Szatmár és Vidéke, 1911 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1911-08-29 / 35. szám

1 SZATMÁR ÉS VIDÉKE. egészségügyi szempontból, másrészt élet és tűzbiztonsági érdekből tovább már nem türhetők, ennélfogva a határozat rendelkező részében megállapított módon az adó és illetékkiszabási hivatal céljaira haszoált épü­let kiüritését, a másik épületnél pedig az élet és tűzbiztonsági intézkedések végrehaj­tását elrendelnem kellett. Ezen határozatot Szelese Albert kir. adótárnoknak alkalmazkodás végett azzal adom ki, hogy az ellen a kézbesítéstől szá­mított 15 nup alatt a rendőrfőkapitányi hivatalhoz felebbezés adható be. A határozat rendelkező részében fog­laltak végrehajtásának ellenőrzésével jelen­tésének bevárása mellett Papp István rendőr­tisztet bízom meg. Szatmár-Németi, 1911 aug. 23. TanTcócei, rendőrfőkapitány. A kristálytiszta, kellemes, csípős Ízű Máriáról gyi vizet igyuk; mert ez a legolcsóbb, legjobb égvény es savanyu viz. — Gyomor-bélhurutnál és el- hájosodásnál a Ferencz József-ke- serüviz gyógyhatású páratlan Dr. Leube tanár, a Würzburgi klinika igazgatója, különösen ebben az irányban próbálta ki ezt a csodás összetételű gyógyvizet és véleményét a következőkben összegezte: „Belkó- rodámon nyert eredményeim alapján bizonyítom, hogy a „Ferencz József“ - viz hatása biztos és még akkor sem okoz kellemetlen mellékhatást, ha nagyobb adagban használják Sőt még oly esetekben is, hol a bélnyákhártya izgatott, jelesül a hashártya izgatott­sággal párosult vakbélgyuladás idülési szakában, a Ferencz Józseffájda­lom nélküli székletétet okoz.,, A valódi Ferencz Jfase/’-keserü- vizböl mint rendszeres adag egy bo­ros pohárral reggel éhgyomorra véve elégséges. Az ásványvizkereskedések árusítják. Apróságok. Tegnap nekem is az az esetem volt, a mi Tisza Pistának, a már elindult vonatot kérésemre megállították. — No lesz ebből hecc, — mondja egy utitársam, mikor felszállottam — ha a Nap megtudja. — Ahhoz nem elég a Pista, — mondja rá egy másik — ahhoz még Tisza is kell. * A két fiam pár nap múlva indul Bu­dapestre tanulmányait folytatni. Mint komoly apához illik, elláttam őket a szükséges er­kölcsi oktatással, a mit is következőleg fe­jeztem be: — Aztán még egyre figyelmeztetlek benneteket, hogy a havi kompetencián felül pénzt ne is kérjetek mujd tőlem, mert kül­deni nem fogok. — Jó, jó, — szólal meg a Pisti gye­rek — majd elintézzük mi azt mamukával. * A Nap esetét tárgyalják egy társaság­ban és hevesen rátámadnak a társaság egyik tagjára, a ki azt találta mondani, hogy ő nem látja a sajtószabadság megsértését ab­ban, hogy a Nap utcai elárusitását megtil­tották. — Már pedig hiába is dühösködtök, — vág vissza a többinek — mert aki meg­akadályozza, hogy trágár és durva közlemé­nyek árusittassanak, az épen u sajtószabad­ságot szolgálja. A nagy melegről folyik a beszéd és szóba kerül annak sokféle kellemetlen oldala. — Mind igaz. — mondja valaki — hanem azért én mégis csak u cigánnyal tar­tok, hagy inkább száz nyár, mint egy^ tél. Ha rágondolok, hogy nemsokára fát kell venni, még nagyobb melegem van. * Nagy az öröm mindenütt arra a hírre, hogy a mióta a szivarok árát felemelték a kincstár bevétele 25 százalékkal kevesebb, mint az előtt volt. Tisztán látható ebből, hogy a dohányos emberrel nem lebet tréfálni, mert ha az megharagszik, lepipázza még a fináncminisztert is. Demeter. Figyelmeztetés! Az Abadle-papir társaságtól. Mivel utóbbbi időben a mi általában ismert és kedvelt szivarkabiivelyUnknek, a Riz Abadie-nak (BÍZ flOfß) különböző utánzatai kerültek forgalomba, kérjük m- t. vevőinket, hogy gondosan ügyel­jenek az Abadie névre, amelyet az utánzatok különböző egyéb szóval igyekeznek pótolni. Óva intünk mindenkit a csekélyebb értékű utánza­tok vásárlásától, mert mi minden törvényes eszköst felhasználunk ezen utánzatok ellen. Ab Abadie-papir Társasága. HÍREINK. — Széchenyi-társulat az Emke jubileumán. Az Erdélyrészi Magyur Köz- mivelődési egyesület szeptember hó 8-án ünnepli Kolozsváron fönállásának és műkö­désének első negyedszázadát. Az ország 84 kulturegyesülete közül a Szatmárvármegyei Széchenyi-társulat nyerte azt a megbízást, hogy a nemzetiségeknek magyarországi és külföldi helyzetéről előadást tartson. Az elő­adást Falussy Árpád dr., a társulat elnöke fogja tartani. Az egyesület egyébként 10 tagú küldöttséggel fogja magát képviseltetni a jubileumi ünnepségen, melynek tagjai lesz­nek Dr. Vajay Károly polgármester s Ilosvuy Aladár alispán is. Áz ország összes kultur- egyesületeit egy csoportban Széli Kálmán, a kongresszus elnöke fogja vezetni. — Közgyűlés. A Szatmári kültelki gazdakör szept. 3-án vasárnup d. u. 5 óra­kor közgyűlést tart a zsadányi úti áll. elemi iskola helyiségében. — A Torna- és Vívó-egylet ke­belében működő fottbáll club vasárnap tartja propaganda mérkőzését a nagykárolyi foot- bal clubbal. Training minden d. u. s/i 6 órakor u bldontuli pályán. Az egylet ez utón is kéri u tagok pontos megjelenését. — Helyettes tanárok kinevezése. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Pfiszter József, Bukkuy Béla, Vajnóczky Ferenc s Léber Gyula tanárjelölteket a szatmári kir. kath. főgimnáziumban az 1911—1912. iskolai év folyamán helyettes tanárokul alkalmazta. — Tanító választás. A nagyari ref. egyház Pótor Dániel turricsei kántortanitót egyhangúlag kántortanitónuk választotta. — Nyugdíjazás. A vármegyei al­ispán Bolkis György szakaszi körjegyzőt nyugalomba helyezte. — Esküvők. Erdődy Sándor szatmár* hegyi áll. tanitó műi napon tartotta eskü­vőjét Kerekes Erzsiké ok), tanítónővel, Ke­rekes Dániel polgártársunk leányával. Ugyancsak ma kötött házasságot Klein Ignác leányával Rózával Halász Lipót ny. honvédfőhadnagy, a Lévai kereskedelmi bank pénztárnoka. üzv. Weisz Mózesné Szatmárról tu­datja, hogy fia Samu szept. hó 5-én d. u. 4 órakor örök hűséget esküszik Kroó Nellykének Munkácson. — Gyászhir. Dr. Sebeők Antal nyug. m. kir. I. oszt. honvéd főtörzsorvos a Ferénc József rend lovagja, f. hó 21-én 66 éves korában Kanyar községben hirtelen elhalá­lozott. Az elhunyt, mint honvéd ezredorvos több éven át lakott városunkban. Temetése Sátoraljaújhelyben ment végbe nagy részvét mellett. Az elhunytban Sebők Sári az opera­ház művésznője édesatyját gyászolja.- — Halálozások. Szabó Lajos oki. tunár hosszas szenvedés után életének 26-ik évében szülei házánál meghalt. Júniusban tette le a tanári vizsgát 8 mikor annyi küz­dés után szép jövő előtt állott, terveit, ál­mait ketté szakította a halál. Szabó a ref. főgimnáziumban végezte tanulmányait. Földes Lipót mátészalkai járási orvos szombaton délelőtt e pályaudvarhoz való utazása alkalmával hirtelen rosszul lett s pár perc alatt meghűlt. Szivszélbüdés ölte meg. Fiatal özvegyet s árvát hagyott hátra. — Vadászok névjegyzéke Szat­márról: 48—67-ig. Néhma József könyvelő, Rab László máv. hivatalnok, Dr. Lipeczky Ágoston műnk. bizt. pénzt, igazgató, Hirsch Sándor főkönyvelő, Szelese Albert adótárnok, Horváth Gerő honvédszázados, Schamscbula Rezső honvédezredes, Mntécsa Mihály gaz­dálkodó, Domahidy Pál földbirtokos, Mátrai Lajos főgimn. tanár, Cloaje János cs. és kir. hadnagy, Szilágyi Sándor gátbiztos, Szőke Béla cégvezető, Horváth Bertalan földbirto­kos, Horváth Pál tauuló, Sepsy Gedeon ácsmester, Savu Kornél cs. és kir. .főhad­nagy, Schott Henrik gépész, Dr. Bokor Károly ügyvédjelölt, Zahorecz Mátyás gaz­dálkodó. A szatmári kerülethez tartozó közsé­gekből : 51 —106-ig, ifj. Hármán István kisbirtokos, Mézmer János kisbirtokos Krasznabéltek, Bányay József borbély, Gyene Zsigmoud földbirtokos, Szilágyi Kálmán vadőr Porcsalraa. bubán József kertész Nugygéc Márkusz Mihály malomtulajdonos, id. Fogéi Antal kisbirtokos, Krisztik János róm. kath. plébános Kir.-daróc. Dr. Gyene István földbirtokos Porcsalma, Juhász Elek ref. lelkész, Felber István áll. tanitó, Téglás Teofil tanitó Csengerbagoe. B. Vajda Lajos gazdász Szamoskrassó. id. Horváth Miklós kisbirtokos Garbolc. Fazekas Lajos földmives, Varga András földmives Cseugerbagos, Gabona János földmives, Gabona Antal Lajos Szamosdara, ifj. Madarassy András földbirtokos Nagypeleske. Bikfalvy Albert birtokos Berend, Cséke István aljegyző Erdőd, Kónya István kisbirtokos Kispeleske. ifj. Bukó István kisbirtokos Dobra. Dr. Radeczky Károly ügyvéd, Nemestóti Szabó Tibor tb. vm. aljegyző Erdőd. Szabó Károly körjegyző, Kölcsey Elemér tanitó Nagyszo- kond. id. Bukó Ltván háztulajdonos Dobra. Wissnyey Dezső földbirtokos Csengerujfalu. Nagy Sándor s. jegyző SzamoBdob. Papp Ferenc nyug. erdész Nagyszokond, Demeter István gépész, Reszler György gazdálkodó, Bőhm József gépész, Gózner József gazdál­kodó, Stahl István gazdálkodó Nántü. Stre­icher Andor földbirtokos Batizvasvári. Szi­lágyi Zoltán s Juhász Ferenc Óvári. Suta György s Bak László földmivesek Gyöngy. Ványi János kömives Lázári. Madarassy András földbirtokos Császló. Szabó Gusztáv urad. gazda, Halász Lajos földmives Nagy- géc. Szakái Károly kisbirtokos Sándorhomok. Fehér Sándor kisbirtokos Méhtelek. Kupán Gyula kisbirtokos Szárazberek, ifj Magosa Gedeon kisbirtokos Egri. Dr. Böszörményi Károly földbirtokos Pettyén. Sárándy Gyula bérlő Vetés. D. Kiss Lajos kisbirtokos Dobra, Jékey Gyula birtokos Szamosdara. Péchy Manó földbirtokos a Hunyadi István birtokos Porcsalmu. — A kölesei tüzkárosultak javára az alábbiak adakoztak Duszik Lajos ivén: Szatmári Gőzmalom-társulat 5 K, Losonczi József 3 K, Deák Kálmán 1 K, Szlávi Dezső 5 K, Demkő Sándor 1 K, Ambrózy József 2 K, Dr. Biki Andor l K, Dr. Barabás Ferenc 2 K, Szatmári Polgári Takarékpénz­tár r.-t., Szatmári bank r.-t., Kálik Lajos 5—5 K, Dr. Glatz József 2 K, Veszelovszky Béla, Murkó Kálmán 5—5 K, Vajnay Lajos I 2 K. Sztupkay Dén«'s, Szász János J—1 K, Dr. Vajay Károly 2 K, Komáromy 4 K, Északkelet, Budaházy 2—2 K, Rosenberg Simon 1 K, Dr. Kováts István, Dr. Lénárd, Wallon Gyula, L’.tteczky Endre, Kőrösmezey Antal 2 — 2 K, Moldova» Antal 1 K, Dr. Dómján János 2 K, Matolcsi István 1 K, Kovács Lajos 5 K, Saja Sándor, Zubary Ferenc 1 — 1 K, Szakái László 50 fi, Buus Ferenc 1 K, Ungvári Antal 60 fi, Baratta Sára, Kincses Áronné 1—1 K, Dr. Lengyel Alajos 3 K, Soltész Miklós I K, Dr. Südy Tibor 2 K, Dr. Friedmann 1 K, Blatniczky János 10 K-t. — Az esküdtszéki ciklus szept. 18-án veszi kezdetét. A kisorsolt esküdtek névsora a következő : Lénárd Károly asztalos Szatmár, Lévuy József mészáros Szatmár, S/.oboszluy István földbérlő Szamossályi, Groszmann József földbirtokosJCsenger, L<it-_ teczky Endre nyomda/tulujdonos Szatmár, Somody Gyula gazdálkodó Fertősalinás, Sté­géi* Artur urad. tisztturtó Jánk, Róth Károly birtokos Nagykároly, Tarpay Lajos földbir­tokos Milota, Lőwinger Antal keresk. Szi- nérváralja, Dr. Harusztby Béla ügyvéd Szat- már, Dr. Dobossy Endre ügyvéd Szatmár, Décse Ferenc gzzdálkodó 'Egri, Beer Vilmos kereskedő Szatmár, Dr. Drágos Theofil ügy­véd Nagybánya, Erdős Károly szabó Szat­már, Emerich Tivadar bankigazgutó Szatmár, ifj. Feiszthuber János órás Szatmár, Kani- zsay Imre birtokos Pus/.tadaróc, Czegő István földbirtokos Szatmár, Dr. Ehrenreich Lipót ügyvéd Szatmár, Frank Lajos vendéglős Nagykároly, Fleismann Adolf keresk. Szat­már, Dr. Lengyel Alajos ügyvéd Szatmár, Greczner Róbert földbirtokos Nagytarna, Hukk András cipész Szatmár, Fritsche An­dor haszonbérlő Szatmárzsadány, Weinberger Ferenc kereskedő Nagykároly, Bilakovits Béla gazdálkodó Atya, Diószeghy Sándor gazdálkodó Szatmár. Pótesküdtek névjegy­zéke mindnyájan szatmári lakosok: Rácz Gyula keresk., Pnp Lajos ácsmester, Drágos Béla keresk., Horváth Béla banki könyvelő, Horváth József háztulajdonos, Farkas István szobafestő, Fogurassy Sándor mérnök, Bár- dóly Ferdinánd mészáros, Polonkay Imre nyug. tanitó, Fried Emil földbirtokos. — Értesítés a zeneiskolából. A szatmárnémeti Dal és Zeneegyesület zene­iskolájába az 1911—12. tanévreszóló beira­tások fi évi szeptember hó 1—7. napjain. 1 d. e. 9 — 12 ós d. u. 3—5 óra között, tar­tatnak az intézett helyiségében. Rákóci-utea 14 sz. — Beiratkozni lehet a zeneszerzéstan- hegedü-, zongora-.* magánének-, gordonka-,- cimbulom- és az összes fuvóhangszerek tan­szakaira. Beiratási dij 12 K. Tandíj az elemi és előkészítő osztályokon évi 80 K, a felső, osztályokon évi 100. K. Fuvótanszakok látogatása díjmentes. Tunitóképzőintézeti nö­vendékek csak fél beiratási és tandijt fizetnek. Az igazgatóság. — Iskolai beírás. A felső kereske­delmi iskolában s a női keresk, tanfolyamon az 1911—12. tanévi beírások szept. 1., 2. és 4.-én tartatnak meg. A fiú iskola alsó osz­tályába, úgyszintén a női kereskedelmi tan­folyamba is o!y tanulók-vétetnek fel, a kik a közép-, a polgári- vagy a felső leányiskola negyedik osztályát sikerrel végezték. A pótló és javító vizsgálatok aug. 31.-én reggel 8 órától kezdődőleg tartatnak meg, a magán­tanulók vizsgálata szept. 1, 2.-án, az érett­ségi Írásbeliek szept. 4. és 8 dn lesznek. Á tanévet a fiuknál szept. 5.-én reggel 8, a leányoknál d, u. 3 órakor nyitják meg.. — Tanügyi értesítő. A beiratások a helybeli kir. kath. tanítóképzőben az 1911 — 12. isk évre szeptember 1. 2. és 4.-én lesz­nek d. e. 9-11 óráig. Felvétetnek az I. osz­tályba oly ép testű ifjak, a kik a középis­kola, polg. iskola IV.'Osztályát, vagy a felső- népiskola III. osztályát jó sikerrel elvégez­ték legalább 14 évesek de 18 nál nem idősebbek. Mindezt keresztlevéllel iskolai és orvosi bizonyítvánnyal kötelesek igazolni. A többi osztályokba a megelőző isk. év vég­zettségét igazoló bizonyitvány alapján-tör­ténik a felvétel., A városban lakást és élei­Sfaas SFütöp és SFiai DEBKECZEN, — Piacz-utcza 59-ik szám. * t % Finomabb és olcsóbb szoba-szőnyegek, fali és ágy elé való szőnyegek, futók, á^-y- és asztalterítők, hencser. átvetők, szövet- és wl*]cí.Sl ValaSZteKDan : csipke függönyök, applikált stoorok, ágy- és menyezetteritők, paplanok, gyapjutakarók és lópokróczok, úti takarók, kecske- és angora 2—3 bőrök, rézágyak és függönytartó rudak, nemkülönben remek kivitelű valódi Perzsa és Smyrna szőnyegek, átvetők és szobaösszekötők. A főváros központján. Villamos megálló. 10 perc a központi és nyugati pályaudvarhoz. 80 legmodernebben be­rendezett szoba. vr Augusztus hó elsején megnyílt — Edison-Szálloda, ■ Budapest, V., Hársfa-utca 59. sz. (Király-utca sarkon.) Tulajdonos: POLLÁK JÓZSEF. 4—12 Hideg és meleg vízveze­ték. Központi fűtés, vil­lanyvilágítás. Figyelmes kiszolgálás. Értekezés minden modern nyelvben. Szobaárak 3 koronától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom