Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-06-23 / 26. szám

SZATBKÁR ÉS VICÉKÉ. VALEK JANOS 10 év óta fennálló ió hírnévnek örvendő hó 1 -töl Eötvös-utca 2-ik szám alá, a palotába helyezte át és azt társas cég alatt vezeti tovább. Üzletükben készülnek a legnagyobb pontosság és szakértelem mellett a legújabb francia és angol divatu férfi-, női- és gyermekcipők kiváló jó minőségben és igen jutányos árak mellett. Midőn cipész üzletemet társas céggé átalakítottam, nem mulaszthatom el köszöne- temet nyilvánítani nagyrabecsült megrendelőimnek és kérem őket, hogy eddigi bizalmukkal továbbra is megtisztelni szíveskedjenek. Tisztelettel Valek és Rajz cipészmesterek. 3 UJ SZÓ ... 1 «LTVATER GESSLER BUDAPEST OtSSttB FLLt VALÓDI DANUBIUS MUSTÁR. f{ivAió JiCERNDORF'BUDAPEST Eredeti „Otto“ benzin-motorok cséplési czélra, továbbá benzin-, pet- rolln-, lég-szesz és szlvógáz- mo torok faszón, antracit és koksz tüzelésre 1—1500 ló­erőig. 18-26 LANGEN és WOLF motorgyár. {SEg SSSK HAlli1 ASÄScBB 2I2S2SK IKSSK üzletemet ur házát a Korai­augusztus 1-től Dr. Vajay Imre féle helyiségbe helyezem át, hol azt teljesen friss és a legújabb árukkal szándékozom be- ===== rendezni, ennélfogva az itt levő ----­ös szes árukat elárusitom. Mindenkinek érdekében áll, vásárlási kényszer nélkül, leszállított áraim olcsóságáról meggyőződni, kiselejtezett és minden elfogadható árban eladásra szánt, u. m. selymek, ruhaszövetek, delainok, zephierek, batisztok, egyéb mosó áruk, csipkék, napernyők, blousok és sok más cikkekből. — A n. é. vevöközönség b. támogatását uj vállalatomra is kérve - maradok szokott tisztelettel rr Divat üzlet Deák-tér 19. 7_ * A Drogéria mellett. Papolczy palota. MORVÁI JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA, SZATMÁRON. Nyilttér.*) Szépítő­végezhet mindenki odahaza, ha egy Dr. JUTASSY-féla készletet beszerez. Ilyenek: lfŐl*/mnlÁ-L áv7lof a “ormálie, ép, tiszta arc- DUI PjpWlU hCötilCl bőr szépségének ápolására és megőrzésére; száraz, sömörös, durva bámlőfeszlilő viszkető, hervadd bőrre; ráncok és libabőr ellen. Bérgjégyjté-készlet SyiSj' pattanásos (vimmerlis), eres, vörös arc, vörös orr, vörös kéz, fagyási foltok és izzadás ellen. IMrtievtitÁ-lléevlAt elsárgult, elbarnult, nap DU1 UiSZlIlU hvo/ilcl sütött arcok fehéríté­sére, szeplő és máj folt ellen. BőrMmlasztó-készlet rusok, pattanásnyo­mok, rózsapattanás (rosacea) bórkeményedéB. bor­virág, himlóhely és sebhely ellen. Hajgjógyitó készlet ÄT; Í&V.1«: megakadályozására. — G készletek föl vannak sze­relve a megfelelő szappannal, a szükséges kozme­tikai eszközzel és szerekkel, melyeknek biztos ha­tását 1892 óta ezer és ezer arcon tapasztaltuk s a melyeknek ártalmatlanságáról az intézet főor­vosa Jntaaay József dr. kozmetikus bőrgyógyász, egészségtanár kezeskedik, kinek receptjei szerint a szerek készülnek. A kimerítő használati utasítás alapján mindenki sikerrel kezelheti önmagát azon szépséghibája ellen, melynek megfelelő készletet beszerez. Jutassy dr. „Szépségápolás“ cimti könyve minden készlethez mellékelve van. Minden egyes készlet ára 5 korona. Készíti és elárusítja személyesen -------vagy posta útján a-------­Ko zmetikai Gyógyintézet elárnsitó osztálya. Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 3. I. emelet. Kapható vagy megrendelhető az intézeten kivül minden gyógyszertárban. — Főraktár: Török József gyógyszertára Budapest, VI. kerü- let. Klrály-utoa 12. szám. .6—6 *) £ rovat alatt közlöttekért nem felelős a Szerk. Elsőrendű porosz vágott tűzifa jutányos árban kapható Fischer Hermannál. Báthory-u. 10. sz. — Telefon 122. sz. 21—62 Kiadó lakások Kinizsi-Utca 37. számú házastelek, mely áll 3 szoba, konyha, kamara, pincéből; Vajay Károly-uteában 3 szoba, .elő­szoba, fürdő szoba felszerelve, konyha, kamara, minden lakás vízvezeték lúd augusztus hó 1-re kiadó vagy eladó. Értekezni lehet a tűzoltó laktanyán. GYÓGYFÜRDŐ Glanberiói, hideg; ■ ■ kéne* sós viz. —■ Gyomor- és májbetegek magyar Karlsbadja. Fürdóidény: május 16-tól szeptember 16-ig. Előidény : május 16-tól junius 1-ig. Utóidény: szeptember 1-tól szeptember 16-ig 80 százalék árengedménynyel a lakásoknál. Ezen a maga nemében páratlan gyógyviz, mint ivógyógymód biztos segélyt nyújt gyomor- és bélbajoknál s alhasi pangásoknál, makacs székrekedéseknél enyhén, oldólag hat. Vértódu- lásoknál, szédülések, hüdések, gutaütési roha­moknál vérlevonólag, felszivólag hat, csuzos és köszvdnyes bántalmaknál e kór okozta erjedési termékekre, lerakódásokra az Ízületekben azok oldására és kiküszöbölésére hat. Kövérség, sziv- elbájasodás ellen, cukorbetegségeknél veseba­joknál, úgy a cukor- és fehérjekiválást gyorsan és kedvezően befolyásolja. Mint fürdő különféle izzadmányokat, daga­natokat, izületi és csontbántalmakat, csont- szilt kedvezően oszlatja. Görvély kóros daga­natok, fekélyek ellen, méh- és méh közötti iz- zadmányok, hashártya-izzadmányok felszívódá­sát elősegíti, a legkülönfélébb makacs, idült bőrbetegségek ellen bámulatos gyorsan hat. Vasúti állomás: az Alföldről és Pest felől jö­vőknek Ungvár, a felvidék és illetve Kassa felől jövőknek Nagy-Mihály, honnan kényelmes bér­kocsikon 1 és */, óra alatt elérhető. A viz otthon is sikerrel használható. Ara: 1 nagy láda 40 üvoggel 14 korona, kis láda 20 üveggel 8 korona. A viz a vasúton szállítási kedvezményben részesül. Megrendelések és tudakozódások: „Szobráno gy ó gy fürd ölgaz gat ól ágán akS zobránc- gyógyfürdő“ cimzendók. Fosta- és táv­írda-állomás helyben. A fürdő igazgató-orvosa : Dr. Hussay Gábor Lajos. 4—6 A fürdő igazgatóság. MIM Eladó uj ház Pázsit-utcán relyHá11 íszóbi * wuMAw Művi«** konyha, kamara és mellék helyiségekből. — Értekezni lehet Hunyady-utca 59. szám alatt. 2—10 iáját©« 300 holdtó1 1000 holdig megvételre és azonnali át­vételre keresek: Fataky, intéző, Szakadás (Biharm.). 2—2 A SZÉPSÉG! Minden hölgynek kétségtelenül leghóbb vágy fi hogy mentői szebb legyen s hogy ezen célját elérhesse, megragad minden alkalmat, a legképtelenebb dolgokkal kenegetve arcát.- — A legtöbb esetben saját kárára teszi 'ezt, mert nemcsak, hogy szép nem lesz, hinem ellenkező­leg sok esetben tőnkre teszi arcbőrét úgy, hogy igen hosszú idő, gondos ápolás kell ahhoz, hogy ismét helyrehozza. Az a világon egyedülálló siker, melyet Földes Kelemen aradi gyógyszerész Margit- Créme-jével elért (különösen Francia- és Né­metországban) sok embert arra birt, hogy ezt a világhírű, ártalmatlan és az arc minden tisztát- lansága (szeplő, majfolt, kiütések stb.) ellen pá­ratlanul és csodálatosan ható szert utánozzák. — Természetes, hogy ez senkinek sem sikerül, mert a Margit-Créme készítésének titkát senki más nem ismeri, mint a feltaláló és készitó s épen azért, mert a titkot soha senkire sem bízta, hanem minden egyes készítményt maga állít, elő, a Margit-Créme mindig egyforma, an­nak kidolgozása a leggondosabb, tehát hatása is rögtöni és biztos. — Óvakodjunk tehát ar­cunkat mindenfélével kenegetni és használjunk oly szert, melyet angol, amerikai és francia hírneves orvosok is ajánlanak, mint egyedül biztos -és ártalmatlan szert az arc szépítésére és a szépség megőrzésére. — ez a világhirü szé- piiőszer a Földes-féle Margit-Créme, mely már 4 — 5 napi használat után teljesen átalakítja az arc bőrét, eltünteti a szépiákét, májfoltokat, ki­ütéseket, bőratkát, mitesszert, arc- és kézvörössé­get. Az arc ideális szép. Üde és ifjú lesz s ámel­lett a Margit-Créme teljesen ártalmatlan. Egy tégely ára I korona Margit-szappan 70 fillér és Margit-pouder (fehér, rózsa és créme színben) | K 20 fillér. — Ezen szerek mindegyike külön is használható. — A Földes­féle Margit-Créme kapható a világ minden nagyobb gyógyszertárában, ahol pedig raktá­ron nem volna, tessék egyenesen a készítőnek igy címezve írni: ? Földes Kelemen gyógysze­rész, Arad. Főraktár Szalmáron : Bartók László drog., Bossin József, Rajzinger Sándor, Rohrlicli Sá­muel, Unger Ullmann Sándor gyógyszertáraik­ban. — Szinyérváralján: Gerber Ödön gyógy­szertárában, A Csonkási bérletünkön (köves ut és vasúti állomás mellett) idei kitűnő minőségű széna boglya számra vagy mázsán­ként jutányos árban és kedvező feltételekkel □ eladó. Ueuschlosz Testvérek Telefon-sz. 16. Szatmár, Deák-tér 7. Ugyanott sarju |pp legelő kapható. Férfi és női divatüzletembe egy jó családból való gimnáziumi O Deák-tér. Koós Gábor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom