Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-21 / 3. szám

TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. Pénzintézeteink. Bevégzödvén egy esztendő, a pénz­intézetek egyik a másik után beszá­molnak évi működésükről. Vasárnap három pénzintézet tartotta évi közgyű­lését s végig nézve az elmúlt évről szóló jelentésüket, mind a háromról el­mondhatjuk, hogy jól sáfárkodtak a gondjaikra bízott tőkékkel, a részvé­nyesek az eredménynyel meglehetnek elégedve. Bizonyosan igy lesz a má­sik háromnál is, a melyek csak ezután fognak gyülésezni. A nagyösszegü tiszta nyeremények azt mutatják ugyan, hogy olcsó hitel­ről szó sem lehet, de hiszen a pénz­intézetek az olcsó hitelt csakis addig szolgálják, mig a megalakulás stádiu­mán túlestek, s ha az megtörtént, ak­kor mindjárt átveszi szerepét a minél nagyobb nyereségre való lázas törek­vés, a mely kizárja aztán, hogy a prospektusban hangoztatott ideális el­vek valaha megvalósuljanak. Félre ne értessünk, ez igy van nemcsak miná- lunk, hanem az egész országban. Mikor egy pénzintézet alakul min­dig ott szerepel a felhívásban a hitelre szorult gazda, iparos és kereskedő osz­tálynak olcsó kölcsönnel való támoga­tása, de azt sem azok, a kik a felhí­vást kibocsátják, sem pedig azok, a kik a részvényeket jegyezik, nem ve­szik komolyan, s csakis olyan frázis­nak tekintik, a mely az első takarék- pénztárak megalapítása óta mindig benne szokott lenni az ilyen felhívá­sokban. Igaz, hogy mikor Magyaror­szágon először alapítottak pénzintéze­tet, az alapítók tényleg úgy gondolkoz­tak, hogy egyfelől alkalmat nyújtanak a gyümölcsözetlenül heverő tőkéknek n gyümölcsözésre s ezáltal a takaré­kosságot nevelik bele a publikumba, másrészt pedig segélyére lesznek a nyújtható olcsó hitellel az iparnak és kereskedelemnek is, kettős czélt fog­nak tehát szolgálni, de a gyakorlat rö­vid idő alatt más irányt adott s ma már az a nemes czél csak névleg sze­repel. ' Tessék elolvasni bármely intézet­nek alapszabályát, mindegyikben van egy pont, ahol a társaság czélja iratik körül, és ebben a pontban mindegyik­nél fel vannak véve a szebbnél-szebb elvek, s bárha egyikben sem fogjuk találni azt, hogy a társaság czélja az volna, minél nagyobb osztalékot jut­tatni a részvényeseknek, a valóságban mégis azt látjuk, hogy a pénzintézetek egyedül és kizárólag csakis ezt a czélt szolgálják. Nemhogy az ipart és kereskedel­met támogatnák, de éppen ellenkező­leg az a tapasztalat, hogy a mely arányban szaporodtak a pénzintézetek, ugyan olyan arányban hanyatlott az ipar és kereskedelem, mert a pénzinté­zetek ma már azt a szerepet viszik, hogy minden tőkét felszívnak magukba s valósággal jobbágyaikká teszik az ipart és kereskedelmet, sőt a mező- gazdaságot is, s maholnap odajutunk, hogy nem lesz ember, a kinek köl­csönt adjanak s az összehalmozott tő­kékkel maguk a pénzintézetek lesznek kénytelenek ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági vállalkozásokba bocsát­kozni, mert különben pénzük a Wert- heim kasszákban fog gyümölcsözetle­nül heverni s nem lesz miből osztalé­kot adni a részvényeseknek. A mi pénzintézeteink ugyanazt csinálják, a mit az országban vala­mennyi, s a mit nálunk tapasztalunk, ugyanaz tapasztalható másutt is. Csak minél nagyobb nyereség és semmi más, ez pedig csak úgy lehetséges, ha a kamat minél nagyobb. Nagy kamat mellett pedig az ipar, kereskedelem és mezőgazdaság nem boldogulhat. Átnézve az egyes pénzintézetek jelentéseit, ez a benyomás, a mit azok­ból meríthetünk. Csak konstatáljuk a valóságot, eszünk ágában sincs, hogy a helyzeten változtatni akarnánk. Sok­kal mélyebben gyökerező bajok és tü­netek azok, hogy sem rajtuk változ­tatni lehetne. Törvénye van minden­nek, s a mi nem egészséges alapon nyugszik, az éppen e törvénynél fogva fog odajutni, hogy változáson megy keresztül. Ezt a sorsot a pénzintézetek sem fogják elkerülni. Hanem aztán van egy pontja ezeknek a jelentéseknek, a min igenis szeretnők, ha pénzintézeteink változtat­nának. Ezt már megtehetnék a nélkül, hogy akár az igazgatósági tagok, akár a részvényesek jövedelmén valami lényeges csorba ejtetnék. Azt a nagy tiszta nyereményt a közönség, a sze­gény váltóadósok izzadják ki, mikor tehát a nyeremény felosztására kerül a sor, gondolni kellene a közönségre is, vagy legalább is jobban kellene gondolni reá, mint a hogy pénzin­tézeteink cselekszik. Minden pénzintézet szokott adni évenkint valamit jótékony czélokra, de nagyon keveset. Csak egy morzsa az, a mit a mi pénzintézeteink ezen a czi- men kiosztanak. Nem mondjuk mi, hogy nyereségének a felét adja oda*, de juttassson többet, mint eddig tette. Egész határozottan mondhatjuk, hogy minden pénzintézet adhatna két­szer annyit, mint a mennyit eddig adott, s ha tényleg adni is fog, lesz a jelentésükben legalább egy olyan pont, a melyet nemcsak a részvényesek, de mások is elismerőleg fognak tudomá­sul venni. TÁRCSA. Egy felolvasmány. Irta: Kótai Lajos. Tisztelt Társaság I — Mikor az em­bert <igy valamire való ebédre meghívják, ritka eset, hogy a szives házi gazda egy kis papramorgóval meg ne kínálja; s az engedelmes vendég épen azért, mert tör­ténetesen éhes, iszik szívesen. Nekem most nincsen papramorgóm, amivel a t. közönséget megkínáljam, de kénytelen vagyok egy kis bevezetést Írni, hogy valamicskét lealkudjak a feltálalandó ebédből; pedig nem ártana egy kis pap- ramorgó, legalább elütné a színét, vagy szagát annak, ami a főzetemből sül ét­ién vagy sótalan lesz. Lehet, hogy mindezeket kevesen ér­tik, de ez nem baj, mert a legkellemesebb nyári napot előbb szürkület és hajnali fény előzi meg. Az én gondolataim közé is majd csak kerül a szürke homály után egy kis világosság. Még én nem láttam olyan asszony­ságot, aki ha valami divatos mantilt csi­náltatott, azt csak egyetlen egyszer öltötte volna magára; de még olyan néném asz- szonyt sem, aki ha valartii hirt hallott, azt csak az egyik szomszédasszonyának be­szélte volna el. Az én feleségemnek p. a hétnek minden napjára van egy, — s igy összesen hét prédikácziója, miknek én va­gyok a templomi hallgató közönsége, és amiket a napnak bizonyos órájában épen olyan műélvezettel hallgatok végig, mint akár a katona a napi parancsot; soha sem unatkozom, mert már az elején nagyon érzem, hogy nekem ugyan hiába prédikál, és csak akkor szoktam méltatlankodni, ha kiváló előzékenységből egyszerre két napra valót talál elmondani. Szóval vannak dolgok, melyek a má­sodik kiadásban sem unalmasak ; a beteg­ségből meg a váltóadósságból elég egy kiadás is; ellenben a töltött káposzta, bor­sos kolbász meg a piros bor mindig ke­lendő vendége a vasárnapi terített asz­talnak. Legyen ilyen vendég az én felolva­sásom tárgya: a női szépség, melyről azonban be kell vallanom, hogy már más alkalommal is olvastam fel. Lehet, hogy többen vannak a t. kö­zönség soraiban, kik valami meglepő uj dolgot p. egy pár szép költeményt vártak tőlem ; de méltóztassanak megbocsátani, a szatmári közönséget annyiszor rászedték már, hogy nem lehet tőlem rósz néven venni, ha én sem tudtam a kinálkozó alkalom csábításának ellenállani és a kedves meg­lepetések számát hajlandó lettem egygyel szaporítani. Aztán azt tapasztaltam, meg a művelődés történelem és a tőzsdei árkelet is amellett bizonyít, hogy midőn a csizma ára emelkedik, a verses költemények ér­téke hanyatlásnak indul; de igazolja állí­tásomat az is, hogy mig saruban vagy épen saru nélkül járkáltak az emberek, a verses költeményeknek sokkal nagyobb kelendősége volt. Ezek a tapasztalatok ar­ra indítottak engem, hogy különben már bevégzett verseimet, melyeket felolvasási czélokra Írtam és költeményeztem, az asz­talfiókban hagytam; s még csak azt súgom meg, hogy mikor a női szépségről akarok egyet mást elmondani, miért vá­lasztottam olyan szó katlan czimet, — hát csak azért, hogyha csakugyan sületlen lenne, amit t. vendégeimnek feltálalok, a czim szokatlansága kárpótolja vagy egyen­lítse ki a tartalom silányságát, mint ki­egyenlíti a magas kalap az alacsony em­bert, meg a bársony és selyem ruha a parafajellemet. „A női szépség tankönyve“ czimen nem rég egy füzet jelent meg; és az, ha nem is a szépség, kapható minden könyv- kereskedésben. Az ára nincs kitéve, talán azért, mert a női szépségnek sokan meg sem tudnák az árát adni. Ennek a könyv­nek a hatása alatt, de nem abból, — kí­vánok egyet mást elmondani, jól tudván, hogy farsangban és farsangon kívül min­dig igen sokan vannak, kik szeretnének szépek lenni, vagy megszépülni. Hogy mi u női szépség, azt nehéz volna meghatározni, mert az olyan tág fogalom, mint p. az Eldorádó, melyben kiki a maga szájaize szerint véli feltalálni a boldogság kincses bányáját. De hogy valójában van és tpljes erővel uralkodik, azt nem is számúvá a regények és sze­relmi verses dudolások királynőit, legin­kább érzik azok az öreg urak, kik titkon és nyíltan, de okvetlenül bomlanak min­den szépség után, — niég a nem szépek után is. Nem is csoda, aztán ártatlan fel­fogásuk meg is bocsátható, mert a női szépség az, ami a bölcsből bolondot, a ki­rályból koldust, és a zsarnokból kötélén vezetett majmot csinál. Egy ilyen hatalomnak bit tokában lenni, vagy tudni azt, hogy az miként sze­rezhető meg, valójában többet érne egy szombati tál lencsénél, melyet valamikor Jakób pátriárka nagyon sokra becsült. Én azonban, ha tudnám, akkor sem monda­nám meg, s hogy mégis azzal foglalko­zom, annak az az oka, mert kapós a tárgy. Nem lévén pedig a nap alatt semmi uj, én is csak olyan dolgokat mondok el, amiket mindenki tud. Kezdem tehát a külsőn, — a bőrön. — Nem látszik ugyan eszményinek a do­log, hogy épen a bőr az, amit előtérbe hozok, mert lehetnek sokan, akik azonnal a bőrös boltokra vagy a bőrvásárra gon­dolnak; de ki tehet róla, ha legeszményibb női szépség is éppen úgy bőrbe van bur­kolva, mint a dalmát bor. Ami a bőr szépségét illeti, nem fél­tem a bőröm kimondani, hogy legszebb a tisztán tartott bőr; — igaz, azt szokták mondani, hogy kinek szőre, bőre veres, abba jó lelket ne keress; de szépség te­kintetében a bór szifte egészen viszonyla­gos fogalom. Nálunk a hófehér, másutt a barna, olajsárga, rézvörös vagy éppen a feketeszin a legkapósabb, mig a libabőr­ért senki sem lelkesül. Mindenesetre baj, ha az «mber nem fér a bőriben — akinek csak csonijabőre, akinek a padra viszik a bőrét, akire ráhült a bőr. Kellemesebb az az állapot, ha az ember majd kiugrik a bőréből, mintha a bőrét nyúzzák, vagy ha I bőrével fizet. — Ferencz királynak mi­dőn azt kérdezte Háry Jánostól: hogy s mint van, — ez azt feleltei „még a régi bőrben, mint láthatja felség.“ — Tehát a bőr régisége is nyom valamit a latban, bár az is nyér egy futó tekintetet, aki uj bőrbe bujt. Az a közmondás hogy az asz- szonynak hét bőre van, goromba férfitól származik, akinek minden rá fér a bőrére. Akinek kedves a bőre, melyre rózsa­színt lehel a szellő s melyet élénk pirosra fest az izgalom, a hevület, vigyázzon rá, hogy szépségét el ne veszítse, melyet nem a kendőző szerek hoznak meg, hanem a gondos és rendes élet mód adja meg. Most áttérek a női szépség egyik symbolumára, s ez a haj. — Mióta a köl­tők már akár lanton és citerán, akár csak háromlyuku füzfasipon, vagy árvavárrae- gypj tillinkón zengik azt az édes bus bá­Tényleg csak szabóüzletében szerezhetjük be hazai gyártmányú gyapjúszövetből csinosan ki­állított, legjobb szabású téli felöltőinket és öltönyeinket, hol papi öltö> nyök és reYerendák a legszebb kivitelben készülnek. Részit sikkes szabású mindennemű egyenruhákat, raktáron tart mindennemű egyenruházati czikkeket, Szatmár, IDeáls-tér. “Váxosla.ázép\il©t-

Next

/
Oldalképek
Tartalom