Szatmár és Vidéke, 1911 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1911-01-03 / 1. szám

gyümölcse s a gyökerek, melyek itt teremnek nem elégségesek kettőnk száméra; egyikünk­nek el kell pusztulnia, vagy te vugy én,* összecsaptak s egyikük, vagy mindkettő meghalt. Később már a szomszédok nem bán­tották ezgymást, hanem szövetkeztek, hogy majd kögös erővel azt ölik meg aki távolabb lakik. C aputokba majd törzsekbe egyesülve vivták egymás ellen a harcot. Az a ki p. o. a hegyen túl lakott már ellenség számba ment. Amerika őserdeiben törzsekre osztva harcoltak egymás ellen az emberek. S ma az Egyesült-Államok vannak ugyanott. Többé nem ellenség aki távolabb lakik. Mint ter­jedt mint szélesbedett tehát az a köd, amelyen belül már harcnak nincs helye. De még mindég ellensége az, aki nagy távolban lakik Dél-Amerikábun vagy Európában. Az a kör ahogyan a műveltség haladásával a sympathia terjedt {még nem öleli fel az egész világot. S azt gondoljak, hogy ez a kör nem fog megnagyobbodni ? nem fogja sohasem az egész világot magában foglalni ? Ki képes megakasztani az emberiség fejlődését? Senki, De viszont az is törvény, hogy csak lassan s fokozatosan megy előre néha stagnál talán, visszafele is megy, de a fővonal az mindig i felfelé megy, ha cikcakkosan is mint a villám s senki sem fordíthatja lefele a fő­vonalat. A fejlődés örök törvénye ki nem irtható. Igen el fog jönni az az idő, amidőn az ember felismeri embertársában az embert. El fog jönni az, amidőn a legtávolabb lakó sem lesz többé ellenség, hanem burát. Baráti kezet nyújt egymásnak uz emberiség. Az lesz aztán ünnep a világon; „lesz még ilyen ünnep a világon I“ Miért volt az ember embertársának ellensége ? Azért mert ide­genek voltak s műveletlenek. A folyton fej­lődő közlekedési eszközök lerombolják a tá­volságot, összehozzák az embereket, Megis­merik egymást. Ugyanezek az eszközök s a sajtó rögtön közvetítik mindenüvé a haladás vívmányait s a kultúra mindinkább egyenlővé lesz. A kultin' ember miért gyűlölje a másikat ? A kételkedők mosolyognak, ha világ­békéről általános lefegyverzésről beszélünk. Pedig eljő az az idő a midőn az emberiség az általános műveltségnek azon fokáru emel­kedik, hogy belátja a háború helytelen voltát, durvaságát, vadságát s különösen pedig azt, hogy ninos reá ok. A mik eddig a háború okai voltak azok részben megszűnnek. A királyok házuk hatalmának erősítésére s nagyobbitására háborúba vitték alattvalói­kat. Eljő az idő amikor ilyesmire már nem lesz kapható az emberiség. A királyi tekintély folytonos hanyat­lása minden zsarnokoskodás gyűlölete lassan elhozza azt az időt a midőn az összes király­ságok császárságok s fejedelemségek köztár­sasággá alakulnak. Eljő az idő, a midőn az európai egye­sült államok állanak szemben az amerikai egyesült államokkal. Tehát az európai egye­sült államok egymással harcolni nem fognak. S végül eljő az idő a midőn a világ egyesült államai fogják ünnepelni a kölcsönös meg­értésnek békejobb nyújtásnak ünnepét. Ha ez nem következnék be megvetésre utálatra méltó lenne az emberiség. Az állat­nál is állatabb maradna örökké. Hisz a farkas csorda ha még oly éhes még akkor sem marcangolja szét egymást, hanem csak a másfajta állatot vagy azt a farkast amelyet meglőttek. S az ember az embert a művelt­ség magasabb fokán is, jól elkészülve tudo­mányos taktikával fogja ? Az nem lehet 1 Azt mondják, hogy semmi uj nincs a nap alatt. Voltak már művelt államok s mégis volt háború. Hát azok a birodalmak csak az építészetben, szobrászatban, festészet­ben, jogban, bölcseletben tűntek ki. S e kul­túra csak egyes helyekre szorítkozott a bar­bárság tengerében. De oly tökéletes termé­szettudományi ismeretek mint manapság még nem voltak. A kultúra oly általános még nem volt. A közlekedési eszközök oly tökéletesek nem voltak. A közlekedési eszközök megszüntetik a távolságot s az emberek többé nem idegenek, A kultúra egyformán felemeli a nemzeteket. A demokratikus gondolkodás nem osiDál fél Isteneket, a kikért érdemes vért ontani. Vannak más jelek is, melyek mind azt bizo­nyítják, hogy a távol jövőben az emberiség 8ZATMÁR É8 VIDÉKE. megérti egymást, a szociális érzés mind jobban s jobban lerombolja a mostani válasz­falakat s eljő az az idő midőn egység egyesség kapcsolja össze az emberiséget. A világ egyesült államaiban egy nyelven az elfogadott világnyelven jelennek meg a lapok, egységpénz lesz, egységes lesz a posta, a vasút stb. szóval minden a miben az egység elérhető. Dr. Csókás Vidor, Amerikai n n m m asszonyoü miért Hasznúi­nak 2Jes ZPor- cetíánpoudert ? Hifiért az arc üde, friss és fiatclles# télé fomgfffS számtalan nő köszönheti^,szép- Iflwl ségét és szerencséjét mert az arcot előkelőén mattá teszi in .a ii / millió esetben igazolódott be csodába mert mg hatása __-«-X senki sem használta méq eredmény me rt naui mert eltüntet minden szépséghibát mert puhítja a bőrt ste világitásná Poudertől lesz gyönyörű az arc linden szépitől pótol, de a Y Porcéllánpoudert nem pótolja semmi Ifiért ^ Világításnál csak. Yes Por cellán mert m^n^en pótol, de a Yes m Jlif a ^es vegyész bizonyítja, hogy min- muri den ponder közül az egyedüli ár­talmatlan. A Porcellán Pouder csak akkor valódi, ha a doboz tetején a YES szócska áll. Kapható az egész világon mindenütt. Központ: Slmerican (Porcelain (Powder Go. £td. d7ew-2forü Broadway. Főraktár Magyarország részére: , BUDAPEST IV. kér., Kecskeméti-utca 8. szám. VIII. kerület, Rákócxi-ut 9. szám. Árak: 3.— és 5.— korona. Szatmáron kapható: Bartók László, Kun Aladár, Lővinger József. Színház. Az elmúlt hét műsorát Rátkay Már­tonnak, a Király szinház kitűnő tagjának vendégszereplése tette változatossá s álta­lában elmondhatjuk, hogy n színre hozott darabok mind igen jó előadásban kerültek színre. Rátkay három legjobb szerepét ját­szotta el. Luxemburg grófjában Bazilovicsot, Doktor úrban Puzsért s a Balkáni herceg­nőben Blatz csibészt. A közönség mindhárom estén tüntető rokonszenvvel kisérte játékát. Különösen Bazilovicsot játszotta pompás felfogással. Volt a héten még egy vendég­játék. A Balkáni hercegnőben — Görög Olga a nagybányai szinház koloratur éne­kesnője játszotta el a hercegnő szerepét si­kerrel. Revansképpen Vidor pedig az „Ördög“ címszerepét adta Nagybányán, mely Vidor- nak egyik legjobb alakítása. Művészi játé­kával kedves estét szerzett a nagybányai közönségnek. Vasárnap Ripp Van Vinkléhen mutatkozott be az uj baritonista Szende Ferenc, szerződtetésével megoldódott végre a rég húzódó baritonista válság. A társulat igen értékes taggul szaporodott, hangja érces, játéka szintén kifogástalan, s ezt különösen mutatta tegnap esti szereplése alkalmával, mikor A kornevillei harangokban Gáspár apó szerepét játszotta. Nagy volt a sikere sokat tapsolták. December 31-én járt le a szatmári szatmári szinház bérletére hirdetett pályázat s erre Heves Béla jelenlegi színigazgató, Ballá Kálmán pozsonyi, Kövessi Albert pécsi Szabados László a felvidéki és Miklósy Gyula az alföldi szinikerület igazgatója nyújtották be kérvényüket, melyeknek a sorsa fölött mu délutáni ülésében dönt | szinügyi bizottsáir. A szinügyi bizottság azután előterjeszté-t tesz a közgyűlésnek úgy, hogy január 9-én hétfőn már véglegesen eldől, hogy ki lesz szeptember 1-től u szatmári szinház igazga­tója. Heti műsor : Keddeu „Dollár királynő“ Fali L^o nagyhatású operetteje, H. Bállá Mariska, Dénes Ejja, Pongrácz Maliid, Heltai Hugó, Káldor Dezső, Herczeg Vilmos, ifj, Baghy Gyulával a főszerepekben. Szerdán „A kuruzsló* Földes Imre szensatios színműve, mely a múlt évadban már nagy sikerrel lett bemutatva a cimsze repben Vidor Józseffel. A rendkívül hatásos színmű többi jelentős főszerepeit: . Zöldi Vilma, Czakó Miczi, Horváth Lenke, Pongrácz Matild, Sipos Zoltán, Herczeg Vilmos, Vájná Károly, Heltai Hugo, ifj. Baghy Gyula adják. Csütör'ökön „A szinészvér“ Eysbr regényes operetteje lesz a műsoron. — Hirdetmény. Felhívom a város közönségét, hogy az 1911. évi január hó 1—10-ig tartó népszámlálás ideje alatt az összeíró kiküldötteket támogassák, mert aki a számláló biztost vugy népszámlálási felül- vizsgálót teendőinek végrehajtásában erőnek, vagy fenyegetés által akadályozza, vagy vala­mely intézkedésre kényszeríti, vagy pedig hivatalos eljárása alatt tettleg bántalmazza, az 1878. évi V. t.-c. 165. § ába ütköző elleni hatóság erőszak bűntettét követi el és 3 évig terjedhető börtönnel büntetendő. Szut- már-Németi, 1910. december 29. Tankóczi rendőrfőkapitány. Apróságok. Pénzügyi körökben a Nagytakaréknál történt körmönfont sikkasztás képezi az állandó beszédtárgyát. A többi pénzintéze­tek kifelé nagy részvétet mutatnak, befelé azonban némi örömet éreznek, de a melyet azonban mérsékel az a gondolat, hogy: „Mindnyájunkat érhet baleseti“ * Eddigelé a 3 legrégibb pénzintézetnek volt meg u hasonló kellemetlensége. Most a Nagytakarék, régebben a Kereskedelmi és a Népbank jutott hasonló helyzetbe. Ha csak- ugyun ebben a vonatkozásban is bizonyos törvény uralkodik, akkor jó lesz ügyelni a következő 3 pénzintézetnél, nehogy ez a törvény érvényesüljön. * Az a fiatal ember csak ideiglenesen volt alkalmazva, s miután nagyon gyenge erőnek bizonyult, értésére lett adva, hogy véglegesíteni nem fogják. Egyik panasz volt ellene az is, hogy összeadni sem tud be­csületesen. — No, hogy összeadni nem tudott, — mondja egyik igazgatósági tag — az bizo­nyos, de hogy a kivonást pompásan értette, azt el kell ismerni. * Egyik jó barátomnál voltam látogató­ban épen mikor az újévi gratulációkat küldte u postára. Látom, hogy egy pár darabot visszatart, bár a bélyeg is rajta volt. — No tudod, — szólt mosolyogva — az ottani igazgatósági tagoknak szól, de mert időközben meghallottam a nagy esetet, nem küldöm el. Még azt hihetnék, hogy gúnyolódom. * Ennél az esetnél is önkénytelenül eszébe jut az embernek ama bizonyos kis vers; Itt nyugszom én, olvasod te, Olvasnám én, nyugodnál te. Ilyenforma a hangulat abban a Nyilt- térben, a melyben az igazgatóság a közön­séget tájékoztatja. Demeter. A legtapasztaltabb orvosok tanácsolják, hogy egészségünk fenn­tartása érdekében elsősorban a gyo­morra ügyeljünk. A ki gyomrát rendben kívánja tartani, tegye szabállyá, hogy minden héten legalább egy bizonyos meghatá­rozott napon, például minden hétfőn vagy mondjuk minden szombaton, reggelizés előtt egy pohár igazi Fe­renc JÓZSOf-keserüvizét igyék. Ezen régóta bevált természetadta tisztitó- gyógyviznek bámulatos felfrissítő ha­tása van nemcsak emésztőszerveinkre, hanem egész lényünkre is. A török császár udvari főorvosa is ezen tulaj­donságát becsülte a legjobban, mikor azt irta róla, hogy „a kitűnő Ferenc József keserüviz használata különösen kellemes“. Vigyázni kell, hogy a kereske­désekben mindenkor valódi Ferenc József-keserüvizet kapjunk, mert ez az, melyről a világ minden tájának orvo­sai és orvostanárai a legnagyobb el­ismeréssel nyilatkoznak. Nyilatkozat. A „Szatmár-Nómeti“ t. olvasóihoz.*) Mint a független Magyarország kiépí­tését célzó politikának hívei, vállalkoztunk a „Szatmáu-Németi“ o. lap politikai rova­tának vezetésére a nélkül, hogy akár defenxive akár agresszíve felekezeti irányt óhajtottunk volna adui a lap egyéb rovataiban megszólaló szellemnek ; ezek tőlünk teljesen függetlenül vezettettek. Az a vallás- és keresztyénellenes irány azonban, mely a nem politikai rovatokban akaratunk ellenére lábra kapott s csipke­déseivel labilissá tette a felekezeti békét, sőt nem átallotta teljes tombolására épp karácsonyi számunkat- választani; lehetetet- lennó teszi, hogy tovább vezessük az ilyen irányt szolgáló lapnak csak a politikai részét is, mert ezzel az iránnyal soha közösséget nem vállalunk, eőt a legteljesebb mértékben elitéljük. Ilyen helyzetben kénytelenek vagyunk a további szerkesztéstől megválni, mert lelki­ismeretünk tiltakozik a közösségnek még látszata ellen is. Ismételten kijelentjük, hogy csak a lap politikája fedi a ini intenciónkat. Hazafias üdvözlettel Szatmár, 1910. dec. 27. Thurner Albert Duszik Lajos. *) E nyilatkozat a „Szatmár-Németi“ f. hó 29-én megjelent számából a kiadó ellenzése miatt maradt ki. — A magyar ipar diadala, hogy a hírneves Schlick-gyór már Magyarországon készít elsőrendű jéggyárakat, hűtőberende­zéseket, teljes vágóhidi berendezéseket, leg­jobb kivitelben. Költségvetéssel szakemberek­nek szívesen szolgál a gyár budapesti köz­pontja, Váci ut 45—47. Lásd mai hirdetést Az orvosi kar által aiánlva. Gümőkór (tüdőbajok), légzőszervi bán— t álmák, szamárköhögés, influenzánál. 2CB aoh ÖCE Ki használjon Sirolint? 1. A ki hossza időn keresztül köhögés bántalmaiban szenved. 9. Mindazok, kik gégehurutban szenved­nek, Sirolin „Roche" által rövid időn belül meggyógyulnak. 8» Asztmában szenvedők már rövid hasz­nálat után lényeges könnyebbűlést éreznek. i. Skrofulés, mirigyduzzadásos, szem- ét orrhurutos gyermekeknek rendkívül fontos szer a Sirolin. A táplálkozást nagyban elősegíti. Cbak eredeti csomagolású SLROLIN „Itochew-t kérjünk és pótszereket határosod tan utasítsunk vissza. F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co., Basel (Svájcz). —=j- Grenzach (Németország).

Next

/
Oldalképek
Tartalom