Szatmár és Vidéke, 1904 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1904-08-02 / 31. szám

7 fl SZATMÁR ÉS VIDÉKÉ. 563-—1904. véim-h. pzáiiV. Árverési hirdetmény. vi'yivhiíjfó az 1881. óitelméöon e/eimel k/ainiiiri kir. járás 168. számú végzése Alulírott bírósági évi LX. i.-cz. 102. §-a közhírré teszi, hogy ti bíróság 1901. évi 8p. I következtében Dr. Antul Sándor juiry vijd ál­tal képviselt Rózenfeld Miksa javára, Baranyi Miklós ellen 50 korona g jár. erejéig 1904. évi május 5-én fogn'oilositott kielégítési végrehajtás utján fel iil foglal i és 1410 koronáru becsült következő ingóságok, u. in.: lábas jószágok, góró, nyilvános árve­résen eladatnak. Mely árverésnek a hnImii kir. járásbí­róság 1904. évi V. 264. számú végzése foly­tán 50 korona tőkekövetelés, <-nuék 1904. évi márczius "hé 6. napjától járó 5°/# k•írnn­tai, váltódij és eddig összesen. 58 . ko­rooa 64 fillérben biróilug már megállapított költségek erejéig Farknsfalván adós lakásán leendő eszközlésére 1904. évi augusztus hó 4-ik napjának délutáni fél. 4 órája határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szán­dékozók oly megjegyzéssel hivatnak tneg, hogy uz érintett ingóságok az 1881. évi LX. l.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz­fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek bety­áron alul is el fognak udntni. Amennyiben az. elárverezendő ingósá­gokat mások is le- és felül foglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi LX. t.-uz. 120. §-a ér­telmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Halmi, 1904. évi junius hó 29-ik napján. Markovics, kir. bírósági végrehajtó. törlesztéses kölcsönt nyújtunk 10—65 évre budapesti és külföldi elsőrangú pénzintézettől, az ingatlan */* értékéig, gyorsan, utólagos díjazással. A kölcsönt nem záloglevelekben, hanem készpénzben is folyó­sítjuk, melyet a tulajdonos egyszerre vagy részletekben bármikor visszafizethet, de 1 pénzintézet nem mondhat fel. Legjobb alkalom a súlyos váltó, vagy már meglévő drága törlesztéses kölc-öuök ál változtatására (convertálására). A kölcsön bekebelezése illetékmentes. A kölcsön iratok beküldése a tulajdonosra kötelezettséget nem ró, ellen­ben,ha az ügyet elvállaljuk, a sikert biztosít juk. Mielőtt convertál, saját érdekében tegyen kérdést hozzánk, készséggel adunk felvilágosítást díjmentesen. Neuschlosz Testvérek törvényszékileg bejegyzett ezég, bankbizományosok felt-fon szám: 16. ^ jQm Telefon szám: 16. —1 Válaszbélyeg melléklendő. ————— biztosan megsemmisíti a svábbogarakat, csótányt, molyt, poloskát, bolhát, ■'t’ -'r- legyet, hangyát egyszóval minden rovart. Eredeti üveg ára: 2 kor. 50 üli., 2 kor., I kor. 50 fill., I kor., 50 fill., 30 fill. Vulódi minőségben kapható: Kollár Oyula ur fűszer-kereskedésében---------------------------Szatmáron. ■ " 6—13 A A „Kávé királyihoz ki nagyon jó znrnutu s illatú kávét kedvvel, az csakis „Király kávét' vegyen, mely a legkiválóbb fajok vegyítéséből áU s egy még eddig nem létezett módszer szerint van pörkölve. Hosszas kísérletezés után sikerült ezt elérnünk | igy minden kávéismerő, ki ogyszer megizleli, soha más kávét nem fog használni. Ismeretes, hogy | kávé a legérzékenyebb czikk, melyből a finom zamat s illat azonnal elillan, valamint minden izt s szagot fel­vesz, miért is ezen kiváló kávét lemezdobozokba csomagoljuk § szállít­juk bármely postaállomásra bérmentve, utánvétellel | következő árban: 1 kgros doboz .... 4 kor. 80 fill. 2 „ ........................9 4 * j, . . . : 17 „ 20 Ezen különleges pörkölt kávén kívül ajánljuk a következő nyers fajokat, szinte bérmentve, utánvétellel bármely postaállomásra. 1 posta-csomag 5 kgr. legfinomabb Cuba..........................kor. 13.50 1 » „ 5 , „ Ceylon ..... * 12.— 5 5 _ Jamaica......................11.20 Schicht-szappan , szarvas* vagy ,k u 1 c s“ jegygyei ’ mm legjobb, Ipglcindósnbb s ennél­fogva legolcsóbb szappan. |— Minden káros alkatrészektől l|||9 mm* SSBR---------- mentes I ! 1 ---------­----- . ~----- . Mindenütt kapható! .snál 1 darab szappan f Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy minden ■ darab szanuan a „Schicht“ névvel és a fenti védjegyek ’ I egyikével legyen ellátva. földbirtokosoknak 3V4°|o -ra, csakis készpénzben folyósittatunk kölcsönöket, a birtokérték 75- mc lieft 10 — 75 Tisztviselők, Katonatisztek, minden ÍOOO korona köcsön után töke és kamat törlesztésre havonta Vé­kámat-85°/0-ig, II. hely- éves törlesztésre. 2600 K fiz után circa 6500 K 2800 „ „ „ „ 68u0 „ 3000 „ „ „ „ 7000 „ 4000 „ „ „ „ 10000.„ 5000 „ „ „ 12000 „ 6000 M „ „ 14000 „ 10 év tartamra circa . íi 12 % n V . 10 15 „ n V) . 9 20 „ w n . . 8 fizetnek. Tájékoztatás! ki mennyi kölcsönt kaphat: 1800 K fiz után circa 1500 K 2000 „ „ 2800 „ 2200 „ „ „ J 4000 g 2400 „ „ „ „ 6000 „ Katona tisztek kezes nélkül 200—400 koronáig 4 x/2 ?/0 mellett, házassági óvadékra 50—70 %-ig 5 YgVo »^ellett. V áltókölcsönt kereskedők, földbirtokosok, bér­lők s minden hitelképes egyén 4 — 5 évi törlesztésre kaphat. Felvilágosítást díjtalanul ád szóval vagy levélbelileg az Országos Földhitelközvetitő V állalat Szatmár és vidéke képviselősége f|^" Szatmár, Tompa-utcza 2. szám, (3—3) a „Hungária“ szálloda mellett. Értekezhetni lehet, hétköznapokon d. e. 8—12-ig, d. u. 3—6-ig. Kp. Iroda Bpest, Erzsébet-körút 2. II i m SCRÉTER 32. uri és női divatüzlete 1 szatmAeoit. ® Szatmárvármegye legszolidabb és legolcsóbb üzlete SZ4T1IÁROEÍ, Deáktér 2. szám alatt. — Az előrehaladt idény folytán ^ • — mesés olcsó áron kaphatók a legdivatosabb uri és női nap- és esőernyőb, férfi és gyermek kalapok, fehér és tarka finom batiszt ingek, nyakkendők, glacé keztyük, séta- pálczák, gallérok és kézelők s a váczi fegyházban kötött’ ============ harisnyák. Óriási választék fog- és ruha ====== kefékben, finom sollineen valódi aczél ­zsebkésekben, evőeszközökben, mindennemű hangszcrfclszerelésekben, legkitűnőbb olasz hege­dűkben stb. stb. SCHRÉTER SZ. divatüzlete 1—4 SZATMÁRON, Deáktér 2. szám alatt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom