Szatmár és Vidéke, 1912 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1912-01-02 / 1. szám

ban kifizetünk. Egyszóval nem olyan vidám a Szilveszter éjszaka, mint amilyennek lát­szik és az a pápa, a ki Nagy Konstantint megkeresztelte, bizonyára nem gondolta, hogy annyi pogány sóhajtás fűződik még a nevéhez. Hanem szerencse, bogy itt van a régi jó reménység, amely táplál bennünket és a mely a következő éri Szilvesztert von­zóbban és csábítóbban tünteti föl. Mulato­zás és szomorkodás közben mégis csak a reménység az, a mely a lelket tartja és a mely tüzet kölcsönöz az adósságra megivott ujesztendei pezsgőnek. Ebben a mi mozgalmas életet élő városunkban volt vigság, untig, vendéglők­ben, társaskörökben vidáman szórakozva kívántak a mulatozók egymásnak boldog uj esztendőt, mely hogy boldogabb legyen, mint a£ előző ér, mindnyájunk óhaja és kívánsága. * — Kinevezések a honvédségnél. A király a ra. kir. honvédség tartalékában a 12 honv. gy. ezrednél Pap Aurél, dr, Szentpáli Gavallér Aladár, dr. Jurcsó L ajos, Pipcsák István, Fehér Jenő, Vas István, Papp János H., Holló Géza, Groszman Ignác, Nagy András, dr. Szőke Sándor tart. zászlósokat, tart. hadnagyokká; Takács Gyula, Tötöí János, Mihálka Lajos, dr- Imrédi Vilmos, Kassay Endre, Tamás Géza, Nánássy István, Kahle Frigyes, dr. Pinkóczy Sándor, Märtz Nándor, Bartha Jenő s Tóth Gyula tart. hadapródokat tart. zászlósokká, dr. Kovássy Albert, dr. Lengyel László, Cserényi Ignác, Janinik István, Rupprecht Béla tart. őrmesterhadapród-jelölteket tart. badapródokkká, a cs. és kir. 5. gyalogezred­nél Tombory Ernő tart. zászlóst tart. had­naggyá nevezte ki. — Előléptetett fogház-felügyelő. Az igazságügyminiszter Márton Lázár fog­házfelügyelőt a X. fizetési osztályba elő­léptette. — Változás a takarékpénztárban. Madzsar János a Szatmári Takarékpénztár­egyesület pénztárnoka, ki a pénztári ügy­kezelést ritka buzgalommal s lelkiismeretes­séggel látta el évek hosszú során át, dec. hó végével nyugalomba vonult. Helyét Haller Ferenc foglalta el, ki az intézetnél eddig mint könyvelő működött. — Jubileumi kitüntetés. Firczák Gyula munkácsi püspök -50 éves papi jubi­leuma alkalmából. Gönczy Antal gör. kath. esperest szentszéki tanácsosnak nevezte ki. : — Szerződtetés. Grömöry Vilmát, színtársulatunk volt tagját, ki jelenleg Kö- vessy színtársulatánál működik, a jövő szini szezonra Almássy Lajos, a szegedi színház igazgatója szerződtette. — Választás. A Szatmári Polgári Takurékpónztár r.-t. igazgatósága Váczy Károlyt, a tamásii Hitelbank főkönyvelőjét ügyvezető főkönyvelővé, Mertz Károlyt köny-r velővé választotta. — Rudnyánszky Gyula hazajön. Rudnyánszky Gyula az ismert magyar költő, akit hat esztendővel ezelőtt Amerikába haj­tott a lelki nyugtalanság és a sors kiszá számithatatlan játéka, ez év elején visszatér hazájába, Rudnyánszky Gyula költői tüze és temperamentuma annyira értéke a ma­gyar irodalomnak, hogy bizouyára általános örömmel fog találkozni hazatérésének hire. — Eljegyzések. Deési Telek István gróf Károlyi Lajos tótmegy őri uradalmának intézője eljegyezte nagyszalontai Klauszer Zsófikét Nagybányán. özv. Izik Vilmosné sz. Ilosvay Erzsé­bet úrnőt eljegyezte Duha Tivadar szatmári kereskedő. — Esküvő. Horváth László, a Magyar Kereskedelmi Hitelbank főtisztviselője, dec. 27.-én tartotta esküvőjét Kovács Katicával, Kovács Ábrahámnak, a szatmári fakereske­delmi r.-t. igazgatójának leányával. — Szinészházasság. Kiss Miklós, Köyessy Albert ungvár—munkácsi ezinikerü- let színtársulatának lírai szerelmes színésze jegyet váltott Pongrácz Mutilddal, színtár­sulatunk volt tagjával. — Házasság. Farkas István jóbir- npvü könykötő iparos és Vince Teréz vasár­nap délelőtt házasságot kötöttek. — A vörheny áldozata. Súlyos csapás érte Dominus Simon helybeli éksze­részt. Kis fia Imre 4 és fél éves korában vörheny ben elhunyt. A csapás annál meg- renditőbb, mert légid, fiát Miklóst, ki a keresk. iskola kitűnő tanulója volt, alig pár hete temette el. — Megrendítő osapás érte Val- kovics Sámuel helybeli közismert vendéglőst. Alig nehány év alatt két fia vált meg az élettől, az egyik Szatmáron, a másik Bécs- ben. Két fia után feleségét vesztette el, hug most a napokban a harmadik fiú is öngyil- lett Budapesten. A mélyen sújtott család iránt városszerte nagy a részvét. — Színészet Nagykárolyban. Ne- ményi Lipót színtársulata f. hó 1-én kezdte meg előadásait Nagykárolyban. Megnyitó előadásul a Cigányszerelmet adták. SZATMÁR ÉS VIDÉKE. — A város államsegélye. Kará­csony ünnepére kellemetlen meglepetés érte a várost uz államsegély eokut emlegetett harmadik milliójának kiosztásában. 15.000 koronát utalt ki n belügyminiszter, holott 20.000 koronát kellett volna kapnia. Keve­sebbet kupott, mint várni lehetett. A belügy­miniszter ugyan a szétosztással kapcsolatos rendeletében azzal biztatja a várost, hogy a rendőrség korszerű fejlesztése körül fog tehermentesítéséről gondoskodni. Ez azon­ban még csak ígéret, még pedig igen bur­kolt formában tartott ígéret. Kétségtelen azonban, hogy ha ezt jól oldja meg a kor­mány, a városnak nem lenne oka sajnálni a cserét: készpénzsegély helyett a jó állami rendőrséget. — Államsegély a zeneiskolának. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a szatmárnémeti dal- és zeneegyesület zene­iskolájának folyó tanévi államsegélye fejében 2000 koronát utalványosott. — Karácsonyfa-ünnepély a nő-1 egyleti árvaházban. Folyó hó 23-án esti 4 órakor szép és megható karácsonyfa-üune- pélye volt az árváknak. A nőegyleti hölgyek élükön Jékei Károlyné alelnöknővel dúsan megrakott karácsonyfát állítottak. Az ünne­pélyen a hölgyek közül sokan vettek részt. A gyermekek meghatva-állották körül a csillogó fényű karácsonyfát, szent énekeket énekeltek és alkalmi verseket mondtak. Be­fejezésül dr. Fechtel János egyleti főtitkár kis buzditó beszédet intézett az örvendő ár­vákhoz, mire a jelenlevő hölgyek az aján­dékokat kiosztották. A jótékony nőegylet karácsonyfá­jára adakoztak : Hehelein Károly nagypré­post 200, özv. Vécsey Józsefné báróné 10, özv. Uray Gézáné 10, Cséosey Ferencné 10, Sepsy Károlyné 10, Ferenczy Jánosné 10, Földesv Ősz kár né 6, özv. Ruprecht Józsefné 5, Szlávy Dezsőné 4 koronát. Varjú Sándorné 11 meleg alsószoknyát és 12 pár harisnyát, Bíatniczky Istvánné játóktárgyaknt, dr. Tí­már Zsigmondné 12 pár harisnyát és 12 zseb­kendőt, Páskuj Angéla 12 kötőnek valót, Delltnann Izidorné ruhának valót, Izik Vil- mosHÓ 10 kosárka déligyümölcsöt. Pirkler Józsefné fügét, Kaufmann Ignácné fügét és cukorkát, dr. Gőbl Alajosné 15 méteres barchetet, Mertz Józsefné 10 drb trikót, Szentgyörgyi Blanka 2 drb trikót, Ficzere Jánosné déli gyümölcs, Breczkó Jánosné 21 drb narancsot. — Betegek karácsonya. A köz­kórházban is megható szépen ünnepelték Karácsony szent estéjét. A kori eremben fel­állított szép karácsonyfát körülvevő gyermek­sereg hálatelt szívvel mondott köszönetét jótevőiknek, kik lehetővé tették, hogy e szép estén együtt örvendezhessenek a Jézuska ajándékainak. Igaz, hogy az örömbe egy egy keserű könycsepp is vegyült, a mikor a sze­gény beteg táyo|i otthonára, családjára gon­dolt — de mégis érte a szeretetnek egy meleg eugára, a mely bearanyozza nekik ezt az estét és kiemeli a hétköznapok sorából. A kórházi betegek karácsonyfájára adakoztak: Szabó Norbert nagyprépost 21 K. Unger István bankfőnök 2 K, Szlávi Dezsőné 2 K, G. J. 2 K, Majdik Árpádné könyveket, özv. Hérmán Mihályné 3 K, Horváth István 2 K, Kövessy Győzőné könyveket, Bottyán Istvánné 2 K és édességet, Ujvárossi Károly 1 K, Emerich Tivadarné ruhaneműt és gyü­mölcsöt, Fapp János 10 K, Tasi Margit 2 K, özv. Néhma Ferencné 2 K, U. Annuska és Gyurka 2 K, Szentiványi Sándor Aranyos- megyes 4 K, Fodor Györgynó 2 K, özv. Lővy Miksáné képeskönyveket, Krassó Mik- sáné édességet, Pirkler Józsefné gyümölcsöt és édességet, Kovács Bálint né 2 K, Dénes Sándor 2 K, Hronyecz (Antalné süteményt, Brokné 1 K, Kissné 1 K, Szücsné süteményt és dinnyét, Szabó József kolbászt. Fogadják a nemes szivü adakozók a szegény betegek hálás köszönetét. — A Kereskedelmi Csarnok Szil­veszter-estélye. A Kereskedelmi Csarnok is tradíciójához méltóan búcsúztatta el az ó évet sok szórakozást, élvezetet, sőt gyönyö­rűséget is nyújtva azoknak, akik ott szép számmal megjelentek s az ügyesen, okosan összeállított programmot végig hallgatták. Nem szabad kicsinyelni a dilettuntismust, hanem dicsérni kell azokat, akik önként, vagy rábeszélésre részt vesznek a társadalom kü­lönböző mozgalmaiban és tettre készségükkel, akarni vágyásukkal színessé és sokszor élve­zetessé teszik a különben bizony egyhangú városi életet. Ezúttal nemcsak a sablonos jó kritikát, de elismerést is érdemelnek azért, amit nyújtottak. Az egész programmot majd­nem kivétel nélkül fiatal erő szolgáltatta s ugyancsak küzdeniük kellett az előítélettel, amely előadásukat megelőzte; most már el­árulhatjuk, — erre nem volt ok — mert egészben szépet és élvezhetőt nyújtottak és kiflön-külön is derekasan megállották helyü­ket. Hozzájárult a sikerhez a rendezés, amely szakavatott kézzel becsülésre méltó buzga­lommal oldotta meg feludatát s önzetlenül, csupán a város, az ügy iránt való lelkese­désből sok fáradsággal kiegyenlítette a hibá­kat és összhangot teremtett a különböző sze­replők között. Feldmann Ernő humoros, de kimerítő prológust, azaz programmot adott, majd Halász Bözsike fiatalságától nem várt értékes zongorajátéka következett, amely után Gál Jenő tartotta meg sok szatirával megirt, lokális aktuálitásokkal fűszerezett felolvasását u hallgatóság állandó derültsége mellett. Zeisler Erzsiké egész otthonos biztonsággal, bájosan adta elő dalait Zsürger Sándor zon- gorakiséretével. Glück János suját verseit figyelemmel hallgatták, majd jól mulattuk Beer Sándor ügyesen előadott monológján. Ungár Sándor szép éneke után az est leg­vidámabb száma, „Valami hibája van“ cimü kedélyes bohózat következett, amelynék ren­dezésén meglátszott a Baróti Jenő hozzá­értése; a szereplők egész otthonosan érezték magukat a festett deszkákon s a mulatságos darab lehetetlen helyzeteit a legközvetlenebb természetességgel oldották meg. A színdarab­ban Kalocsai Irénke, Molnár Erzsiké, Beer Sándor és Frenkel Pál szerepeltek. A prog­ramúi után tánc következeit, umely különösen éjfél után a legvidámabb hangulatban a késő reggeli órákig tartott. By. — Statisztika. Az 1911. évben nz I. kerüli anyakönyvi hivatalnál 1091 szüle­tési eset lett bejelentve. Ebből 566 fiú s 525 leány. Ezek közül elhalt 81 fiú és 70 leány. Meghalt 694, így a tényleges szaporodás 396. Házasságot kötött 278 pár. — Ingatlan forgalom. Rohrlich Sámuel gyógyszerész özv. Okolicsányi Béláné Bercsényi. u. 23 sz. házát 4800Ö koronáért megvásárolta. — Megszűnt lap. A „Nagykároly“ c. heti lap, melyet ügyes, eleven tollal Ro­senfeld Zsigmond szerkesztett, f. év január 1-vel megszűnt, s ezentúl havonként egyszer mint a „Szatraármegyei Közlöny" melléklete fog megjelenni, mely lapnak szintén Rosen- feld Zs. a szerketője. — A matolcsi eset. Megírtuk, hogy Szolomajer Lajos matolcsi jegyző dec. 20 án browning revolverével Labo9 Aronné nevű szakácsnéját halálra sebezte. A vizsgálat kiderítette, hogy nem gyilkosság, hanem gon­datlanság történt. Mikor a revolver az azt takaritó Lábosné kezében elsült, Szolomajer azt a Lábosné kezéből oly vigyázatlannl ragadta ki, hogy a revolver ismételve elsült s a löveg Lábosné mellébe fúródott. A kir. ügyészség gondatlanságból okozott emberölés vétsége miatt nyújtott be vádiratot Szolo- májer ellen. — Hirdetmény. Tudomásomra jutott, hogy a város területén levő gyümölcsösökben u vértetü fellépett, miértis felhívom a város közönségét hogy gyümölcsöseiben mihelyst a vértetü fellépett, annak irtását azonnal kezdjék meg s mindaddig folytassák, míg a vértetü a fákról elpusztul. — Az irtást a következőképen kell végrehajtani. — Az ágakat, galyakat és fattya hajtásokat, melyek csaknem végig vértetüvel vannak borítva, le kell vágni, a törzs és a megmaradt ága­kon levő sebhelyeket pedig a következő mó­don készített u. n. petroleum emulzióval kell bekenni, melyet aként kell készíteni, hogy egy liter vízbe fel kell aprózni 15. deka közönséges mosó szappant s azt fel kell forralni majd 2 liter langyos petróleu­mot hozzá önteni s azt ndig kavarni, mig tejszinüvé nem válik. Ennek ogy-egy részé­hez 4—5 rész tiszta langyos vizet kell venni s azt össze kell keverni s n fenti keverék­kel s egyben felhívom a kertgazdákat, hogy utasítsák a kerülőket, illetve pásztorokat a vértetü figyelemmel kisérésére s azonnali jelentés tételre. Felhívom továbbá a Szattnár- hegyi alkapitányi hivatalt s csendőrőrsöt, a helybeli csendőrőrspanosnokságot, rendőr­őrmestert a lovasrendőröket, hogy a vértetü felléptét a legerélyesebben kisérjék figyelem­mel s jelentésüket minden egyes esetben tegyék meg. Valamint legkésőbb 30 nap alatt tegyenek külön jelentést. Szatmár-Né- meti 1911 december 21. Tankóczi rendőrfő­kapitány. — A Nap a magyar újságírás szenzációja. Tessék elolvasni és feltétlenül meggyőződik róla, aminthogy azonnal kon­statálni fogja azt is, hogy a Nap a magyar közönség legkedvesebb lapja. A 48-as eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hű és törhetetlen szószólója. Főszerkesztő Braun Sándor. Felelős szerkesztő: Hacsak Géza. Munkatársai: a magyar újságírás kitűnőségei. Példányszámú amerikai ujságsiker : 155 000 példány napoukint. Egy szám 2 krajcár. Elő­fizetési ár: egy évre 16 korona, fél évre 8, negyedévre 4 korona, egy hónapra 1 korona 40 fillér. Minden jó magyar fizessen elő A Nap r a ! __________________j_________ Fe lelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Ruprecht Sándor. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. 6000 ajándék óra. “’ 1-5 Reklám céljából fentjelzett mennyi­ségi! órát ajándékozunk e lap ol­vasóinak. Csakis a legelegánsabb, — kívánat szerint — úri vagy női alakú „Noblesse“ precíziós órák kerülnek szétküldésre. írjon azonnal, amig a készlet tart: Hana Sohmltz, arany és ékszer- áruházának, Wien, VI., Unlengasse 30. Térményárak. 1912. január 2. A termény neme K f K f Tiszta búza . . . 23 _ 22 _ „ gyenge. . . — — — . — Rozs.......................... 17 16 — Árpa..................... 17 — 16 — Zab .......................... 16 4 0 16 —— . Tengeri ú . .. — — — ... . uj ... 17 —— 16 _ Kása . . . . . — — _ Fehér pászuly . . — ' --­_ — Tarka paszuly , — — — — Szilva ..................... — — — — Kr umpli .... 3 80 & 20 Szalonna ó 2 08 1 96 I-ső rendű marhahús 1 76 1 60 Il-od „ marhahús — — _ Sertéshús . . . . 1 76 — 1 ­Szatmár legforgalmasabb helyén, a rohamosan fejlődésnek indult Szentvérhez tar­tozó Rózsa utcában újonnan készített, modern s tégla házak, s kettős és hármas lakosztályokra beosztva, tágas udvarra], mellékhelyiségekkel ellátva, HT jutányos áron eladók. Ugyanezen épületekben kisebb és nagyobb lakosztályok bérbe kiadók. Értekezni lehet BEER MÓR tulajdonossal, a „Kereskedelmi Részvénytársaság“ árucsarnokában, vagy Klein József kereskedővel Rózsa-ntca sarkán. Japán cipő créme! a legjobb e világon. Elérje miaudén •ü.zletb©, V Egyedüli készítője: NEUMANN NÁNDOR vegyészeti gyár r.-t. 17-68 DEBEEOE1T. Felhívás! Tisztelettel felhivom a hölgyközönség szi­ves figyelmét arra, hogy Árpád-utca 18. sz. a. angol-, franoia- azabászati, varró­kézimunka*, rajz tanitézetet és ; • női divattermet nyitottam. — Tanítványaim könnyű és a legújabb módszerrel tanulnak. — Taninté­zetemben a tanítványok saját magoknak készíthetik ruháikat. Jelentkezni lehet a behatásokra mindennap d. e. 9—12-ig, d. u. 2—5 ériig. Tanltási-dlJ 30 korona. A n. é. hölgyközönség szives pártfogását kérve, maradok kiváló tisztelettel Kende Gizella, 12—30 szabászat! tanitónö. Varró-leányok ]ó fizetéssel felvétetnek. D ahlström a Géza városi kntmester kútfúrási vállalata Majláth-u. 9. Telefon 233. szám. Szivattyút felsze­relését elvállalja. Érdekes árjegyzéket ingyen küld Olla Gumml- gyár Wien, IJ/810. Práterstasse 57. 1 1 bebizonyithatőan a legjobb hygienikus GUMMI 2 évi jótállás , minden drbért Ára 4, 6 és 8 K tucatjáért. Mintagyftjte­ményekl2db t válogatva s X. GUMMIT több mint 2000 orvos, mint a legmegbizhatób- bat ajánlja. OLLA kapható minden gyógy-) szertárban s jobb dro- gueriában M e * . • ili. Gál Kálmán, Bartók László’ Szatiuaron kupimtól Rorhlich Sámuel, Kun Aladár --------------5--------------------és Hercz Sándornál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom