Szatmár és Vidéke, 1910 (27. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-04 / 1. szám

láné, Komáromi András, Glück Adolfné sz. Niszly Fáni, Graner József, Mák Józsefné, Kofranek Vendel, Báthory Zsigmond, Polyán3zky Géza, Szuhányi Lajos és Benedek Erzsébet. D. színház. axa—s. Mindenik felvonásban megjelenik ne­hány uj alak a szinpudon s bár csaknem mindben van egy csipet idegen eredetiség, amit mondanak és teszm-k, banális és éle- vesztett. Előfordul benne egy szegény író, ki a megtestesült bohémség. ki szívesen szenvedi él a börtönt is az eszméiért, mert meg van róla győződve, hogy igazságai eu- hogók, súlyosak és szentek, de végül mégis csak elfogad egy 5000 koronás főszerkesztői állást, egyelőre csuk két napra, annál a lapnál, mely az ő könyveit a legkeményebben lebunkózta. Egy politikus is van u darab­ban, tántoritbailunul elvbű konzervatív em­ber, de mert véletlenül liberális kormány kerül hatalomra, átvedllk a gondolkodás- menete liberálissá. Egy komolyan gondolkodó fiatal asszony otthagyja az urát, mert na­gyon léhának tartja, végül visszatér hozzá, j hogy miért: igazán nem tudjuk megérteni, tán mert 2X2=5. Hát ilyenfajta szatirú- vul van telve ez a darab. S a norvégok, vagy dánok saját külön nemzeti szatirájuk- n'ak vélik valószínűleg mindezt, holott az ilyesmit erre mifelénk, már a legtizedren- dübb politikai élclupok is sablonná óletJeni- tették. Van nehány börtönjelenete a durab- nak, urai színpadról az újszerűség erejével hat, egyébiránt üres és unalmas ez uz úgy­nevezett szatíra. A szereplőknek sokszor hú­zódik szélesre a szájuk, sokat és nagyokat nevetnek a szerző külön utasításaira, de a közönség mindvégig komoly marad és ko­mor. Sehol egyetlen szellemes ötlet, ami egy csöpp szint és fényt szórna ebbe a hidegen összetákolt norvég, vagy dán vázlatgyüj- teménybe. A szereplők sem valami nagy kedvvel játszottak e darabban. Kivévén a súgót, aki buzgón, lelkesen s a legsötétebb karzatig is tisztán érthető szövegkiejtéssel dolgozott. Inke játszotta Ábel Pál iró és tanító szerepét meglehetős logikátlan felfogással. Alakja jellemét csuk abból lehetett megál­lapítani, amit mondott, ahogy játszott, abból bizony alig. Somogyi elég ügyes karikatúrát csinált az alakjából, de ulig hisszük, hogy ez a da­rab intencióinak megfelelő alakítás volt. Szilágyi és Gömöri kedvesen játszották meg a kissé fuzsitos bohém-párt. Aranyos kis öregasszony volt Burá- nyiné özvegy Trulsenné szerepében. . Szelényi Emilia szerepét Nemes Bella játszotta igen ügyesen és természetesen. Rónait egészen uj ezinezetbeu láttuk a fogházőr szerepében. Nagyon helyes volt. Markovics Margit, Czakó Miéi és Si­pos többé-kevésbé jók voltak. • Sokkal helyesebb estéje volt a közön­ségnek csütörtökön. Follinus Aurél „Néni“ cimü darabját játszották színészeink egész­semmit a világról, azt sem tudtam, hogy ezen a világon vagyok-e még, vagy már a másvilágon, de azt éreztem, azt tudtam, hogy az ember reátapasztja az ajkát az én szenvedő, beteg ajakamra — és magába szivja a csókomat, tulán a betegségemet. Azóta megtudtam, hogy került a be­tegágyam mellé. Mikor az orvosom min­denkit eltiltott a látogatásomtól, ez az em­ber felkereste őt. Elmondta, hogy, ha nem láthat engérn, főbelövi magát. Kért, könyör- gött, hogy ápolhasson a betegségemben, hogy mellettem lehessen, hogy ott hálhas­son | szobám padozatán, mint a hűséges kutyám. Különben egészen szürke ember. ír­nok vagy könyvelő, vagy más efféle kishi- vutalnok. A külseje nem sokatjelentő; egy kicsit félszegen csókojta meg tegnapelőtt a kezemet, amikor elbúcsúzott s könyee szem­mel mondta, hogy most már elmegy, mert hiszeu túl vagyok a veszélyen és nekem nincs szükségem többé reá. . Tisztelt uraml Én nem engedem el ezt az embert. Nekem szükségem van erre az embenv. Szüksége van a szivemnek, 1 lelkemnek, amely nem felejtheti el az ő szürke, igénytelen, szép, nagyon szép alakját. En ezt uz embert visszahívom,' magá­tól pedig búcsúzom ebben a levélben. Meg­köszönöm, hogy jó volt hozzám — és urra kérem, ne küldjön nekem több virágot és ne legyen ezután hozzám jó — soha. 8ZATMÁB ÉS VIDÉKÉ. séges jókedvvel. Ez alkalommal mondott bú­csút Follinus Aurél a színpadnak; 35 évi szép és sikerekben gazdag szinésziuultja után nyugalombu vonul. A színészek ked­ves kis ünneplésben részesítették öreg pálya­társukat’ s a közönség is többször lámpák elé tapsolta az ünnepelt szerzőt. A magunk részéről szívből kívánjuk Follinusnuk a jól megérdemelt nyugalmus életet. Kisérje a közönség meleg azeretete s szivja el az ő mindennapos szivarjait köhécselés nélkül. Hiszen Follinus, aki mindig magába zárkó­zott szerény ember volt, maga s m kíván többet magának, * A sasfiók. Nagyképűség volna tőlünk, hu Rostand Susfiókjának erényeit méltatnék. A művelt közönség eleget hallhatott erről a darabról, talán olvasta is, aki pedig initsem tud róla még, az akkor sem lesz bölcsebb, ha a mi esztétikánkat elolvasta. Annyit azonban megjegyzünk, hogy a Sasfiók nálunk sokat vészit eredeti hatásából. Itt nincsenek Na­póleon-rajongók, kiknek | nagy császár nevének említésért) is fölcsillun a szemük s lelkes borzongás fut végig rajtuk, hu e ne­vet valamely fényes győzelmi hellyel kap- csolutbnu említik. Mink is, hadakozó náció lévén, nagyon sokat beszélünk hadi dicső-, | gégéinkről, a dicső múltról, de a más múlt­ján nem tudunk lelkesedni, még ha olyan nagy világgyŐ2Őrő! van is szó, mint Napó­leon. Mi u Reichstadti herceg pusztulását egészen más szemüvegen nézvén, nem lát­juk annak a nagy tömeg-tragédiának, ami­nek esetleg a franciák látják. S szinte nagyszerű és modern hősnek tűnik fel né- künk Metternich, a nugy cselsz.övő, ki u fiók sas növekvő szárnyait letöri s ezzel borzalmas világtragédiák csiráit fojtja meg még idejében. .. Épp ezért mi csak egy beteg gyerek- ember nagy és szép tragikumát látjuk e darabban. Látunk egy sápadt, alacsony homloku, keskeny mellű kis herceget, akit megrészegít a extázisba ejt atyja szédületes nagysága s uki csupa beteg ingadozói) és kételkedés, gyáva vérteleDség és hisztériás vízió. Gyönyörűen megkomponált jelenetek­ben jelennek meg előttünk e kis ember hatalmas lelki tusái s a szemünk láttára roppannak meg nagy vágyjai és ábrándjui. S u drámai nyelv tömör közvetlensége és költői ereje, melynek egyébként Ábrányi magyar fordítása csaknem tökéletes mása, csak fokozza a cselekül !ny butá>át. A darab első előadásával nem-vagyunk valami nagyon megelégedve. Nem a betanu­lás ellen van kifogásunk. Ezúttal pompásan tudta szerepét valamennyi szereplő. Való­sággal éreztük az általános szereptudást. És itt a hiba voltaképpen. Il'uziórontó, ha a nézőben olyan impressziók támadnak, hogy a színész tanulta vuluhu szerepét. A színpad az élet ábrázolása, ezokból minden eseménynek és beszédnek, ami rajta folyik, közvetlennek kell lennie. A színész, ki ábrázol valakit, beszéljen úgy, mintha az eseményből keletkezne, a dialógból folyna, mintha hirtelen jutott volna eszébe mindaz, amit mond. Inkább akadozzon, dadogjoti és hebegjen, mert az életben sem beszél min­den ember korrekt folyékonysággal. Rimei- verses daraboknál bevalljuk, nagyon nehéz a való élet tökéletesei!luzióját kelteni. A leg­gondosabb kerülgetés mellett is előpattan egy-pgy r*m> vagy ritmus. De mi szombat este tökéletes jámbusokat is hallottunk és olykor a legrejtettebb rímek is megütötték a dobhártyánkat. És ezt az előadás rovására kell Írnunk. Hisszük azonban, hogy a dumb további előadásain u^szereplők eme fogyat­kozása elhalványul s teljesen el is múlik. A Reichstadti herceg óriási szerepét bipos Zoltán alakította rengeteg atnbicióvul és páratlanul lelkes szeretettel szerepe iránt. Féltünk, az igazat megvallva, hogy a her­cegből a mi színpadunkon egy szentimentá­lisán nyivákoló alakocska válik, aki azzal akar hatást, jobban mondva szánalmat kel­h°gy folyton sir, jajong, panaszkodik és köhög. Tévedtünk. Sipos ennél egészsé­gesebb, némely helyen még szerepe határain túl is egészséges Sasfiók volt. Első jelene­teiben ő is szavalt, de később, mikor az in­dulat, hév és lelkesedés szavai Ömlőitek aj­káról, igaz volt, közvetlen és természetes. Flambeuu hatásos szerepét Szilágyi játszotta harsogó» és keményen. Maszkja és erőteljes alakja a legtökéletesebb flambeuui benyomást keltette bennünk. A szavaláson őt is rujtacsiptük olykor-olykor. Herceg művészi alakítást nyújtott Metternich szerepében. Sima, rideg és mély diplomata volt, ki oly tökéletes illúziókat keltett bennünk, hogy szinte a nagy kancel lár világpolitikát koholó koponyáját Bejtet­tük homloka ráncai mögött Vájná is nagyon jó volt Ferenc cm szar szerepében. Magas, szikár alakja is különösen megfelelt szerepéhez, de maszkja, az meglepő volt. Vonásai csaknem törté­nelmi pontossággal hasonlítottak Ferenc csá­szár arcképéhez. A többi szereplőről a következő alka­lommal. * Színházi műsor: Kedden — harmadszor — „Sasfiók“. Páratlan bérlet. 1 Szerdán — negyedszer — „Sasfiók“. Párod bérlet. Csütörtökön, yi/.kereszt napján két előadás. Délután félhelyárakkul „A milliár­dos kisasszony“ operette, Évi -szerepében: Lugossy Irénnel. — Este ez idényben elő­ször „A szerencse fia“, Drégely Gábor szati rikus vigjótéka, a címszerepben: Inke Rezsővel. Páratlan bérlet. Pénteken — zónaelőadás — »Bél- királynő“ operette. Páros bérlet. Szombaton — újdonság, itt először „A kék egér“ bohózat. Páratlan bérlet. Vasárnap délután „Próbaházasság“, énekes bohózat; \— este — másodszor —— „A kék egér. Páros. — Étvágytalanságban szen­vedők sokszor mindenféle csodaszer­rel próbálkoznak, melyek a gyomrot tnegförlik és ingerük, de kívánt hatást legfeljebb csak egy-egy alkalomra ké­pesek elöidözni. A ki étvágyát állan­dóan helyre akarja állítani, célját úgy fogja elérni, ha nehány napon át a reggelizés előtt 1—2 deciliter Ferenc Jósssef-keserüvizet iszik. A „Ferenc József-keseriiviz-források“ Igaz­gatósága Budapesten van. Apróságok. — Hát aztán Kohn ur az év végén természetesen leltározott és mérleget készí­tett ? — Mire leltározni? A mi az üzletben van, arról úgyis tudom, hogy nem az enyém. S mire c-ináljak én mérleget ? Kell nekem pontosan tudni, hogy mivel taitozom? * X. ur Sylveszter estélyén a Pannóniá­ban szórakozott, s dél felé járt az idő, mi­kor másnap odahaza felébredett. Meglepetve látta, hogy a fél arca nagyon piros és egy kissé meg is van dagadva. — Most csak azt szeretném tudni, — monologizál csendesen — hogy mi történt velem. Pofon titött-e valaki, vagy pedig elestem, avagy mindakét eshetőség fentforog. — Mindig mondom, hogy hitelbe ne vásároljatok!/Az uj "év nem áll egyébből, mint számlából. — De hiszen nem fizetsz senkinek ! — Még csak az hiányzik. Nem elég, hogy boszankodom. * Egyik jóvérű úri ember a kaszinói kabaréról és mulatságról referál, a mikor valaki azt kérdezi tőle, hogy aztán reggel felé voltak-e sokan becsipve. — A hogy én láttam, be volt ott csípve mindenki, talán még magam is. * Bögre ur újév napján, mikor megunta a sok gratulálót, kiadta a parancsot, hogy a kaput zárják be és többé senkit be ne eresszenek. — Egyebet nem hall az ember, — dörmögi magában — mint boldog uj évet, s a vége az, hogy tele van jó kívánsággal, a zsebe pedig üresen maradt. Demeter. HÍREINK. — Ezüst lakodalom. Tar Károly a Wesselényi utcai állami elemi iskola igaz­gatója s neje Szegedy Mária úrasszony szombaton ünnepelték házasságuknak hu­szonötödik évfordulóját. A kartársak s a tisztelő rokonok s jó barátok közül számo­sán keresték föl az ünnepelt közszeretetben álló jubiláns házaspárt, hogy e nevezetes alkalomból jó kivánsagaikkal üdvözöljék. Az ünnepelt házaspár házánál fényes lakoma zárta bo az ünnepségek sorát.- H. Bállá Mariska Déván. H. Bállá Mariska, mikor az erdélyrészi kerü­letben Heves társulatánál működött, szintén nagy népszerűségnek örvendett s hogy évek múltán is kellemesen emlékeznek vissza szereplésére mutatja az is, hogy szeretettel­jes sorokban hívták meg a dévaiak. Szin- társulatuuk kedvenc szubrettje a legnagyobb készséggel tett eleget a szives meghívásnak, s férjével együtt el is utazott, hogy a dévai izr. nő egylet által január 5-én a Nemzeti Kaszinó helyiségében tartandó műkedvelői estéjyen közreműködjék. — Hajtóvadászat. Sikerült hajtó­vadászat volt január 3-án Csegöldön. Vécsey László báró meghívására a megyei notabili- tások s városunk Nimródjai közül 12-en vettek részt a vadászaton. Jelen voltak a vendéglátó bárón kívül Domahidy Viktor s Szuhányi Ferenc nagybirtokosok, volt orsz. képviselők, Luby Béla orsz. képviselő, Bikfalvy Albert nagybirtokos, Orosz Alajos főgimn. tanár, Kovács Béla mérnök s Pethő György jószágigazgató, Träger, Poják 8 Burtha uradalmi tisztek. Kende Zsigmond cs. és kir. kamarás s Szeőke Sándor föld- birtokos távolmaradásukat kimentették. A vadászat eredménye 52 nyúl, 4 fácán s 1 róka. Vadászat végeztével a csegöldi ura­dalomban báró Vécsey vendégéül látta u vadászaton részvett Nimródokat, kiknek tiszteletére fényes ozsonnát adott. — Szylveszter esti mulatságok, Kedves, vidám, és ötletes módon búcsúztatta el a Társas-kör az 1909. esztendőt. A ka­barettek nagy mestere Nagy Vince olyan programmszdmról gondoskodott, a vidám szellemességnek és a fesztelen, de finom diszkrét tréfának annyi ötletes gyöngyszemét tárta elő,, hogy a közönségnek valóban u legkellemesebb szórakozásban volt része. A konferencier szerepét Nagy Vince töltötte be, sok ötlettel és szellemességgel. A Prog­ramm számok mind ügyesek voltak, a sze­replők Bartl Róbertné u. a., Csomay Győző, Atzél Nándor, Tombory Ernő, Fábián Lajos (különösen aktuális strófáivá), Varjú Iboly­kának Nagy Vincével előadott jelenetével mind-mind sikerült számok voltak. Különö­sen tetszett a Nagy Vince által szerzett Haverda ügy paródiája, mely mindenkit meglepett pompás humorával. Műsor után sikerült táncmulatság volt. — A kereske­delmi s gazdasági csarnokban szintén pom­pásan sikerült műsorral búcsúztak el az ó évtől. A táncmulatságot mfisor előzte meg, mélynek szereplői: Dr. Dénes Viktor, Dr. Farkas Jenő, Dr. Havas Miklós, Dr. Fischer József; Gál Jenő, Dr. Rácz Endre, Dr. Ro­senfeld, Dr. Fekete Rezső s Antal voltak. — A Pannóniába a Polgári Asztaltársaság rendezett kitűnő kabarettet a színtársulat közreműködésével. — Vételár kiutalás. A vallás s közoktatásügyi miniszter a magyar tanul­mányi alap mint gimnáziumi fentarió alap terhére az uj kir. katli. főgimn. céljaira a Jezsuita rendház telkéből tudvalevőleg 2600 négyszögölet vásárolt meg, négyszögölenként 67 koronájával számitva 174,200 koronáért. A vételárból a vallásügyi miniszter ’ nvoit első részlet fejében 100,000 koronát utalvá­nyozott ki a rendháznak. Az adásvételi szer­ződést ő felsége 1909. okt. 28-án látta el jóváhagyási záradékkal, mely a napokban érkezett le Ratkovszky Pálhoz, a főgimn. főigazgatójához. — Világtalanná lett dalköltő. Dóczy József nagykárolyi pénzügyi titkár, kinek szebbnél-szebb nótáit országszerte da­lolják, mindkét szemére megvakult. A sze­rencsétlen sorsú titkárt nem rég helyezték át Temesvárról Nagykárolyba s gyönyörű nótái itt is nagy népszerűséget szereztek szá­mára. Szomorú ez a valóság és azt hisszük, még szomorúbb, még busább dalokat fog fakasztani a tragikus sorsú zenepoétu lelké­ben, mert nem akarjuk hinni, hogy szeme- világával azoknak a melegszívű édes bus ma­gyar melódiáknak is vége szakadt, amelyek­kel Dóezy annyi könnyet fucsart ki a ma­gyarul érző emberek szeméből és igaz gyön­gyökkel gazdagította a mi szép népdal iro­dalmunkat. — Változások az egyházmegyé­ben. A megyés püspök Nagysomkutru. Pilcz Ede máramurosszigeti s. lelkészt nevezte ki lelkésznek, Márumarosszigetre, Boschetti An­dor nagysomkuti ideigl. lelkészt Márama- rosszigetre küldötte s. lelkésznek, Gájásy Alajos káluinndi s. lelkész egészségi okokból három havi szabadságot kapott, helyére Vil­mos Endre küldetett ki s. lelkésznek. — Kinevezések. A földmivelésügyi miniszter a vízügyi műszaki tiszti személy­zet létszámában Gillyén Sándor kir. mérnö­köt, városunk fiát, főmérnökké; — az igaz­ságügyi miniszter Strobel Alajos kolozsvári kir. törvényszéki joggyukornokot a nagyká­rolyi járásbirósághoq jegyzővé j — dr. Do­mokos Andor helybeli gyakorló ügyvédet ezen kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottá nevezte ki. — A vallás és közokta­tásügyi miniszter Monoky Sándor urai-i vef. elemi iskolai tanítót a vámfalui állami elemi népiskolához igazgatóvá nevezte ki. — Körorvosi helyettesítés A főis­pán megbízta dr. Steinfeld Géza orvost a krassói körben dr. Melchuer Vilmost peditr » nagypaládi körben a körorvosi teendőknek helyettesi minőségben való ellátásával. — Uj tanítónő. A ref. felsőbb leány iskola fentartó testületé a Benedek Erzsébet elhalálozása folytán megüresedett tanítónőt állásra Atzél Ilona oki. polgári iskolai taní­tónőt, a budapesti Erzsébet női iskola volt jeles növendékét választotta meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom