Szatmár és Vidéke, 1907 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1907-04-02 / 14. szám

Melléklet az 1907. évi 14. számhoz. »&TIÁB iS VIDÉKE. — „Valamikor régen...“ a cime annak a szép regénynek, amelyet Ujfalusey Amadil irt, és amely most jelent meg a könyvpiacon. A régi kunok világából* veszi az'alakjait, az élettől a meséjét, a szív mély­ségeiből a gondolatait. Az a szép beune, hogy a történet valamikor régen játszódott le, de ma is igaz, és mindig igaz lesz, mig lesznek szivek, és a szivekben szerelem. A finom tollú Írónőt közönségünk egyik utóbbi tárcánkból is megismerhette és bizonyára szívesen fog ismét és' hosszasabban időzni vele regénye lapjain. A könyv Lővy Miksá­nál kapható 1 korona 60 fillérért. — Kitüntetésre ajánlott jegyzők. Várraegyéuk főispánja B o d o k y Gyula börvelyi és Orosz Árpád vállaji községi körjegyzőket a közügyek terén szerzett ér­demeik elismeréséül legfelsőbb helyen ki­tüntetésre ajánlotta. — Utoanyitás. A Kossuth-kert mö­gött a Teleki-utcától a vasúti állomásig nyi­tott uj utca kikövezését és a közvilágítás bevezetését a városi tanács elrendelte. A fő­mérnököt megbízta, hogy a földmunkára sa vasúti állomáshoz vezető följáróra tervet és költségvetést készítsen s a kövezési munká­latokat úgy ezen uj utcára, mint az ebből nyíló mellék utcákra vonatkozólag vegye elő- | jegyzésbe. A mellékutcákban fokozatosan lesz a kövezés s azzal egyidejűleg u villamvilá- gitás bevezetése végrehajtva. Egyelőre csak a főutca rendezése van előirányozva. — Áthelyezett számtartó. Gróf Yay Gábor vámfului uradalmának számtur- tója, K u d i c s Pál, a szabolcsmogyci ber- keszi gazdaságba helyeztetett át. — Uj tb. aljegyző. Dr. Fulussy Árpád főispán dr. G y e n e Pál közigazga­tási gyakornokot vármegyei tb. aljegyzővé nevezte ki. — Választás. Nagykároly város kép­viselő-testületének folyó hó 25 én tartott tisztújító közgyűlésen városi pénztárnokul Szolomayer Gusztáv eddigi ellenőr, ellenőrré pedig Nők János városi írnok lett megválasztva. — Elhalasztott beiktatás. G ö n- c z y Antul espc'res, megválasztott németiri gör. hath, lelkész, ma kezdi meg ugyan hi­vatalos működését, de hivatalos beiktatása később fog megtörténni, mivel a püspöki ki­küldött: Papp Antal főesperes megbetegedett. — Ügyészi kinevezés. A minisz­terelnök dr. S z a p 1 o n c z a y Zsigmond máramurosszigeti ügyvédet a kolozsvári kincstári ügyészséghez alügyésznek ne­vezte ki. — Felhívás. A folyó évi március 15-iki nemzeti ünuepségek alkalmából újó­lag felmerült egy régi közóhajtás teljesítése, egy régi kötelesség mulasztásnak a pótlása: 48-as öreg honvédeinknek alkalmi, ogyenrt}- hával való ellátása. Nekünk mindig szüksé­günk, hogy közöttünk az ige testet öltsön; nekünk mindig szükségünk, hogy a nagy idők korszakalkotó eszméi külső formákban is figyelmeztessenek, elkötelezzenek ; nekünk szükségünk, hogy e nagy idők még élő ta­nai külső megjelenésükben is emlékeztesse-, nek. Mindnyájunk előtt ismeretes az a szo­morú tény, hogy helybeli öreg honvédeink nagy többsége a mindennapi megélhetés ne­hézségeivel is kénytelen küzdeni agg kora dacára annyira, hogy magának ilyen alkalmi egyenruhával való. ellátására teljesen képte­len. Ez a szükséglet indított városunkban egy társaságot arra, hogy társadalmi utón kisértse meg ogy megfelelő összegnek uz összehozását, mellyel a hazafias, cél megv.a- lósittassék a. a régi kötelességmulasztás jó- vátétessék. Maga a társaság 150 koronát hozott össze rövid idő alutt; ez az össz.eg azonban csekély a terv megvalósítására. Ezért fordulunk a minden jótékonycélt szi vén hordozó társadalmunk áldozatkészségé­hez s kérjük, hogy anyagi támogatásával jöjjön segítségünkre. Az adományok a főka­pitányi hivatalba kíHdendpk, mely uzt meg­felelő módon kezeli a birlapilag nyugtázza. Szatmár, 1907 március hó. Hazafias tiszte­lettel Dr. Fekésházy törvsz. biró, Tankóczi rendőrfőkapitány. — Eljegyzések. Dr. V e v e r án György szilágysomlyói ügyvéd husvét első napján tartja eljegyzését V e r é c z y Antal táblabiró bájos leányával, Margittal. Dr. Sternberg. Zoltán Nagy kár rolyi ügyvéd, folyó hó 114-én eljegyezte dr. Adler Adolf a „Nagykároly és Vidéke“ felelős szerkesztőjének'loányát, Murgitot. Boros Samu, a „Szatmár vármegyei takarékpénztár“ tisztviselője, tart. hadnagy, eljegyezte H i r s c h 1 e r Soma szajkácsi la­kos, vm. törvényhatósági bizottsági tag leá­nyát^ Margitkát. Bodnár Lajos városi számvevőségi hivatalnok vasárnap jegyzi el N a g y Irma oki. állami óvónőt, Nagy László poígártár- társunk leányát.-T— Esküvő, Urai U r u y Bálint báró, főrendiházi tag, beregmegyei nagybirtokos e hó 12-én esküdött örök hűséget uraiUray Margit bárónő, cs. és kir. alapítványi hölgy, b tyukodi nagybirtokosnőnek. Az esküvő Po­z&onyban folyt le. a koronázási dóin temp­lomban. — Házasodni vagy bírságot fi­zetni! Fort Dodge, Egyesült-Államokbeli város tanácsa a minap egyhangúlag és tel­jes lelkesedés közben mondta ki a következő határozatot: — Mindazok a huszonöt évtől negy­venölig terjedő korú személyek, a kiknek testi és elmebeli szervezete ép s.a kik mind­eddig házasságot nem kötöttek, két hónapon belül házasodni kötelesek, különben Ötventől ötezer dollárig terjedő birság rovatik ki reájuk.. Mikor a határozatot harmadik felolva­sásban is elfogadták, szóra kelt a polgár- mester és a következőket jelentette ki : — Mindazok számára, a kik. a bírsá­got el akarják kerülni, állandóan hivatalban leszek teljesen díjmentesen. Közeledik az az idő, a melyben a világ minden modern vá­rosának hasonló határozatot kell majd hoznia a közerkölcs és a közjóiét érdekében. — Amerikába ! Folyó hó 12.-én Mátészalka vidékéről, különösen Nyircsuholy- ból és Nagykárolyból, valamint Szaniszló- ról 120 egyén utazott el Amerikába, —' Kivándorlás. Február hóban a kapitányi hivatal u következő 26 egyénnek adott kivándorlási útlevelet: Kuki Ferenc, Kálik Pál, Lemsei Ferenc, Árkosi Bálint és Hutton László földmunkásoknak, Kelemen Ignácné munkásnőnek és leányának, Tóháji Józset'né és Boné Bálintné munkásnőknek, Macsicska György szűcsnek, Szabó József és Beregszászi József timár-segédeknek, Né­met Gábor, Temesán Tódor, Árgyilán László, Fiucskó János, Török Károly és Kerekes György munkásoknak, Kállus Sámuelné házaló és leányának, Kohn Mór és Hoff­mann Lóba kereskedőknek, Szabó Sándor asztalos-, Vedres József lakatos-, Bátori Gábor tímár- és Dobós Lijos kőműves- segédeknek. (Ezek közül a Kállus Sámuelné és leánya útlevele Németországba, a többié Amerikába szól.) — Árpád kultusz. Béla király név­telen jegyzőjének följegyzése szerint a hon­alapító Árpád 907. évben balt inog. Ennek ezeréves évfordulója alkalmából Munkácson mozgalom indult meg, hogy országos ünnep­séget rendezzenek. A különböző egyesületek, kaszinók, a városi hatóság együttműködve igyekeznek a tervbe vett Árpád ünnepély lehetőségét előmozditani. — Pályázat. A szatmári nőegyleti árvaházhan egy árváuak a helye üresedésben van. Erre a helyre pályázatot hirdet az El­nökség. Pályázhatnak árva, vagy szülői tá­masz nélkül való 6-10 év közti gyermekek. — Mozgalom a választói jogért. A nagykárolyi függetlenségi és 48-as párt ' elnöksége f. hó 25-én d. e. az Ipartesiület helyiségében értekezletet tartott. Az érte­kezlet az elnök indítványára elhatározta, hogy az általános titkos, községenkénti vá­lasztói jogról szóló törvény mielőbbi meg­alkotása, az önálló vámterület és az önálló jegybauk létesitése tárgyában a kormányhoz intézendő felirat céljából Nagykárolyban egy párlonkivüli nagy népgyülést fog összehívni. Elhatározta az értekezhet, hogy a nugy nép- gyülés módozatainak megállapítása végett a uagykárolyi többi pártok vezető férfiak és mindazon hangadó egyéneket, kik az emlí­tett követeléseknek hi vei, egy közös előérte- kezletre fogja meghivui. — A kor. betegsegélyző pénztár márc. 24 én Tankóc/.y Gyula elnöklete alatt közgyűlést tartott a munkások nagy érdek­lődése mellett; a munkaadók közül azonban csupán , egy jelent meg. Ez alkalommal a pénztárnak közgyűlési tagjai közé a biztosí­tottak sorába közfelkiáltással megválasztot­tuk 71 tagot; a munkaadók sorába pedig hivatulból neveztek ki 35-öt. — Birtokváltozások. Dr. Irinyi Istvánná debreceni lakos megvette Jász- trabszky Kálmán budupesti lakosnak az irinyi 24. sz. tkvi betétben foglalt ingatlan birtokát a rajta levő épületekkel, vetésekkel 187000 korona vételárért. Dr. Vetzák Ede ügyvéd és neje szül. Leügyel Elza nugykárolyi lakosok megvették a nagyká­rolyi 1411. sz, tkvi betétben felvett ingat­lanok Dr. Sternberg Endre nevén álló tu­lajdonjogát 3300 koronáért, — Munkács város uj monográ­fiája. Lehoczky Tivadar uj adatok nyomán Munkács városnak múltját, a megszüntetett hűbéri viszonyából támadt s századokon át tartott küzdelmeit a létért, jogaiért és bir­tokaiért ; a város hatóságának bámulatos tevékenységét s kitartását n község vezeté­sében, nemkülönben az eltűnt századok egyéb megörökítésre méltó eseményeit, a község benső életét s a forradalom után fellendült óriási haladását megírván, azt „Munkács város uj monográfiája“ címen ki-, adni óhajija. Ez érdekes s a múltak meg­örökítésére törekvő mű kiadását Grünstein Mór munkácsi könyvkereskedő ' vállnlta ma­gára. A mű számos ábrával diszitve, 20—>22 ívnyi terjedelemben, ékesen kiállítva még ez évben jeleuik meg. — A népkonyha jótevői. A nép­konyha részére újabban adakoztak: Fried Sámáné,- MarkoVits Mihályné, Dr. Farkas Jenő §—| koronát, Klein Andor né 4 ko­ronát, Reiter Rózsi 3 koronát, Földes Sán- dorné, Krassó Miksáué 2—2 koronát. — Állami végrehajtók mozgalma. Az állami végrehajtók országos mozgalmat indítottak előmenetelük, illetve fizetésük ja­vítása érdekében. A mozgalmat proponáló felhívás panaszkodik a pénzügyi fogalmazói karra, hogy külön mozgalmat indított, majd elmondja, hogy már háromizben indítottuk hasonló mozgalmat: 1892, 1895 és 1901-ben, de eredménytelenül, amit,a bátorság és ösz- ezetartás hiánya okozott; ezért a mostani mozgalomhoz az összes állami .végrehajtók csatlakozását és a cél keresztülviteléig terjedő kitartást .ajánlják a mozgalom kezdeményezői. — A börvásártér áthelyezése. A városi tunács május 1-től kezdődőleg a bőrvásárteret Kölcsey-utca végéről a külső sort szelő árok, régi temető és Keresztesi major által határolt térre telepíti ki, — Nagy havazás. Horgos patakán és Oláhláposbányán t. hó 20. és 22-én óriási havazás volt, melyhez hasonlót a legöregebb emberek sem láttak. A községben igen sok épület a nagy bó súlya alatt teljesen össze­esett, köztük a bányakincstúrnak két igen nagy épülete, moly még a múlt év folya­mán épüli, a kár nagyságát még az is nö­veli, hogy nemcsak a fedélzet szakadt le, de u falazat is rommá lett, minek kevés hijja," hogy emberélet is nem * esett áldoza­tul. A közlekedés minden vonalon szünetelt — Munkáslakások. A Neuschloss féle cégnek ' a fürészgyár mellett egy fél hold területet engedett át a városi tanács az ipartelep fennállása idejére évi 6 korona bérért. E területen munkáslakásokat szán­dékozik a gyár fölépíteni. — A Kraszna kiöntött. Az idei rendkívüli havazás következtében a Kraszna medre sok helyütt kiáradt és elöntötte Kap- lony, Börvelyj Márk, Nagyecsed, Csanálos és Nyir-Csaholy községeket. A nevezett köz­ségek határaiban az őszi vetések teljesen tönkre mentek. A vizáradás által okozott kár előreláthatólag 1 millió korona lesz. Knplony község úrbéres közönsége szenve dett kárának megtérítése miatt pert indított az Ecsedi láp lecsapoló társaság ellen. Ezen ügyben az előzetes * szakértői szemlét a holy- szinén f. hó 26-án foganatosította a nagy károlyi kir. járásbíróság. >— A Nagy­károly—csapi vonalon a viz a töltés egyrészét elvitte, miért is a közlekedés pár napig szünetelt. — Megölte a gyermekét. Fekete faluban Babán Flóra, ki gyenge elméjű, ösz- szeveszett gyermekeivel, miből csakhamar verekedés támadt. E közben Babán Flóra egy kapával úgy ütötte homlokon István nevű fiát, hogy szörnyet hűlt. Szeutpétery Ferenc vizsgálóbíró felboncoltatta a halottat. A boncolás beigazolta, hogy a halál az ütés következtében állott be. A gyilkos anyát le­tartóztatták­— Halálos csikórugás. Kálmándon f. hó 18-án Wéber Pál 13 éves fiút egy 2 éves csikó itatás közben úgy hasburugtu, hogy a fiú nyomban meghalt. — Szétrobbant ember. Borzasztó halállal halt meg Felsőbányán, folyó hó 19-én kedden délelőtt Deák Mátyásné özvegy­asszony. A saját házánál ugyanis a fásszinbe indult fát vágni. A szin küszöbe ínellett 10 kgr. dynamít volt elrejtve, melyet az asszony fia és ennek Nagy Ferenc nevű társa a. kincs­tári kéziraktárból loptak el, az asszony azon­ban erről semmit sem tudott. Az első fejsze­csapástól származott ütés következtében a dynamit szörnyű robajjal explodált, az asz- szonyt a fásszinnel együtt a légbe röpítette és apróra forgácsolta. Testéből a legnagyobb darab, mit a helyszínén találtuk, 20—25 cm. hosszú combrész, egyéb testrészekből csak foszlányok inuradtak. A ház melyben a sze­rencsétlenség történt, magasan fekszik a bá­nyahegy déli oldalán a János bányával szem­ben. Á levegő rázkódtatásának némi része a r. k. templomot érte. Mondják, a robbanás pillanatában a templom futáréi egy szent kép leesett. Az elhalt asszony fiát és társát lopásért és gondatlanságból okozott ember­ölésért vizsgálat alá helyezik. — Merénylet egy csendőr ellen. Izgalmas jelenet játszódott le hétfőn Sza- niszló községházánál. Weisz Adolf szaniszlói születésű csavargó f. hó 17.-én szabadult ki a liptóujvári börtönből, ahol betöréses lo­pásért 2 évig volt elzárva. Folyó hó 19. ón a nagyszebeni vasúti állomáson zsebtolvajlás miatt illetőségi helyére Szaniszlóra szállí­tották. Alig hozta őt 2 csendőr a község­házához, Weisz, dacára unnak, bogy kezei megvoltak bilincselve, összebilincselt kezeivel az egyik kísérő csendőrt úgy arcba vágta, hogy az nyomban eszméletlenül összerogyott. A csendőr sérülése életveszélyes. Weiszot erős fedezet mellett még az nap visszavitték Nagyszebenbe. — Lelketlen anya. A csendőrség szerdán délután az amuci határban egy két hetes csecsemőt talált a szántóföldön kitéve. A lelketlen anyát, kinek kiléte eddig isme­retlen, a csendőrség nyomozza. — Urbán János oki. tánctanitó értesíti az érdekelt ifjúságot és szülőket, hogy tánciskolája továbbra is a Vigadóban lesz és a húsvéti ünnepeken nagy zenés táncestélyt tart a Vigadó nagyter­mében. Tanítványok naponta este 8 órától iratkozhatnak be. — A Nap. A fővárosi zsurnalisztika valóságos szenzációja a Kap, mely ma az ország legfüggetlenebb, legszókimondóbb, legnépszerűbb és legelterjedtebb ellenzéki napilapja. A Kap a kózönség rajongó szeretetétól kisérve, egy csapásra hódította meg a sziveket. Minden száma kése meg­lepőjét és szenzáció. A Kap független, érdekes, tartalmas és teljes krónikása a napnak, s minden más lap megelőzésével már a kora reggeli órák­ban kapja kézhez a vidéki olvasó. A Kap felelős szerkesztője: Braun Sándor. Politikai cikkoinek legnagyobb részét Lengyel Zoltán, a magyar ellen­zék e fényes nevű vezéralakja írja.- Irodalmi fő­munkatársa: Brődy Sándor. Belső dolgozótársait: Ábrányi Emil, Bródy Sándor, Gholnoky Viktor, Erdély Jenő, Feld Aurél, Gábor Andor, Hacsak Géza, dr. Hajdú Miklós segédszerkesztő, Holló Márton, dr. Kalmár Antal, Kemény Simon, Len­gyel Zoltán, Kádas Sándor, Pásztor Árpád, Szé­kely Miklós, Szabolcs Bálint, Szép Ernó. Ez a név­sor — élén Braun Sándor szerkesztővel — kész páogramm. Hangban, tartalomban, formákban, szí­nekben s elevenségben uj ez az újság. Valósággal zászlóvivője a Kap a magyar függetlenségi törek­véseknek és ngy politikai, mint njságirói sikerei óriási tényezővé tették. A Kap hasábjain tükrö­ződik a leghívebben a magyar közönség érzelem­világa. Külön szenzációja, hogy a legkorábban megjelenő újság a legolcsóbb is. Egy szám ára 4 fillér (2 kr.), előfizetési ára egész évre 16 kor., félévre 8 kor., negyedévre 4 kor., egy hónapra 1 kor. 40 fillér (70 krajcár). Az érdeklődőknek a Kap kiadóhivatala (Budapest, Vili., Rökk Szilárd­utca 9. sz.) készséggel küld mutatványszámot. — Sör különlegesség. Kitűnő münc­heni barna sör a Honvéd Sörcsurnokban ál­landóan kapható. Egy pohár 18 kr., egy korsó 28 kr. — Fidibusz, ötlet ás vidámság kö­szöntött be a „Fidibusz“ cimü uj fővárosi élclap- pal, mely csupa vidámság, elmésség, ragyogó jó­kedv, pajkos gúny. Kepei és rajzai is nagyszerűek. Minden pénteken délben kézhez kapja a vidéki olvasó is. A „Fidibuszát a fényes tehetségű Hal­tai Jenő szerkeszti; fómunkatársai; Ambrus Zol­tán és Molnár Ferenc, ez a két brilliáns talentum. Karrikaturái javát Linek Lajos, Vesztróczy Manó, Paulini Béla, Feiks, Vadász, Erdejr, Oláh, Sülé, Csukássy, Kober, Kondor, ezek a kitűnő magyar festőművészek rajzolják. A lap állandó munkatár­sainak sóra is fényes : Ábrányi Emil, Herczeg Fe­renc, Ignotus. Erdély Jenő, Pásztor Árpád, Hajdú Miklós, Kemény Simon, Kádss Sándor. A „Fidi­busz“ lepalabb 16 oldal terjedelemben a legolcsóbb élclap. Mesésen olcsó 1 Előfizetési ára: Egy évre 6 korona, fél évre 3 korona, negyedévre 1 korona 60 fillér, egy hónapra 60 fillér. Egyszám ára (6 krajcár) 10 fillér. Mutatványszámot készséggel küld a „Fidibusz“ kiadóhivatala (Budapest, Rökk Szi- lárd-ntca 9. szám.) — Hónapos lakás. Közel a piachoz 2 egymásba nyíló egy utcai, egy udvari ele­gánsan bútorozott külön bejáratú garcon la­kás április 1-től kiadó. Értekezhetni a Hon­véd Sörcsarnokban. — Gyáralapitás Budapesten. Gess­ler Siegfried cs. és kir. udvari szállító, a jágen- dorfi „Altvater“-likórgyár tulajdonosa, Budapesten, X., Felső-Vaspálya utca 8. sz. alatt uj gyárat alapított, mely üzemét e bó elején megkezdi. A modern berendezésű uj gyártelep a legfinomabb likőrök gyártásával foglalkozik és a jágendorfi gyártelep módszeréhez hasonlóan — melynek gyártmányai világhírre tettek szert — a legna­gyobb gondot forditja arra, hogy a magyar gyártmány is kielégitse a legfokozottabb igénye­ket. Az általánosan kedvelt „Altvater“ különle­gesség Budapesten is kiváló minőségben készül és e bárom uj szó: „Altvater Gessler Budapest“ bi­zonyára ugyanolyan népszerű lesz, mint a régi három szó: „Altvater Gessler Jägerndorf“, melyet mindenütt ismernek. Az uj gyár a hazai iparban tökéletes berendezésével és kiváló minőségű gyárt­mányaival máris előkelő helyet biztosított magának. — Mindnyájunknak el kell menni Szatmáron a piacra Dr. Lengyel Márton ur házába Deáktér 9. Pannónia- szálloda és Vajda üzlete mellé, mert oda lett áthelyezve N ó h m a kávé, tea és rum kizárólagos üzlete. — Páratlan hódítás. Alig pár hete, bogy végigjárta a sajtót a hir, hogy a győri . „Kosmos“-laboratorium Hoppá név alatt egy tel­jesen uj szépitószert hozott forgalomba s máris óriási elterjedtségéről adhatunk hirt. Mindenütt csak a dicséret legnagyobb hangján nyilatkoznak erről a bámulatos hatású, teljesen ártalmatlan szerről, melyet hölgyolvasóink különös figyelmébe ajánlunk. Bővebbet mond a laboratóriumnak la­punk mai számában megjelent hirdetése. — Intelligens magánhivatalnok szabad óráiban könyvelést, magyar-német le­velezést esetleg német nyelv oktatását is el­vállalja. Szives megkeresések „Mérlegképes“ jelige alatt a kiadóba kéretnek. — Értesítés. Tisztelettel vau szeren­csém a m. t. közönséget értesíteni, hogy éra ékszer és látszer üzletemet a piaci nagy templommal szembe Iev6 oldalra Losonczi féle házba helyeztem át, arany ezüst ékszerekkel valamint látszerészeti cikkeket ezután is a legolcsóbb árban s első rendű minő­ségben árusítom. Óra javításokat modern gépeim segítségével a legteljesebb jótálással válallom. Néhma Ferenc, órás és ékszerész Szatmár, Deák-tér 20. Ugyanott egy üzleti berendezés olcsó áron eladó. — Kálivoda János gép-javitó mű­helye Szatmáron, Attila-utcán. Elvállal : kerékpár és írógép javításokat és felszerelé­seket, továbbá többféle kivitelű mechanikai munkálatokat. Kerékpár alkatrészeket uj és használt kivitelben készít, uj kerékpárokat olcsó árak mellett közvetít. — Pénztárnoknönek ajánlkozik üzletbe egy felső polgárit végzett leány szerény fizetéssel. «.tó,! 1 e r j yelő-l Bd­in tt Sm P I

Next

/
Oldalképek
Tartalom