Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-03-26 / 13. szám

— Az ápril. 17.-i napfogyatkozás. Április elején részleges holdfogyatkozás D?'/. amelyet áprilíi 17 ón 5apfogyatkozás kövuj, A napfogyatkozás központján í'js á vonal i Dál-Amerika északi részén lu-zdődik és Venezuelán, Angol-Guyitnán, az Atlanti óceánon, északnyugati Spanyolországon, Észak-Franciaországon és Németország északi részén át, egészen Oroszországig fog ter­jedni. Venezuelában a napfogyatkozás nap­keltekor éppen véget ér, Szibériában pedig éppen napnyugtakor fog kezdődni. Magyar- országon délelőtt 11 és 12 óra között következik be a napfogyatkozás. Dél felé a fogyatkozás egészen Afrika és Arábia északi részéig lesz látható. — Csak Mauthner-féle magvakat f. vásárolnak helyesen gondolkodó, számitó gazdák és kertészek még akkor is, ha mások olcsóbbak volnának, mórt tapasztalatból tudják, hogy ez csakis a magvak rovására és a vevők kárára lehetséges. 7—7 — Méhészeti tanfolyam Szatmá- rön. Az okszerű méhészet ismertetése és terjesztése céljából a vasúti alkalmazottak | részéreözatmár-Németiben 1912. jul. 1—18-ig s jul. 22. aug. 8-ig terjedő időközökben méhészeti tanfolyam fog .rendeztetni. E tan­folyamra 35 hallgató vétetik fel. A részt- - . vevők a vasúti nevelőtápintézetben díjtalanul kapnak lakást és ellátást. A pályázni szán­dékozók 1 koronás bélyeggel ellátott kérvé­nyüket egy hónappal a tanfolyam kezdete előtt nyújtsák be a földmivelési miniszterhez. — Lelkigyakorlatok. A Szatmár- Egyházmegyei Középponti Oltáregyesület lelkigyakorlatai, melyeket Varjas Endre egy­házmegyei oltáregyesületi igazgató vezet, 1912. március hó 30.-án, 31.-én és április hó l--jén folynak le a zárda nagytermében. Kezdete mind három napon délután pont 2Y4 órakor. Április hó 2.-án reggel 8 órui szentmisén közös szent áldozás. — Eltűnt földbirtokos. Spitz Jenő 52 éves fehérgyarmati földbirtokos és gőz- malomtulajdoDos hetekkel előbb nyomtalanul eltűnt. A vagyonos embert nagy börze vesz­teségek érték s eltűnése előtt egy héten keresztül cigány és pezsgő mellett mulatott. Mikor eltűnésének hire szárnyra kelt, a hitelezők tömege megrohanta a családot, azonban az adósságok fedezésére állítólag elegendő vagyon maradt. A család tagjai közül senki sem tud semmit Spitz hollété­ről és most hozzátartozói köröztetik. — Tóth Kálmán újabb bűnei. Említettük már, hogy Tóth Kálmán szat­mári születésű kereskedősegéd Kolozsváron több rendbeli betörést követett el s ezzel kapcsolatban szatmári bűnei is kinyomoz­tattak. Tóth Kálmánt átkisérték Szatmárru, I hol szintén több rendbeli lopás bűntettével vádolták. Kiderült, hogy dr. Lengyel Zol­tánná ékszereit, Kovács Lajos németi ref. . lelkész, Lévay József s Asztalos József aranyóráit is-ő lopta el. Mindezeket zseb­kendőbe kötve a Szamos parton a homokba helyezte el, mdjd onnan kivette s édes anyja lakásán elrejtette. Itt találták meg a nyo­mozás során valamennyi drágaságot, dr. Len- gyelné 500 korona értékű briliáns gyűrűje kivételével,’ melyet 50 koronába csapott be. Helyszíni szemle után az ügyészség foghá­zába kisérték. — A mózesfalusi gyilkosság- Az Avas, mely eddig is a legtöbb bűnügyet szolgáltatta, újra beszéltet magáról. A leg­újabb Mózesfalubnn történt, Mois Péter, Vaszil és György rokonsági viszonyban ál­" lottak egymással, de, nem a legjobb egyet­értésben. A két Mois összefogott György ellen, mert egy örökség ügyből kjtudta I őket, de hozzájárult az is, hogy a két Mois I egy leányt szeretett s ez elég volt arra, hogy bosszút forraljanak ellene. A két Mois lesbe állott s f. hó 22-én a gyanútlanul haladó Györgyöt lélőtték. A lövés bár halá­los volt, rávetették magokat a szerencsétlen áldozatra s fejét össze vagdalták! A két gyilkost azonnal letartóztatták s bekísértek az ügyészség fogházába. — Egyszer megmosakszunk Föl­des-féle Margit-szappannal, majd bekenjük arcunkat Földes-féle Margit-krémmel s azon­nal érezni fogjuk azt. a nagyszerű hutást, a melyet e készítmények előidéznek. Arcunk üde, ruganyos, Lófehér, harmatos lesz s az összes arctisztátlan9ágok eltűnnek. Zsirtalan, ártalmatlan. .Kapható minden gyógyszertár­ban ós drogériában. Postán küldi gutori Földes Kelemen gyógyszerész, Arad. — A Szatmár— erdó’di h. ő. va­sútnak f. év épp; 1-én életbe lépő uj me­I netrendje az előzőhöz képest csak annyi vál­tozást hozott, hogy az este Szalmárról 6 ó. 07 perckor érkező s Szatmárhegypiacról este 8 46 perckor induló s Szatmárru 10 órakor érkező vonatok újból forgalomba helyeztetnek. — Gyógytárak eladása. De ni eh Endre gyógyszerész a Magyar Koronához cimzett reáljogu gyógytárát 235,000 koro­[• nácrt eladta Szegő Imre kassai gyógysze­résznek.— Rohrlich Sámuel,tulajdonát ké­pező „Megváltóhoz* címzett reáljogu gyógy ­SZATMÁR ÉS VIDÉKE. tárt pedig 203,000 koronáért a Szatmárvár- megyei takarékpénztár r. t. vásárolta meg s 11 vezetéssel Brün Sándor gyógyszerészt bízta inog. — Anyák figyelmébe! Világhírű gyermekörvösök egyhangú véleménye, hogy I gyermekek elismert, legkiválóbb tápszere az elvál .sztás idejétől kezdve a „Phospha- tine Fulliéres*, mert nagyon könnyen emészt­hető, igen kellemes izü, a fogzást megköny- nyi 1 i és biztosítja a Csontrendezer fejlődését. — Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság közgyűlése. Leg­nagyobb hazai biztositó intézetünk, az Első Magyar Általános Biztosító Társaság e hó. 16-án tartotta gróf Csekonics Endre v. b. t. tanácsos elnöklete alatt ezidei közgyűlését, melyen a főúri világ és a pénzügyi kiváló­ságok nagy számmal vettek részt. Elnök a közgyűlés határozatképességének megállapí­tása után meleg részvéttel emlékezik meg gróf Zichy Nándor és Szende Károly igaz­gatósági tagok elbunytáról és érdemeiket a mai közgyűlés jegyzőkönyvében örökítik meg. Az igazgatóság jelentését onuodi Ormódy Vilmos főrend, vezérigazgató terjesztette elő, mely szerint annak dacára, hogy a lefolyt év üzleti eredményét a nagymérvű tűzkárok igen erősen befolyásolták, mégis a társaság ötvennégy éves fennállásának tartalma alatt a legjobb évi eredményt matatta. Az évi - mérleg 5.267.882 korona 88 fillér tiszta nyereséggel zárult. Az igazgatóság indítvá­nyozza,. hogy a jutalékok levonása és külön­féle tartalékalapok dotálása után 3.200.000 kor. osztalékul fizettessék ki, részvényenként 800 korona mely összeg a részvényeseknek július elseje helyett márc. hó 18-tól kezdve fizettetik ki a társaság főpénztáránál. A közgyűlés a jelentést egyhangúlag tudomá- suD vette, az igazgatóság indítványait elfo­gadta és a felmentvényt úgy az igazgató­ságnak. mint a felügyelő bizottságnak, meg­adta és Bókay János részvényes indítványára az elnöknek, ormódi Ormódy Vilmos vezér- igazgatónak, a kormányzótanácsnak, a vá­lasztmánynak, a felügyelő-bizottságnak és a tisztikarnak jegyzőkönyvi köszönetét szava­zott az elért fényes eredményért. Jóváhagyta tovább a közgyűlés az igazgatóság és a vá­lasztmány közös elhatározásából kifolyólag a közhasznú és jótékonysági intézetek számára megszavazott adakozásokat, melyek az eddigi adakozásokat jóval felülmúlják. A választ­mányba dr. Gaál Jenőt, gróf Széchenyi Pált, gróf Wenckheim Dénest ós gróf Zichy Ala­dárt választották meg. A társaság igazgató­sága Hajduska Albert vezértitkárt aligazga­tóvá nevezte ' ki. — Az 1911. óv üzlet eredményéről szóló mérleget az utolsó ol­dalon közöljük. — Dr. Bartha József ügyvéd irodáját Hunyady-utca 23. sz. alatt {az Attilla-u. keresztezésénél, a Májercsik-ház- ban) nyitotta meg. Lakása Bercsényi-utca 52. sí. alatt. 10—10 — Kettős gyermekgyilkosság. Halmiban tegnap letartóztatták két rendbeli gyermek gyilkossággal vádolva Papp Sándor asztalosmester két leányát. A szégyenbe esett két leány bűnös utón szabadult meg magzatától. Az egyik még karácsony táján egy félreeső helyre dobta el újszülött gyer­mekét, a másik bűne tegnap derült ki s az utóbbival kapcsolatban a karácsonyi eset is napfényre jutott. Mindkét leányt az ügyész­ség fogházába kísérték. — Elitéit tolvajbanda. A kir. tör­vényszék f. bó 20-án vonta felelősségre Derűjén György, Schmidt Adolf, Cropper Ármin és Nagy Mihály nagybányai lakoso­kat, kik a múlt évben tolvajlás céljából szövetkeztek. A kir. törvényszék a megtar­tott tárgyalás után Demjént egy évi bori önre és három évi hivatalvesztésre, társait 3—3 havi fogbazra^itélte, A- ítélet jogerős. — A Nóhma Lajos Jóasef kávés üzletét átvette Benkő Sándor, kinek előzé­kenysége és szakképzettsége biztoeitja a vevőközönséget, hogy 10—12 százalékkal olcsóbban szerezhetik be kávé szükségletü­ket mint bárhol. — Ahova feljárni is bajos.... A sikárlói legmagasabb hegyen termett ki­tűnő 8Íkárlói bor egy félliteres butelia az üzletben idei 20, tavalyi 30 krajcár. Saját töltésű 4 éves Sikárlói pocsenye bor „Hun­gária gyöngye“ címen egy butelia 50 kraj­cár. Házhoz vive sikárlói bor egy félliteres buteliában idei 16, tavalyi 20 krajcár. Pe- | csenye bor egy félliteres butelliában 25 kr. j — A Nap a magyar újságírás < szenzációja. Tessék elolvasni és feltétlenül meggyőződik róla, aminthogy azonnal kon­statálni fogja azt is, hogy a Nap a magyar közönség legkedvesebb lapja. A 48-as eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hű ,és törhetetlen szószólója. Főszerkesztő Braun Sándor. Felelős szerkesztő: Hacsak Géza. Munkatársai: a magyar ujságirás kitűnőségei. Példányszáma amerikai ujságsiker : 155.000 példány naponkint. Egy szám 2 krajcár. Elő­fizetési ár: egy évre 16 korona, fél évre 8, negyedévre 4 korona, egy hónapra 1 korona 40 fillér. Minden jó magyar fizessen elő A Nap-ra! Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. !! Minden idényre !! legelegánsabb férfi-ruhákat készít Szabó László férfi-szabó Debrecen, Széchenyi-utca 1. sz Megrendelések felvétele végett meg- ------hívásra vidékre leutazok. — — Ü 2 1—26 S 178 — 1912. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, bogy a nagyszöllősi kir. járásbíróságnak 1911. évi Ap. I. 404—3. számú végzése következtében Dr. Feuer Mór ügyvéd által képviselt Berger Hani javára 96 kor. s jár. erejéig 1912. évi febr. 27-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt és 900 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: tinók és ól, nyilvános'árverésen eladatnak. Mely árverésnek a hal mii kir. járásbí­róság 1912-ik óvi V. 77. számú végzése folytán 96 korona tőkekövetelés ennek 1911. évi nov. hó 29. napjától járó 5 százalék kamatai, egyharmnd százalék váltódij és eddig összesen 50 korona 13 fillérben bírói- lag már megállapított költségek erejéig, Tek- házán adós lakásán, leendő megtartására 1912. március 28-ik napjának d. u. 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy uz érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §§-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- ós felfllfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertok volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Halmi, 1912. évi március hó 14. napján. MarkOVÍC8 Mór kir. bír. végrehajtó. 173—1912. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kii*. törvény­széknek 1911. évi D, 7. 45. számú végzése következtében dr. Szeőke Báliat ügyvéd ál­tal képviselt Farkas Dávid javára, 103 K 50 f s jár. erejéig 1912. évi febr. hó 21-én foganatosított kielégítés végrehajtás utján le- ée felülfoglalt és 700 K-ra becsült kö­vetkező ingóságok u. m.: egy bika nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a balmii kir. járás- bíróság 1911-ik évi V. 567/2. számú vég­zése folytán 103 K 50 f tőkekövetelés, en­nek 1911. évi augusztus hó 4. napjától járó 5 százalék kamatai, és eddig összesen 64 K 01 fillérben biróilag már megállapított költ­ségek erejéig, Nagy Ginczén adós lakásán a községházánál leendő megtartására 1912. évi április hó 10-ik napjának délelőtt 10 Órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 188l. évi LX. t-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a leg­többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az árverezendő ingóságo­kat* mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1908. évi LXI. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Halmi, 1912. évi március hó 16-ik napján. Markovic8 Mór kir. bir. végrehajtó. it érd hogy lehetőleg összpontosítsa szükségleteinek beszer­zését egy cégnél, mert ezúton védi érdekeit legjobban. Előnyei: 1. Nem kell ismeretlen céghez fordulnia. 2. Nem lesznek szétágazó kötelességei. 3. Állandó összeköttetésnél pontos és reális kiszolgálást biztosit mugának. 4. Állandó összeköttetése mindig vigyázni fog önt ve­vőjének megtartani. Saját érdeke, hogy csak ismert, előkelő céget tiszteljen meg bizalmával. Aufrecht és Goldschmied utóda Társa r.-t. Budapest, IV., Károly-körut 10. szám. Kaphatók kényelmes havi lefizetésre, állandó összeköttetésnél folyószámlára is: 1. A magyar és német irodalom összes termékei. 2. Képek. 8. Bőröndök és bőröndáruk. 4. Férfi fehérnemiiek. 6. Látcsövek. 6. Fényképkészülékek, felszerelések. Fenti 12 osztályunk összes cikkei elsőrendű minőségűek és minden osztály cikkeiről _külön kimerítő árjegyzékkel rendelkezünk és a kivánt árjegyzéket ingyen és bérmentve küldjük. Elvünk: Vevőkörünk megtartása, pontos kiszolgálás méltányos árak révén. Minden felvilágosítássá] szivesen szolgálunk. 18— 7. Vadászfegyverek, pisztolyok, flóbertek. 8. Chin a ezüstáruk. 9. Csillár- és petróleum-lámpák. 10. Rézbutorok. 11. Szőnyegek. 12. Mindennemű hangszer. Festék, lack, kence, kocsikenőcs, gépolaj, Pirolin égő-olaj lámpával együtt legolcsóbban beszerezhető: NEUMANN NÁNDOR vegyészeti-gyár rószv.-társaságnál DEBRECEN. 29-68 ahlström m Géza városi kutmester kútfúrási vállalata Majláth-u. 9. Telefon 233. eiám. Szivattyúk felsze­relését elvállalja. « 1 jr , t 1. Gál Kálmán, Bar tők László, szatmaron kapható*. Rorhlich Sámuel, Kun Aladár -------------------------és Hercz Sándornál. 80—100 TO LLA* bebizonyithatóan a legjobb bygienikus GUMMI 2 évi jótállás minden áráért Ára 4,6 és 8 X tucatjáért. Mintagyttjle- ményekiaáb " válogatva 6 K. GUMMIT több mint 2000 orvos, m int a legmegbizhatób- bat ajánlja. OLLA kapható minden gyógy­szertárban sjobbdro- gueriában^—£ Érdekes árjegyzéket ingyen küld Qlla Gummi gyár Wien, 11/810. Práterstasse 57.

Next

/
Oldalképek
Tartalom