Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-21 / 3. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE. ? ■ jnp E l ,1 / m jó karban lado lévő kocsi, ' hozzá két lóra való szerszám. Eg-y ig as szekér. Két bogjya lóhere a szé­na lógerben és egy kazal széna a szat- üü mari Csillaghegyen. 11 Hol? megmondja e lap kiadóhivatala. - '■■■■■■■■ ........: Wti fc-k A szatmári ev. ref. egyház tulaj­donát képező Rákóczy-ut^zai emeletes bérházban két szoba, konyha, kamara azon nal Értekezhetni lehet Mónus Lajos­sal a tűzoltó laktanyán. 1—2 9, bír. sz. Hirdetmény. Szamosszeg és Keér község telek­könyvi betéteinek szerkesztésére kirendelt bi­zottság közhírré teszi- hogy az 1886. XXIX. 1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. törvény­czikkekben előirt helyszini eljárás végett és pedig egyelőre csupán az azonosító 1902. január hó 27. napján uz azonosítás befe­jezte után pedig u bizottság a községben megjeleueud. Ennélfogva felszólittatnak 1) mindazok, a kik a t.jkönyvben elő­forduló bejegyzésre nézve okadolt előter­jesztést kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt a kitűzött határnapon megkezdendő el­járás alatt jelenjenek meg és előterjeszté­seiket igazoló okirataikat mutassák fel; 2) mindazok, a kik valamely ingat­lanhoz tulajdonjogot tartanak, hogy a tulaj­donjog tkvi bekebelezését a kitűzött határ­időig a telekkönyvi hatósághoz intézendő szabályszerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok alapján u telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett a bizottság előtt jelenjenek meg, ha pedig telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek az átírásra nz 1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII. t.-cz. 5., 6 , 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak, és azokkal igényei­ket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hussanok, hogy az átruházó telek­könyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval elismerje, és a tulaj­donjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem érvénye­síthetik és a bélyeg- és illeték-elengedés ked­vezményétől is elesnek. 3) azok, a kiknek juvára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvi- leg bejegyezve, úgyszintén az ilyen bejegy­zésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött bizottság előtt megjelen­jenek, mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek. 3—3 Kelt Mátészalkán, 1902. január 2. A Zrínyi-ntcza 4-ik száma •r házastelek örök áron, — esetleg* csere utján, s ugyanott — IDA és szatmárhegy-kislippai termésű bor eladó. Értekezhetni lehet Zrinyi-utcza 4-ik szám alatt. 2—3 Egyedül az lrgatarend gyógyszertárában kapható Szatmáron Előd Sándor Kádoss Andor kir. tlkvvezető. kir. albiró. Az „ Alabastrom-Creme“ Föl­tétlenül biztos hatású és teljesen ártalmat­lan bőrápoló szépítő szer, amely egészen zsírmentes lévén, használatkor azonnal be­szívódik a bőrbe és természetesen sem zsír- nemű, sem más foltot nem hagy maga után. Eme csodaszert! tulajdonságánál fogva, hogy t. i. a a bőrön azonnal eltűnik, mégpe­dig anélkül, hogy a fehérneműt vagy bármi egyebet beszennyezne, napközben is hasz­nálható. Kitűnő tulajdonságai közé tartozik, hogy a bőrt nem teszi fényessé, mint a zsí­rokkal készített kenőcsök és mégis bársony puhává es mattá változtatja s egészen meg- fehériti.^ Meglepő a hatása szeplő, pattaná­sok, májfoltok s a bőr mindem egyéb tisz- tátalansága ellen. Teljesen higanymentes., Ara tégelyenként 1 kor., hozzávaló szappan 70 fillér. M Ugyanott kapható az u. n. „Vas-conserve,“ mely szer oem csak a vérszegénységben szenvedő emberek­nek megbecsülhetetlen áldása, hanem túlzás nélkül mondható, hogy az Összes vasas ké­szítmények koronája. A ’tapasztalás bizo- Úyítjiá, hogy az étvagytalanság, vérszegény­ség, s az ebből származó ideges rohamok, | a sápkór, a szülésnek szomorú következmé- nyei, nem kölönben a testi szervezetnek ál­talános gyöngesége ellen nincs oly hatalmas fegyver, mint a vas-konserve. Egy kis té­gely 1 kor., nagy tégely 2 kor. Ugyanott kapható egy~kitünő hatású „Antisepticus,u szájkonzerváló szer, mely | fogakra és foghusra legjobb hatássel van. 1 üveg 1 korona. 15—27 Saját készitményü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon les munka, versenyképesség és uj iparág fejlesztésért (ja) millenniumi éremmel kitüntetve. Szepeseégl gyepen fehérített len-vász- miivAniiMiATr Ä“ HÄZÄI IPARCSÄRNOKÄ pamut- vásznak és siffonok. Erdélyi 07 A TlWT Á D ATVT ^ gyapjúszövetek férfi öltözetekre, t;1- ÓLA 1 ÍVIAKUIN. (£) A va9zi, nyári, őszi és teli női és férfi VC_ _________________________ fe löltőkre való kelmék. ® Női-, férfi-, leány- és fm-fehérnemüek gyára. Nagy raktár a hires pécsi keztyükből, női derékfüzőkből, (Mied erekbői), nemez-kalapokból, sapkák, női muffok, és gallérok, divatos nap- és eső­ernyők, nyakkendők, gallérok, kézelők stb. Székelyföldi és bánáti házi iparczikkek, szőttes, női és férfi mosókelmék, minden fajtájú divatos női ruhelmék, reverenda-anyagok, férfi és gyer­mek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai és szóWléíiér- vári kékfestő és minden szinti divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok; kalotaszegi „varottasok“1, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és - asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok; matráczok stb. stb. Teljes menyasszonyi Iselengrjréls I legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek: Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. 17618—1901. tksz. Árverési lirfasnyi kivonat. A szatmári kir. törvényszék mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Szat­mári trm.. és hitelbank és Drágos László végrehajtatónak Drágos György végrehajtást szenvedő elleni 600 K és 53 K 80 f tőke­követelés és jár. iránti végrehajtási ügyé­ben s a szatmári kir. törvényszék (az erdődi kir. járásbíróság) területén levő Piskárkos községben fekvő a piskárkosi 77. sz. tjvben A. I. 1., 4., 8. rsz. 77., 527., 1088. hrsz. alatt irt ingatlanból Drágos György illet­ményére a 14 alatt Drágos Demeter javára bekebelezett haszonélvezeti jog fenntartásá­val 580 K a piskárkosi 93 sz. tjvben A. I. 1 rsz. 93. hrsz. a irt ingatlanra az 1881. LX. t.-cz. 156 §-a értelmében egészben 90 korban eznnel megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen­tebb megjelölt ingatlanok az 1902. ÓVÍ feb­ruár hó 17-ik napján délelőtt 10 órakor Piskárkos község községházánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10#/0-át vagyis 58 kor. és 9 koronát készpénzben vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam­mal számított és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. a kelt m. kir. igazságügy­miniszteri rendelet 8. §-áhj.n kijelölt ovadék- képes érték papírban a kiküldött kezéhez letenni vagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bénatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály- szerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Szatmáron 1901. évi október hó 30-án. A kir. törvényszék, mint telekkönyvi Dr. ÖREG BÉLA kir. tszki albiró. 13—1902. végrh. szám. Árverési hirdetmény. hatóságnál. Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmárnémeti kir. törvényszéknek 1901. évi 17970. V. számú végzése következtében Korányi János ügy­véd által képviselt Szatmári Kereskedelmi és Iparbank javára Kalocsai Zsigmond ellen 375 K s jár. erejéig 1901 évi január hó 2-ún foganatosított kielégítési és végrehaj­tás utján le foglalt Ó9 1420 koronára beesült következő ingóságok, u. m.: szekér, kocsi, szán és lovak nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek szatmárnémeti kir. járásbíróság 1901-ik évi V. 1617—2. számú végzése folytán 375 K tőkekövetelés, ennek 1901. évi november hó 1. napjától jaró 6°/0 kamatai, 1/s°/0 váltódij és eddig összesen 102 K 24 fillérben biróilag már megállapí­tott költségek erejéig Szatmáron, a „Ká­rolyi“ szállodában leendő eszközlésre 1902. évi január hó 30 ik napjának délutáni 3 órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-u értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az árverezendő ingóságo­kat mások is le és felül foglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen ár­verés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §. ér­telmében ezek juvára is elrendeltetik. Kelt Szatmáron 1902. évi január hó 18. papján. ÁDÁM ALBERT kir. bírósági végrehajtó. Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársulat Budapest. Főügynöksége Szatmár- és Szilágy vármegyére Krassó Miksáinál Szatmáron, Petőfi-utcza 22. sz. Telefon-szám 98. A brikett szalon szén. A tatai brikett fűtóerőben eléri A POROSZ SZENET. == 1 Szobafűtésre a legkitűnőbb, mert szagtalan, nem porlik, nem piszkit, salak nél­kül hamuvá ég, egyforma darabokból áll, nem kell törni. Mindenütt eláll, anélkül, hogy szétesnék. A legjutányosabb szalonszén a tatai brikett! Házhoz szállítva mm.-ként 3 kor. 20 fill. Ugyanezen árban kapható ® príma darabos kőszén. Száz mm.-nál felüli rendelésnél árengedmény. 3—6 m Az 1895. évi cairói s az 1896. évi londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb koródákban kitűnő sikerrel használt külszer a REUMA-SZUSZ biztos s kiváló gyors hatási köszvény, csúz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény- és csúzfájdalmakat is már néhányszori bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg ára használati utasitással 1 kor., erősebb 2 kor. 40 fillér. Tokiói Cbina-Vastorj^r Sä hegyaljai borból készítve. Kitűnő s biztos hatású Szegfű- Créllie sze^°’ mitesser s az arcz- és kézbőr mindennemű tisztátlanságei ellen. Főúri körökben is előszere­tettel használva. Ara 1 korona, Qr7A<vfn Polliim* a tein-nek üdeséget s finom- UUUvl ságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s créme színben, Egy doboz 1 korona. Svanfn-ffAtmnr a f°£ak 8 f°shus épségben MCglU rugpui tartására. A szájat dezinfi- cziálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor Szegfű-szappan a ^e^^noma*3^ szap­pan, kiváló kellemes illat­tal. Égy drb 8Ö fillér. II«! Plivíp a hajhullás, kopaszodás, fejkorpa s IKtJ-LIIAII haj kikopás biztos meggátlására szol­gál. Egy üveg 3 korona. szer vérszegénység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kellemes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg 5 korona 1 liter 9 kor. Tonrista-Olaj az egyedüli biztos szer tyúk­szem, szemölcs és bőrvastago- dás gyökeres kigyógyitására. — Egy üveg ára 70 fillér. CvAlYlAPhAr legkitünőbb minőségű tokaji aszú VjUUlUI UUI ürmösből készítve. Biztos hatású a már legrégibb gyomorbajok gyógyítására. Ét­vágytalanság, székrekedés, görcsök s gyomorsü- tés egyedüli biztos óvszere. Egv üveg ára 3 ko­rona. Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán, utánvétellel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő : WIDDER GYULA gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógyszertárában,' Király-utcza 12 és az Egger-féle „Nádor gyógyszertár“-ban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor és Unger Ulimann Sándor; Nagykárolyban: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács Nándor gyógyszerész uraknál.___________________________ 11—-11 SZATMÁRON. NYOMATOTT MORVÁI JÁNOSNÁL 1902. yy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom