Szatmár és Vidéke, 1913 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-07 / 1. szám

SZATMÁR É3 VIDÉKE. f 1 ll HÍREINK. — A Szabad Líceum ma dé­lután fél 6 órakor tartja első meg­nyitó előadását az Iparos Otthon nagy­termében. Előadó Kótay Pál faiparis­kolai igazgató, ki előadásában a lakás- esztétikával foglalkozik s bemutatja nem csak a modern, de egyúttal a művészi lakást is. — A második előadó dr. Tanódy Endre ügyvéd lesz, aki január 10.-én tartja meg előadását Morál és Antimorál cimen. — Ab Egyházi Irodalmi Kör utolsó adventi előadását- f. hó 5-én tartotta a Cecil-Egylet nagytermében. Sándor Yence főgimn. tanár elkalaszthatatlen akadály miatt meg nem jelenhetvén, helyette Bodnár Gáspár ült az előadó asztalhoz s rögtönzés- szerű formában korunk, leánynevéléséről ér­tekezett. Szembehelyezkedett azokkal a dr vatos áramlatokkal, a melyek a nőt eltérítik igazi hivatásától s megjelölte azokat az uta­kat, melyeken haladniok kell, ha hivek akarnak maradni a történeti és a keresztény hagyományokhoz. Őszinte és viharos taps fogadta meggyőző és lelkes előadását. Ezzel véget is ért az Irodalmi Kör társadalmi előadásainak sorozata, amely büszkén pillant­hat vissza az elért eredményre. Állandóan nagy és tanulni, okulni vágyó közönség ki sérte figyelemmel munkásságát, hogy a far­sangi vig napok után újra tanúja lehessen a nagybőjti előadásoknak, a melyek majd a természettudományok köréből merítik tár­gyukat. Ezt -vettük ki Szabó István prl.- kanonoknak, az írod. Kör. elnökének záró szavaiból is, aki megköszönte a közönség szives pártfogását s kérte továbbra is igaz, jóindulatát. Az utolsó felolvasó-est változa­tossá tételén buzgólkodtak : Dr. Barna Jánosné avatott és nagyhatású szavalatával, Vermes J. melodrámával, a növendékpapok énekkara és Hermann László, aki egy hegedű-kvartett eljátszásával szerzett nagy gyönyörűséget a műértő hallgatóságnak. — A Szatmári Jótékony Nő egylet közelebb tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy február hó 3-án kabaréval egybekötött táncmulat­ságot rendez. Az-est igen fényesnek ígérkezik s a kabarét egyes számai oly kiváló gonddal és. ötletességgel vannak összeválogatva, hogy messze felül fogja múlni a rendes kabaréprogrammokat s mintegy meglepetésként fog hatni a közönségre." Már eddig is több kiváló erőt sikerült megnyerni a szereplésre úgy, hogy ha még hozzászámítjuk a kabarét kővető táncmulatságot, bátran írhatjuk, hogy ez az idei farsangi mulat­ságok legsikerültebbjének Ígérkezik. E tárgyban a jótékony nöegyesület teg­nap délután gyűlést tartott a város­házán a melyen megbeszélték a Feb­ruár 3-ikán tartandó' estély részleteit kiosztották a Scherezád összes szerepeit a darabot nem rég adták elő Nagy- szöllösön a Ráthonyi Ákos rendezésé­vel és óriási sikert arattak vele. Váro­sunk szép leányai örömmel fogadták el a szerepeket, mert érzik, tudják ök azt, hogy a nőegyesület szegényei és árvái nagyon reá vannak szorulva ez estély jövedelmeire. A nöegyesület agilis jegyzője Varjú Ibolyka urleány rendezi az előadandó darabot és nem sokára naponként próbákat fog tartani a szereplőkkel, hogy egy sikerült es- télylyel örvendeztesse meg városunk közönségét. — Meghívó. A Szamos Csolnakázó Egylet folyó évi január hó 11-én a Casino öszszes termeiben zártkörű táncestélyt tart, melyre az illetékes közönséget tisztelettel meghívja a rendező-bizottság. Kezdete 9 órákor, zene: Szirmny. Családjegy 10 kor. Személyjegy 4 kor — A Sb. Dal- is Zeneegyesület február 1-én gazdag és változatos műsorral dalestélyt rendez a Társaskörben. — Ab Egyházmegyei Oltáregye­sület kiállítása e hó 9-én, csütörtökön dél­után 3 órakor nyillik meg. A kiállítást dr. Boromissza Tibor inegyéspüepök Öméltósága nyitja meg és beszenteli a kiállított tárgya­kat. A megnyitáson jelen lesznek özv. báró Vécsey Józsefné Desseffy Blanka grófnő, az egyesület fővédője, br. Vécsey Eszter, az egyesület elnöknője és Czebrián grófné. Az egyesület vezetősége kéri városunk közönsé­gét, hogy minél nagyobb számmal jelenjenek meg e kiállításon, mert az egyesület itt mulatja be, mire képesek az Oltáregylet hölgyei, egy év alatt mennyi szép munkát tudtak előállitani dacára annak, hogy heten­ként csak egy délutánt áldoznak e célra. A kiállítás 4 napon át marad nyitva és azután megkapják a folyamodó szegény templomok a különféle egyházi ruhákut és szerelvénye­két. A kiállítás megtekintése díjtalan, csak a kitett perselybe adhat ki-ki tetszése szerint adományokat. Itt egyúttal megemlitjük azt ie, hogy estélyét az Oltáregyesület e hó 28 án tartja meg igen változatos programmal. Si­került eZ estélyre megnyerniük a hires szó­nokot P. Buttykait, ki a tavalyi estélyen olyan fenomenális sikert ért el. — Tanári kinevezések. A vallás­áé közoktatásügyi miniszter Bakkay .Béla s Benkő Gáspár kir. kath. főgimnáziumi he­lyettes tanárokat a IX. fiz. osztályba sorozás mellett rendes tanárokká nevezte ki. Mindkét fiatal tanerő lapunknak jeles tollú, szorgal­mas munkatársa. Jól megérdemelt előlépte­tésükhöz örömmel gratulálunk I — Telekkönyvi kirendelések. Az igazságügyminiszter Bándy József szakolcai kir. járásbirósági betétszerkesztő telekkönyv­vezetőt a szatmárnémetii s Uszkay Tamás nagybányai kir. járásbirósági betétszerkesztő telekkönyvvezetőt a huszti kir. járásbiróság- hoz mint telekkönyvi hatósághoz hivatalból kirendelte. — Uj főispáni titkár. Csaba Ador­ján Szatmár vármegye főispánja Kálnay Gyula főispáni titkárnak a belügyminiszté­riumba történt berendelése folytán a főispáni titkári teendők végzésével Kóródi Katona János fehérgyarmati közigazgatási gyakor­nokot bizta meg. — Előléptetések a polgári isko­lánál. A vallás- és közoktatásügyi minisz­ter Kellner Fülöpöt, a szatmári polgári fiu­iola igazgatóját s Újhelyi Károly tanítót, a VIII. fiz; osztályba, JGemjén Eudre segéd­tanítót a X. fiz. osztályba előléptette. — Uj sáBBlÓSOk. A honvédelmi mi­niszter 1913. év január 1-ével dr. Jeremiás Bernit, Kerndler Ferencz, Sikolya Bálint, Pauliny Géza, Mauksch Sándor, Dobos Fe­rencz, Pap Komé), Tarbay Gyula, Bakó József, Dr. Ková'ssy Albert, Dr. Dengyel László, Cserényi Ignácz, Rupprecht Béla, Bognár József, Cserna Sándor, Wehz Zsig- inond, Burján Ernő, Hegedűs. Károly, Dobay András s Jamnik Istvánt a szatmári 12. honvédgyalogezred kötelékébe tartozó tart. hadapródokat tart. zászlósokká nevezte ki s egyben Burjánt, Dobayt és Hegedűst a nagy­váradi 4 sz. s Jamnikot a kolozsvári 21 sz. honvédgyalogezredhez áthelyezte. — Eljegyzések. Dr. Kiss Endre hely­beli fiatal ügyvéd jegyet váltott Reittmayer Mariskával Szilégycsehen. Dóka Piroskát, Dóka B rtalan földbir- tokos leányát Fehérgyarmaton eljegyezte Dr. Rácz József budapesti orvos. Balogh Ignác Selmecbányái pénzügyi számtiézt eljegyezte Balogh Matildkát, Balogh Vince dányádi birtokos hányat. — Esküvő. Feliésházi Fekésbázy Sándor s néhai neje rudr.óei Jelenyik Anna fia Zoltán,' Ungmegye szobránci járásának szolgabirája szombaton esküdött örök hűsé­get Jánkon Stéger Arthur s neje Kövi Jáu Aranka leányának, Alicénak. — Gyászhirek. Teleházy János nyu­galmazott cs. és kir. vezérőrnagy hosszas beteg­ség után életének 57-dik évében Soroksáron jobb létre szenderűlt. Az elhunyt fiatalabb éveiben a helybeli 5, gyalogezrednél szolgált és kedves, szeretette méltó modorával nagy népszerűségnek örvendett. Nyugodjék békével I Czógónyi Emik», Cségényi Károly bir­tokos 18 éves leánya rövid betegség után csütörtökön meghalt. Vasárnap délután te­mették e) nagy részvét mellett. — Gólya az országúton. Gom­bos Lajosné 37 eves gör. kath. asz- szony karácsony estét több társával együtt Batizvasváriban töltötte. Éjjel visszatérőben az országúton szülési fájdalmak lepték meg s egy egész­séges fiú gyermeknek adott életet. A mentők a gőztéglagyár melletti laká­sára szálitották. Anya és gyermeke — mint azt már különben is mondani szokás — a körülményekhez képest jól érzik magukat­— Statisztika. Az elmúlt 1912. évben a szatmári I. kerületben 1119 születési s 675 halálozási bejegyzés történt. Házasság köttetett 259. Az 1911. évben volt születés 1094, halá­lozás 696 házasságkötés 279 I igy a születés 1912 évben 25-el több, ha­lálozás 21-el kevesebb s házasság kö- tés pedig 20-al volt kevesebb az 1911 évben. — Szerencsétlenség. Módis Károly szatmári lakos 5 éves Károly nevű fia, Vár­domb-utcai lakásán szerdán délután egy forróvizzel telt üstöt magára rántott s a kis I fiú oly súlyos sérüléseket szenvedett, bogy a I közkórházba szállítása után néhány óra múlva meghalt. A csendőrség szigorú nyomozást indított, bogy a szerencsétlenségért kit terhel a felelősség. — Czukorbetegségek olyany- nyira makacs székrekedései ellen való­ságos specifikum a Ferenoz József- keserüviz. Reggel éhgyomorra adunk 1 decit felmelegitve. Az igazi Ferencz József-keserüviz az összes hashajtó sze­reket természetes, erőteljesen oldó ereje fnlytán -túlszárnyalta már. Ezt bizo­nyítja Cantani tanár a láng eszü ku­tató is, mikor azt írja, hogy a ter­mészetes „Ferencz József“ keserüviz nemcsak mint könnyű hashajtószer nyilvánítja hatását, hanem lassankint olyanuyirá javítja a gyomrmüküdéáét, hogy teljesen pótolja a karsbaldi vi­zeket fivér]link az üzletekben és gyó^y- tárakban határozottan valódi Ferencz József-keserüvizet, nehogy valamely gyenge forrás vizét kapjuk 1 — Az uj fónyképésseti is fes­tészeti műterem megnyilt Deák-téren, a Pannónia udvarának földszintén. Kényelmes kocsi bejárat. Tisztelettel Scherling Antal. -í- Telefon 375. < 36 Terményárak. A termény neme K f K f Tiszta búza . . . 24 40 22 _ » gy«ngo• • • 20 40 — — Rozs.......................... Árpa . '. . . Zab 1 . . ... 18 60 — — 18 40­­Tengeri ó ... 18 40 16 80 . “j • .* • — — — — Kása . . — — — — Fehér paszuly . . — — — — Tarka paszuly . . — — 22 — Szilva .................... — — |-­— Kr umpli .... í 4 40 3 80 Szalonna ó 2 — 1 76 I-ső rendű marhahús 1 60 1 44 Il-od „ marhahús — .-­— 1 -­Se rtéshús . . . . 1 68 — 1 ­és világosan úgy kérje és fogadja el, ha szappant vesz, hogy KOLOZSVÁRI (HEINRIG H-féle) Oly cenn szappan Tojás Mandula Márvány „ A kolozsvári gyógyszappan-gyár azért lett világhírű, mert a legdrágább és teljesen ártalmatlan anyagból kétziti szappanait. c — A Nap a magyar újságírás szenzációja. Tessék elolvaeni és feltétlenül meggyőződik róla, aminthogy azonnal kon sfcatálni fogja azt is, hogy a Nap a magyar közönség legkedvesebb lapja. A 48-as eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hű és törhetetlen szószólója. Főszerkesztő Braun Sándor. Dr. Hajdú Miksa társszerkesztő Munkatársai: a magyar újságírás kitűnő ségei. Példányszáma amerikai újságéikor 155 000 példány naponkint. Egy szám 6 fillér. Előfizetési ár: egy évre 18 korona, félévre 9, negyedévre 4 korona 50 fillér, egy hó­napra I korona 60 fillér. Minden jó magyar fizessen elő A Nap-ra! •—■ Minden jókedvű ember asztalán kell, hogy olt legyenek u Fidibusz eddig megjelent évfolyamúi diszkötésben. Egy-egy évfolyam ára 5 korona. Aki az 1905—6., 1007., 1908., 1909. és 1910-es évfolyamokat egyszerre rendeli meg, 25 százalék enged­ményben részesül. Megrendelhető a Fidibusz kiadóhivatalában, Budapest, Rökk Szilárd­utca 12. Felelős szerkesztő: Dr. Fejet István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdono* és kiadó: Morvái János. Neubauer János sodronykerítés gyára DEB.RECEN, Kétmalom-utoa 4. sz. Telefon 768. •»{srvfs: Ajánlja a legújabb világszabadalommal bird gépsodronyfonatját, mely a két szélén mere­vítő huzallal van ellátva és felié szélén tüs­késre készítve: Sodronykeritéseket szabadal­mazott betontömbös csöves oszlopokkal; erős egyszerű és díszes kapukat, sjtákat, szabadul- mázott trígya-hordtf puttonyt, sodrony kocsi ülést, sodrony ágybetétet, építkezéshez rabicz hátét, szabadalmazott menyezet nádfonatot, drét kosarat, áthányó rostát, szikrafogdt, azon­kívül mindenféle drétmunkát a legjutányo- sabban elkészít. Árjegyzéket kívánatra Ingyen és bérmentve küld. SOLLST GMT löbb mink 2000] jirvos mini a legmegbiz | . hatóbbak ajánlja. ' A kirakatokban ki* J függesztett OLLArec^ ? lamtáblácsk.ik az el.i-j árusító helyeket jelzik^ ÜÁra4.6és8K.^ ituszatjáérh bebizonyított legjobb hygienikusl GUMMI­. különlegesség’ l Teljes jótállás. 1 Mindenütt kapha tó .J h Árjegyzék ingyen.^ LOllAg ummigyárábóy r WienlT/ M Praler- kstrasse57 Az OXaliA Szatmáron kapható: Brédy Béla, Barték László, Rorhlich Sámuel, Kun Aladár és Hercz Sándornál. 70—100 Kedvelt minőségek: 1203 íz. tucatja 6 korona, 1204 az. tucatja 8 korona. ÓLLÁ gummi saját eljárás szerint készítve és tör­vényileg védve van. O. K. I. K. 25-420 éa 35.789. A VILÁG' LEGJOBB-Ä.25 angol Isiráljr udvari szállítói. Különlegesség : „KINGDOH.RLEND“ az angol király őfelségének 5 órai teájí Kapható : Walion Henrich Fia utódai Doha Tivadar és Gézánál és 7—10-A. walesi laerceg' szállítói. Az /CT. X.“ TEÁK. rendkívül kiadók és aromatikusak. Károlynál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom