Szatmár és Vidéke, 1913 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-07 / 1. szám

SZATMÁB és vidéke. gunk oda eljutni, hogy a háború nélkülözhető legyen. Ezek röviden az elmúlt év ese­ményei. Régi szokáshoz hiven közül­jük a nevezetesebb halottak névsorát is: özv. Doinahidy Sándorné sz. Bö­szörményi Vilma, Sikos Károly, Stern Jakab, Kató Antal, Haller Ottó, be- renczei Kovács Jenő, Ferencz Anna, Vagner Józseíné, Jakab Károlyné, özv. Fekete Sándorné, Sáfár Károly, Kris- tyóri Ákos, Évva Róza, Petrovich Ig- nácné sz. Becsky Valéria, Walkovich Sámuel, Zaharovics József, Majdik Béla, Jeney György, dr. Fechtel János, Tóthfalussy Dániel, Fristyán Károly, Hatvani Péter, Cs. Mayer Samu, Jékei Károly, Koós Zsigmond, Guttmann Hermann, Jeney Endre, dr. Jeney Sándor, Biky Károly, dr. Nagy Géza, özv. Koós Gáborné, Szalontai István, özv. Kenyeres Károlyné, Jékey Mór, Gőbl Sándor, ifj. Kölcsey Gábor, Majdik Mátyás, dr. Helmeczy Pál, ifj. Ányos Miklós, dr. Király István. n. Az adótörvények revíziója Irta: Dr. Szende P&l, az Oras. Magy. Keresk. Egy. főtitkára. Az adótörvények elhalasztásának ellenzői nem tudták megcáfolni azt az érvet, hogy az adótörvényt életbeléptetni helytelen do­log akkor, amikor az ország gazdasági és külpolitikai válság tetőpontján áll. Ez állás­pont helyességét a kormány is elismerte, mikor kénytelen-kelletlen belement az adó­kivetés felfüggesztésébe. Azt sem igen lehe­tett a közönséggel elhitetni, hogy az adó­reform az államkincstárra deficittel fog járni, s ezért senki sem értette a pénzügyminister makacs ellenkezését, mert ha sem az adózók­nak, sem a kincstárnak nincs az életbelépte­tésből baszna, akkor miért szükséges azt úgy erőltetni ? A kereskedő és iparos közvélemény nem oly naiv többé, hogy a kincstár érdek­mentességét hirdető érveknek felüljön. Miu­tán a rábeszélés eredménytelen volt, követ­kezett a régi recept szerint a megfélemlítés. ha széttört a szivem. — Utánad küldöm imám, hogy soha ne jusson eszedbe a bűbá­jos Japán permetező cseresznye fái alatf, öledre hullt kicsi Maikó. — Maikó arcán leperegtek a nehéz, forró könycseppek. Sokáig nézett a kivilágí­tott tengerre, melyen büszkén feketedtek a hatalmas hudihajók. Oh, ha velük mehetnék, mint a fecske 1... sóhajtja. A szellő bóditó illatot csapott az arcába, s ettől mintha elszédült volna, hirtelen megtántorodik. Majd lázas gyorsasággal lesiet a lépcsőn. Letöri a virágágyak orchidéáit, a nárcisokat krizán- téineket, » a nagy nyaláb virágokkal vissza siet e toronyba. Mintha már semmit sem szenvedne kipirult orcára szelíd mosoly ült. Vele me­gyek 1 Kísérni fogom lopva, féltve, aggódva, vigyázok majd az éjszakáira, álmaira; ntjá- ból szétJebbentem a ködfátyolt, lecsendesitem a tengert! Vele megyek... — Az elindult flotta hatalmas ágyú- dörgéssel búcsúzott a mindjobban távolodó parttól, mely után szomorúan tekint egy ifjú, karcsú terigerésztiszt, abba az irányba, a hol a nárcisok virulnak, s a hol letört virágok között örök álmát alussza egy kicsi japán leány ... Magasrangu vezető politikusok adták ki a jelszót és a félhivatalos sajtó továbbította, hogy az egész mozgalom immorális, mert szentesitett törvények életbe nem léptetését és 'revizióját kívánja, már pedig ez megin­gatja a törvénytiszteletet, megrendíti a tör­vények állandóságába vetett.hitet és anarchiá­hoz vezet. Ha emlékező képességünket kissé meg­erőltetjük, úgy fogjuk találni, hogy mindkét, most annyira kárhoztatott kívánságra a közel múltban volt precedens. 1910. év február havában a kereskedelmi és ipari egyesületek azzal a kérelemmel járultak a kormány elé, hogy a koalíciós adótörvények életbelépteté­sét halassza el, mert ők a törvényeket igaz­ságtalanoknak és egyoldalúnknak tartják s ezért kell, hogy idő és alkalom nyujtassék az adótörvények revíziójára A kormány el­nöke, gróf Khuen-Héderváry Károly, pénz­ügyminisztere Lukács László, a jelenlegi miniszterelnök, pénzügyministeri államtitkára pedig Teleszky János, a jelenlegi pénzügy- miniszter volt. A kormány ennek a kíván­ságnak megfelelt és a nyilvánosság előtt ki­jelentette, hogy az elhalasztáshoz hozzájárul, ami később az 1910. évi költségvetési tör­vényben meg is történt. Ha nem ingatta meg akkor a jogtiszteletet, hogy a kormány köz­vetlenül választások előtt, tehát koftescélok- ból teljesítette a kívánságot, akkor most sem okozna általános jogérzetben nagyobb rom­lást, ha a napról-napra súlyosbodó gazdasági helyzetre való tekintettel — tehát minden­esetre tisztreméltóbb és komolyabb indok­ból — az elhalasztásba belemegy. Az 1910. évi III. t. c. 5. §-a ékesen szóló bizonyság amellett, hogy igen is lehet a már szentesí­tett törvények életbeléptelését elhalasztani. Ugyanez a helyzet az adótörvények revíziója tekintetében is. Ez a kívánság most még nagyobb megbotránkozást váltott ki, mint az elhalasztásra irányuló kérelem. Pe­dig, hogy ez mennyire lehetséges, arra élő példa az 1912. évi Lili. t. c., mely a koa­líciós adótörvényeket életbeléptetésük előtt — főleg a kincstár érdekében — revidiálta. A kormánynak, mely a törvényjavaslatot előterjesztette, — elnöke Lukács László, pénzügyminisztere Teleszky János volt. Nem tudjuk véges ésszel felfogni, hogy ami 1912. junius havában nem ártott a törvénytiszte­letnek, miért ártana 1912. decemberben, vagy 1913. januárban. Az az érv, hogy az adó­törvények rosssak, legalább is van olyan tiszteletreméltó indok, mint az a törekvés, amely a júniusi revíziót szülte, mikor ás a kormány a közvéleménynek valami ciillapitó- szert akart nyújtani a képviselőházi esemé­nyek által okozott elkeseredés ellen, azt akarván elhitetni, hogy az adónovella a rossz koalíciós törvényekből törvényhozási műre­meket csinál. A kormányra nézve kellemetlen lehet a mostani viszonyok között egy oly kíván­ság, amely a legutóbbi időben meghozott törvények revizióját hangoztatja,, de a keres­kedőktől és iparosoktól nem kívánhatja senki, hogy gyengéd tapintatból lemondjanak u meggyőződésük szerint rossz törvények orvos­lásáról. Nem nyugodhatunk meg abban sem, hogy várjunk, mig az adótörvények hibáit_ az élet fogja kideríteni és hogy a revízióról csak akkor beszéljünk, mikor már a gyakor­lat megállapította azt, hogy mely irányokban szorul a törvény módosításra. Valóban nagyon alábecsüli a magyar közönség értelmi képes­ségét, aki ily érvekkel áll elő. Azt, hogy valamely törvény rossz, vagy jó-e, már életbe­léptetés előtt minimális szakismerettel meg lehet állapítani. Ha pedig ezt felismertük, bűnös könnyelműség, vagy pedig szándékos becsapás volna, ha nem igyekeznénk a tör­vény hibáin még életbeléptetés előtt javitani. Kosz törvények életbeléptetése sokkal jobban megrendíti a törvénytiszteletet, mint azok kijavítása. A múltból már vannak tapaszta­lataink, hogy életbeléptetett adótörvényeken igen nehéz változtatni. Qtt van példának okáért a H. osztályú kereseti adó, melyet 1875-ben léptettek életbe és teljes 33 év telt el, amig rajta az első javítás megtörténhe­tett, pedig már életbeléptetése utáni évben az országgyűlésen a legerősebb szavakkal Ítélték el a törvény egyenlőtlen adózási rendez rét és a kifogások helyességét a kor­mány is elismerte. Az adórendszerrel össze­függő nagy érdekeket és. érzékenységeket tekintve, igen félünk attól, hogy ez a revízió -megint elhúzódnék. Erre annál inkább lehet számítani, mert választások mégis ritkábban vannak s az sem valószínű, hogy a véderő törvény megszavazása és a júniusi események újból ismétlődjenek, amikor a törvénytiszte­let elvének legfelkentebb apostolai is köny- nyebben mutatkoznak hajlandóknak halasz­tásra, vagy revízióra. (Folyt, köv.) Színházi esték. Igazán csodálkozunk Szatmár város szinügyi bizottságán, hogy a legteljesebb megelégedésének kifejezése mellett további két évre lekötötte a színházat Heves társu­latának. Nem tudjuk, mit gondoljunk erről a bizottságról akkor, amikor, mint a jelen esetben is, a legnagyobb mértékbeni hozzá nem értéshez adta tanujelét. Mert hogy egy olyan müpártoló, lelkes színházlátogató közönség, mint amilyet Szat- már város a jelen nehéz pénzügyi viszonyok közt is fel tud mutatni, kénytelen legyen a vidéki leggyengébb társulatok egyikét esz­tendőkön keresztül tűrni, ezt igazán nem értjük. Nagykárolyban a „Kis lord“ előadását közönség hiánya miatt nem tudták megtar­tani, u debreceni színház válságával az összes újságok tele vannak. Úngváron meg­bukott a társulat., pedig mindenütt a legjobb tudásukat, tehetségüket vittek bele az elő­adásba úgy a színészek, mint a direktorok. Nálunk ? Egy pár, a pesti színházuk műsorát is díszítő operetten kivttl épen Pest meg­kerülésével a vidéki szinpadpkra becsempé­szett német fércelmények dominálták eddig a műsort. Azon igen helytelen felfogásra, hogy a vidéken csak az operettnek van létjogosult­sága, igen fényesen rácáfolt a múlt hét igen fenomenálisan sikerült „Ostrom“ és „Erős láncok" előadása. A mily gyenge az egy Ballá Mariskát kivéve uz egész operett személyzet, annál erősebb a drámai ensemble. Az „Erős láncok“ meghozták u szezon elBŐ vastapsát. Vastaps Szatmáron. És nem operett star, hanem drámai szende kapta. Szinte hihetetlen . . . Kezdjük megbocsátani, meg­érteni a szinügyi bizottság határozatát. Csak azt nem tudjuk felfogni, hogy mi volt az oka olyan nagyon titkolni az igazgatóságnak a drámai ensemblének kiválóságát. Hahne), Garay Uns, Bársony, Szalóki és Szőke egy olyan együttes, amely minden­kor a legkiválóbbat produkálhatja, csuk al­kalmat kell neki udni. Bársony sokkul inkább megállotta a helyét az „Ostrom“ címszerepében, mint vendégként szerepeltetett elődje. Salten Félix sikerült szatirikus vígjá­tékénak, uz „Erős láncok“-nak pénteki pre­mierjével érte el még eddig a társulat ezidei legnagyobb sikerét. Egy német hercegi udvarban lefolyt bájos szerelmi történet, mely mig egy részt őszinte kacagást vált ki a néző közönségből, másrészt könnyek fakasztására is képes. Ért­hetetlen ugyan a kis varróleánynak hirtelen felgyűlt lángoló szerelme, túlságos a kama­rásnak inkább udvari bolondnak való szerepe. Garay Ilus Hedvig háládatos szerepé­ben művészi tehetsége legjavát adta s kedves játékával őszinte tapsokat váltott ki. Szőke Sándor különösen azon jelenetekben, amelyek­ben a szerepét tudta, nagyszerűt nyújtott, kár, hogy a szerep nem tudását egyes helye­ken a szók elnyujtásával s pathetikus kéz­mozdulatokkal próbálja észrevétlenné tenoi. Hahnel Aranka kitűnő volt házsártos sze­repében s feltűnt nagyszerű szereptudása. Szalóki a lehető legjobb és mulatságos ka­marás volt. Bársony kis szerepét szépen kreálta. , A „Kicserélt feleség“ ismét az igazi, megszokott silány mederbe téri tette vissza az előadásokat. Újabb vakmerő és qualifikálhat- lan merénylet csapott le u néző közönség lányos mamákkal telt sorairu. Ilyen előadást már nem a száz balkezü szinügyi bizottság­nak, hanem a rendőrségnek kellene betiltania. Még a szereplők is szégyenkezve vonultak ki egy-egy arcpiritó jelenet hatása alatt. A hét többi napjait és délutánjait az „Éva“, „Bálkirályné“, „Tengerész Kató“ és „Kis gróf“ előadása töltötték ki. A szereplők alakításain nem'igen ta­pasztaltunk javulást, sőt a kedvtelenség bi­zonyos árnyalata tette még gyengébbé az előadásokat. Egyedül Ardó Ilonka tartotta meg jókedvét, különösen mint páholybeli néző gondoskodik arról, hogy a közönség észrevegye kellemesnek gondolt jelenlétét. Sx. 1 * Színházi műsor. Ma kedden újdonság itt először „A nemzete« asszony“ énekes falusi történet, a debreceni „Csokonay Kör“ 1000 korona pályadijával jutalmazva. — Szerdán újdon­ság itt először „A sarkantyú“ Liptai Imre és Gábor Andor szenzációs színműve. — Csütörtökön újdonság „A csókszanatorium“ operette. Pénteken másodszor „A csókszana­tórium“ operette. — Szombaton újdonság „Rubikon“ vígjáték. Bródy Béla Diana­Drogériája ez időszerint a leg­es- közkedveltebb üzlet. Friss kozmetikai áruk, különlegességek, fényképészeti cikkek nagy raktára. Apróságok. — Nos, hogy kezdődött az uj esztendő? — Nem a legkellemesebben. Először a gratulálók boszuntottak fel; azután jött a sok számla, s mikor végre már azt hittem, hogy megpihenhetek, örömtől ragyogó arc­cal jelenti a feleségem, hogy megérkezett az anyósom. »Mutatványszám ingyent < JÓ VAJTÁSí a legkedvesebb képes gyermeklap. Peleiéi szerkesztő SEBŐK ZSIGMONI fiBmunlatársi BENEDEK ELE Kiadóhivatal: franklin-tarsulat Budapest, IV„ Egyetem-utca 4 Előfizetni lehet a kiadóhivatalban és minden könyvkereskedésben. Előfizetési ár negyedévre: 2 K 5C * Mutatványszám ingyen! f A? anyáról a leányra öröklődik az a meggyőződés, Hogy kávé Készítéséhez a ,.Valódi** tFranck: feltétlenül szükséges. - A Honi gyárban, Kassán, készült „Valódi** tFranck: ismertető jele a : Kávé darálói. - Annak ami oly sokáig tartja magát és mindig kedvelt, - jónak kell lenniI, . wm«■ axz*w. A Szilveszterest ugyancsak zajos volt. Kaszinó, Iparos Otthon, Pannónia stb. min­denütt tele volt a helyiség és a jó kedv általános, mintha az emberek csakugyan annak örvendtek volna, bogy bála az egek­nek, megszabadultak egy igazán rósz esz­tendőtől. — Már hogy aztán az uj jobb lesz-é nála, — magyarázza reggel hazamenet egyik ijszakázó a társá nak — az nem tudatik, de bogy most pompásan érezzük magunkat, az több mint bizonyos. * A különböző bankok fúziójáról beszél­getnek egy társaságban és élénk eszmecsere fejlődik ki annak üdvös voltáról. — A fúziónak — szólal meg egy is­mert köz-, és váltóadós — egy rósz és egy jó oldala van. Rósz oldala, mert kitudódik, hogy az ember más bankba is tartozott, de jo oldala, hogy azután nem többfelől szorít­ják az embert a törlesztésre. a Két cseléd beszélget a sarkon és ugyan­csak erősen szapulnak egy harmadikat. — Alig látja meg' az embert, ha ta­lálkozunk ; olyan rátarti az utóbbi időben a lelkem, mint egy grófkisusszony. Szeretném tudni, mire lett olyan büszke. Talán csak nem arra, hogy most egy firer udvarlója van. Lehetne nekem őrmester is, ha akarnám. —- Hagyd el, fogja még ő adni olcsób­ban is, hanem akkor mi nem fogjuk majd ismerni őtet. * — Ettől az évtől Bokát várók. Bará­tom, újévkor két darab ezer koronást láttam. — S mit éreztél a látásukra ? — Nagy vágyódást, mint a boldogta­lan szerelmes, mindjárt az a nóta jutott az eszembe: Elvonnálak én, csak adnának . . . Demeter,

Next

/
Oldalképek
Tartalom