Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-04-07 / 15. szám

0SATKÁB ÉS VIDÉKE. — Én sem vagyok ostoba, ki mindent köimyen elhisz. De annak mégis hálával tartozom, aki a Fáy-féle valódi so- daner pásti 1 lát ajánlotta. Ezeknek csoda­ereje van. Ha rekedt, ha köhög, ha fáj a torka, vegyen be néhány pastillát, rövidesen meggyógyul. Én már tiz éve használom. Kapható mindenütt. Főelárusitóhely Austria- Magyarország részére W. Th. Guntzert £éos. IV—I. Grosse Neugasse 27. Egy do­boz ára 1 K 25 fillér. — Csak 3 frt 60 krajcár! Ka- zinczy-utca 16-ik szám alatt 3 kilós posta cs. jó kuba-kávé megrendelhető utánvéttel, bérmentve Néma kávékereskedőnél Szatmár. Budapesti levél. A sertésvész gyógyításáról a gazdaközön­ség érdekében nagyfontosságu határozatot hozott az Országos Magyar Gazdasági Egyesület feb­ruár havi ülésében, annak kapcsán, hogy a gaz­dák és állatorvosok kísérletezték Hazslinszky Ká­roly budapesti gyógyszerész „Sarin“ nevű sertés­pestis ellenes gyógyszerével, melynek eredményéül konstatáltatott, hogy az előnyös és kiváló jó hatású a sertésvész ellen; minek folytán a fenti egyesület elhatározta, hogy átír a földmivelés- ügyi miniszterhez, hogy a Hazslinszky Károly által készített sertéspestis elleni szert országo­san próbálja ki, hogy igy a gazdaközönség annak kitűnőségéről meggyőződve, igénybe is vehesse azt az állategészségi tekintetbői nagy- értékű gyógyszert. Mi azt hisszük, hogy nagyon ideje volna már, hogy a magas kormány végle­ges intézkedést tenne ebben az ügyben, mert sok gazdát mentene meg a károsodástál és sok értéktelen hamisítást szüntetne meg, melyekkel a gazdákat megtévesztik, amiből az következik, hogy a pénzt is kidobják és a sertés is elhull. * A tavaszi idény alkalmából az épitkezó közönséget bizonyára érdekelni fogja érdekelni fogja az a hir, hogy ifjabb Walla József mozaik, cementáru és mükogyárat alapított, s azt édes atyja a régi ismert jó hírnevű Walla József gyakorlatias tanácsai és támogatása mellett vezeti VII. Rottenbiller utca 15. szám alatt, hol iro­dája és raktára van, mig a legmodernebb be­rendezésű gyár a X. kér. Asztalos Sándor ut 24 sz. alatt van. A cég gyárt: márványmozaik lapokat, mintázott cementlapokat, karmantyus csöveket porland cementből, mfikő-lépcsóket és lábazatokat stb. elvállal: különböző lapburko­lásokat, gránit- terazzo, betonmunkákat stb. Raktáron tart: valódi mettlachi lapokat, kera- mit, fayence és kehöheimi lapokat és minden­nemű épitéoi anyagokat. # A háztartás vezetésében jelentékeny sze­repet játszik a pecsétes vagy szinehagyott ruháknak vegyi tisztittatása vagy festése, me­zeknek eszközlésére legjobban ajánlhatjuk a fővárosban is legelsórendünek elismert Berkotz István utóda (tulajdonos Kovács Endre) legrégibb kelme, selyemfesto és vegyitisztitó intézetét (Buda­pest Kinizsi utca 14.) hol a férfi és nói ruhák, kelmék, szövetek, függönyök, csipkék stb. fes­tése vagy vegyitisztása a legmeglepőbb ered­ménnyel teljesítettnek. Férfi és nói ruhák fej­letlen állapotban is festetnek. Vidéki megrende­lések a leggondosabban gyorsan és jutányosán eszközöltetnek. — A népkonyha jótevői. Dr. Heller Gyulané és R o h r 1 i c h 8a- muné úrnők 35 koronát gyűjtöttek: Dr. Ráez Endréné, Krassó Miksáné 4—4 K-át, Schönpflug Jenőné, Leitner Emilné, özv. Kozma Zsigmondné, Dr. Fekete Dezső, Dr. Szűcs Sándor, Dr. Harcsámé, Dr. Havusné, Spitzer Józsefné, Kaisz József, Dr. Timárné, Racz Istvánná, Biky Kérolyné 2—2 K-t, Kovács Józsefné 1 K-át. Medgyesy Ferencné és R a d ó Bertalanná gyűjtése: Osztrák magy. bunk 5 K-t, Dnmahidy Sándorné, bér. Kovács Ágostonná 4—4 K-t, Ujfalusyné, Dr. Antal Lászlóné, Einhorn Márton, Weiez Gyula, Fonciere, Janko- vicsné, Morvay Jánosné, Orosz Alajos, Szentmibályi Lajos 2—2 koronát. AMERIKÁBÓL. Szatmármegyei gyermekek tűzhalála a collinwoodi iskolában. Lapunk olvasói a fővárosi lapokból mindanyian olvasták azt a borzalmas- tűz­vészt, mely Collinwoodban, Amerika egyik gyárvárosában qgy iskolában pusztitott, hol másfélszáz gyermek lelte rettenetes tűzhalá­lát. A clevelandi „Magyar Napilap“ hosszú cikkben Írja le e gyászos eseményt, közli az áldozatok neveit s hozza az odapusztult gyermekek fényképeit is. Bennünket két kis áldozat érdekel, Neibecker József volt krasznaterebesi a neje K i n z 1 e r Ágnes madarászi lakosok 13 éves Róza nevű leánya e 7 éves Pál fia, kik benn égtek az H iskolában, mig ugyanezen szülők harmadik gyermeke, a 14 éves Neibecker István sze­rencsésen. kimenekült a tűztengerből. A szerencsétlen szülők öt évvel ezelőtt vándo-fc.“3 roltak ki uj hazájukba tiz gyermekükké együtt, ezek közzül most már csak nyolc él. Bár maradtak még elegen, annak a ket­tőnek borzalmas elvesztése mégis halálra sebezte a gyászbaborult szülők és testvé rek szivét. Főszerkesztő: Dr. Fejes István. Felelős szerkesztő: Erdőssy Vilmos. Főmunkatárs: Csomay Győző. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. Nagyobb mennyiségű szerszámfának való akáófa van eladó, Szombatit? Ódon gacsályi birtokán. Értekezhetni a tulajdonossal akár itt Szatmáron, akar a helyszínén Gacsályban. ÍJÉ szántó, gyümölcsös és 1800 tőke csemege termő szőlővel beültetett bekerítve ffjjfltgp jjj^ levő esetleg bérbe kiadó. tSríuJí; kút is eladó. Értekezhetni Majláth-ufca 4-ik sz. a. 3 vagy 4 lóra való uj istálló kocsiszínnel és széna- 1™« > J * padlással együtt azonnal AlGtVAU Ist’xrá.n-tér 2. ez. Elsőrendű porosz es vágott tűzifa jutányos árban kapható Fischer Hermannál. Báthory' u. 10. sz. — Telefon 122. sz. 9—52 Mintegy 800 drb ki- /WM-ftlrPTPS tűnő bor faj 2 éves gjfW&ÜACÖ ff Bolhás hegy 22. szám alatt. Értekezhetni lehet BS!is 2? 3.1 —— kéményseprő mesterrel. Szatmári (Nagycsonkás) kitűnő lege­lőnkre, folyó évre szarvasmarhát és lovat váltunk be. Legelőbér, őrzés, bikapénz, kétszeri beoltás és állandó orvosi felügyeletért darabonként 20 K fizetendő szeptember I-én. Vagy pedig 1200 négyszögöles holdanként 18v ko­rona, mely szintén szeptember hó 1-én esedékes. Neuschlosz Testvérek Szatmár, Telefon-sz. 16. Deák-tér 7. Szatmári Központi Takarékpénztár (Deák-tér, a városháza mellett) állandó betétek után 5 OI 2 O kamatot és mégnyeremény-osztalékotad. Kölcsönt nyújt váltókra, folyószámlára, érték­papírokra; jelzálog bekebelezés a legolcsóbb kamat mellett. 6— cs. Alkalmi vétel. Egy egészen uj modern ebédlő és hálószoba mahagóni és jávorfából, elsőrendű készítmény, egy darab zongora, egy selyem szalon garnitúra, két darab ruha szekrény, egy darab mosdó szekrény, hintaszék, varró asztal és egy darab Szeifert-féle (billiárd-) teke asztal jutányos árban eladó. Értekezni lehet Szatmári Géza kár­pitos, diszitönél, a színháznál. 4—4 Eredeti „Otto“ benzin-méterek cséplési czélra, 1-cö ctí' CO (Sí© CS N! I S-. <ss> OD «5 továbbá benzin-, pet­rolin-, légszegz és szlvóg-áz- mo torok faszén, antracit és koksz tüzelésre 1—1500 ló­erőig. 6-26 LANGEN és WOLF mótorgyár. vSf-S’3: A SZÉPSÉG! Minden hölgynek kétségtelenül le^hőbb vágya, hogy mentél szebb legyen s hogy ezen célját elérhesse, megragad minden alkalmat, a legképtelenebb dolgokkal kenegetve arcát. — A legtöbb esetben saját kárára teszi ezt, mert nemcsak, hogy szép nem lesz, hanem ellenkező­leg sok esetben tönkre teszi arcbőrét úgy, hogy igen hosszú idő, gondos ápolás kell ahhoz, hogy ismét helyrehozza. Az a világon egyedülálló siker, melyet Földes Kelemen aradi gyógyszerész Margit- Créme-jével elért (különösen Francia- és Né­metországban) sok embert arra bírt, hogy ezt a világhírű, ártalmatlan és az arc minden tisztát- lansága (szeplő, majfolt, kiütések stb.) ellen pá­ratlanul és csodálatosan ható szert utánozzák. — Természetes, hogy ez senkinek sem sikerül, mert a Margit-Créme készítésének titkát senki más nem ismeri, mint a feltaláld és készitó s épen azért, mert a titkot soha senkire sem bízta, hanem minden egyes készítményt maga áilit elő, a Margit-Créme mindig egyforma, an­nak kidolgozása a leggondosabb, tehát hatása is rögtöni és biztos. — Óvakodjunk tehát ar­cunkat mindenfélével kenegetni és használjunk oly szert, melyet angol, amerikai és francia hírneves orvosok is ajánlanak, mint egyedül biztos és ártalmatlan szert az arc szépítésére és a szépség meg érzésére. — ez a világhírű szé- pilőszer a Földes-féle Margit-Créme, mely már 4—Ő napi használat után teljesen átalakítja az arc bőrét, eltünteti a szeplőket, májfoltokat, ki­ütéseket, bőratkát, mitesszert, arc- és kézvörössé­get. Az arc ideális szép. üde és ifjú lesz s amel­lett a Margit-Créme teljesen ártalmatlan. Egy tégely ára I korona Margit-szappan 70 fillér és Margit-ponder (fehér, rózsa és créme sziliben) i K 20 fillér. — Ezen szerek mindegyike külön is használható. — A Földes­féle Margit-Créme kapható a világ minden nagyobb gyógyszertárában, ahol pedig raktá­ron nem volna, tessék egyenesen a készítőnek igy címezve irni: Földes Keltmsn gyógysze­rész, Arad. Főraktár Szatmáron: Bartók László drog., Bossin József, Rajzinger Sándor, Rohrlich Sá­muel, Unger Ullmann Sándor gyógyszertáraik­ban. — Szinyérváralján: Gerber Ödön gyógy­szertárában. A GYERTYÁNLIGET (Máramaroa megye), a legszebb, legegészségesebb ki imatikus erdei, hegyi gyógyhely, ásványfürdő és vizgyógyintézet. Csodálatos szép, magas fekvés, por- és szélmentes, ézondus, enyhe levegő, kitűnő izü és könnyen emészthető, tiszta vasforrások. Teljesen berende­zett vizgyógyintézet. Legradikálisabb gyágysiker: vérszegénység, sápkór, idegesség, neuraszténia, gyomor-, bélbajok és női bán tálainknál. Kényelmes, csinos lakások és igen jó ellátás. —Igen mérsékelt árak. — Idény: május—október. — Vasúti állo­más: Nagy-Bocskó. — Előnyök: 1. Olcsó árak és fesztelen életmód. 2. Enyhe éghajlat és barátsá­gos környezet. 3. Közeli vasútállomás és jő kocsiút. Interurban - telefon. 1—5 A fiirdőigazgatóság. « an szerencsénk a n. é. hölgyközön- ség b. tudomására hozni, hogy a legújabb divatu női kalapok megárlsezitels: 1 I I Alakításokat és gyászkalapokat W* azonnal készítünk. A hölgyközönség szives pártfogását kérjük ZINGER NŐVÉREK, női-, kézimunka és divatáru üzlete. Színházzal szemben. 2—3 Dr. Keresztszeghy Lajos ur házában. Csak e9Y papírt szívunk,ez pedig MOBVAI JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA, SZATMÁBON.

Next

/
Oldalképek
Tartalom