Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-07 / 1. szám

/ SZATMÁR ÉS VIDÉKE lm ll J ' e%y jő karban lladO lévő kocsi, ~-------liozzá két lóra va ló szerszám. Egy igfás szekér. Két boglya lóhere a szé­na 1 égerben és egy kazal széna a szat­mári Csillaghegyen. 11 Hol? megmondja e lap kiadóhivatala. ====== 11 ff »rosen ein. ■ ll1 HliaWÉM—I l'HHII I Egy reáljogu kéményseprő- üzlet 9. bír. sz. Hirdetmény. Szamosszeg és Keér község telek­könyvi betéteinek szerkesztésére kirendelt bi­zottság közhírré teszi, hogy az 1886. XXIX. 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. törvény- czikkekben előirt helyszíni eljárás végett és pedig egyelőre csupán az azonosito 1902. január hó 27. napján az azonosítás befe­jezte után pedig a bizottság a községben megjelenend. Ennélfogva felszólittatnak 1) mindazok, a kik a tjkönyvben elő­forduló bejegyzésre nézve okadolt előter­jesztést kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt a kitűzött határnapon megkezdendő el­járás alatt jelenjenek meg és előterjeszté­seiket ignzoló okirataikat mutassák fel; 2) mindazok, a kik valamely ingat­lanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj­donjog tkvi bekebelezését a kitűzött batár­időig u telekkönyvi hatósághoz intézendő szabályszerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirutaik nincsenek az átírásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6 , 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak, és azokkal igényei­ket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy az átruházó telek­könyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval elismerje, és a tulaj­donjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem érvénye­síthetik és a bélyeg- és illetékelengedés ked­vezményétől is elesnek. 3) azok, a kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvi- leg bejegyezve, úgyszintén az ilyen bejegy­zésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt megjelen­jenek, mert ellenesetben a bélyegmenteaség kedvezményétől elesnek. 1—8 Kelt Mátészalkán, 1902. január 2. szabad kézből eladó vagy pedig bérbe kiadó. Értekezhetni akiadóvitaiban. Szemüvegek, Zwickerek, Isorgnettek Kaphatók Deáktér 26. sz. a. Plébánia palotában---------— Fe iszthuber János órásnál. 6—6 fi fali és zsebórák nagy választékban, órajavitások pon­tosan, szabályozva készíttetnek. I Előd Sándor kir. tlkvvezető. Kádoss Andor kir. albiró. Egyedül az; lrgalmasrend gyógyszertárában kapható Szatmáron Az „Alabastrom-Creme“ Föl­tétlenül biztos hatású és teljesen ártalmat­lan bőrápoló szépítő szer, amely egészen zsírmentes lévén, használatkor azonnal be- szivédik a bőrbe és természetesen sem zsir- nemü, sem más foltot nem hagy maga után. Eme csodaszerü tulajdonságánál fogva, hogy t. i. a a bőrön azonnal eltűnik, mégpe­dig anélkül, hogy a fehérneműt vagy bármi egyebet beszennyezne, napközben is hasz­nálható. Kitűnő tulajdonságai közé tartozik, hogy a bőrt nem teszi fényessé, mint a zsí­rokkal készített kenőcsök és mégis bársony puhává és mattá változtatja s egészen meg- febériti. Meglepő a hatása szeplő, pattaná- j sok, ihájfoltok s a bőr minden egyéb tisz- tátalansága ellen. Teljesen higanymentes. Ara tégelyenként 1 kor., hozzávaló szappan 70 fillér. Ugyanott kapható az u. n. „ Vas-conserve,“ mely szer nem csak a vérszegénységben szenvedő emberek- i nek megbecsülhetetlen áldása, hanem túlzás nélkül mondható, hogy az összes vasas ké­szítmények koronája. A tapasztalás bizo­nyítja, hogy az étvágytalanság, vérszegény­ség, s az ebből származó ideges rohamok, a sápkór, a szülésnek szomorú következmé­nyei, nem kölönben a testi szervezetnek ál­talános gyöngesége ellen nincs oly hatalmas fegyver, mint a vas-konserve. Egy kis té­gely 1 kor., nagy tégely 2 kor. Ugyanott kapható egy kitűnő hatásn „ Antis epticus,“ szájkonzerváló szer, mely a fogakra és fogbusra legjobb hatássel van. 1 üveg 1 korona. 18—27 I Saját készitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon jeles munka, versenyképesség és uj iparág fejlesztésért (®) millenniumi éremmel kitüntetve. nakf damaszk Asztal és ágyneműnk HÁZAI IPARCSARNOKA gyári árakban, valamint szepes-igloi pamut- vásznak és sifTonok. Erdélyi 0 7 A rri\/r Á D A1VT gyapjúszövetek férfi öltözetekre, ta- /£) OZjA J IVIAÍaUIN. vaszi, nyári, őszi és téli női és férfi v- _________/ fe löltőkre való kelmék. Vll Női-, férfi-, leány- és fm-fehérnemüek gyára. Nagy raktár a hires pécsi keztyükbői, női derékfÜZŐkböl, (Miederekből), nemez-kalapokból, sapkák, női muffok, és gallérok, divatos nap- és eső- ernyők, nyakkendők, gallérok, kézelők stb. Székelyföldi és bánáti házi iparczikkek, szőttes, női és férfi mOSükelmék, minden fajtájú divatos női rühellnék, reverenda-anyagok, férfi és gyer­mek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyiik, budai és székesfehér­vári kékfestő é9 minden színű divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok; kalotaszegi „varottasok“, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok, matráczok stb. sib. Teljes menj^asszonyi üseleng^élr a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratásáí elvállalom. 1__ Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. Pályázat i skolaszolgái állásra­(Közzétételiig a>, kir. vallás- és köz­oktatásügy miniszternek 1901. évi 722J8- sz. rendelet«: folytán.) A szatmári kir. kath. főgymnasiumnál iskolaszolgai állásra pályázat nyit tátik, uz állomást csuk római vagy görög kutholikus vullásuuk nyerhetik el. Az állomás javadalma 500 korona, természetbeni lakás, esetleg megfelelő lakás­pénz és véglegesítés esetén a szabályszerű nyugdíjra való jogosultság van vele összekötve. Ezen állomás elnyerésénél elsőbbségük van az 1873. évi II. t.-cz. értelmében | közös hadseregben, hadi tengerészeiben, vagy a m. kir. honvéd törzseknél kiszolgált al­tiszteknek, kik is ebbeli minőségüket a közös hadügyi, illetőleg honvédelmi minis- teriumtól kiállított igazolványnyal bizonyí­tani tartoznak. A folyamodók tartoznak bemutatni: 1. Keresztlevelüket, hatósági orvosi bizonyítványt arról, hogy a szolgálattal egybekötött munkák elvégzésére elegendő erejük és kellő egészségi állapotuk van; 2. annak igazolását, hogy magyar nyelven beszélni, olvasni és Írni tudnak és 3. hogy a magyar állam területén honpolgári jogosultságuk van, végre, 4. ha katonai kötelékben már nincse­nek, akkor állandó tartózkodási helyük községi elöljárójától erkölcsi bizonyítványt tartoznak elő mutatni. Az ekként felszerelt és a nagyméltó- sá^u vallás- és közoktatásügy minister úr­hoz intézett kérvények 1902. ÓVÍ január hó 15-ig nyújtandók be a szatmári kir. kath. főgymnasium igazgatóságához és pedig azok részéről, kik katonai vagy más állami szol­gálatban vannak, illetékes hatóságuk utján, mások pedig közvetlenül. 18714—1901. tksz. Árverési hirdetményi kivonat­A szatmárnémeti kir. törvényszék miut telekkönyvi liat<Wio- közhírré te«zi. hogy a Szatmári Takarekpénztár-Egyesüiet végrehajtatom ik Kerekes Zsigmond és neje végrehajtást szenvedők ellem 2400 korona tőkekövetelés és jár. iránti végre­hajtási üsryében | szatmárnémeti kir. trv.- szék területén levő, S*at.már sz. kir. város határában fekvő, a szatmárnémeti 4257. sz. telekjegyzőkönyvbe 3609. htszámú szóioin- gatlanra, melyek a magyar agrár és jára­dékbank 1 társaság 2950 frt kölcsöne ter­hel az árverést 2564 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és ho°y a fentebb megjelölt ingatlan az 1902. évf január hó 29-ik napján délelőtt 9 órakor ezen kir. tszék mint telekkönyvi ha­tóság árverelő helyiségében megtartandó nyilvános árverésen az utó ajanló által tett 13216 koronán alnl eladatni nem fog. Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát vagyis 256 korona 40 fillért készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-czik 42. § ábau jelzett ár­folyammal számított és az 1881. évi novem­ber hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy­miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék­képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, a vagy az 1881. évi LX. t. czikk 170. §-a értelmében a bánompénznek a bí­róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Szatmárnémeti, 1901. évi deczember hó 4. napján a Szatmárnémeti kir. törvény­szék mint telekkönyvi hatóság. Dr. ÖREG kir. trszéki albiró. Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat Budapest. Főügynöksége Szatmár- és Szilágyvármegyére Krassó Miksánál Szatmáron, Petőfi-utcza 22. sz. Telefon-szám 98. U|i a brité .11 a pon ? A brikett szalon szén. A tatai brikett fűtőerőiben eléri POROSZ SZENET. = = Szobafütésre a legkitűnőbb, mert szagtalan, nem porlik, nem piszkit, salak nél­kül hamuvá ég, egyforma darabokból áll, nem kell törni. Mindenütt eláll, anélkül, hogy szétesnék. A legjutányosabb szalonszén a tatai brikett! Házhoz szállítva mm.-ként 3 kor. 20 fill. Ugyanezen árban kapható príma darabos kőszén. Száz mm.-nál felüli rendelésnél árengedmény. 1—6 Az 1895. évi cairói s az 1896. évi londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kórodákban kitűnő sikerrel használt külszer a REUMA-SZUSZ biztos s kiváló gyors hatási köszvény, csúz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény- és csúzfájdalmakat is már néhányszori bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg ára használati utasítással 1 kor., erősebb 2 kor. 40 fillér. ?-v ezAnm máifnlt miteesor c or íváft'fii fVÓmA szeplő, májfolt, mitesser s az ioZvglu"vl vlilü arcz- és kézbőr mindennemű tisztátlanságei ellen. Főúri körökben is előszere­tettel használva. Ara 1 korona, (Jr7/wrfn PauíIai* a te‘n-nek üdeséget s fi nőm- uZiv^lll I VUUOl ságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s créme színben, Egy doboz 1 korona. ^VOO'fii-EWnnr a foSak 8 foShu8 épségben 1 Ugjpvl tartására. A szájat dezinfi- cziáíja, a fogaknak vakitó fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor. dnríwvfii a legfinomabb toilett szap­wAvAjluoZiíljJjJdll pan, kiváló kellemes illat­tal. Egy drb 80 fillér. Hni-K'livir a Uajh-ullás, kopaszodás, fejkorpa s U(lJ"UllAli hajkikopás biztos meggátlására szol­gál. Egy üveg 3 korona. egkitünőbb minősé­gű saját termésű Tokaji China-Vasbor hegyaljai borból készítve. Kitűnő s biztos hatású szer vérszegénység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kellemes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg 6 korona 1 liter 9 kor. Tmiridfi.nini az egye<lüli biztos szertyuk- XVUI lölll ViliJ szem, szemölcs és bőrvastago­dás gyökeres kigyőgyitására. — Egy üveg ára 70 fillér. fvniYIArhAr legkitűnőbb minőségű tokaji aszú WjUUlUIUUI ürmösból készitve. Biztos hatású a már legrégibb gyomorbajok gyógyítására. Ét­vágytalanság, székrekedés, görcsök s gyomorsü­tés egyedüli biztos óvszere. Egy üveg ára 3 ko' róna. Kapható osaknem az összes gyógyszertárakban. Postán, utánvétellel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készitő : WIDDER GYULA , gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12 és az Egger-fél< „Nádor gyógyszevtár*-ban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron; Bossin József, Rajzinger Sándor és Unger Ullmann Sándor jNagy Károlyiban: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón : Kovács I Nándor gyógyszerész uraknál. ________________________ . 9=1] SZ ATMÁRON, NYOMATOTT MORVÁI JÁNOSNÁL 1902. Ilii ■■

Next

/
Oldalképek
Tartalom