Szatmár és Vidéke, 1904 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1904-08-02 / 31. szám

SZATMÁR ÄS VIDÉK F. — Nőimitátor. Kerekképii, finom női vonásokkal és szabályos idomokkal ren­delkező fiatul úriember járt-kelt tegnnp :v szatmári f'őutczán. A női arczczul megái- dott »jóképű« fiatal urnák igen sok bátnu- lója akadt. Oe nem is hiába. Mert bizony ini jó szatmáriak nagyon sok mindent lát­tunk, de leány embert még aligha .... Pedig, hogy valósággal ilyen is van a vi­lágon arról meggyőződhetik mindenki, a ki kedden este elmegy a „Honvéd Sörcsarnok " kert helyiségébe, hol terített asztalok mellett élvezheti Virág Toncsi, az országhirü nő- imitátor bámulatos produktióit. Virág Ton esi páratlan e nemében. Egyetlen férfi az országban, ki Bluha .Lujzát, Küry Klárát, Fedák Sárit és Szoyer Ilonkát a legbámu­latosabb tökélylyel képes utánozni. Virág Toncsi urczképei is érdemesek a megtekin­tésre. Különböző ablkokban lefényképezve látható a helybeli üzletek kirakatában. A hires nőimitátor Haller Margit jeles mű­vésznő kíséretében fogja magát produkálni a „Honvéd sörcsarnok“ kerthulyisógében, rossz idő esetén bent az étteremben. Belépti dij terített aztalok mellett 60 fillér. — Pósta és távírda gyakornok- ságra pályázók figyelmébe. Daczára, hogy a kereskedelemügyi miniszter pósta és táv­iró gyakornokjelöiti állásra pályázatot nem hirdet, mivel pósta és távíró gyakornokié- lőttek létszámában üresedés nine-1, pályáza­ton kívül pedig gyakornokokat nem vesz­nek fel, mégis többen gyújtják be kérvé- nyöket gyakornokjelöiti állásért, hogy ezen kérvényezők hiábavaló költség és fáradság­tól megóvassanak, ez utón értesítjük a kér­vényezőket, hogy fárad;águk hiábavaló dolog. — „A Nagy károlyi Dalegyesü­let“ folyó évi augusztus 7-én vasárnap dél­után 4 órakor túrija ti Lövölde kertben, min­den évben ^tartani szokott séta-hangversenyét. — Áthelyezett tanítónő. A vallás és közoktatásügyi miniszter Asbóth Anna nagykárolyi illlumi polgári iskolai tanítónőt jelenlegi minőségében a Csáktornyái állami polgári leányiskolához helyezte át. Automibil közlekedés. Az ország több vidékén bevált közlekedési eszközt a legközelebbi napokban Síatmáron is beveze­tik. Mint értesülünk a szntmár—erdődi h. é. vasút részére tegnap egy automibil kocsi érkezett, mely a hivatalos átvétel és mű­szaki felülvizsgálat után egyelőre a város­ban fogja a forgalmat lebonyolítani. — Felakasztotta magát. A nyo­mor ismét rábírt egy szegény 60 éves em bért arra, - hogy eldobja magá-tól-életét. .Nem volt senkije, semmije, kifárudt tagjai nem birták már a munka', koldulni nem akart, inkább a halált választotta F. hó 7-én, a Szamosban fürdőző asszonyok vették észre, hegy a parti fűzfán egy holttest függ. Csak­hamar értesítették a mentőket, kik ki is jöttek, azonban üres kocsival tértek vissza miután az öngyilkos legalább is már 3 órán keresztül függhetett a fán. Amint megálla­pították az öngyilkos Kallós György szat­mári születésű kádár mester. A rendőrség s/.állitotta be a hullát, a temetés pénteken ment végbe. — Veszett eb. Folyó hó 26-án egy veszettség gyanújában állott kurtafurku eb egy gyermek és egyéb állat tnegmurása után megszökött. Feltalálása esetén kiirtandó és hozzám értesítés küldendő. Szutmártt 1904 julius hó 29. Tankóczi főkapitány. Szatmári kőmives- és ács­segédek. szakegyesülete“ által julius hó 24-én tartott tánc/mulatságon felül fizet­tek : Veker Pál, Farkas László, Vesze- lovszky Béla, Mahócsi Lajos, S.iska József cs Katona András 5—5 K-át, Angyalost József és Vaszeliev György 4—4 K-át, Jó­nás Kálmán, Pék György, özv. Lechner Antulné őnagysága és Sepsi Lajos 3—3 K-át, Botyán István 2 K 60 fillért, Tímár Gyubi, Erdei Károly, Inczédi Márton, Varga István és Szvatkó András 2—2 K-át, Lehh Karoly, Mónus József, Baké Sándor, S/üos Rozika kisasszony, Pósalaki János, Szabó István, Bóni János, Rahkai Lajos, Murbócz János, Mester András, Vöneki István, Fe­kete Mihály és Ilyés Lajos 1—1 K-át, Rajuer Ágoston, N. N. és Győri Lajos 60 fillért. Muncsán György és Kürti István í0 fillért, Szepesi István 20 fillért. — A sertésvész a vármegyében a következő községekben lépett fel : Csenger bagos, Nagygécz, Erdőd, Hirip, Királyda- rócz, Krasznubéltelc, Madarász, Nagyszo- kond, Ohihgyürüs, Tőketerebes, Zsarolyán, Nagyecs.ed, Tuny Cg, Alsófernez<-ly, Kishány a, Oláhkékes, Mérk, Szaniszló, Batizvasvári, Egri, Kiskolcs, Kruseó, Mikola, Nagypeleske, Pálfalva, Sárköz, Szutmárzsadány, Avasuj- falu, Iloha, Mózesfulu, Ráksa, Remetetpező. Száj és körömfájás Szntmár, Madarász, Sza- nis/ló, Verésmart. — Adókötelesek figyelmébe. Az adókivetés befejezéséről a t. adóköteleseket oly figyelmeztetéssel értesítem, hogy mind­azok kik a múlt évben adóval megróva vol­tak, s igy adókönyvecskékkel már ellátva voltak, — az 1883 évi 44. törv. 36. § alap- , ján, adókönyveiket kiegészítés illetve az adóbeszedése végett folyó . évi. augusztus 15-ig a városi adóhivatalnál annál inkább | mulassák be, — mivel | határidőn túl az igazolatlan mulasztók pénzbírsággal fognak Bujtatni. Szmmártt, 1904. ju'ius 16-áu. No­vak Lajos főszámvevő. — Határozat. Az újonnan felmerült veszettség eset folytán a város területére elrendelt julius hó 1-től számított további 40 napra kiterjesztem. A kutyák vagy meg kötve, vagy biztosun záró szájkosárral el­látva taitaudók. A kóbor szájkosár nélküli ebek ös9zefogdostatnak és kiirtatnak, tulaj dánosaik szigoruau megbüntet tetnek. A gyep- mestert utasítottam, hogy | város bel- és külterületein naponta portyázó kóbor ebeket, melyeken nincsen szájkosár, fogdossa össze és azonnal irtsa ki.' A befogott kutyák ki­adásáért u főkapitányi hivatalhoz való sza­ladgálás mellőzésére mint hiábavalóra — a közönséget- felhívom. Szutmártt-, 1904. julius 22. Tankóczi főkapitány. — A Bzatmár—erdődi b. ó. va­sút f. hó 7-én a Szalma rhegyen megtar- j tandó búcsú alkalmából a rendes vonaton kívül még 4 vonatpárt fog közlekedtetni. Hjpgy a szegényebb közönségnek a felrán- dtjlást is lehetővé tegye, | helybeli iparos dalárda elnökségének megfelelő kedvezmé­nyes jegyet bocsátót rendelkezésére, hogy azokat lúgjainak és egyébb a dalárda ün­nepélyre felránduróknak elárusítsa. — Az iskolai évad közeledtével olvasóink b. figyelmébe ajánljuk Weisz Izsák „Fehér ház“ alatti Antiquár könyvkereske­dését, ahol mindenféle tankönyvek használt állapotban igen kedvezményes árban szerez­hetők be. !|—5 — A n. é. hölgyközönségnek ez utón van szerencsém szives tudomására juttatni, hogy női divat termemben a munka augusztus hó 20-ig szünetel, amennyiben szabásznöm külföldi tanulmány-utra ment; — előjegyzéseket szeptember hóra már el­fogadok. Kész tisztelettel Páskuj Imre. — A szegedi kenderfonó gyár­ban készült legjobbnak elismert kötéláruk, Valamint ipari Ó9 házi-czélokra használható zsinegek és zsinegbe vederek szabott ár mel­lett szerezhetők be DrágOS Béla kereskedő­éi Szat maron, Kossuth Lajoa-utc/u 23.. (eze­lőtt hid ulcza.) Ugyanott kitűnő minőségű gazdasági kékkenőcs, gépolaj, debreczeni me­szelő- és kefeáru raktár; 11—25 Felelős szerkes/.tő: Dr. Fejes István. Főmunkatárs: Dr. Tanódy Endre. .Laptulajdoaos és kiadó: Morvái János. Árlejtési hirdetmény. A. szatmárnémetii kir. törvényszék, kir. járásbíróság és kir. ügyészség által a tör­vénykezési épületben elfoglalt hivatali helyi­ségek 1905. éven át leendő fűtéséhez szőke­ségeit 792 köbméter tűzifa 56. m. mázsa koksz és 980 métennázsa salgótarjáni dara­bos kőszén szállításának biztosítása céljából árlejtés révén tartandó, ezen zárt ajánlatok­kal egybekötött árlejtést a törvénykezési épület tanácstermében (I. emelet 78. isz. ajtó) folyó évi szeptember hó 5-ik napján d. e. 10 órakor megiartandóul kitűzöm. Az említett szükséglet szállítását tár- gyazó válallatra az árlejtés megkezdéséig 500 korona bánatpénzzel és 1 koronás bé- lyeggel ellátott zárt ajánlatok is elfogad­tatnak. de az ajánlatokban az egységárak a tűzifa köbméterére, a koksz és kőszén mé­termázsájára nézve számmal és betűvel ki- irandók, valamint az is kifejezendő, bogy az illető, az említett szükséglet uzállitását tár­gyaló vállalat feltételeit ismeri. A zárt ajánlatokhoz csatolandó, vala- miut az árlejtésnél versenyezni szándékozók részéről teendő bánatpénz közforgalmú ál­lamjegyekben, ércpénzben, vagy a bánatpénz összegének megfelelő DÓvértékü óvadékképes értékpapírokban fogadtatik el. A zárt ajánlatok „tűzifa, illetőleg fűtő­anyag szállítására vonatkozó ajánlat“ felirat­tal jelzett a lepecsételt borítékban a kir. törvényszék elnökénél vagy helyettesénél nyujtundók be. Az árlejtéssel biztosítani célzott vál­lalat 9 illetőleg a megkötendő szerződésnek feltételei elnöki irodámban a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők. Szatmár-Némefiben, 1904. julius hó 29. Róth Ferencz elnök. Árverési hirdetmény. A szatmári gör. kath. egyház papi javadalmát illető, a majorban két külön lakosztályu ház a hozzá tartozó helyiségekkel és földszintéi ang. Itó 14-én d. e. ÍO órakor a fent nevezett egyház iskola helyisé­gében nyilvános árverésen egy évre bérbe adatik'. Simon István, mint a szatm. gör. katb. egyház 1—2 számadó gondnoka. / P OQ ta 0' ** p PC rt­p, ■■ (0 N P rt­B p, o 0 p ■ 0 U CD 4 CD a N g O 0* P’ N 1 Országszerte mozgalom indult meg a hazai ipar pártolása végett, sőt utóbbi időben a m m agas kormány is az országban keletkező üjabb ipar vállalatokat és különösen azokat, melyek a házi nyers terményeket dolgozzák föl hathatósan támogatja- (r í Ily támogatásban és kitüntetésben részesült sirkőgyári vállalatain, mely e vidéken termelt és nemcsak szakértők — de már a nagy közönség által is elismert kitűnő minőségű Andesit J kőanyagból készíti a legkifogástalanabb kivitelben a különböző alakú EMLÉK-ÉS SÍRKÖVEKET, | Pyramisokat, Obeliszkeket, Kereszteket, Emléktáblákat, Sirfedeleket, Mezőkereszteket, Kápolnákat, Mauzolemokat, Szoboralapzatokat stb. , (itt Hogy a külföldi hasonnemü gyárakkal versenyképes lehessek, gyáramat gőzerőre rendez- ^ tem be és gőzfürészelést, esztergályozást és csiszolást a legmodernebb gépekkel végeztetem. Gyáramban néhány száz síremlék kiválasztás végett készletben van. ’ % Elvállalok továbbá bármely épületi kőfaragási munkát, lépcsők, erkélyek, oszlopok stb. készítését elismert jó minőségű trachittuff kőanyagomból. . ... l[n Különösen és fősulyt fektetek Andesit (fekete kőzet) sirkőgyártmányaimra, melyek a kul- fö ldi gránit és Syenit köveket szin, fény és tartósság tekintetében felülmúlják. Tisztelt megrendelőimnek kiváló jutányos árbán számítom a feliratok vésését és aranyozasat. 1 Kívánatra készséggel küldök vázlatokat, rajzokat és költségvetéseket. A sírkövek felalhtá- ^ sát pedig teljes jótállás mellett legpontosabban szakértő munkások által eszközöltetem. jj j Midőn még arra bátorkodom felkérni, hogy szükséglet esetén czégemhez bizalommal tor- dú lni szíveskedjék, biztosítom előre a megrendelések pontos és szolid kiviteléről. ...... J Hivatalnokok s ezek özvegyei a síremlékeket /utányos árban, részletfizetésre is kaphatóit. |g Teljes tisztelettel VJ Kepes Sándor j n_ Első magyar Andesit sirkőgyár. Vf

Next

/
Oldalképek
Tartalom