eljött sötét birodalmából e a városi közügyek egy jelen­tékeny tagját ragadta el körünkből. A város­háza erkélyén kitűzött gyászlobogó s haran­gok zúgása Novák Lajos nyug. főszámvevő elhunytat hirdeti. Halála nem jött várat­lanul, tudta mindenki hogy sorvasztó beteg eége jobbra nem fordulhat s mind rohamo sabban s erősebben folytatja romboló mun­káját, mégis megdöbbentően hat elmúlása. Mert egy embernek élete sem folyik le anélkül, hogy nyomokat ne hagyjon maga után ■ értéke annál nagyobb, minél hiveb ben tölti be a részére kijelölt kort. Novák Lajosról elmondhatjuk, hogy ezt a legoda- adóbb, legönzetlenebb módon teljesítette. Egész élete a közügyek szolgálatában telt el, s az a munkásságnak szakadatlan láncolata Tolt'. Felelősséggel terhes hivatalát mindig u legnagyobb pontossággal s odaadással vezette Negyedévet meghaladó közszolgálati ideje alatt mintaképe volt a kötelességtudó s munkás tiszviselőnek. A hosszantartó pihenést nem ismerő munka megőrölte szervezetét, néhány év előtt nyugalomba vonult, a pihenés éveit azonban nem sokéig élvezhette, a sorvasztó betegség gyorsan végzett vele s tegnap dél­előtt megváltotta szenvedéseitől. Városi köz­életünk kegyelettel fogja megőrizni az ő nemes emlékét. Temetése Vörösmarty-utca 4-ik számú gyázhézból f. hó 11-én délután 3 órakor lesz a róm. kath. egyház szertar­tása szerint. Gyászolják: özv. Novák Lajosné szül. Nagy Teréz neje, Novák Erzsébet test­vére, Nagy Endre sógora, Nagy Endréná szül. Klupathy Izabella, özv. id. Vajay Ká- rolyné szül. Nagy Krisztina, Nagy Vilma sógornői. — A Jótékony Nőegyesület febr. 1-én ünnepelt vidám estélye után oly hamar jelent meg e lap, hogy a hálás köszönet kö­teles szavát csak ma, egy bét múlva közöl­hetjük. A Nőegy.'fület nagy köszönetét nyil­vánítja úgy az estély gondos rendezőinek, mint a művészlelkü szereplőnek. Varjú Ibolyka őnsgdnak, ki u főrendezés gondjait vállalta, Kovácsy Zoltán dr. urnák, ki lelkes érdeklő­déssel fáradt a sikerért. A nagyszőllösi kedves vendégeknek, kik feledhetetlenül írták einlé- köket hálás szivünkbe. Papp Margit, Aszta­los Mariska, Tímár Bella Thurner Elza, Pál Ella, Papp Irén, Ország Jolán nrleányoknak, kik az élettavasz bájával csevegtek, táncol­tak s az estély célját átérző nemes szívvel a szokásos üdvözlő csokorról is lemondtak a szegények érdekében. Mély köszönet Hermann László zeneiek, igazgató és Kovács Jenő dr. urnák, kik művészetök virágait adták elénk önzetlen jósággal. Madarassy Pál s főleg Csomay Győző urnák, kiknek kiváló részök van a műsor sikerében. Köszöuet a pénztárt gondozó kedves hölgyeknek és érdemes urak­nak ; mindenekfölött pedig özv. Jékey Károlyné b. elnöknő nsgának, ki egymaga hordoz vál- lain minden gondot, ki mindenben, mindig, mindenütt ott van, bogy a jóságnak egész leikével áldozzon. — As Irodalmi-kör legközelebb, vasárnap, február hó 16.-áu d. u. fél 6 óra­kor tartandó estéjén Hűnek Emil kir. kath. főgimn. tanar fog rendkívüli érdekes előadást tartani: „A repülés“ címen. A műsorozat többi pontja is igen érdekesnek Ígérkezik. Az előadás a Cecil-egyesület nagy termé­ben lesz. — Matiné. Az Ipiros Otthon február 16 án d. e. 11 órakor matinét rendez a kö­vetkező műsorral: 1. Megnyitó beszéd, tartja Dr. Kovács J. István ref. lelkész. 2. Strauss I. Tavaszi hangok. Keringő, énekli Dénes Ella. 3. A Szózat és költője szabad előadás, tartja Bodnár Gáspár tanítóképző intézeti tanár. 4. Melodráma, előadju Hajdú Erzsiké, zongorán kiséri Sárkány Margit. 5. Viveux —Temps. Adagio religioso. Ilubay Jenő, Csárdajelenet. Hegedűn játsza Hermann László zeneisk. igazgató-tanár, zongorán ki­séri Jónás Béláné. — Színházi műsor. Kedden „A test­őr“, Molnár Ferenc vígjátéké. Szerdán Nagy Gyula operette tenor énekes első fellépte „A cigánybáró operette. Csütörtökön „Nagy­mama“ operette. Pénteken negyedszer „A faun“ vígjáték. Szombaton „Hoffman meséi“ vigoperette. Vasárnap délután „A farkas“, Molnár Ferenc szenzációs vigjátéka. Este „A piros bugyelláris“ népszínmű. — Esperesi hivatalvezetők. Papp Antal g. k. püspök a hajdudorogi egyház­megyében Damjauics Tivadar sz. ez. tanácsos, kökönyösdi lelkészt a batizvasvári kerület, Mutyaszkó György nagypeleskei lelkészt a csengeri kerület, Mitrovich Elek nagykárolyi lelkészt a nagykárolyi kerület. Gönczy An­tal sz. sz. tanácsosa, szatmár-németi esperesi kerület hivatalának teendőivel megbízta. ­— Áthelyezés és kinevezés, A debreceni kir. ítélő tábla elnöke dr. Király Zäigmond mátészalkai kir. jbir. joggyukor-_ nokot a szatmárnémetii kir. törvényszékhez helyezte át s helyébe dr. Gazda Ödön ügy­véd jelöltet nevezte ki joggyukornokká. — Gyászhir. Dr. Gózner Elek nagy­károlyi ügyvéd 37 éves korában rövid szen­vedés után meghalt. A fiatalon elhunyt ügy­véd nagyszerepet vitt Nagykároly város társadalmi életében. Influenzából eredő tüdő gyuladás ölte meg. Dr. Gózner mielőtt ügy védi irodáját Nagykárolyban megnyitotta volna Szatmáron lakott s Szatmáron nősült meg. Nejét azonban 5 évvel ezelőtt elvesz­tette. Kedves jó modoráért városunkba is igen kedvelték. Temetése, csütörtökön délután ment végben. Nagykárolyban a közönségnek széles körb-m megnyilvánult részvétele mel­lett. — Szigethi Bartos Mihály nyug. kör­jegyző, Szutmárvármegye törvényhatóságá­nak tagja Egerben 70 éves korában elhunyt. A megboldogultat Egerből Felsőbányára szállították s ott temették el. — Elhunyt kézbesítő. Erdélyi Ven­del a szatmári kir. törvényszéknél alkalma­zott kézbesítő 56 éves korában tüdő gyuladás következtében elhunyt, özvegye s nyolc ár­vája siratja. — Eskttdtezéki tárgyalások. A f. hó 17 -én kezdődő esküdtszéki cykluson a következő ügyek tárgyaltainak: Febr. 17. Hétfő. Boincán Demeter (fogoly) halált oko­zott súlyos testi, sértés büntette. Beidézett tanuk száma 7. — Febr. 18. Kedd. Vajda József és Nagy Gábor (fogoly) rablás bün­tette. 11 tanúval. •— Febr. 19. Szerda. Koch Mihály s Szolemayer Leo (fogoly) halált okozott súlyos testi sértés büntette 12 tanú­val. — Febr. 20. Csütörtök. Giriti Vaszil, Szúrd Péter (fogoly) s Balogh Mihály (szabadlábon) halált okozott súlyos testi sér­tés büntette. Beidézett tanuk száma 10. — Nagy József rablógyilkos ezabósegéd bűn­ügyére még a mai napig tárgyalási határ­nap nem tűzetett ki. Amennyiben az ügy a befejezés stádiumában van, valószínű, bogy az esküdtszék még jelen ülés szaká­ban letárgyalja. — A medgyesi karambol szatmári menekültje. Fővárosi la­pok révén ismeretes az olvasó előtt, az a borzalmas vasúti katasztrófa, mely febr. 4-ről 5-ikére átmenő éjjel Med- gyes é» Erzsébet város állomások között történt. A Bukarest felöl jövő kolozs­vári gyorsvonat teljes gyorsasággal belerohant egyik, mozdonylámpa ki­alvása miatt nyílt vonalon feltartóz­tatott gyors tehervonatba. A teher- vonathoz petróleummal telt tartály­kocsik is voltak csatolva, melyek az összeütközés pillanatában felrobbantak és lángba borították mind o két vo­natot. A szerencsétlenül járt gyors­vonaton utazott, a német császár egyik fia is, Eitel Frigyes porosz kir. herceg, ki a román trónörökös újszülött, gyer­mekének keresztelőjén volt Bukarest­ben. A brassói gyorsvonatot kisérte egy földink is Horváth István brassói- ftítőházi főnök, Horváth István pék­mester fia, mert a gyorsvonathoz volt csatolva a porosz kir. herceg kocsija is s igy a vonat udvari vonat jellegé­vel birt. Csupán a véletlenen múlt, hogy Horváth István utazása nem vált végzetessé. A katasztrófa előtt 5 perccel —• mint szüleihez irt levelében írja — a brassói forgalmi főnökkel együtt a mozdonyról a podgyász ko­csiba szálltak át s ez volt a szeren­cséjük, mert a mozdonyon tartózkodó mozdonyfelvigyázó, vezető és fütő igen súlyos égési sebeket szenvedtek igy is a katasztrófának 3 halottja és 5 súlyos sebesültje van. Horváth sze rencsés megmenekülését szüleivel távi­ratban tudatta, később érkezett levele, pedig a katasztrófa részletes leírását tartalmazza. , — Elfogott rabszökevény. Meg­írtuk, hogy Mok István egy dvi börtönbün­tetésre Ítélt rab megszökött a szatmári ügyész­ség fogházából. A szökevényt Tasnádszán- tón fogta el a csendőrség, hol több betöréses lopást követett el. , — Nyilvános nyugtázás. A feb­ruár 2-án megtartott tűzoltó álarcos bál tombolájára adakoztak: Szűcs József 5 üveg bort, Bródi Béla 4 üveg italt Guttman La­jos 1 üveg bort, Kepesné 1 tajték pipát, Kellner és Sándor 1 sótartót, Schőu Mór 5 drb. játékot, Barth józsef 3 tajtékpipát, Huszár Aladár papirnemüket, Stark Jenő 1 zsebórát, Győry Károly 7 drb. dísztár­gyat, Engel 1 hőmérőt, Róth Simon 1 pár gyermekcipőt, Reizer J. 2 doboz levélpapírt, C/.inner 1 karperecét, Mertz József 2 hölgy­pór, 2 hajdik, 1 fogpasztát, Vuja János 1 pár gyermekcipőt, Lővy Miksa albumokat, Guttmann 2 pár kis cipőt, Wallon utóda 2 üveg rumot, Unger Ármin kézimunkákat, Denscb Mór 1 delénkendőt, Saudek Béla 2 kendőt, N. N. 3 fehér zsebkendőt, Láday József 1 koszorút Barosay Erzsébet 1 női kalapot, Farkas M. 1 cukorvágót, Szabó Géza 6 drb. tárgy, Blatniczky István 20 tárgyat, Beregszászy Gyula 1 gyufatartót, Bródy Izráel 1 férfi sapkát, Székely Test­vér. k 1 pénztárcát, 1 »ostort, Koos Kálmán 1 üveg cognac, 1 üveg veresbort, Schultz János 1 sonkát, Lányi Béla 1 kolbászt Fri­edmann Samu í üveg cognac, Istók András 1 üveg coguac, Ullmann József 1 üveg italt- Jakab Antal 1 üveg italt ifjú Máté Sándor 1 üveg ital, Weisz Zoltán 2 tárgyat, Ke­nyeres testvérek 1 doboz krémet, Krón Mi­hály 1 üveg cognacot, Komáromy István I stréf szalonnát, liózeufeld 2 liter szilvóriu- mot, Istók András 1 üveg italt Fülöp Lajos 1 tortát. Kondor Sándor 4 drb. széket. — Mintalegelő Sz at már vár­megyében. A földmivelésűgyi mi­nisztérium Tichy Gyula gazdasági fel­ügyelő előterjesztése alapját: a nagy­károlyi svábrészi és nagyutcai birto­kosságnak csikőlegelő berendezésére jelentékeny állami segítséget utalt ki. A minisztérium támogatásával léte­sített két legelő oly minta szerűen van berendezve, hogy a legelöjavitás- sal elfoglalt községeknek ajánlják azok megtekintését. Részletes felvilágosítást a nagykárolyi gazdasági felügyelőség ad. Anyagi segítségben részesítette ezenkívül a földmivelésűgyi kormány Piskárkos községet és Nagykároly város bajduváros részei birtokosságát apa­állatistállók létesítése körül, majd a lótenyésztés és baromfitenyésztés föl- lenditése érdekében Erdőd, Vitka, Fe­hérgyarmat és Szaniszló községek te- nyészbaromfiakat, több község meg mezőhegyes! mén lovakat kapott, hogy lóállományát feljavíthassa. — Az aj fényképészeti és fes­tészeti műterem megnyílt Deák-téren, a Pannónia udvarának földszintén. Kényelmes kocsi bejárat. Tisztelettel Sohevli/ng Antal. — Telefon 375. 41 Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkstárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdonos ás kiadó: Morvái János. Terményárak. Mutatványszám ingyen/ A termény neme K f K í Tiszta búza . . . 24 40 22 „ gyenge. . . 20 40 — — Rozs.......................... 18 60 — — Árpa ..... — — — — Zab.......................... 18 40 — — Tengeri ó ... 18 40 16 80 » «j f : - T* — — — —— Kása . . . — — — — Fehér paszuly . . — — — — Tarka paszuly . . — — 22 — Szilva.....................-- . — — — Kr umpli .... 4 40 3 80 Szalonna ó . . . 2 '-­1 76 . I- ső rendű marhahús 1 60 1 44 Il-od „ marhahús — 1 — *-­*" "" Sertéshús .... 1 | 68 m 1 ­JÓ PAJT a legkedvesebb képes gyermeklap. Felelős szerkesztő SEBÖK ZSIGMONI FSmunlaOán: BENEDEK ELE Kiadóhivatal: FRANKLIN-TARSULAT Budapest, IV., Egyetem-utca 4 Előfizetni lehet a kiadóhivatalban is minden könyvkereskedésben. Kocsitulajdonosok figyelmébe! S Benyó Andor kocsigyártó Szatmár, Bányai-uta 8. sz. Kocsigyártó üzletemben bárminemű kocsik, futószekerek, szekértllések min­denkor a legtökéletesebb kivitelben készülnek. Uj kocsik állandóan rak­táron, Ócskákat becserél. Bagózásért és posztóért jótállást vállal. Tekintet­tél a rossz viszonyokra vevőimet ked­vező fizetési feltételekben részesítem. 4— Szives pártfogást kér Benyó Andor kocsigyártó. • Mutatványszám ingyen1

Next

/
Oldalképek
Tartalom