Szatmár és Vidéke, 1908 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1908-01-01 / 1. szám

HI RE I HK. — Lapunk t. munkatársainak és olva­sóinak boldog újévet kívánunk! — Szerkesztőségünkből. Mai naptól kezdve Dr. Fejes István felelős szerkesztőnk lapunk főszer­kesztője lesz, mig helyét mint felelős szerkesztő E r d ö s s y Vilmos fő- munkatársunk foglalja el. Végül kitűnő' tollú főmunkatársunk dr. T a n ó d y Endre, kinek kiváló cik­keit mindenkor szivesen olvasta kö­zönségünk, megvált tőlünk, mert a „Szamos“ vezércikkíró főmunka­társa lesz. — Tanácsülés. A tfegnap délelőtt megtartott tanácsülésnek több érdekes tár­gya volt. És pedig: a tanács konstatálta, hogy a városi ügyek elintézésében nincsen hátralék; minden acta elintézést nyert. — A kereskedelmi minisztérium leirt a városhoz, hogy a jelenlegi postaépület megvétele s az üj postapalota felépítése ügyében a város vegye át a Fógel Károly .és lár9uival foly­tatott alkudozások fonalát s tegyen ez ügy­ben sürgős ajánlatot a miniszterhez. — A föld- mivelésügyi miniszter leirt a városhoz, mi­szerint a kivándorlás kérdésével kapcsolat­ban nem volnu-e hajlandó munkáslakásokat építeni azon kikötéssel, hogy uz építkezés költségeit felerészben az állam, másik fele­részben pedig maguk a munkások viselnék ? A tanács nem tartja szükségesnek nálunk ilyen ruunkásházuk felépítését. — A főispán kérdést intézett a városhoz az iránt, nem volna olyan középület, vagy kastély, amelyet a gyermekvédő-liga céljaira átengedhetne? A kérdésre tagadó választ kapott' ugyan a főispán, a tanács azonban foglalkozni kiván a züllésnek indult gyermekek raegmentésé- nak fontos kérdésével. — A tanács tudatta a debreceni iparkamarával, hogy a közigaz­gatási bizottságba az iparűgyek szakosztá­lyába Losonczy Józsefet, Wallon Lajost, póttagul pedig Gyulay Lajost választották be. — Bizottsági tagválasztás. Az I. és IV. kerületben lemondás, il­letve elhalálozás folytán megüresedett két városi bizottsági hely betöltése vasárnap folyt le. Az érdeklődés, városszerte igen nagy volt mindkét választás iránt, a harc azonban előb­biben sokkal nagyobb volt, mint utób­biban. Az első kerületben T e i t e 1- b a u m Herman győzött 170 szava­zattal Lévay József 75 és Kölcsey János 12 szavazata ellenében; a ne­gyedikben dr.- Glatz József 120, Se­res István 80, Fogaraksy Sándor 11, Bakcsy Gergely 5, Asztalos Sándor 2, Tar Károly 1 szavazatot kapott, igy dr. Glatz József vitte el a biz. tag pálmaágát. Teitelbaum Hermanban egy kipróbált, régi mun­kás tagját nyerte vissza a bizottság, mig dr. G 1 a t z-al egy törekvő, szorgalmas uj erővel gyarapodott a képviselő testület. — Városi ^kölcsön. A városi köz­gyűlés a múlt hónapban megszavazta, hogy a mátészalkai vasút részére megajánlott 225 ezer koronából a Gregersen S. és fiai Vállal­kozó cégnek előlegez 150 ezer koronát. £ célra a város három helybeli pénzintézettől 100 ezer koronát vett fel kölcsön, és pedig a Szatmári termény és hitelbanktól 40 ezeret, a Szatmári takarékpénztár egyesülettől és a Szatmári népbanktól 30 — 3Q ezeret. — Helyettesítés. A -betegen fekvő dr. L é n á r d István árvaszéki tanácsos helyettesítésével a tanács dr. P i r c k 1 e r Ernő árvaszéki aljegyzőt bizta meg. — Előléptetés. A rimamurányi acél­gyár részvénytársaság igazgató tanácsa Faragó Gyulát, a salgó tarjáni acélgyár üzemvezető mérnökét, hasznos működése és a vezetése alatt lévő gyárban elért szép eredmény méltatásául, ugyanoda főmérnökké nevezte ki. — Megbízatás. A m. kir. pénzügy- miniszter Nagy Tamás nagykárolyi pénzügyi titk'árt a pénzügyígazgutói teendőkkel meg­bízta. A miniszteri leirat karácsony másod­napján érkezett le, mire a pénzügy igazgató­ság egész tisztikara testületileg megjelent uj ipazgató-helyettese 'előtt, ahol Si mkó Géza p. ü. fogalmazó a tisztikar nevében gratulált az ünnepeknek, aki meghatottan köszönte meg tisztviselő társai szeretetének és ragasz­kodásának e megnyilatkozását. Kérjük t. olvasóinkat, hogy az elő­fizetési dijakat, valamint hátralékaikat legye­nek szívesek minél előbb kiadóhivatalunkba beküldeni, nehogy lapunk szétküldésében za­varok támadjának. 8ZATMÁR ÉS VIDÉKÉ. — Csillaghullás. Házi .honvédezre- I düák egyéves önkén'tesi iskolájában krisz- kindlibe csillaghullás volt. C 1 a n á d y ez­redparancsnok ' 35 egyéves önkéntest lépte­tett ,elő egycsillagos őrsvezetővé. Talán fnondununk sem kell, hogy az előléptetés igen nagy örömet szerzett nemcsak az ön­kéntesek között, hanem hozzátartozóik kö­rében is. — A községi birói állás elnyeré­sére a közhangulat után Ítélve a legtöbb kilátása P a p p Ottó t. rendőralkupitánynak van. Valóban ő a legilletékesebb jelölt erre az állásra, egyrészt azérf, mert mint r. fo­galmazó hosszú időn át' volt a közs. biró mellé. beosztva, igy a városi ügyek e ressort- jában is teljés jártassággal bir, másrészt mert higgadtsága, tárgyilagos bírálata, pu­ritán jelleme predesztinálják ez állásra., — Öngyilkosság. Ozbóth Antal fürészgyári erdübecslö hivatal­nok gyógyíthatatlan betegsége miatt létfön hajnalban Bányai-uti lakásán szíven lőtte magát. Nagyszámú csalá­dot hagyott hátra. — Csalárd bukás. Lőwy Lajos Deákléri rőfös kereskedő az élrault héten bezárta üzletét és csődöt kért maga ellen. Ebből, kifolyólag hitelezői feljelentést tet­tek ellene, hogy portékáit részben elzálogo­sította, részben értéken alul eladta, továbbá mintegy 10.000 K értékű árut nagybányai és nyíregyházai rokonainál helyezett el. A feljelentés alapján a r. főkapitányság nyo­mozást indított nevezett ellen, s miután nemcéak a vádak valóságáról, hanem arról is meggyőződött, hogy Lőwy könyveket nem vezetett, hitelezőit félrevezette s fizetéskép­telenségét látva, még mindig rendelt árukat hitelbe — igy a b. t. k. 414. §-ában foglalt összes bűncselekményeket elkövette, tegnap délután a kihallgatás után dr. C s o m a y alkapitány letartóztatta, az ügyészségre át- kisértette s az iratokat a vizsgálati, fog­ságba való helyezés indítványozása végett az ügyészséghez áttette. Passiva 85.000 K, ezzel szemben 50.000 K hiány mutatkozik. Lőwy csődtömeggondnoka dr. Benedek József ügy véd. — Halálos szerencsétlenség hírét hozták tegnap reggel a heti vásárra jövő falusiak A batizi Fényes­féle major melletti árokban ugyanis egy felborult vásáros szekeret talál­tak, a mely elé fogott három ló meg volt dögölve. Hosszabb keresés után megtalálták a kocsist is holtan a dög­lött lovak alatt. A szerencsétlenség hire nagy megdöbbenést keltett ugyan a rendőrségen, de mivel az a batizi ha­tárban történt, á beavatkozáshoz nem volt joga; hanem értesítette az esetről a szolgabiróságot. Onnan aztán egyik szolgabiró kiutazott a helyszínére és intézkedett, hogy a vizsgálóbíró és a törvényszéki orvos szálljanak ki a színhelyre, mi tegnap délután meg is történti Mint a vizsgálat megállapította a szerencsétlenül járt fuvaros Varga József helybeli ismert parasztgazda, ki Halmiban volt a vásáron s haza­jövet, inert többet ivott kelleténél, kocsiján elaludt, igy történt az éj sö­tétségében végzetes * szerencsétlensége. — Szilveszter estélyek. Tegnap este három helyen is rendeztek városunkban szilveszter estélyt, u. m. a Polgári Körben, a Kereskedelmi Csarnokban és a Pannóniá­ban. Mind a három helyen cabarett előadá­sokkal fűszerezték az amúgy is lelkes han­gulatot. A mulatók és táncolók lelkes serege ­O O egy kellemesen eltöltött este emlékével s pezsgő jókedvvel tárt a kora reggeli órákban pihenőre. — Adományok. A N ő egylet árváinak karácsonyfájára a múlt számunk­ban . említetteken kivjil adakoztak még: M i r t t u é S. Újlakról 4 kt, J u n g s z Arpádnó 4 füzér fügét és szentjános kenyeret., Az adakozók fogadják az egylet hálás köszönetét, — A „Szatmár“ című laptársunk uj évtől kezdve politikai lappá s a vármegyei függetlénségi párt közlönyévé alakul. Lap? vezére Luby Géza, főszerkesztője dr. Nagy Barna és felelős szerkesztője, dr. Vájná Géza lesz. — Kinevezés: Dr. Falussy Árpád vármegyénk főispánja S e r 1 y István köz- igazgatási gyakornok, tiszteletbeli aljegyzőt 1600 korona tiszteletdijjal dotált, közigazga­tási gyakornokká léptette elő. — Felolvasó-estély. A »Szatmár-- Németi Iparos. Ifjak Köre“ 1908 január hó 1-én, Rákóczy?utcai otthonában tánccal egy­bekötött zártkörű' felolvasó-estélyt . rendez a következő műsorral: 1. Felolvasás. Tartja: Dr. Vájná Géza. 2. Magánjelenet. Előadju: Kiss Erzsiké k. a. 3. Cimbalom szóló. Előadja : Nagy Ilonka k. a. 4. Hu­moros kupiét. Előadja: Molnár János, zene­kar kísérettel. — Belépő-dij: Személyenkén- fiO fillér. Kezdete este 8 órakor. — Eljegyzések. Horváth Géza dohánybeváltási tiszt eljegyezte, N y á r | d y Berta oki. tanítónőt. — Majthényi András ref. főgimnáziumi tanár eljegyezte Kulin Margit kisasszonyt, Kulin János (törvényszéki biró leányát. — D e m k I Sándor városi törvényhatósági közgyám, ka­rácsony első napján váltott jegyet Kassán, özv. Merényi Lajosné urhölgy leányá­val, Ilona kisasszonnyal. — Bach József cs. és kir. hadnagy szatmári lakos, je­gyet váltott Avasfelsőfaluban néhai füredi L á n c z k y Lajos és neje G ö n c z y Pi­roska leányával Annuekával. — H o r v á t László a bpesti magyar kereskedelmi hitel­bank pénztárfőnöke eljegyezte Halmos Erzsibe kisasszonyt Budapestről. — Esküvők. Némethy Miklós festőművész, városunk fia, dec. 24 -én d. u. es­küdött örök hűséget Igaz Györgyikének, Igaz Gusztáv' halmi-i kir. aljárásbiró húgának, a halmi-i társaság egyik leánytagjának. — Kovács Gusztáv városi végrehajtó szom­baton esküszik örök hűséget Nagy Esz­ter oki. óvónőnek. — Gyászhirek. özv. K n ö p if 1 e Albertné szül. Bachter Erzsébet folyó hó 21.-én hosszas szenvedés után, élete 52-ik évében Kreuzlingenben (Schwaitz) elhunyt. — Özv. Kovács Mártonué szül. Joó Krisztina, 74 éves korában e hó 28.-án reg­gel meghalt. Temetése vasárnap délután volt a Csokonay-utcán levő gyászháztól. Az el­hunyt néhai Kovács Márton nyug. honvéd­főhadnagy és az egykori „Tárogató“ cimü lap szerkesztőjének özvegye. — özv. K ö- p e c z y Sámuelné szül. Boros Julia decem­ber 24.-én este,. 86 éves korában elhunyt. Temetése csütörtök délután volt a ref. egy­ház szertartása szerint. Az elhunytat nagy kiterjedésű család gyászolja. — A nagybá­nyai jónevü kereskedők egyike S p i n e 11 i Sándor halt meg múlt vasárnap, pár napi szenvedés után, tüdőgyuladásban. Általában ismert és tiszteletben állott, kedves alakja volt ő Nagybányának, a ki úgy is mint a Részvény-takarékpénztár felügyelő-bizottsá­gának tagja s mint a városi számadásoknak sok éven át volt vizsgálója, a közélet terén is üdvösen működött. Halála városszerte igaz részvétet keltett. — f Nagyváradi Stépán Géza szá zados, ki csak nemrégiben is az itteni helyőrségben szolgált, — meghalt. Af kat.onajiszt pályája egyike volt a legtöbb reményekre jogositóknak. Változatos szol gálata inindenik állomásán megállta a he lyét s mindig újabb előlépésekre szolgált rá szorgalmával, pontosságával, komolyságá­val, előzékeny modorával. Társai szerették, felebbvalói méltányolták. Stépán Géza, az előkeiö régi nagyváradi Stépán család sarja, hivatásszeretetből lépett a katonai pályára. A Ludovika Akadémiából mint hadnagy került ki, jeléül jeles képesítésének. Pancso- ván kezdte szolgálatát s zászlóalj segédtisztté lön, ugyancsak ily minőségben szolgált ná­lunk, hol ezred segédtiszt és főhadnagy lett, — Ludmann, akkori ezredes, — a mostani altábornagy mellett. Elvégezte Budapesten u felsőbb tiszti és központi tiszti tanfolyamokat. Dolgozott szakirodalmi téren több magyar katonai szakfolyóiratban, sőt önálló munkája is jelent meg. 1905 novem­berében a honvédelmi minisztériumba ren­delték be Ludmann altábornagy ügyosztá­lyába. Körülbelül másfél év óta azonban betegeskedni kezdett. Egy fél év előtt sú­lyosabbra vált baja, s a szomorú sorvadásra nem nyújtott enyhet a hazai és külföldi gyógyhelyek. egész sora. Epen karácsony szombatján szenvedett ki. Neje és sógorai csak koporsójához érkeztek a fővárosba. Temetése Máramarosszigeten folyt le. A le­hozott koporsót a Szőllősy család kriptájába helyezték el' a református . temetőben, a re­formátus egyház szertartása mellett L hó 26.-án délután. A szomorú uktusra kivonult a tisztikar teljes létszámban. Ott volt Csa- nády Frigyes ezredes, ezredparancsnok is. Diszszázadként az a század volt kivezényelve, melynek nemrégiben az elhunyt még pa­rancsnoka volt. A tiszteken kívül a város művelt közönségének — a rossz idő dacára igen nagy része ment el megadni a végtisz- tasséget s kifejezni részvétét a lesújtott ifjú özvegy iránt. Koszorúk egész halmaza borí­totta a sírbolt ajtaját, köztük a volt baj­társak virágai. — Színészet. Szabadhegyi Aladár színtársulatával, hatheti szereplés után f. hó 27-én elhagyta Nagybányát és Sfeilágy- csehben kezdte meg szereplését. — A népkonyha jótevői. M ed­gy e s i Ferencné és R a d ó Bertalanná úrnők 1Q0 Kt gyűjtöttek a népkonyha sze­gényeinek, -gyüjtőivükön a Szatmár várm. Tak., Teitelbaum Herman, Horváth Bertalan, Róth Lajos, Braun Lajos Nagy köles, Mar- kovits Mór 10—TO Kt, Szatmári Adolf né 6 Kt, • Steinberger Eliásné, Szatm. Mátészal­kai vasút, Medgyesi Ferencné, dr. Fekete Samu 5—5 Kt, Kováts Katica, Emerich Ella, Halász Móruó, N. N. 4—4 Kt, Man­delbaum 3 Kt, Fischer Irénke, Beer Mórné, Rohrlich Samuné, dr. Antal Lászlóné, Pa- lády Lajosné, Einhorné, Roth B., dr. Fekete Dezső, Steinberger Hermáimé .2—2 Kt, Boros Ilona, Spitz Ignátz, Fried Mérné, Dániel Sándorné, Benkő Károlyné, Tóth Albertné, Feldsteiunó 1—1 Kt, Medgyesy László 1.40 fii-ért, többen 50—50 fillért adományoztak. — A helyőrség köréből. F ö 1 d ó n y i Mihály és boldogfalvai Bart Róbert cs. és kir. főhadnagyokat félévre a hadtest-tiszti iskolába, Temesvárra vezényelték. — Uj menetrend. A fehérgyarmati vonalon 1908. jan 1-től uj menetrend lép élotbe. Lesz egy harmadik (nappali) vonat is, mely a gyorsvonatokhoz csatlakozik. Az uj rend szerint a vonat indul: Szatmárról 7-31. 2 41 6 06. — Fehérgyarmatra érkezik 9-114'29. 7-57. — Fehérgyarmatról 5*57.12T5. 5 01. — Szatmárra érkezik 7.34. 2,04. 6’60. — Föltételes szabadságolás. Papp Zoltánt a szatmári törvényszék a Papp Béía- féle testvérgyilkoss&gban való bünrészessé- gért ezellőtt hót évvel nyolc évi fegyház­büntetésre ítélte, amelyből hét évet az illa- vai fegyházban ki is töltött. Most jómaga- viselete miatt a hátralevő egy évre feltélesen szabadlábra helyezték. — Miniszteri leirat. A kereskede­lemügyi miniszter értesítette a várost, hogy vasúti állomáson kirakott áruknak a pá- lyadvarról való elfuvarozása, illetőleg ez ev­vel járó munkálatok további intézkedéséig vasárnapon is, még pedig az egész napon végezhetők. Elfelejtett főnyeremények. A Jószivsorsjegyek 1907 november 15-iki hi­vatalos sorsolási jegyzéke szerint: az 1020 sor. 66 sz. sorsjegy nyert 20,000 K 1073 , „ 85 n 1) , 20.000 „ 4209 „ 27 y> » „ 20,000 „ 5660 „ 99 7) V) „ 30,000 „ 6152 „ 75 n » , 20,000 „ Ezeket a sorsjegyeket már évekkel ezelőtt húzták ki, de inai uapig a szerencsés nyerők nem jelentkeztek. Az illetők egy­szerűen nem tudják, hogy sorsjegyüket ilyen nagy nyereménnyel húzták. Nem tudják pe­dig azért, mert nem járatnak megbízható sorsolási lapot. Ilyenként ajánlható a Pénz­ügyi Hírlap, a melynek sorsolási méllék- lapját a Pénzügyi Útmutatót a nagymélt. magy. kir. belügyminiszter mint teljesen megbízható szakközlönyt, a magy. kir. pénzügyminiszter pedig mint szakértelemmel és pontosén szerkesztett közlönyt hivatalosan ajánlott. A lap előfizetői a januári számmal ingyen kapnak egy sorsolási naptárt, továbbá a Pénzügyi és Tőzsdei Évkönyvet, amely sok hasznos tudnivalón kivül tartalmazza a kezdettől fogva 1907 végéig kihúzott, de kifizetés végett még be nem mutatott sors­jegyek, kötvények, záloglevelek hiteles ki­mutatását, úgy hogy e könyvből bárki azon­nal megláthatja, ki van-e sorsjegye buzva, vagy nincs ? A Pénzügyi Hírlap előfizetési ára 5 korona, mely összeg postautalványon küldendő be a kiadóhivatalba (YH. Rákóczi ut 44.) a hol mutatványszámok is kaphatók. — Az okos előrelátás az élet titka. Ez segit az élet minden bajaiban de különösen a mi az egészséget illeti. A ki azonban a ködös évszakokban a Fáy-féle valódi szódás ásvány pastillával védekezik a meghűlés ellen, az nem csalódhatik. Erősebb meghűlés esetében meg épen öngyilkosságot követ el a ki azt nem használja. Dobozon­ként 1 kor. 25 fillérért kapható minden gyógytórban, drogueriában, vagy ásváuyviz- kereskedésben. Mindenféle ízesített, vagy anélküli utánzatokat utasítsunk erélyesen vissza. Főraktár Mugyarország Ausztria ré­szére W. Th. Guntzert Wien IV. Grosse Neugasse 28. — Mint takarítónő keres egy középkorú ügyes, polgári családbeli özvegy asszony állást. Szépen mos és vssal is. — Csak 3 frt 60 krajcár! Ka- zinczy-ntca 16-ik szám alatt. 3 kilós posta cs. jó kuba-kávé megrendelhető utánvéttel, bérmentve Néma kávékereskedőnél Szatmár. Főszerkesztő: Dr. Fejes István. Felelős szerkesztő: Erdőssy Vilmos. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. 1907. évi termés — Dr. V a j a y Imre töltése — kapható literje krért Lövinger József üzletében — SzatmáT, 2—3’ fűszer és Deáktér csemege 17.

Next

/
Oldalképek
Tartalom