Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-06-23 / 26. szám

— Vihar, jég és villámcsapás. A hosizu ideig tartó tikkasztó hőség után vasárnap délután nagy vihar vonult el vá­rosunk felett, mely-, a vetések és kertek-' ben sok kárt tett. A milyen nagyon örültek az emberek az esőnek, a félénkebbek annál jobban megijedtek, sőt többen elájultak a hatalmas mennydörgések és villámcsapások­tól. Talán nem is ok nélkül, mert ez alka­lommal nagyon sok helyen csapott le a villám városunkban és környékén. Többek között Balog József németii gazdálkodó­nak istállójában egy lovat agybnsujtott, a másikat megsebezte. S z a b ó Sándor vasúti ötnek egy tehenét ölte meg. Belecsapott özv. K í s b a 1 m y Lujosné Kölcsey-utcai házának kéményébe, Pupp József gazdál­kodó kútjába, a róna. kath. ' tanitóképezde tornyába, a tűzoltó őrtorony villámhárítójába, melyeket erősen megrongált. Leütött még Papp János batizi földbirtokos tanyáján egy munkásházba s azt felgyújtotta. A tűzhöz városunk tűzoltói is kivonultak. A vihar a Kossuth-kertbeu több fát kidöntött. — Uj Ügyvédek. Dr. Bakó Ferenc törvénys/éki aljegyző éa dr; Ináncsy Papp Elemér ügyvédjelölt az ügyvédi vizsgát tegnap Budapesten jó sikerrel letették. Gratulálunk ! — Joggyakornoki kinövéséé. A debreceni Ítélőtábla elnöke. dr. A m b r ó z y Sándor ügyvéd, szatmárnémeti lakost a tábla kerületébe díjtalan joggyakornokká nevezte ki. — Áthelyezés. Dr. Falussy Árpád főispán Madaras s-y László közigazga­tási gyakornokot szolgálattételre az alispánt hivataltól a csengeri főszolgabírói hivatal­hoz helyezte át. — Uj orvos. K o m k a József, Kom k a Alajos tekintélyes polgártársunk fia, Buda­pesten az orvosi tudományok doktorává fel­avató tott. — Jegyzőválasztás. Nagyszekere- son H o 1 e k Andor segédjegyzőt választot­ták meg 16 szótöbbséggel körjegyzőnek. — Uj könyvelő. A tanács Szilá­gyi László óvári földbirtokost a vámhiva­talhoz segédkönyvelőnek megválasztotta. — Főúri eljegyzés. Kómái szent birodalomszéki gróf Teleki Sándor nagy- somkuti nagybirtokos és neje született go- roszlói Graefl Sarolta grófné fia: római szent birodalomszéki gróf Teleky József a napokban jegyezte el Budapesten Luczep- bacher Pál tolnamegyei nagybirtokos, fő­rendiházi tag Mária leányát. ' — Esküvő. Pál Géza gépész szom­baton kelt egybe Jelencsik Z*uzsánnával, Jelencsik János polgártársunk leányával. —' Halálozás. Kozma Gergely nyug. vármegyei árvaszéki ülnök f. hó 8.-án reggel 58 éves korában a Nagyvárad mel­letti FélixfürdŐben rövid szenvedés után elhunyt. Holttestét Szaniszlóra szállították, s tették nagy részvét mellett nyugalomra. A megboldogult 12 évig működött a vármegyé­nél részint mint aljegyző, részint mint árva­széki ülnök rendkívüli szorgalommal; azt megelőzőleg pedig Nagykároly városnál vojt községi biró és árvaszóki ülnök. Az 1907. december 19-iki megyei tiszlujitás után nyugdíjjáztatott, d ■ a nyugalmat nem sokáig" élvezhette, mert tüdőbaja és véredényelme-> szesedése csakhamar kioltotta életét. — Gyászhir. Korláthi D i e n e s La­jos köz- és válóügyvéd, vármegyei bizottsági tag, egyházmegyei tanácsbiró stb. rövid szenvedés után életének 58-ik, boldog há­zasságának 28-ik évében, f. évi junius hó 21.-én reggeli 6 órakor Nagydoboson jobb létre szenderült. — Képesített óvónők és tanitók, A zárdában óvónői képesítést harminchár­mán nyertek, a kiknek nevei a következők: Aschenbrüher Mária, Ábrahám Blanka, Boros. Anna, Czier Mária, Deák Mária, Derecskey Borbála, Dühön Johanna, Farkas Paulina Willibaída, Flontás Mária, Gerber Ida,. György Gabriella, Haraga Katalin, Imra Anna, Janda Jolán, Kirchmájer Mária,, Komáromy Erzsébet Kresnyák Anna, Lámák: Erzsébet, Mugdó Kata, Mankovits Mária,, Milován Ágnes, Molnár Anna, Nagy Etelka^, Pandurov Melánia, Púra Juliánná, Pappt Mária, Szarka Ida, Szarka Mária, Táhy Ilona, Vanday Hennin, Varga Gizella, Veress Erzsébet, Vetzel Karolin. — A róm. kath. tanítóképző intézetben képesítőt tett 24 ifjú névsora: Bakó Pál, Borkő Pál, Béres Komán, Brunner János, Bugyi Endre, Czumbl István, Csucsay János, Fábián Béla, Fejes IstváD,' Halubán János, Jakner Endre, Kalocsai Géza, Kuntz Károly, Mellau Ferenc, Pap Gyula, Patz Mátyás, Keisz István, Kischt Pál, Szolomájer Lajos, Takács Pál, Torna János, Zinner József, Borsiczky Dezső, Fehér István. — Tömeges fegyelmi Legutóbb tartott vármegyei közigazgatási ülésen Bod­nár György kir. tanfelügyeld punasz t emelt uz elhanyagolt magyar nyelvi oktatás miatt. Tűrhetetlen állapotokat talákb a tanfelügyelő a feketefalui, a magyarkékesi, oláhkékesí, udvurii, crkörtvélyesi, reszegei iskolákban. A magyar nyelv tanítására a fékét efal ni, magyarkékesi,' nagy9ikárló iskolákban igen 8ZATMÁR ÉS VIDÉKE. kevés súlyt helyez ,a tanító, miért is ezen iskolák tauitói ellen a közigazgatási bizott- ság fegyelmi vizsgálatot indított. Ugyancsak, elrendelte a fegyelmi vizsgálatot ás állásától is felfüggesztette Marosán Viktor avasfelső“ falui igazgató-tunitót, mivel az iskola meg­vizsgálására hivatalból kiküldött dr. Votisky Géza s. tanfelügyelővel szemben illetlenül és kihivóan viselkedett. — A Szatmárnémeti Társaskör f. hó 28-án, vusárnup este 8 órakor, ked vező időben a kerthelyiségben, kedvezőtlen idő esetén a belső termekben tagjai számára nyári társas összejövetelt rendez. Külön meghívók nem bocsáttatnak ki, hanem ez utón kéretnek a tagok, hogy az összejöve­telen minél számosabban megjelenni és családjaik hölgytagjait is magukkal hozni szíveskedjenek. Étkezés étlap szerint. — A vármegyei korcsmárosok folyó hó 10.-én gyűlést tartottak Szatmáron a Vigadó. nagytermében és határozuti javas­latot hoztak arra vonatkozólag, hogy kül- döttségileg keresik fel a minisztert, hogy semmisítse meg a vármegye azon határoza­tát, melyben elrendeli n korcsmák vasárnap és ünnepnapokon való bezrását. Mintegy 300-an voltak jelen a gyűlésen. A küldött­séget dr. F i s c h e r József ügyvéd vezetti a miniszterhez. — Óvoda vizsgálat. A Kákóczi­' utcai kisebb gyermekek óvodájában az év­záró vizsgálat, illetőleg évzáró ünnepély Vasárnap d. e. 8 és 9 órii között folyt, le nagyszámú hallgatóság jelenlétében. Meg­lepő eredményt tanúsítottak úgy a kis fiuk, mint a kis leányok. Versikéiket, inondókái- kat, énekeiket és játékaikat oly biztossággal, határozottsággal és bátorsággal adták élé, bogy w hallgatóságnak teljes megelégedé- . sót és örömtel jes elismerését érdemelték ki. Az elért eredmény a Nagy Vilma k. a. óvónő érdeme, aki előtt a vizsgálatot vezető elnök általános helyeslés között fejezte ki a szülők és a tanügyi vezetőség háláját és legnagyobb elismerését. — Szövetkezeti közgyűlés. Az északkeleti vármegyék szövetkezetének szö­vetsége Halmiban tartotta meg a napokban közgyűlését, György Endre volt miniszter elnöklésével Á 'gyűlésen 75 szövetkezet volt jelen. Az elnök hosszabb beszédben foglalkozott a kisemberek sorsával. A szö­vetség évi működéséről Va 1 k o v i cs "János ügyvezető titkár telt kimerítő jelentést. A jelentések és számadások tudomásul vétele után K o v á c s y Miklós, D i a tn a n d Lajos plébános es. K o c s i k József 'sonkád' ref. lelkész értekezést turtottuk. — A villámcsapás áldozatai. A múlt héten Aleóhomoród község határán óriási vihar keletkezett, amikor a mezei munkások egy fa alá menekültek- Alig vol­tak ott, a villám lecsapott s a.fa alatt levők közül 2 férfit és egy not agyonsujtoU, hár­man pedig súlyosan megsebesültek. — G u f á r-t .Mária fényi lakost e hó 5.-én este a szobában egy lecsapott villám agyonsujtotta. Férjén kívül 4 kiskorú gyermeke gyászolja. — Vizbefult. Lőwenheim Sá­muel 19 éves talmudtanuló pénteken délután vigyázatlan fürdés közben a Homoródpatuk beömlésénél a Szamos folyóba fűlt. Holt­testét szombaton fogták ki. — Táncmulatság. A ref. főgimná­zium érettségit tett növendékei szombaton «este a Kossuth kerti kioszkban tánccal egybe­kötött összejövetelt tartanak. — Pályázat körjegyzői állásra. A lemondás folytán üresedésbe jött erdő- szádai körjegyzői állásra a nagybányai járási főszolgabíró pályázatot hirdet. A választás f. hó 25.-én fog megtartatni. — Az Urániából. Az Eöt vös-utcai Uránia, mely ebben az ugorka saisonban egyik ]egke’leme9ébb szórakozó helyévé vált városunkban, a legválogatottabb műsorral kedveskedik újabban a közönségnek. A f. hó 24., 25., 26,-i sport előadásokra pedig előre felhívjuk a közönség figyelmét, mert ezeken a napokon vulódi premiere lesz az Urániá­ban. Ugyanis Márkus Dezső tulajdonosnak a 24, 25., 26. napokra olyan műsort sike­rült nagy anyagi áldozatok árán megszc- rezni, melyek egyidejűleg, kerülnek először műsorra a fővárosi Urániában is. Ez a mű­sor a következő: 1. Automobil utazás a Riviérára. 2. Az 1908. évi liverpooli nagy akadály verseny. 3. Sport Ausztráliában. 4. Kutya.-— mint saffőr. 5. Francia tengeri flotta. 6. Téli sport. 7. Róka vadászát. 8. Niagarái vízesés. 9. Pusch Ball. Szerdán délután az előadások 4, 6, 8 és 9 órakor kezdődnek. Megjegyezzük még, hogy a kö­zönség részére hülfet áll rendelkezésre, a hol kitűnő hűsítő italok is kiszolgáltatnak. — A polgármesterek kongresz­BZUSa. A polgármesterek idei kongresszusu­kat Hódmezővásárhelyen tartották meg. A kongresszuson, amely 22.-én volt, mintegy 80—100 polgármester és főbb tisztviselő volt jelen tegnap reggel nyolc órukor a ven­dégek a városi székházban gyülekeztek össze, honnan kocsikon elindultak s megtekintették a város nevezetesebb kulturális intézményeit és közalkotásait. A kongresszus délelőtt 10 órakor kezdődött Brolly Tivadar dr. pozsonyi polgármester elnöklete alatt. A kongresszuson városunk képviseletében V tt­ja y Károly, polgármester s K ő r ö § m e 1 e i Antal főjegyző vettek részt. — A Deák Kálmán asztaltársa­ság f. hó 28.-án vasárnap az „Iparos ott­hon“ kényelmes és szépen díszített kerlhelyi- sége.ben a szegény és árva gyermekek segélyezése alapja javára jótékonycélu j u - n i & 1 i s t rendez. Kezdete esté' 8 és fél órakor. Belépő dij: személyenkint 1 korona 20 fillér. FelülfizetÓBek a nemes célra- való tekintettol köszönettel fogadtatnak s hírlapi­kig nyugtáztál nak. — Halál a Szamosban. M a r k o- csdn László 12 éves nagysikárlói fiú folyó ,;15.-én többed magával fürdeni indult a Szamosba, fürdés közben egy örvény magá­val ragadta s kis társai tehetetlenül nézték, a mint a folyó u hullámsirbu fűlt gyermek holttestét magával ragadta. Folyó hó 18.-án, [■ három nap múlva, fogták ki az elmerült holttetemet. — Tanügyi értesítő. A gimn. reál­iskola, polgári iskola legalább IV. osztályát, vagy a felső népiskola III. osztályát végzett oly rk. tanulók, akik u szatmári kir-. kath. tanítóképző internátusba alapítványi helyre pályázni, óhajtanak, azok a püspök ur Ömél­tóságához intézett pályázati kérvényeiket, keresztlevéllel, szegénységi és iskolai bizo- nyitványnyal felszerelve, a tanítóképző igaz­gatóságához f. év junius 25-ig nyújtsák be. Akiknek még nincs meg ez évi iskolai bizo­nyítványuk, azok mellékeljék múlt évi bizo­nyítványukat 8 a jelen isk. év I. félévi értesítőjét. Ezeket az okmányokat azonban jul. 1-ig kötelesek a jelen isk. évi bizonyit- ványuyal kicserélni. Akik nem a szatmári kir. kath. tanítóképző intézetben végezték a jelen isk. évben tanulmányaikat, azok f. év julius 1-én személyesen kötelesek megjelenni a tanítóképzőben tartandó pályázaton dél­előtt 8 órakor. — A Néhma Lajos József kávé- üzletét átvette Benkő Sándor, kinek előzé- keuysége és szakképzettsége biztosítja a vevőközönséget, hogy 10—12 százalékká olcsóbban szerezhetik be kávé szükségletü­ket, mint bárhol. — Érdekes látványosság. Az an­gol királynak most készült 3 nyári öltönyé - nek szövetjéből WeiSZ Gyula posztó üzletében kaphatunk. Szatmár, Deák-tér 2. sz. 4 — 4 — Fidibusz! A legkitűnőbb magyar élclup. Páratlan népszerűség! Remek 9zöveg, pompás képek! Mesésen olcsó I Egy szám 5 krajcár. A Fidibusz előfizetési ára: Egész- évre 6 K, félévre 3 K, negyedévre 1 K 50 fill., egy hónapra 50 fill. Mutatványszámo­kat küld a kiadóhivatal: Rökk Szilárd-u. 9. sz. Felelős szerkesztő: Dr. Fejős István. Főimmkatárs: Erdőssy Vilmos. Laptulajdouos éa kiadó : Morvái Ján08. Tudomásul. Klein Májer házában Kossuth-Lajos-utca 2. sz. a. ma délután 2 órakor a közjegyző közbenjöttével 120 mm. bab árvere2tetik el. Természetes, ezüst üstben mindenkor, fris­sen befőzött kiváló finom málnaszörpöt szállít: (6—26 cs.) Gessler Siegfried csász. és kir. udvari szállitó és ö cs. és kir. Fensége József főherceg kamarhi szállítója ZKÓB-ÁJST'y.A.. Traxler Sándor batizi gazdasagában (Bodonya-tanya) eladók: 16 drb, nagy fejős tehén, 1 „ simmenthali bika, 1 „ marokrakó aratógép (egy éves), 1 „ tejes kocsi (rugós) tejes kan­< nákkal, 1 drb. rugós taliga (gigg). H _______________ 2-8________ Eg y tanuló könyvnyom­dámban kedvező fizetéssel felvétetik. — Morvái János Eötvös-utca 2. számú m háznál kisebb-nagyobb lakások és boltok. TTlaflAV" 1 nyitott koC8Í> 1 ■bJÁmUvAtb hajtó kocsi, 1 Kölber- féle gig; 300 holdas tagositott birto­kom, Hunyadi-utcai házam, a Hostánc- ban telkek kedvező feltételek mellett. ' Reánk nézve kellemetlen össze- tévesztések kikerülése céljából kérjük a közönséget annak szives tudomásul­vételére, hogy a „Neuschlosz testvérek“ ügynök-céggel azonosak nem vagyunk, sőt azzal semmi néven nevezendő kapcso­latban sem állunk és nem állottunk. Neuschlosz-féle nasici taoingyár és gőzfiirész részvénytársaság szatmári gözfürész üzletvezetősége. Nincs többé penészes neiott! a ™ jobb minő­ségű saücylba itatott és szabadalom által védett pergament papír befőttek bekö- tözéséhez kapható egyedül LŐvy Miksa könyv- és papirkereskedésében, Deák-tér. régi posta bé_ wuáwli. lyegeket. Heinrich Viktor. 2—4 Hidköz 3, szám alatt egy csinosan bútorozott külön be­járatú utcai szolba julius 1-től bérbe Hadé. 2—3 Egy 5—6 lóerejü oldalkocsival poci,'«“' 3X1 otor mely alig volt használva, igen olcsón eladó. — Értekezni lehet Simon Aurél gyárossal Misztótfaluban A legelőnyösebb törlesztéses jelzálog kölcsönöket folyósítja a Szatmári Központi Takarékpénztár r.-t. a következő törlesztő részletekkel,.melyekhez semmi más költség nem ezámittatik. ou evre 50 45 40 35 30 25 20 15 10 » n n »­» 12 w D n » n tJVCUKCUl lUhe ca üttUIUL IU1J ivrv/ «.MŰI OÍ8ZCSCU IV &.00 V? •n 7) J) n Takarékbetétek » 8­rt j) r> n n J) n n n n » r> n n n n n n * m n n 7) n Ti 2.97 3.05 3.15 3.26 3.45 3.74 4.18 4.95 6.55 f Kölcsönöké legmagasabb kamatláb mellett kamatoztatnak, a legelőnyösebb feltételek mellett • folyósít a Szatmári Központi Takarékpénztár r

Next

/
Oldalképek
Tartalom