Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-14 / 2. szám

TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. MEGJELEN MINDEN KEDDEN. = AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: = Negyedévre Egész évre ... 6 kor. I Negyedévre I kor. 50 filL Fél évre . . . . 3 » ' | Egyes szám ára , 16 » Községek, községi jegyzők és néptanítók részére egész évre 4 korona. SZERKESZTŐ ÉS KIADÓHIVATAL, hová a lap szellemi részére vonatkozó közlemények, továbbá előfizetések és hirdetések is küldendők : = Morvái János könyvnyomdája Eötvös-utcza 6rik sz. alatt. = TÍE2CjEF03ST-S5!ÁJVr ; 73. A Szerkesztő lakása: Eöívö.r.itcza 19-ik szám. 7== HIRDETÉSEK ===== • ^ e lap kiadóhivatalában a legolcsóbb árak mellett fölvétetnek. Nyilttér garmond sora 20 fillér. Egy kis észrevétel. ’ — Ajánlva egyleteink figyelmébe. — Szomorú tanujele a gazdasági élet inostohaságának, hogy évröl-évre sza­porítani kell a tehetetlenek föLsegélé- sére szolgáló intézményeket. Az, hogy megteszik, önmagában dicséretes dolog a felebarátaikkal együttérző emberek részéről. Bor­zasztó is volna, ha a köznyomor ter­jedésével nem tartana lépést a törek­vés annak enyhítésére, s a társada­lom pusztulni engedné ama tagjait, akik önhibájokon kívül fekvő okokból a saját lábaikon életczéljokat követni képtelenek. Örvendetes hát egyrészről, hogy akadnak egyesek, akik a közjótékony­ság szolgálatába lépve, úgy a magok erejéből segítenek (amennyire tehetik) a megszorultakon, mint ezenfelül a társadalom többi tagjait közbenjárá­sukkal belevonják a szamaritánus munkába. Jíehé? feladatot teljesítenek ezzel. A koldulás nőm könnyű dolog még akkor sem, ha más számára kell a könyöradományt kérni. Sokan nem tudják ezt kellően méltányolni, és élczelve szólnak azok­ról, akik e keserves munkára vállal­koznak, amely föl séges, ha az ille­tőt a humánizmus vezérli; az isteni vágy, enyhíteni a mások szenvedését, és tiszteletreméltó akkor is, ha TÁR CZ A. A természetfeletti erő. Philippine igen szép asszony. Túlságosan otthonias, sokat eláruló pongyolában fekszik a pamlagon s egy­kedvűen fújja szét piros ajkaival maga körül a czigaretta füstöt. Úgy látszik, hogy semmin sem gon­dolkodik. Vagy ha gondolkozik is, az min­denesetre nem a lét vagy nemlét valamely fontos kérdése. Legalább azok, akik Philippinet is­merik, úgy gondolkoznak felőle, hogy mélyen nem szökött gondolkozni, és ebben teljes ellentéte férjének, dr. Demeter tanár urnák, kinek fehér hajszálai közül nem egy filozófikus kérdések fejtegetése és meg nem fejtése közben őszült meg. Ettől azonban eltekintve a kevésbbé figyelmes szemlélő is több különbséget képes felfedezni Philippine és férje dr. Demeter tanár ur között. E külömbségek sokszor a végletekig haladnak s a közöt­tük felmerülő ellentétek áthidalhatatla- nokká válnak, ami pedig férj és feleség között sokszor igen nagy baj, E kiegyen- lithetlen ellentét pedig azon alapul, hogy Philippine fiatal, dr. Demeter tanár ur pedig inkább tiszteletreméltó, mint szere- tetre. És ez a körülmény teljesen megma­gyarázza azt az irigy tekintetet, melyet Philippene arra a mithologiai férfi és női gipsz alakra vet, melyek amott folyton szerelmeskednek. Ez a szerelmeskedés úgy tűnik fel ugyan, mint egy gipszet öltött csók, de Philippinenek az esze, ha egy szerelmeskedő párt lát, nem csupán csó­kon jár. Tényleg csak a tán köztéren való szereplés ingerli az illetőt, a nemes ügyben való közre­működésre. Mindig szebb és hasznosabb an­nak az eljárása, aki adakozik, mert a nevét ezért kinyomatva láthatja, mint az, aki szerénységből összeszo- ritva tartja a markát. A legnagyobb elismerés illeti te­hát azokat, akik városunkban a nél­külözők érdekeit buzgósággal szolgál­ják. Most már szép számú egyesüle­tek végzik a segítés munkáját. Pénz­zel, fával, étellel, ruházattal és gyógy­szerekkel istápolják a szegényeket. Leginkább a nők vonták hivatá­suknak egyébként is szép körébe a szegényügy kezelését. . Fáradnak gyűjtve, tanácskozva, mulatságokat rendezve, az árvákra felügyelve és a szegényeket hajléka­ikban a nyomor, fölismerése, vagyo­nosabbakat pedig annak enyhítése czéljából fölkeresve. Az általános szegénység azonban nemcsak abban nyilvánul, hogy az ingyen kenyérre szorultak száma nagyobbodik. Hanem mutatkozik abban is, hogy a kenyérkeresök sem képesek a tár­sadalom segítségé nélkül hivatásuk czéljait szolgálni. Az egyének gyönge- sége természetesen mindenkor az egye­sülés terére utalta az embereket. Amit hasonfoglalkozásu egyesek külön nem képesek elérni, azt rend­szerint az erők összetételével kísér­lik meg. Ilyen utón törekesznek haladni, kivált az újabb időben, a gazdasági termelők és fogyasztók, a tudomány művelői, az iparosok, latéinerek és a közművelődés ténj’ezöi is. Ez a törekvés nemcsak hetyes, hanem az élet viszonyok által terem­tett, elkerülhetetlen szükséglet. Csakhogy ez az egyesülés akkor természetes és egészséges, ha a körébe utalt 'tényezők a saját, érdekeiket, a saját eszközeikkel óhajtják és képesek szolgálni. De beteges az állapot, ha a Péte­rek szövetkezése arra czéloz, hogy az egyes Pálok vagy a Pálok egyesülete szolgáltassa néki az esz'közöket a czél- jaik megvalósítására. A társulás csak akkor- indokolt, ha a hasonló vagy rokon’ erők összemüködéséböl várja a hatásosabb eredményt. Mert hisz egye­sült ejtővei kéregetni, szintén lehet egyjkjsikere a szövetkezésnek, de sem. nem* okos, sem nem szép; és semmi- esetre* sem czélrávezető. Már pedig nálunk azt tapasztalni, hogy a legtöbb egyesülés ilyen irány­ban indul meg és igyekszik előhaladni, összeállunk és támogatást kérünk — kívülről. Alig van kivétel ez alól. Mint­hogy nem czélom egyetlen társulat- ellen sem különösen kikelni, mert lényegében mindeniket üdvösnek isme­rem el, ezúttal nem hozok fel példát. Az eljárási módjára azonban majd­nem valamennyi ellen megteszem az alább következő észrevételt Megteszem még a czikkem elején felmagasztalt jótékonysági intézetek ellen is, jóllehet ezeknek a szóban forgó tekintetben is több volna meg­engedhető, mint a többi egyesületeknek. Kifogásolnom kell nevezetesen a közelmúlt egy-két évben lábrakapott azt a szokást, hogy a közczélokhoz való anyagi hozzájárulást bárki is erőszakosan szabja meg a társadalom­nak, ennek a folyton nyírás alatt levő gyönge báránynak. Elvégre kérni, azt mondják, min­dig szabad, mert adni nem „muszáj.“ Hát ennek az igazságnak, bár­mily erősen hangzik is, sok fér a szin- arany voltához Mert bizony nagyon j gyakran áll az az eset, hogy legalább is nem illik kérni valamit. Hagyján, ha a kérelemmel meg­tisztelt egyénnek megvan a lehetősége nemet mondani. Depáfíögy náltlnk kCzdettek kérni'" az már olyan parancsolat természetű kívánság, amelynek kitérni majdnem lehetetlenség. Divatba jött ugyanis, hogy a kö­zös czélokra rendezett mulatságok be­lépti jegyeit, sorsjegyeket s több eféle értékpapírokat egyszerűen ráküldik az emberre beváltás végett, azzal a vilá­gos czéUattal, hogy a czimzett vagy Legalább annak, aki Philippinet is­merte, igy kell vélekednie. A szomszéd szobában olyan zaj hal­latszik, mintha valaki egy nagy karos széket odébb tolna, felállna s ajtóhoz si­etne ... Csakugyan úgy van. Dr. Demeter tanár ur bedugja fejét az ajtón s beszól. Philippine itt vagy ? Philippine nem is szól, csak oda néz ahonnan a hangot hallja. A tanár ur pedig egy boldogságot kifejező mosolyíyal közeleg Philippine felé és leeresztve orrára az eddig homlokára feltolt szemüveget, értekezni kezdett fele­sége előtt ? Nagyszerül A deductiv methodus mégis megbecsülhetetlen. Ép e perezben elgondolkozásom közben deductive egy nagyon fontos psychologiai igazsághoz jutottam ... Philippine látszólag érdeklődés nél- J kül kezdi hallgatni férjét. Dr. Demeter urat azonban ez nem alterálja, hanem foly­tatja. Arra a conclusióra jutottam ugyanis, hogy az emberi érzelemnek az idegen nyel­vek iránt való több kevesebb paedestinált- sága a lélekvándorlással áll összekötte­tésben. Lehetséges, hogy az a lélek, mely jelenleg egy bizonyos egyénben van, már az elmúlt időben folyton "külömböző ide­gen nyelvűek lelke volt, s azért azon egyén az idegen nyelvek iránt hajlandó­sággal nem fog bírni. Nem gondolod, hogy ez egy feltétlen igazság ? Philippine semmit sem gondol és nem is szól. Dr. Demeter ur pedig nem törődve nejének lángoló szemeivel s pon­gyolájának kaczérkodó fodraival, folytatja a felvetett témát. .... És ezen a ponton látod teljesen össze találkoziam a modern spiritizmus lé- lekvándorlási tanával, mert... Az ajtón kopogás hallatszik s belép Jenő, a dr. Demeter tanár ur legfiatalabb kollégája. A háznak, Philippinet sem véve ki, igen bizalmas barátja. Philippine nem is kel fel a pamlag- ról, csak onnan nyújtja feléje kactökáját, mig karján kényelmes pongyolájának ujjai felcsúsznak. Jó estét Jenő, azt hittem ma el sem jön. Ah, rosszat hisz felőlem Philippine! Jenő kezet fog dr. Demeter úrral is, ki őt sem kíméli meg attól, hogy a de­ductive megtudott igazságot előtte elmondja s midőn befejezte, megkérdezte Jenőt. Nos hát nem egy psycho’ogiai tör­vényhez jutottam, Jenő? Mindenesetre igen fontos »gy... Es látod e felfedezéssel határozottan a spiritista elvekhez jutottam közelebb, melyekkel már — amint többször mond­tam is — régen rokonszenvezem ... Igen, montad, hogy rokonszenvezel. Mert látod a lélekvándorlást a régi vallásokból átvették a spiritisták és fel­tétlen hisznek benne... Igen, feltétlen hisznek benne. Én különben, mint többször mond tam is neked — a spiritismustól sokat várok. Hihető, hogy uj korszakot fog al­kotni a tudományban is. Igen, lehet, mindenesetre lehet, hogy... Például mit szólsz ahhoz. Most nem hiszünk a csodákban, a régiekre a legtöbb ember mosolyogva gondol vissza, és ma a spiritista lapok hemzsegnek az efféléktől. Komoly tudósok erősitik némelyeknek megtörténtét ... Mit szóljunk hozzá. .. Minden esetre igen különös. .. No lásd ez vezetett engem arra is, hogy higyjek az emberben létező egy ter­mészetfölötti erőben, mely... Jenő közbevágott: Apropos, természetfeletti erő! egy spi­ritiszta lap egy igen érdekesen megirt czikket közöl ezen tárgyban. Itt van a zsebemben. Itt is egy természetfölötti, cso­dának mondható ... macskává változott emberről... Mutasd csak ! Dr. Demeter ur gyorsan elkapja az újságot, s minthogy már a szobában fél­homály van, a nyitott ablakhoz siet s ott kihajolva vissza sem nézett addig, mig azt a czikket a természetfölötti, szinte cso­dának mondható esetről végig nem ol­vassa. Jenő pedig ezalatt egész közel jött Philippinehez s bár a félhomály kevéssé eltakar mindent, de ha dr. Demeter tanár ur visszafordulna, minden deductiv nélkül átérthetné a helyzetet. De nem fordul vissza, csak midőn befejezte az olvasást s akkor is az öröm hangján kiált Jenőnek — Nagyszerű, ha igazi egy macs­kává változott leány 1 Nagyszerül — Hogyne ! Szinte feleleveníti- emlékemben a Hatvani profeszor mondáját, ki egy abla­kon kinéző urnák akkora szarvakat nö­vesztett, hogy nem tudta tőle behúzni a fejét. .. Nos és nem lehetséges ez ? Miért ne volna — felel gyorsan dr. Demeter ur — én feltétlenül hiszek a ter­mészetfölötti erőben. Dr. Dávid István. szabóüzletében szerezhetjük be hazai gyártmány« gyapjúszövetből csinosan ki­állított, legjobb szabású téli felöltőinket és öltönyeinket, hol papi öltő nyök és reverendák a legszebb kivitelben készülnek. Készít sikkes szabásu mindennemű egyenruhákat, raktáron tart mindennemű egyenruházati czikkeket. Szatmár, IDeáűs-téx. "VárostLázépiö-let.

Next

/
Oldalképek
Tartalom