Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-21 / 3. szám

SZATMÁR RS VIDÉKE "%& A párbaj. Ä Ilonok, bürök, laphasábok, ka­szinók, kávéh&zak, corzói séták, iskolai tizperczek stb. divaios thémája ma — u párbaj. — Beszél róla a német császártól kezdve a gymnasistáig mindenki és élvezi gyönyöreit a császár és a gymnazista közt, minden épkézláb ember.. Tény, hogy manapság az emberek mániákus erővel párbajoznak, de az is tény, hogy úgy is viselik magukat, — hogy sok embernek minden harmadik lépése párbajra szolgál­tat okot. Éhez pedig szó fér. A párbaj is mint minden a világon egy bizonyos fejlődési proczessuson ment átal s sok. viszontagság árán lett azzá — a mi. — Volt peres eljárás, kenyérkere­set, mulatság, életet, vagyont és becsületet védelmező intézmény, ma pedig — tiltott gyümölcs. — E tarka életpálya azt mu­tatja, hogy a czélok, a melyeket szolgált ínaguk is nagyon tarkák voltak. Volt idő, hogy az igazságszolgáltatást szolgálta, volt játékszer, aztán egy utón haladt a tu- lajdonképeni gazdájával, ma ppdig többek közt divatos théma. A pálya, melyen ha­lad, a parabola alakú s körül-belöl meg lehet állapítani, hogy uija ma még felfele vezet, nem érvén el a culminatiot, melytől fogva útja lefelé fog vezetni, mert az, hogy el­lenséges szemmel nézik, kárpálják, nem viszi előbbre. Egész irodalmat alkot már a sok párbajellenes irat, szeri száma sincs a sok ellenséges nézetnek, komoly és kedélyes véleménynek — s az érdekes csak az, hogy valamennyi illetékes és illetéktelen antipárbajos vizet prédikál és bort iszik. — Ezt pedig nem jó szántából teszi. — Kényszerül. — Kényszeríti erre a tradíció, az álszégyen és a hiánytalansága az in­tézményeknek a párbajra okot szolgáltató dolgok elbírálásánál. — Szóval a párbaj felett nem térhetünk egyszerűen napirendre, mert kiegyenlítő képességéhez hozzá szok­tunk, uj intézmény létesítéséhez éretlenek vagyunk, intim ügyeinket pedig a véreink­től is szégyeneljük még. Lesz még párbaj temételen sok, s lesz különösen köztünk magyarok közt, kik szívesen vészük át a szót az idegentől, ha nem is lehet a taná* csőt, a véleményt viszonyainkra alkalmazni, vérmérsékletünkkel összeegyeztetni. A páros-viadal ma az ököljog korá­ban: két embernek kiállása, megpróbál- kozása, hogy ki erősebb, ki ügyesebb; — az ulakjában vajmi kevés a fejlődés, a vál­tozás; a kardok akkor is és ma is "élesek. Az ugyan is, hogy akkor az első csep vér még nem adott élégtételt vagy hogy, ,a türelmes levegőbe puffogtatott golyók nem egyenlítették ki a két fél komoly haragját, — nem azt mutatja, hogy akkor a párbaj intézmény kezdetleges állapotban sinylett, hanem azt, hogy ma a párbajt előidéző okok sínylődnek. Hogy pedig ez igy van annak oka abban rejlik, hogy azok a fo­galmak, a melyeknek védelmére a párbaj szolgál, nem nyernek helyes magyarázató t­A társadalmi felfogás szerint a pár­baj a becsület, a hírnév és fedhetetlenség megvédelmezésére szolgál. A becsület velünk született jog, illeti azt, a ki emberi formára születik. Ezt a natot, mely a 17—18 éves korban olyan isteni sejtelem rózsafátyolával vonja be a szivek világát, azóta a női haj a költői lelkesedésnek egyik legkedvesebb és legka­pósabb tárgya, melyhez a vonzalom ingerét nem a haj színe, hanem annak a hossza, hullámzata és tömege adja meg; ezek teszik olyanná, hogy utána 'méltón lehet és érdemes is bolondulni. Mert legalább a papoknak is be kell vagy be kellett titok­ban vallani, hogy... hogy ... stb. A legtöbb férfi a vele született szin- vakság vagy a szemökön később kelet­kező tyukhályog következtében egy iránt nagy tisztelője a hollófekete, gesztenye barna, szőke és szöghajaknak, és nem el­fogultságból, hanem gyöngéd érzelmektől hajtatva kész értök odaadásra vetemedni még akkor is, midőn már vendéghajat vi­sel ; pedig a vendéghaj, dióhaj meg a ha­jas krompli egy számba megy. Az a nő, kinek sima a haja, piczi a szája : csintalan a mája. — Egy másik közmondás azt tartja: hosszú haj, rövid ész; de más véleményen vannak azok a kopasz urak, kiket Csillag Anna i85 cen­timéteres hosszú Loreley-haja szokott kí­sérletbe hozni. A deres vagy őszhajról kevés jót lehet mondani, azonban minden esetre jobb a semminél, bizonyságot tehet róla minden kopasz, aki a haját tépi mér- giben. Minél szebb és dusabb a haj, annál ve­szedelmesebb valakivel hajba kapni, s an­nál természetesebben kell azt viselni; az ügyes haj frizura előnyeit azonban nem lehet tagadni. — A haj-sütés olyan nyere­ség, mint mikor valaki szalmaeresz alá égő gyertyát helyez; a hajpor és hajfes­ték pedig szemüveg szinvakok számára. (Folyt, kör.) jogot előzetes vizsgálat bizonyítás nél­kül senkitől elvenni nem lehet, épen olyan ez, mint az életjoga s azért a becsületünket is épen úgy kell Őrizni, mint az életünket. A ki beteg az nem egészséges, a kinek hiányos a becsülete az nem becsü­letes, de nem mondhatjpk azt, hogy valaki kevésbbé becsületes, mint a hogy azt sem, hogy van becsületesebb, vagy legbecsüle­tesebb egyén. A négernek éppen annyi joga van az élethez, mint a császárnak s a parasztembernek Is olyan természetű a becsülete, mint a miniszterelnöké; azért nincs külön polgári, katonai, politikai vagy hivatalnoki becsület, sőt a nő becsülete is épen olyan mint a férfié s ha mégis be­szélünk ezekről külön-külön az csak azt jelenti, hogy nem, vagy a különböző élet­hivatások különböző követelményekkel vannak az egyén becsületével szemben­Igy van ez a hírnév és fedhetetlen- gel is. A mai kor társadalmi embere itt téved lényegesen, úgy fogván fel a dolgot, hogy becsületének, hirnevének, fedhetet- lenségének vannak kívánalmai a betöltött hivatással szemben. A párbajra vonatkoz­tatva a baj csirája az, hogy az egyén e tényleges tévedés alapján viselkedik is. A politikus krakéler kijelentései csak politikus minőségből erednek, egyébként mint békés polgár a légynek sem árt. A katona azt hiszi, hogy mert ő ka­tona, vét a társadalmi szabályok ellen, ha nem csörteti a kardját és nem torol meg nyomban minden ellene irányult sérelmet. A jogász rózsás élete a tiltott gyü­mölcsök nélkül tövises, — s mindazt teljes élvezettel műveli a mi a fenálló jogrenddel összeütközésbe hozza. És igy tovább, a viselkedés minden bransnál különböző s az emberek azt hi­szik, hogy a különböző viselkedés a kü- lömböző hivatás kívánalma. Az ilyen viselkedésből származó pár­bajok illetlenek, mert illetlen az inditó okuk. Van azonban olyan párbaj is a melynek az inditó oka nem ilyen illetlen viselke­dés, hanem komoly bántalom. Bántalom az egyén egyetlen, féltve őrzött, az élete jogához hasonló, becsülete ellen. Ez a pár­baj — sajnos — manapság jogos. Ennek pedig nem az egyén, hanem az egyént ma­gába ölelő társadalom az oka. A társa­dalom ugyanis a két ösjogot az élethez és a becsülethez való jogot élesen ketté vá­lasztja s mig az élet ellen irányuló táma­dásnál csak a vim vi repellere cuiquae licet határáig enged önbíráskodást, addig a becsületnél a nem önbiráskodást előíté­lettel kiséri. Magától fog elmúlni és nem a sok szó beszéd árán a .párbaj, ha az élethez való jogban a becsülethez való jog is benne lesz foglaltatva s a törvény szigora a be­csület bántalmazóját az élet bántalmazó- jával egyenlő elbírálásban fogja részesíteni. Schik Elemér. Színház. Katalin czárnő. Nagy érdeklődést keltett városszerte a vasárnap szinrekerült „Katalin czárnő“ operett újdonság. A hét legkiemelkedőbb eseménye volt, e sensatios operett bemu­tatása, mely zsúfolt házat, lelkes közön­séget gyűjtött össze a nézőtéren, s öröm­mel adjuk közre, hogy a „Katalin czárnő“ nálunk is nagy sikert aratott, a pompás összevágó előadás a közönség zajos tet­szésével találkozott. Kellemes meglepetést szerzett nekünk, midőn a zsibongó a da­rab bemutatására érdeklődéssel váró dí­szes közönséget megláttuk s őszintén mond­hatjuk, hogy darab rég’ keltett oly nagy hatást, mini a szinrekerült uj operett, melyben a társulat rég’ várt kassza-darab­ját megtalálta. A darab maga rendkívül kedves, zenéje meg épen\ elbájoló, mely a közönség figyelmét mindvégig leköti. A darab egy érdekes szerelmi történetet tár­gyal. Katalin czárnő szerelemre gyulád egy udvarában tartózkodó ifjú testőrhad­nagy, Germain Duplessis hadnagy iránt, kit azonban a pompa és fény, melylyel a czárnő udvarában találkozik, el nem va­kít, sem Katalinnak iránta érzet: mélységes .szerelme, ő csak Aniczát szereti, kinek örök hűséget s szerelmet esküdóit. Midőn Germain-nak az uralkodónő érzelmeit meg- vallja, egy gyűrűt ad át neki. melynek segítségével kiszabadulhat minden bajból s e gyűrű lesz később meg mentője s bol­dogságának elösegitője. Az első felvonás a czárnő parkjában, a másik a czári palota termében játszik, s itt az udvari cselszö­vőknek sikerül bizonyítékokat szerezni arról, hogy Anicza nem testvére Germain- nak, hanem kedvese s e bizonyíték az Aniczának ajándékozott medaillon, mi­dőn a czárnő megtudja, hogy Anicza ked­vese Germinnak, s az ő szerelmét megveti, rettentő haragra gyűl, s a kis testőrhad­nagyot halálra Ítélteti. A harmadik felvo­nás a czárnő, illetve Germain szobájában játszik, s Germain utolsó kívánsága az, hogy halála előtt Aniczával egybekel­hessen s ezt a kívánságát teljesítik is. Ekkor azonban véletlenül kezébe kerül a czárnő varázsgyürüje, melynek segítségé­vel sikerül minden bajból kimenekülnie s a boldog párra a czárnő is áldását adja s Aniczát fejedet mileg mégajándékozza. Végre egy. operett, melynek tartal­mas szövege, érdekes meséje van. A zenéje pedig oly dallamos és fülbemászó, mely gyors népszerűségre számithat. Az előadás­ról csak elismerőleg nyilatkozhatunk, pon­tos, összevágó jó előadásban gyönyörköd­tünk. Hatvaniné mint Germaiue végtele­nül bájos volt, Solti Paula a czárnő szere- j pében szintén szép sikert aratott. Rát- I hőnyi Stefi kedves játéka fokozta az est tartós sikerét, a második felvonásban H. Lévay Bertával énekelt kettősével pedig a közönség zajos elismerését vívta ki. A kar oly pompásan énekelt minőt tőlük a színi évadban még nem hallottunk, s ezért valamint a darab betanításáért az elisme­rés meleg hangján emlékezhetünk meg a színtársulat derék karmesteréről, Szenger Gusztávról, ki valóban a darab sikere ér-, dekében lázas tevékenységet fejtett ki s öröme telhetett a közönség hálás elismeré­sében, melyet az előadás alkalmával több ízben kimutatott. Á darab tartós sikerre számithat s erős a reményünk, hogy a tizedik házat is oly lelkes közönség fogja látogatni, mint a minőt a bemutató alkal­mával láttunk. Említésre méltó az Egyed Lenke s Zelinger A. tánezmester által be­mutatott spanyol „Pas de Deus“ táncz is. A hét föl jegy zésre érdemes eseményei közzé sorozzuk Margittay jutalomjátékát, ki a „Pálinka“ ez. darabban aratott szép sikert, s különösen a „delirium tremens“ jelenetben mutatta be szép tehetségét, nagy művészetét. Ma este a „Katalin czárnő operettet ismétlik, melynek megtekintésére újból fölhívjuk a közönség figyelmét. Apróságok. A vármegyei takarékpénztár minden közgyűlése után nagy bankettet rendez, a melyen az igazgatóság és a felügyelő bizottság szokott résztvenni. —- Mégis különös mondja érre Bögre ur, — hogy a váltóadósok közül a bankettre senkit meg nem hívnak, pe­dig a tiszta nyereményt mi csináljuk. * A múltkor Nagy-Károlyba menvén a vasúti kupéban egy úri ember valami különös nyelven szólított meg többünket, de a mit senki meg nem értett. — Opasno je van se nagnuti 1 — mondom én neki, a mire arcza kiderült, s kézzel lábbal mutatta, hogy ezen a nyelven beszélhetünk. Természetes . azon­ban, hogy a fenti kijelentéssel a társal­gás be volt fejezve. * —; Mamukám — szólok a feleségem­nek — mondj valamit, hogy egy kis apróságot írhassak. Semmiféle jó gondo­lat nem jön az eszembe. — írd meg — mondja ő komolyan — hogy tegnap tagositási ügyben vidéken voltál s mindenki érteni fogja. * Elhatároztam, hogy magam is egy lapbizottságot szervezek s fel is szólítot­tam közéletünk több jelesét, miszerint engedjék meg, hogy nevüket, mint ilyene­ket, a lap élére kinyomassam. Biztosra veszem, hogy akit felszólí­tottam mind bele fog egyezni, mert a jeles emberek szeretik nevüket nyomtatás­ban látni, s különösen akkor, ha ezzel az is dokumutáltátik, hogy ők mint kiváló tényezők szerepelnek. Demeter. Farsangi naptár. 1902. jan. 25. Timárok batyubálja. A katb. kaszinó s irodalmi kör felolvasó estélye. n 19 26. n febr. 1. Vasúti tisztek bálja. 75 D 1. Kéreskedő-iíjak szeccesiós tánczmulatsága. 7) 1) 2. Tűzoltók álarezos bálja. 77 7) 2. Iparos olvasókör bálja. 1) 1) 8. Dominó tánczesttly. 77 91 8. Szabó ipartárulat batyubálja az Iparos olvasó körben.-. 77 1) 9. „Iparos ifjak köre“ inulut- latsága a Vigadóban. » 91 10. Dalestély. 77 7? 15. Az izr. fillér-egylet táncz- mulatsága. HÍREINK. — Lapunk jelen számához egy negyediv melléklet van csatolva. — Személyi hír. Moldováu Gergely kolozsvári egyetemi tanár, a „Flórika sze­relme“ magyar román népszínmű szerzője a hét folyamán városunkba érkezik, hogy sze­mélyesen részt vegyen darabjának szombati bemutatóján. — Orvosi kinevezések. A m. kir. honvédelmi miniszter Dr. Kölcsey Ferencz közkórházi igazgató főorvost I helyettéseül dr. Vajay Imre városi tiszti orvost nevezte ki a városunkban működő állandó vegyes felülvizsgáló bizottsághoz. — Névváltoztatás. Mendel Adolf szatmárnémeti lakos nevét belügyminiszteri engedélylyel Rudákra változtatta. — Megerősítés. A vallás és közokt. ügyi miniszter Németh József nagybányai állami főgimnáziumi ideiglenes tanárt ren­des tanári minőségében véglegesen meg­n 00 ö erősítette. — Áthelyezés. A vallás- és közokt. ügyi miniszter Nyegrus Gizella arunyos- medgyesi állami elemi iskolai tanítónőt a zólyomi állami elemi iskolához helyezte át. — Névmagyarosítás. Braun An­tal és Sámuel szatmári lakosoknak megen­gedte a belügyminiszter, hogy nevöket Bar­nára magyarosíthassák. — Pénzügyi fogalmazói szak- vizsgálatot tett Budapesten jó sikerrel a pénzügyminisztériumban alakított vizsgáló bizottság előttt Lengyel Gerő maros­vásárhelyi pénzügyi fogalmazó. — Kinevezés. A kir. pénzügyminisz­ter Lánczky Antal szinérváraljai kir. adó­hivatali gyakornokot a nagykárolyi kir. adóhivatalhoz adótisztté nevezte ki. — Eljegyzés. Czirbesz József őfensége Szász Kóburg Góthai Fülöp hev- czeg pusztavacsi uradalmának ispánja, el­jegyezte Unger Frigyesné bájos és szeretetre­méltó leányát Herminát. — Esküvő. Kánya István nagy- karolyi betétszerkesztő hivatalnok e hó 15-én esküdött örök hűséget Bodoky Szeréna kisasszonynak, Bodoky Gyula börvelyi kör- jegyző és birtokos kedves leányának. — Bimbóhullás. Kövessy Győző kir. mérnök és neje Frank Anna gyermekeikkel Viktorral és Margittal együtt, fájdalomtól megtört szívvel tudatják, forrón szeretett kis fiuknak, édes testvérüknek, a ház kis angyalának Sándorkának, f. évi január hó 21 -én, éjjel egy órakor, 6 ik évében, rövid,- kínos szenvedés után történt elhunytat. A kedves kis halott földi porai f. évi január hó 22-én, délutáu 3 órakor, a Báton-utc/a 23. a. számú gyászháztól a róni. kath. szer­tartás szerint fognak a hidouiuli sirkeribe örök nyugalomra helyeztetni. Szatmár, 1902. január 21-én. Legyen álmod cseudes, emlé-' ked áldott! — Nagy szomorúság érte Majtényi András ev. ref. főgyimnasiumi tanárt s hitveséi Gombos Margit úrnőt. Alig egy éve, hogy legidősebb gyermeküket a kis Bandikát elvesztették, a nyár folyamán új­szülött gyermekük halt el, e héten pedig még életben levő két kis gyermeküket is elvesztették, mindkét gyermek a gyilkoló betegségnek a vörhenynek lett áldozata. A kis Boriska péntekről szombatra virradóra, a másik vasárnap reggel halt meg. Meg­rendítő csapás ez a fáj falómtól mélyen'súj­tott bánatos szülőkre, kiknek fájdalmában őszintén osztozik mindenki. A két gyermeket vasárnap d. u. temették el. Fogudják a megszomorodott szülők igaz részvétünket! — Baleset az országúton. Ö/.v. Ignát Jánosné szülésznői a napokban a hegyi ut mellett fekvő S.ipsy majorba vitték szüléshez. Midőn a fogat a major közelében ért, a lovak az ulról fölrettenő varjuktól megbokrosodtak s a szekeret meg­rántották oly erősen, hogy Ignátné a lovak közzé esett s arczán súlyos sérülést szen­vedett. — A szokásos timár-batyubál f. hó 25-én fog megtartatni; u kik tévedésből meghívót nem kaptak és arra igényt tarta­nak, forduljanak a társulati elnökhöz, ki azt készséggel szolgálja. — Dalegyletünk évi rendes köz­gyűlését febr. nó 9-én fogja megtartani, melynek egyik fontos tárgya lesz a Juskövics Ferencz távozása folytán megüresedett el­nöki állás betöltése. — A kath. legényegylet sikerült tánczmulatságot rendezett vasárnap este a Vigadó nagy termében, mely bár nem volt oly népes, mint más alkalommal, kedély, vidámság tekintetében miben sem maradt mögötte a múltban rendezett mulatságoknak. Sok szép leány, asszony gyűlt össze | táncz- teremben, kiket Buukó pompás zenéje hajna­lig együtt tartotta legkedélyesebb hangulat­ban. Sajnálattal tapasztaltuk azonban, bogy társadalmunkból nagyon sokan hiányoztak, sőt az egylet vezetőségéből és ifjúiból is, kiknek megjelenését a rendezőség joggal várhatta. Ott láttuk Heholein knnanukot ie. Folytatás a mellékleten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom