Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-01-01 / 1. szám

még nem okadatolja teljes mértékben, miért fejlődött városunk ép ott, a hol van, hisz keletkezhetett volna nagyobb város a hegyek közé nyomuló sikság más pontján is. A térkép erre is fele­letet ad. Szükebb hazánkat érintő Sza­mos már a modern közlekedő eszközök használata előtt utat nyitott a Bárcaság felé. Szatmártól nem messze hagyja el a medrét összeszoritó hegyeket, és ettől a ponttól a síkságnak minden irányában már akadály nélkül lebonyolítható a forgalom. Szatmárnál éri el legrövidebb utón a Tisza mentén a Máramaros- szigeten át az ország határáig húzódó közlekedő ut a Szamos völgyét. Lássuk most már, hogy a tényle­ges viszonyok mennyire igazolják ezt a geografiailag annyira kitüntető hely­zetet. Megjegyzem, hogy csak az ipar­ral és kereskedelemmel foglalkozom, mert a mezőgazdaság, tekintve, hogy sok más természeti viszonyoktól is függ, nem magyarázható tisztán topográfiái alapon. A geográfiái helyzetből követ­kező közvetítő szerep jellemzően keres­kedelmünkben nyilvánul. Ennek tulaj­donítható, hogy vásáraink élénkségre felülmúlják más, hasonló népességű, de nem ily kedvező fekvésű város vásárait. A hegyvidéket érintő vasútvonalainkon a lakosság vásár alkalmával ide tódul, hogy szükségletét élelmiszerekből és iparcikkekből fedezze. Vásáraink ez in­tézménynél általában tapasztalható ha­nyatlással ellentétben, hosszú ideig nem veszítenek jelentőségükből, mig másutt a vasutak uj és kisebb kört magába foglaló kereskedelmi központokot léte­sítettek, melyek a nagyobb távolságra fekvő régi centrumok rovására fejlőd­tek, de Szatmárt a már meglevő és épités alatt álló helyiérdekű vasutak a természetes helyzet mellett még mester­ségesen is a megye keleti részének és Ugocsának gazdasági központjává fej­lesztik. Nem tiszta véletlen, hogy kereske­delmünknek a gabona és fa legfontosabb cikkei és fejletlen iparunk is e két nyers­anyag feldolgozására szorítkozik A fel­vidék ide szállítja legjelentősebb termé­két, a fát és helyébe gabonát vagy lisz­tet vásárol. Az említett áruk mellett forgalmunkban a gyarmatáruk és ruhá­kerültek mint „félszüzek“ a „felsőbb leányok“ közé. „Lumpácius“-ban azonnal felpezsdült a „huszárvár“ s megérlelődöm a „huszár- szerelem“, amint meglátta „Szőke Kata­lint“, ezt a kedves „babát“ elragadó „frou-frou“-jával, aki „egy diurnista családiból származott és a „létért való küzdelem“ folytán akarták „diplomás kisasszonyának nevelni. „Lumpácius“ pezsgőt hozatott „Máriával“, akinek egye* dűl nem tetszettek a „tiszt urak a zárdá­ban“, mert ő volt a „nebántsvirág“. — Ne légy „balek“, te „bolond“! kérte a „tékozló fiút“ „Berger Zsiga“, hi­szen nem te vagy az „államtitkár“, csupán egy szegény „végrehajtó fia“. De az föl kiált: — Hát lássuk, milyen az „egy nap a paradicsomban“ ! Jelszó legyen : „ Keresd a szivet“ 1 „Sherry“ után következik a „csók“, azután a „ballépés“, amint ez a „tévedt nőknél“ szokás. Majd igy szól a „század­végi leány“ az „ingyenélők “-höz: mi vagyok én „szent vagy őrült?“ mert sej­tem, hogy ez nem olyan „folt, amely tisztit“. Azért kínozzon bár a „lemondás“ keserűsége, zúduljon bár rám „őszi vihar“, szúrjon bár meg a „tüske rózSa“, de „válljunk el“ édes, mert ez a „fátum“. E közben „piros bugyellárist“ adott neki emlékül. „Válás után“ „,a hajdúk hadnagya“ kérdezte: „Mi történt az éjjel ?“ Mire „Lumpácius“ igy válaszolt: marad­jon az sötét „titok“ és ne legyen közlünk senki „áruló“ 1 Ám eljött a „virágfakadás“ évadja és bekövetkezett az, a mit „családi öröm“- nek szoktak nevezni a „ nagy ma mák‘f. De úgy kivánta a „becsület“, hogy „Luimpá- cius“-ból „csókon szerzett vőlegényf le­gyen és létre jött egy „kénytelen házas­ság“, a melyből aztán „cifra nyomorúság* keletkezett, mint a legtöbb embernél,' aki­nél „fenn az ernyő nincsen kas“. 1 Hjal Ilyen „az ember tragédiája“! JPeregrim is, SZATKÁE ÉS VIDÉKÉ. Szinház. zati tárgyak is szerepet játszanak, mert az ide utalt elég.sürü népességű vidék elsőrendű szükségletét itt kénytelen be­szerezni. Kereskedelmünk eléggé össz­hangban áll a természetes, helyzettel, de sajnos iparunkról már nem mondhatjuk ugyanezt. Nálunk is, mint mindenütt az utóbbi évtizedekben a kisiparos tönkre ment és nem lépett helyébe megfelelő gyáripar. Az a néhány gyár, mely Szat- már nagyiparát jelképezi, nincs arány­ban se városunk kereskedelmévél, sem annak gazdasági jelentőségével; a keres­kedelemnél a természet adta feltételek önmagukban ide terelik a gazdasági érdekkör forgalmát, de ipar fejlesztésé­nél már célirányos gazdasági tevékeny­ségnek kell sorompóba lépni, ehhez pedig fejlett, az egész társadalmat át­ható gazdasági szellem szükséges. A gyakorlati szellemnek hiánya nemcsak városunkban jellemző, hanem hazánk­ban mindenütt tapasztalható. Társadal­munk nem nevel a termelésre, hanem csak a fogyasztásra. Ruházatban, fényű­zésben és életmódunkban lépést tar­tunk a gazdag és fejlett gyáriparral biró külfölddel, de a termelésben ezek­hez viszonyítva évtizedekkel hátrama­radtunk. A gazdasági szellemmel kar­öltve járó vállalkozási kedv nehány pénzintézet alapitásával kimerül. A tőke idegenkedik üj, veszéllyel járó, de eset leg fényes hasznot hajtó vállalatoktól a kitaposott ösvényen haladva megelég­szik uj és újabb bankok és takarékpénz­tárak alapitásával. Nyugatuerópa vidéki városaiban aránylag sokkal kevesebb pénzintézeteket találunk, pedig ott a fejlett iparnak és kereskedelemnek több hiteleszközre van szüksége. Pénzintéze­teink nem is mindig az ipar és keres­kedelem hiteligényeinek kielégítésére vannak bazirozva, hanem gyakran in- produktiv kölcsönök lebonyolításával foglalkoznak. Inproduktivnak tekinthet­jük mindazokat a kölcsönöket, hol a pénz nem termelési célokra fordittatik, hanem csak magánszükségletet -elégít ki. Az ily kölcsön nemcsak azért káros, mert elősegíti a hivatalnok osztály el­adósodását, hanem a forgótőkét el­vonja tulajdonképeni rendeltetésétől, a kereskedőtől és iparostól. A gazdasági szellem fejlesztésére kell figyelmünket fordítani, ha nem akarunk visszamaradni; arra kell töre­kednünk, hogy a társadalom minden osztályában felébresszük az érzéket és érdeklődést a gazdasági kérdések iránt. Ébresszük fel a vállalkozó kedvet, hogy a tőkét, a tényleges szükségletet és ked­vező konjunktúrákat, ha felismeri, ne hevertesse pénzét a bankokban, hanem kiaknázva az adott alkalmat, igazi vál­lalatot alapítson. A gazdasági érzék fej­lesztésében fontos szerepet játszanak az iskolák, hírlapok és felolvasások, de ezek önmagukban nem végezhetik si­keresen föladatukat, legtöbbet jó példa adásával lehet elérni és ez egy maga­sabb szervezetnek, a városnak áll mód­jában. Számtalan tér kínálkozik, hogy a város házi kezelésbe vétellel, vagy iparvállalatok létesítésével felébressze a vállalkozó kedvet és ezzel megvesse a város jövő fejlődésének alapját. Baumgartner Zsigmond. — Városházi hírek. A városi ta­nács, mint minden évben, úgy a-/, idén is 500 korona jutalmat osztott ki a városnál levő segéd- és kezelő-hivatalnokok és dijno- kok között. Az 500 korona a személyi kö­rülmény és munkásságnak megfelelően osz­tatott ki. — A városi tanács a katonai elő­fogatok jövő évi biztosítására Kíntzler Jenő bérkocsi-tulajdonos' ajánlatát, mint a leg­kedvezőbbet fogadta el s a szerződés meg­kötésével a tiszti főügyészt bízta meg..— A város közönsége által, a cs. és kir. 5. gyalogezrednek, mint házi ezredének 50 éves fennállásakor tett alapítvány kamatait, az ezredpuruncsnokság ajánlatára, a tanács ez 'idén is Kurách András őrmesternek ado­mányozta, ki már 53 éve eszi a császár kenyerét. . Az elmúlt héten a karácsonyi kettős ünnep következtében olyan sok . előadás volt, hogy ha unalmasok nem akarunk lenni, nem emlékezhetünk meg valamennyi­ről. Nem is teszük ; mindössze M á n y a i Aranka az uj koloratur énekesnő fellépé­séről s a Vigadó özvegy bemutató előadásáról emlékezünk meg. M á n y a i, kinek fél éve nem volt szerződése, azelőtt a legjobb vidéki szín­padok — igy legutóbb a pécsi — ked­vence volt Hangja szép, tiszta és erőtel­jes, játéka, beszéde régi kiforrott művész­nőre vall. A sokak által lekritikáll tremo- lozásnak okát mi határozottan csakis an­nak tudjuk be, hogy Őnagysága néhány hónapig nem volt szerződtetve s nem gya­korolta magát. Részünkről meg vagyunk arról győződve, hogy legközelebbi fellé­pése alkalmával már jobban érvényesül szép hangja. A közönség nagy része kü­lönben tizinpatikusan fogadta mindkét darabban, s úgy a „Katalin* mint a „Sulamith“-ban szép tapssal jutalmazta. * A „Vigadó özvegy“ bemutató elő­adásáról is sokat írhatnánk, de részben a „ne szólj szám nem fáj fejem“ igazmondás lebeg előttünk, másrészt nem akarjuk az újévet is veszekedéssel kezdeni. A darab egy nehány tucat lehetetlen figurák össze­függéstelen tetteiből, mosolyt keltő párbe­szédeiből van összetákolva; szóval egy nagy hülyeség az egész. Paródiától külön­ben nincs is mit várni. A mi érdekes és vonzó benne, az a „Vig özvegy“ fordított muzsikája. Ezzel Hetényi, a városunkban is ismert zeneszerző ügyes munkát végzett. Szinte sajnáljuk, hogy talentumát ilyen darabnál érvényesítette. A premier előadá­son a nem tudás, készületlenség, az ide- oda való kapkodás dominált. Ennek azon­ban nem a színészek, hanem a director az oka, ki két próba után, színészeinek ellen­zése dacára tűzte előadásra ez operettet. Ez az eljárás is az ő gondolkodás mód­jára vall: fő a tele ház s a tele kassza. Temperamentumosán játszott a Tihanyi pár, mig A n d a i két szép dalával, Győri ügyes alakításával és kupléjával aratott tapsot. Igen tetszett a női hetes férfi ócsórló dalkupléja. Különben minden egyes szereplő teljes tudását vitte a harcba, hogy a Víziváros kedvenc kasszadarabját sikerre vigye. A vasárnapi előadás már határozottan jobb volt a szombatinál. * Heti műsor: Kedden : „János vitéz“. d. u. „Kornevillei harangok“ Szerdán : este rossza«. Csütörtökön : „Vigadó özvegy“. Pénteken : „Vig özvegy“. Szombaton : „Jozette k. a.“ d. u. „V.-ik László“. 1 Vasárnap. este ^Nebántsvirág“. Villy. Keddi levél. B. u. é. k ... Elmúlt az év legszebb, a keresztény világ legmagasztosabb ün nepe: a karácsony. Az éjjel hangos zaj­jal, vidám nótázással temettük el az ó évet az ő sok szomorúságával. Ma már térdhaj­tással, hízelgő szavakkal, üres bókolással mondunk agymásnak b. u. é. k.-t. Hurrát kiáltunk az újévnek. Benne bízunk tőle várunk gyógyirt a múlt sajgó sebeire. Sok száz évvel ezelőtt megszületett a világ nyomorúságának a Megváltója. Emberi alakot öltött, hogy szeretetet, ir­galmat öntsön az emberek rideg, önző szivébe. Halála óta minden évben ünne­peljük emlékét, emlékezünk tanításaira. Emlékezünk, ünnepelünk, de kérdem, követjük e a nagy Mester példáját? Nem. Csak hirdetjük. Hirdetjük hangos szóval, üres fecsegéssel. Kezünk nem azt cselekszi,. mit ajkunk beszél. Más szóval hazug ami ünneplésünk. Hogy mást ne említsek itt van az árvák, a szegények, a gyámoltalanok ügye. Az a sok didergő gyermek, rongyos kol­dus, tehetetlen beteg. Ugyan hányán hallgatták meg e nagy ünnepen esdeklésüket, könyörgésü­ket ? Hányán űzték ki őket házukból ? Óh mily sokan dugták be füleiket, hogy ne hallják a jajgatást, hunyták le- szemeiket, hogy ne lássák a nyomort, a szennyet. így ünnepelünk mi. így követjük Jézus példáját, hirdetjük tanításait. Aki ezt nem hiszi, kérdezze csak meg a Nőegylet és Népkonyha lelkes kis gárdáját s a Deák Kálmán asztaltársaság agilis elnökét. Ők bizonyára őszintén meg­mondják milyen nehezen, szinte lealázólag adakoznak az emberek az árvák és nyo­morultak felsegélyezésére. Nem, mert fo­galmuk sincsen, milyen jó szolgálatot tesz­nek adományaikkal, hány szegényen, ár­ván és betegen segítenek filléreikkel. Saj-’ nálja tőlük a bal, niit máskor, nagyon is 1 könnyen, felesleges célra dob ki a jobb. Itt van például a b. u. é. k.-ra ki­hányt sok százezer korona. Milyen feles­leges, szinte émelygősen buta szokás ez. De erre szívesen áldozunk, mert ez igy sikkes, nagyúri, előkelő. Hány szegényt, árvát, nyomorékot, beteget lehetne ez összegből segélyezni, felruházni, gyógyítani. De hiába! Senki se meri a jeget megtörni, az első lépést megtenni e buta nagyzási hóbortról lemondani. Mindegyik fél a másiktól. Veszedelmes, szinte undo ritó már ez a b. u é. k.-ás mánia, mely épugy divat a legelőkelőbb, mint a pol­gári körökben. Valóban nem tudja az ember, mosolyogjon e avagy bosszankod- . jón, a mikor kereskedősegédek és cipész-' legények b. u. é. k.-s névjegyét látja, Bizony-bizony bátran mondhatjuk Jézus . szavaival: Uram, bocsásd meg nekik, hi­szen nem tudják, mit cselekszenek 1 Ennek az. egész komédiának csak egy valami örül: az állam, a póstakincs- tár. Ez az éhes moloch mosolyogva szedi halomra a millió fillérekbőlösszehalmozó­dott csengő aranyokat. Mit törődjenek az állam,s a nagy urak uz árvák és szegényekkel? Még azokkal is hajoljanak? Van nekik elég gondjuk nélkülök is. Ha szegény, nélkülözzön; ha árva, dideregjen; ha beteg, pusztuljon. Hogy is mernek az ilyen individiurnok még csak születni is ? S ha már születni merészeltek, hát csak nélkülözzenek, dide­regjenek, s ha ez nem tetszik nekik, úgy csak hadd vesszenek. Talán nem csak azt a keserű, fekete, penészes kenyeret, azt az odavetett ron­gyos ruhadaradot, hanem még az éltető napsugarat s a szomjat oltó vizet is saj­nálják tőlük. De azért hangos szóval hir­detik, pezsgős vacsorával ünnepük a sze­retet ünnepét, és mély bókolással kíván­nak egymásnak b. u, é. k,-t. Hogy lesz-e aztán az ilyen szívtelen, önző embereken Isten áldás, — kötve hiszem. Ilyeneknek joggfal kívánhatnánk sz. u. é. k.-t., v-y> Apróságok. Az uj évről folyik a társalgás és kü­lönféle megjegyzések hangzanak el, vége­zetül pedig abban történik megállapodás, hogy az újév napja a legkellemetlenebb nap az egész észtendőben, mert a legtöbb ember kaccenjámerrel ébred fel, s mikor ilyen hangulatban a szemét kinyitja, mind­járt pénzt kérnek tőle. * Istenem 1 Istenem! — sóhajt a gaz­dag — csak már túl volnék a sok bol­dog újévi kívánságon. Szerencse, hogy csak egy újév napja van az esztendőben,' bár ez is sok. Istenem! Istenem! |— sóhajt a sze- j gény — csakhogy már ez a -nap is elér- = kezik. Ilyenkor mégis csak hozzájut az ember egy pár garashoz, ha mindjárt ne-; hezen is. * Azt hiszem, sokan ismerik a követ-\ kezö párbeszédet, mely újévkor elég gyak­ran elhangzik : — Mit akar ? — Boldog újévet kívánok! —■ Menjen a fenébe! * Pumpfi úrral találkozik egyik hitele­zője, akinek ö rögtön boldog újévet kíván. — Az lesz, ha a pénzem megkapom. — Barátom, akkor fogadja legmé­lyebb részvétemet, mert ebben az észtén-, döben az nem fog megtörténni. * Beállít a boldog újévet kívánó egy úri emberhez és elfujja mondókáját. — De hiszen én magát nem is­merem ! — Tetszik látni, azért én mégis meg­emlékeztem a tekintetes úrról. * Azon tanakodik valaki, hogyan le­hetne megszabadulni a tömeges látogatók­tól, s felveti az eszmét, nem jó volna-e kiragas&tani a ragályos betegséget jelző piros cédulát az ajtóra. — Barátom! — mondja rá a barátja — akkor te nem ismered az újévi gratu- lánsokat. Nem ijednek meg azok még a piros cédulától jsem. * Az elmúlt év arról nevezetes, hogy abban mindent, de mindent emeltek. Kezd­jük tehát az újévet azzal, hogy emeljük szemeinket az égre, kérve az Istent, hogy t adjon boldog ujesztendőt mindnyájunknak! Demeter. -

Next

/
Oldalképek
Tartalom